Pravidla hospodářské pomoci EVANGNET

PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ POMOCI

OBSAH:

Čl. 1. Povinnosti sborů

Čl. 2. Lhůta k nápravě nedostatků

Čl. 3. Režim hospodářské pomoci

Čl. 1. Povinnosti sborů

 1. Sbory ČCE jsou povinny hospodařit v souladu s obecně platnými právními předpisy podle Církevního zřízení, řádů, statutů a usnesení synodů.
 2. Sbory ČCE jsou povinny plnit finanční závazky, které jim ukládají církevní řády, statuty a usnesení synodů.
 3. Porušením povinností při sborovém hospodaření jsou zejména
  1. zanedbávání účetnictví a předepsaných evidencí
  2. opakované nezaplacení odvodu do Personálního fondu v termínu stanoveném statutem PF a ve výši stanovené synodem nebo ve výši stanovené na základě žádosti o poskytnutí dočasné pomoci ze solidární části Personálního fondu
  3. opakované nezaplacení celocírkevních nebo seniorátních repartic ve výši stanovené rozhodnutími synodu a konventu příslušného seniorátu a v termínu stanoveném Řádem hospodaření církve
 4. Sborům, které při svém hospodaření porušují uložené povinnosti nebo neplní řádně a včas své závazky, stanoví synodní rada po poradě s příslušným seniorátním výborem lhůtu k nápravě nedostatků.

Čl. 2. Lhůta k nápravě nedostatků

 1. Synodní rada písemně vyzve sbor, aby nejdéle do 12 měsíců zjednal nápravu nedostatků v hospodaření. Lhůta počíná běžet dnem, kdy sbor obdržel písemnou výzvu k nápravě.
 2. Nezjedná-li sbor nápravu do 6 měsíců ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu synodní rady k nápravě, vyzve synodní rada seniorátní výbor příslušného seniorátu, aby zahájil jednání se staršovstvem sboru. Cílem tohoto jednání bude nalezení nejvhodnější cesty k nápravě.

Čl. 3. Režim hospodářské pomoci

 1. Nezjedná-li sbor s pomocí seniorátního výboru nápravu do 12 měsíců ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu synodní rady k nápravě, rozhodne synodní rada do třiceti dnů, že ve sboru bude zaveden režim hospodářské pomoci takto:
 2. Synodní rada jmenuje tříčlennou komisi hospodářské pomoci. Členem této komise nesmí být žádný člen sboru, pro nějž je komise jmenována, a musí v ní být nejméně jedna osoba navržená příslušným seniorátním výborem.
 3. Komise hospodářské pomoci odpovídá za svou činnost synodní radě a může ji sama ukončit, dosáhla-li v ní žádoucích výsledků. O ukončení činnosti a jejích výsledcích podá komise synodní radě písemnou zprávu do 15 dnů ode dne, kdy svou činnost ukončila.
 4. Komise hospodářské pomoci spolupracuje s představiteli sboru a staršovstvem při hledání námětů a metod, které by vedly k obnovení finanční soběstačnosti sboru, k jeho řádnému hospodaření a k zajištění kontroly.
 5. Představiteli sboru, v němž byl zaveden režim hospodářské pomoci, zůstávají farář (resp. administrátor) a kurátor. Činnost sboru řídí zvolené staršovstvo, které je při svém rozhodování povinno spolupracovat s komisí hospodářské pomoci a na základě jejích návrhů zvolit nejvhodnější řešení.
 6. Nedojde-li nejdéle do dvanácti měsíců ode dne, kdy byla komise jmenována, k obnovení finanční soběstačnosti sboru a zavedení řádného hospodaření, navrhne komise staršovstvu sboru a nadřízeným církevním orgánům některé z těchto organizačních opatření:
  1. zřízení částečně podporovaného kazatelského místa na dobu nejvýše 3 let
  2. zřízení podporovaného kazatelského místa na dobu nejvýše 3 let
  3. snížení pracovního úvazku faráře nebo jáhna působícího ve sboru
  4. zrušení kazatelského místa ve sboru
  5. vytvoření sdružení s některým ze sousedních sborů
  6. sloučení s jiným sborem a příp. zřízení kazatelské stanice
  7. zrušení sboru
 7. Komise hospodářské pomoci může v odůvodněných případech podávat podněty příslušné pastýřské radě.
 8. Pokud komise zjistí, že farář nebo jáhen působící ve sboru závažným způsobem porušuje své pracovní povinnosti, upozorní synodní radu, která ve spolupráci se seniorátním výborem učiní příslušná opatření k nápravě, příp. podá podnět pastýřské radě.
 9. Pokud komise zjistí, že staršovstvo sboru není dlouhodobě schopno scházet se a jednat nebo opakovaně zanedbává své povinností při správě sboru, může již v průběhu své činnosti navrhnout, aby příslušný seniorátní výbor zastavil činnost staršovstva a zřídil ve sboru správní komisi.
 10. O řešeních navržených komisí hospodářské pomoci rozhodnou podle svých pravomocí příslušné církevní správní orgány nebo synod.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: