Téma: Vznik křesťanství

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 08. 2011 21:51
Předmět: Vznik křesťanství

Navigace: link | přehled | fórum
Reaguji tímto na otázku, kterou mě na jiném místě položil Roman Mazur – jak vzniklo křesťanství. Pokouším se proto tuto diskuzi otevřít poukazem na dvě jména filozofů, kteří se tímto problémem ve své době rovněž zabývali.
Započněme tuto diskuzi dvěma slavnými jmény a malými ukázkami z jejich díla. Oba patří k proudu německých myslitelů 19. století, kteří pojímali teologii jako svobodnou vědu, která má být otevřena moderním myšlenkám a přístupům.
David Friedrich Strauss – německý teolog a filosof (*1808-†1874)
Snad jeho nejslavnější dílo, kniha "Das Leben Jesu", kterou vydal v roce 1835 měla doslova destruktivní dopad na představy o původu biblických evangelií, jež do té doby panovaly. Způsobila ostrý spor v odborné i laické veřejnosti, jehož předmětem byl samotný původ a vznik křesťanství. Podle Strausse je náboženský mýtus o Ježíšovi produktem anonymního kolektivního myšlení lidské společnosti a křesťanství se zrodilo právě z tehdejší představy Bohočlověka, který přinese spásu trpícímu národu. Jednalo se o tehdy obecný mýtus přítomný již v prvotních křesťanských pospolitostech. Strauss sám popíral historičnost Ježíše a proklamoval, že křesťanská víra má být v budoucnu nahrazena vědou.
Adolf Harnack (*1851-†1930) – je označován jako největší postava teologie na sklonku 19. stol. Připomeňme ještě, že toto období je v dějinách teologie charakterizováno silným úsilím ve studiu Starého a Nového zákona, a že vznikají dějiny dogmatu.
Jeho názory, obdobně jako názory D.F. Strausse vyvolaly ostrou kontroverzi. Odmítal např. že Ježíš byl počat Duchem Svatým, nebyl zrozen z Panny Marie, odmítal vzkříšení atd. Požadoval, aby vše nadpřirozené a příčící se rozumu – Ježíšovo božství, zázraky, bylo z náboženství odstraněno.
Zajímavý je jeho pohled na původ trojice. Považuje ho za průnik helénistického mysticismu do židovského myšlení. Ve svém díle prosazoval oddogmatizování křesťanství a důraz kladl hlavně na jeho mravně etický obsah. Sanžil se, aby křesťanská zvěst získala novou náplň, která bude v protikladu k náplni staré.
Děkuji předem za reakce
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 14. 08. 2011 19:31
Předmět: Re: Vznik křesťanství - po liberalismu novoortodoxie

A přidejme k tomu Von Harnackovi ještě Freidricha Schleiermachera, Albrechta Ritschla … a máme na scéně "svatou trojici" protestantské liberální teologie 19. století. Snaha o "…oddogmatizování křesťanství a zdůrazňování pouze jeho mravně etického obsahu…" vedla k vyprázdnění smyslu evangelia - spásy člověka. Liberální protestantismus se tak v 19. století stal - obzvláště v německy mluvících zemích - jen takovou doprovodnou hudbou k vývoji moderní společnosti - ve smyslu spojenectví "meče a kříže".
Americký teolog Reinhold Niebuhr podstatu svodu liberální teologie charakterizoval takto: "Bůh, který se vůbec nehněvá, bez soudu přivádí do Království člověka neposkvrněného hříchem skrze Krista bez kříže."
Proto bylo nevyhnutné, aby v rámci vystřízlivění z tohoto divného evropského konglomerátu "meče a kříže" po vypuknutí 1. světové války přišla tzv. dialektická teologie (zvané též teologie krize či teologie Slova) a komentář k Pavlově listu Římanům (Der Römerbrief) švýcarského reformovaného teologa Karla Bartha.