Statut Personálního fondu EVANGNET

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

OBSAH:

Čl. 1 Účel Personálního fondu

Čl. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu

Čl. 3 Správní rada Personálního fondu

Čl. 4 Investiční výbor synodní rady

Čl. 5 Příjmy Personálního fondu

Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu

Čl. 7 Solidarita sborů

Čl. 8 Zápůjčky sborům

Čl. 9 Zápůjčky sborům zajištěné budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty

Čl. 10 Zápůjčky Diakonii ČCE

Čl. 11 Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem

Čl. 12 Závěrečná ustanoveníČl. 1 Účel Personálního fondu

 1. V Personálním fondu shromažďuje povšechný sbor za podmínek stanovených Řádem hospodaření církve (dále jen "ŘHC"), zejména čl. 13 ŘHC, a tímto statutem peněžní prostředky potřebné k úhradě následujících nákladů:
  1. náklady na mzdy duchovenských zaměstnanců uvedených v ŘHC čl. 11 odst. 1. písm. a), vyplácené dle mzdového řádu, jakož i na veškeré s uvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit (dále jen "mzdové náklady");
  2. náklady na stravenky a na příspěvky povšechného sboru na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na jiné pojištění poskytované povšechným sborem duchovenským zaměstnancům (dále společně jen "benefity");
  3. část nákladů na mzdy zaměstnancům Ústřední církevní kanceláře dle ŘHC čl. 11 odst. 1 písm. b) a c), jakož i na veškeré s těmito mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit;
  4. odměny členů investičního výboru synodní rady.
 2. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je v rozsahu a za podmínek stanovených tímto statutem synodní rada oprávněna použít k výplatě odměn členů investičního výboru synodní rady včetně všech případných souvisejících daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a dalších plateb, jež je ČCE jakožto plátce dle právních předpisů povinna platit.
  Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je synodní rada oprávněna rovněž používat k úhradě dalších nákladů vznikajících v souvislosti se správou Personálního fondu.
 3. Část nákladů na mzdy dle odst. 1 písm. c) činí v roce 2015 částku 5 milionů Kč.
  V jednotlivých následujících kalendářních letech pak tato část nákladů činí částku 5 miliónů Kč každoročně zvýšenou o inflaci, nerozhodne-li pro jednotlivý kalendářní rok svým usnesením synod jinak.
  Inflací se pro účely tohoto statutu rozumí míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovená pro jednotlivé kalendářní roky Českým statistickým úřadem.

Čl. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu

 1. Synodní rada rozhoduje o použití části peněžních prostředků Personálního fondu k nákupu investičních akcií investičních fondů schválených synodem, k nákupu nemovitostí za účelem jejich pronájmu či pozdějšího prodeje prostřednictvím akciové společnosti, jejímž je povšechný sbor jediným akcionářem, anebo k poskytnutí zápůjček jednotlivým farním či seniorátním sborům anebo Diakonii ČCE za podmínek stanovených tímto statutem.
 2. Investiční fondy dle odst. 1. mají formu akciových společností s proměnným základním kapitálem a jedná se o tyto akciové společnosti:
  1. ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 037 88 130, základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč a
  2. ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 038 27 089, základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč.
 3. Akciová společnost určená k nákupu nemovitostí za účelem jejich pronájmu či pozdějšího prodeje bude povšechným sborem založena s názvem ČCE Reality, a.s. a základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč.
 4. Veškeré prostředky shromážděné v Personálním fondu, o nichž synodní rada rozhodne postupem dle odst. 1. tohoto článku, představují investiční část Personálního fondu.
  Součástí investiční části Personálního fondu jsou rovněž peněžní prostředky vložené povšechným sborem do základních kapitálů akciových společností uvedených v odst. 2. a 3. shora (v textu statutu dále jen "akciové společnosti").
  Synodní rada je oprávněna rozhodnout o zvýšení základního kapitálu akciových společností a upsání nových akcií těchto akciových společností nebo na příplatky mimo základní kapitál akciové společnosti.
 5. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu, které nejsou součástí investiční části Personálního fondu, představují provozní část Personálního fondu.
 6. Synodní rada je oprávněna rozhodnout o prodeji investičních akcií nebo o snížení kapitálu či jiných fondů akciových společností dle odst. 1. shora. Peněžní prostředky získané z prodeje investičních akcií se stávají součástí provozní části Personálního fondu.
 7. Výnos vyplacený povšechnému sboru akciovými společnostmi se stává součástí provozní části Personálního fondu.
 8. Vrácené zápůjčky či jejich části poskytnuté ve smyslu odst. 1. tohoto článku, jakož i úrok zaplacený za poskytnutí takových zápůjček se stávají součástí provozní části Personálního fondu.
 9. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je synodní rada oprávněna dle svého rozhodnutí buď ukládat na bankovní účty anebo je použít k pořízení aktiv vymezených tímto statutem.
 10. Prostředky Personálního fondu je synodní rada oprávněna použít k úhradě pouze těch nákladů, které jsou vymezeny tímto statutem.

Čl. 3 Správní rada Personálního fondu

 1. Provozní část Personálního fondu spravuje správní rada Personálního fondu (v textu statutu dále jen "správní rada PF").
 2. Správní rada PF je tříčlenná. Alespoň jeden člen správní rady PF musí být farář nebo jáhen a alespoň jeden člen správní rady PF musí být starší ČCE.
  Funkční období správní rady PF je šestileté.
  Členy správní rady PF jmenuje a odvolává synodní rada.
 3. Funkce člena správní rady PF je bezúplatná.
 4. Správní rada PF vykonává svoji působnost v souladu s tímto statutem a dalšími církevními řády a řídí se přitom usneseními synodu a synodní rady.
 5. Správní rada PF plní především tyto úkoly:
  1. prostřednictvím synodní rady navrhuje synodu výši odvodů do Personálního fondu pro budoucí období;
  2. prostřednictvím synodní rady navrhuje synodu podíl, který bude z provedených odvodů do Personálního fondu oddělen do tzv. solidárních prostředků a rezerv Personálního fondu;
  3. předkládá synodní radě ve spolupráci s investičním výborem návrh rozpočtu Personálního fondu na jednotlivé kalendářní roky včetně návrhu na použití části prostředků shromážděných v Personálním fondu na nákup investičních akcií nebo na příplatky mimo základní kapitál akciové společnosti dle čl. 2 odst. 1 tohoto statutu;
  4. předkládá pro každý kalendářní rok synodní radě s dostatečným předstihem předpokládanou výši a strukturu mzdových nákladů duchovenských zaměstnanců povšechného sboru a způsob jejich zajištění;
  5. kontroluje plnění rozpočtu Personálního fondu a provádění odvodů do Personálního fondu;
  6. navrhuje synodní radě změny mzdového řádu;
  7. prostřednictvím synodní rady informuje synod o objemu a časovém rozložení finančních prostředků pro podporovaná, misijní a strategická kazatelská místa.
  8. vyjadřuje se k návrhu na zřízení a prodloužení strategického kazatelského místa.
 6. Správní rada PF kontroluje investiční výbor synodní rady. Správní rada PF je oprávněna si vyžádat od investičního výboru synodní rady veškeré informace týkající se investiční části Personálního fondu.
 7. Ústřední církevní kancelář je povinna správní radě PF k její žádosti poskytnout potřebné informace, jakož i pro potřeby správní rady provést potřebné analýzy či poskytnout jinou součinnost.

Čl. 4 Investiční výbor synodní rady

 1. Investiční výbor synodní rady má pět členů. Funkční období členů investičního výboru synodní rady je šestileté. Čtyři členy investičního výboru synodní rady jmenuje a odvolává synodní rada; jednoho člena investičního výboru synodní rady a jednoho jeho náhradníka volí a odvolává synod.
 2. Členem investičního výboru synodní rady může být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním. Členové investičního výboru jmenovaní synodní radou musí mít potřebné zkušenosti pro výkon této funkce, nejméně dva z nich musí mít minimálně tříletou zkušenost s kapitálovým trhem. Členem investičního výboru synodní rady nesmí být člen synodní rady ani člen správní rady PF.
 3. Pokud by se člen investičního výboru synodní rady mohl ocitnout ve střetu zájmů, je povinen o této skutečnosti písemně informovat synodní radu a investiční výbor synodní rady a nesmí se při jednání investičního výboru synodní rady vyjadřovat k návrhům ani o nich hlasovat.
 4. Člen investičního výboru synodní rady se může svého členství vzdát písemnou rezignací doručenou synodní radě.
 5. Investiční výbor synodní rady volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání investičního výboru synodní rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření.
 6. Investiční výbor synodní rady zasedá pravidelně, nejméně jednou za čtvrtletí. Z každého zasedání investičního výboru synodní rady je pořízen zápis. Předseda investičního výboru synodní rady ihned po zasedání investičního výboru synodní rady předá jedno vyhotovení zápisu synodní radě.
 7. O zasedáních investičního výboru synodní rady musí být předem informován předseda správní rady PF. Členové správní rady PF mají právo se zúčastnit zasedání investičního výboru synodní rady s hlasem poradním.
 8. Investiční výbor synodní rady kontroluje nakládání s prostředky Personálního fondu vloženými do investičních fondů, vyhodnocuje výnos těchto prostředků a nakládání s nimi, řídí práci správců investičních fondů, pravidelně informuje o výsledcích práce správců investičních fondů synodní radu a správní radu PF a navrhuje synodní radě opatření, která pokládá za potřebná. Dále investiční výbor navrhuje způsob nakládání s prostředky Personálního fondu, které jsou součástí jeho provozní části.
 9. Členové investičního výboru synodní rady mají nárok na odměnu za výkon své funkce. O její výši rozhoduje synodní rada, která o ní a o způsobu jejího určení každoročně informuje synod.
 10. Členové investičního výboru synodní rady nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce a to ani v případě, kdy jim nebude přiznán nárok na odměnu za výkon funkce dle odst. 9.
 11. Členové investičního výboru synodní rady jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu, vloženém do investičních fondů nebo obstarávaném v rámci provozní části Personálního fondu, úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investičním výboru synodní rady.
 12. Podmínkou výkonu funkce člena investičního výboru synodní rady je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s povšechným sborem ČCE.

Čl. 5 Příjmy Personálního fondu

 1. Příjmy Personálního fondu tvoří:
  1. pravidelné odvody všech církevních sborů dle čl. 6 tohoto statutu,
  2. výnosy provozní i investiční části Personálního fondu dle příslušných odstavců čl. 2 tohoto statutu,
  3. výnosy sbírky solidarity sborů,
  4. finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti dle ŘHC čl. 13 odst. 6,
  5. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob.
 2. Synod stanovuje pro jednotlivý kalendářní rok či několik kalendářních roků výši odvodu církevního sboru do Personálního fondu.
 3. Odvod farního sboru se skládá z paušální části, jejíž výši stanovuje synod usnesením, a z poměrné části, která se pro jednotlivé farní sbory vypočítá ze synodem stanoveného základu pro výpočet poměrné části odvodu podle synodem stanoveného klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období.
 4. Odvod seniorátního a povšechného sboru za obsazené kazatelské místo a obsazené místo pastoračního pracovníka odpovídá součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části odvodu stanovených synodem.
 5. Pokud synod pro určitý kalendářní rok nestanoví výši odvodu do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro poslední kalendářní rok, pro který synod výši odvodu do Personálního fondu stanovil.

Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu

 1. Sbory jsou povinny provádět roční odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel:
  1. Farní sbory, v nichž pracuje farář, jáhen nebo pastorační pracovník, odvádějí paušální část odvodu ve výši, která odpovídá rozsahu a době trvání jeho pracovního úvazku.
  2. Neobsazené administrované sbory odvádějí do Personálního fondu částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Současně přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části odvodu stanovených synodem a odpovídá době trvání administrace. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků.
  3. Všechny farní sbory odvádějí poměrnou část odvodu do Personálního fondu vypočtenou podle synodem stanoveného klíče. Poměrná část odvodu není závislá na obsazení kazatelského místa.
  4. Za dobu pracovní neschopnosti faráře, jáhna nebo pastoračního pracovníka kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený způsobem uvedeným v tomto odstavci.
 2. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož farář je náměstkem synodního seniora, částkou, která činí 50 % součtu paušální části a základu pro výpočet poměrné části odvodu stanovených synodem.
 3. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu.
 4. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě PF návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě PF doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady PF synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet.
 5. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny farářům, jáhnům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě PF a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny.

Čl. 7 Solidarita sborů

 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované, misijní a strategické kazatelské místo včetně provozních nákladů strategického kazatelského místa, pokud synod nestanoví jinak.
 2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu.
 3. Na základě návrhu správní rady PF podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X - 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1).
 4. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 10 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X - 1).
 5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních prostředků pro další rok.
 6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce.
 7. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně.
 8. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru.
 9. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do Personálního fondu.
 10. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada PF návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání.
 11. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada PF synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X + 1.
 12. Všechny farní sbory jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku.
 13. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu.
 14. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě.

Čl. 8 Zápůjčky sborům

 1. Synodní rada může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč.
 2. Maximální výše zápůjčky či zápůjček poskytnutých jednomu sboru nesmí v součtu v jednom okamžiku překročit 5 miliónů Kč. Pod podmínkou souhlasu správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 10 miliónů Kč.
 3. Synodní rada může nechat odborně posoudit rizika vyplývající z požadované zápůjčky.
 4. Výši úroku stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady.
 5. Splatnost zápůjčky stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 10 let. Pod podmínkou souhlasu správní rady PF může být doba dle předcházející věty prodloužena až na 15 let.

Čl. 9 Zápůjčky sborům zajištěné budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty

 1. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem a na základě souhlasu správní rady PF a investičního výboru synodní rady poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí anebo jiných smysluplných stavebních projektů.
  Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč.
  Smlouvu o poskytnutí zápůjčky uzavírá s příslušným seniorátním či farním sborem jménem povšechného sboru synodní rada.
 2. Úrokovou sazbu stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty na základě návrhu investičního výboru synodní rady.
 3. Splatnost zápůjčky stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty po dohodě se správní radou PF a investičním výborem synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 5 let.
 4. Veškeré splátky zápůjček poskytnutých dle tohoto článku, s jejichž zaplacením se sbor dostane do prodlení, budou do Personálního fondu vráceny z prostředků Jeronýmovy jednoty, a to vždy nejpozději do 6 měsíců po splatnosti každé jednotlivé splátky.
 5. Postupem dle odst. 4 tohoto článku lze z prostředků Jeronýmovy jednoty do Personálního fondu v každém kalendářním roce poskytnout maximálně 15 % sbírky darů vybrané v předcházejícím kalendářním roce.
 6. Sbor, za který Jeronýmova jednota vrátila splátku či splátky zápůjčky Personálnímu fondu postupem dle odst. 4 tohoto článku, je povinen částku odpovídající takto vrácené splátce či splátkám zaplatit povšechnému sboru na účet Jeronýmovy jednoty, a to včetně úroku sjednaného v rámci poskytnutí výpůjčky.
 7. Po dobu, po kterou je sbor v prodlení se splněním svých dluhů dle odst. 4 tohoto článku, sbor nesmí obdržet žádnou jinou zápůjčku, dar či jiné plnění z žádných prostředků povšechného sboru anebo příslušného seniorátního sboru a nesmí mu být poskytnuty ani žádné příspěvky ze solidárních prostředků.
 8. Po dobu, po kterou je vyčerpán limit dle odst. 5 tohoto článku anebo vyčerpání tohoto limitu hrozí, nesmí být poskytovány žádné nové zápůjčky dle tohoto článku.

Čl. 10 Zápůjčky Diakonii ČCE

 1. Synodní rada může Diakonii ČCE za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem financování provozu Diakonie ČCE nebo některého ze středisek Diakonie ČCE anebo za účelem financování investičních projektů, na které Diakonie ČCE či některé z jejích středisek získá dotaci z fondů Evropské unie či jiných veřejných orgánů nebo institucí.
 2. Podmínkou poskytnutí zápůjčky dle tohoto článku je zajištění zápůjčky zástavním právem zřízeným ve prospěch povšechného sboru k nemovitostem anebo movitým věcem, jejichž hodnota dosahuje 100% výše zápůjčky.
 3. Žádost o poskytnutí zápůjčky je synodní radě oprávněna předložit správní rada Diakonie ČCE po jejím schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.
 4. Úrokovou sazbu, délku splatnosti, jakož i případné další podmínky zápůjčky stanoví synodní rada na základě návrhu investičního výboru synodní rady.

Čl. 11 Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem

 1. Dočasně volnými prostředky Personálního fondu jsou všechny nezainvestované prostředky provozní části Personálního fondu.
 2. O použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem rozhoduje na návrh synodní rady synod v rámci schvalování rozpočtu povšechného sboru. Synodní rada si vyžádá pro rozhodnutí synodu doporučení investičního výboru SR a správní rady PF. Podmínky použití a jejich zpětné zapojení do dočasně volných prostředků Personálního fondu stanovuje na základě doporučení investičního výboru SR synod.
 3. Synod zmocňuje synodní radu v mimořádných případech k rozhodnutí o použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem do výše 5 milionů Kč v období mezi zasedáními synodu. Podmínkou rozhodnutí o použití dočasně volných prostředků Personálního fondu je souhlasné stanovisko investičního výboru SR a správní rady PF. Podmínky použití a jejich zpětné zapojení do dočasně volných prostředků Personálního fondu stanovuje investiční výbor SR. Synodní rada podá o takovémto rozhodnutí zprávu nejbližšímu zasedání synodu.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 1. Tento Statut Personálního fondu nabývá účinnosti vyhlášením usnesení 1. zasedání 34. synodu synodní radou a v plném rozsahu nahrazuje dosud platný Statut Personálního fondu.
 2. Ruší se usnesení č. 60 přijaté 4. zasedáním 33. synodu "Půjčky církevním sborům ze zdrojů Personálního fondu" a usnesení č. 61 přijaté 4. zasedáním 32. synodu "Podpora financování Diakonie".

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento statut je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: