Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Zvoní církvím hrana?

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 12. 02. 2012 22:13
Předmět: Re: Zvoní církvím hrana?

Vybráno z Řádu pro kazatele, čl. 17. Ordinovaní presbyteři:
K ordinaci může staršovstvo navrhnout toho svého člena, o němž je přesvědčeno, že je pro tuto službu způsobilý svou osobní zbožností, dobrou pověstí, důvěrou, které se těší ve sboru, a schopností vést shromáždění důstojným způsobem. Návrh se předkládá synodní radě s doporučením seniorátního výboru. Uchazeč je povinen podrobit se zkouškám podle oddílu E tohoto řádu.
Pro přípravu ke zkouškám platí tento plán přípravy: Za přípravu uchazečů odpovídá příslušný seniorátní výbor. Seniorátní výbor organizuje nejméně jedenkrát během svého volebního období kurz pro přípravu budoucích ordinovaných presbyterů.
Kurz trvá dva až tři roky a má 24 vzdělávacích setkání. Data a místa setkání se určí na rok dopředu a účastníci jsou s nimi seznámeni. Účastníci se účastní kurzu od zahájení do skončení. Vedoucí kurzu vede záznam o programu jednotlivých setkání a o účasti. Seniorátní výbor vystaví absolventům kurzu osvědčení o úspěšném ukončení.
Uchazeči, který zkoušky úspěšně absolvoval, vydá synodní rada osvědčení způsobilosti ke službě ordinovaného presbytera.

Doporučuji tedy obrátit se na svůj seniorátní výbor. Pokud v brzké době kurz konat nebude, rozhlédnout se po okolních seniorátech…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód