Oznámení: Konkurzní řízení na pozici školního kaplana-spirituála Konzervatoře Ev

Oznámení > Nabídka práce

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje v souladu s povoláním kazatelů ČCE povšechného sboru výběrové řízení na pozici školního kaplana/ky – spirituála/ky Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13, 779 00 Olomouc

Požadujeme:
- Odbornou kazatelskou způsobilost v ČCE - Minimálně tříletou praxi na farním sboru ČCE - Pedagogickou způsobilost, pedagogické minimum podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů - Pastorační práci, zkušenosti z práce s mládeží - Přípravu a vedení bohoslužeb v rámci církevního roku - Schopnost samostatně pracovat s třídním kolektivem - Spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem - Dobré komunikační dovednosti - Vlastní iniciativu a kreativitu při tvorbě projektů - Chuť do práce s mladými talentovanými a vnímavými studenty - Občanskou a morální bezúhonnost
Nabízíme:
- Duchovenskou, pastorační i pedagogickou práci pod jednou střechou - Plný pracovní úvazek a přiměřené platové ohodnocení - Spolupráci na projektových a koncertních aktivitách školy KEA - Spolupráci na PR školy - Spolupráci s ostatními spirituály na školách EA (např. Konference školních kaplanů-spirituálů, společná setkání zaměstnanců EA apod.) - Spolupráci s Ústřední církevní kanceláří ČCE (Ústředím Evangelické akademie, ekumenickým oddělením) - Zajištění bydlení v městě Olomouc (včetně rodiny uchazeče) - Kulturní prostředí školy v prostorách budov Arcibiskupství olomouckého
K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání, doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, případně doklad o pedagogické způsobilosti, strukturovaný životopis, motivační dopis (max. 2 normostrany), výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se značkou „Spirituál KEA“ nejpozději do 16.5. 2014 na sekretariát ÚCK, 2.p.nebo na adresu: Mgr. Martina Sklenářová, Ústředí Evangelické akademie, poštovní přihrádka 466, 111 21, Praha 1.
Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Sklenářová, email: , tel. 224 999 223.
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručně podepsanými doklady.
Inzerent: E-církev.cz <>
Stav: vyřízeno
Termín: 16. 5. 2014