Řád diakonické práce ČCE EVANGNET

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE
Českobratrské církve evangelické

OBSAH:

Preambule

Oddíl I. Obecná ustanovení

Čl. 1. Cíl diakonické práce

Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE

Čl. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Čl. 4. zrušen

Oddíl II. Křesťanská služba

Čl. 5. Práce křesťanské služby

Čl. 6. Materiální zajištění křesťanské služby

Čl. 7. Odborná pomoc

Oddíl III. Diakonie ČCE

Čl. 8. Základní ustanovení

Čl. 9. Poslání Diakonie ČCE

Čl. 10. Organizační členění Diakonie ČCE

Čl. 11. Spolupráce se sbory ČCE

Čl. 12. Orgány Diakonie ČCE

Čl. 13. Shromáždění Diakonie ČCE

Čl. 14. Dozorčí rada Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

B. Členství v dozorčí radě Diakonie ČCE

C. Činnost dozorčí rady Diakonie ČCE

Čl. 15. Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

B. Členství v dozorčí radě střediska Diakonie ČCE

C. Činnost dozorčí rady střediska Diakonie ČCE

Čl. 16. Správní rada Diakonie ČCE

Čl. 17. Ředitel Diakonie ČCE

Čl. 18. Správní rada střediska Diakonie ČCE

Čl. 19. Ředitel střediska Diakonie ČCE

Čl. 20. Jednání a podepisování za Diakonii ČCE a její střediska

Čl. 21. Hospodaření Diakonie ČCE

Čl. 22. Zrušení a zánik Diakonie ČCE a jejích středisek

Oddíl IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 23. Přechodná ustanovení k novele Řádu diakonické práce přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE v roce 2006

Čl. 24. Přechodná ustanoveníPreambule

Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické (dále jen "ČCE"). Tato křesťanská služba, pro niž máme v Novém zákoně řecký pojem "diakonia", je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru. Církev vede své členy k tomu, aby se podle svých obdarování a možností na této službě podíleli.
Diakonická práce má svůj základ ve farních sborech. Farní sbory pro tuto křesťanskou službu vyhledávají vhodné pracovníky, ustavují skupiny a pověřují je ke službě.
Kde jsou pro to předpoklady, zřizují se diakonická zařízení jako střediska různě specializované pomoci potřebným. Tato pracoviště institucionálně prováděné péče tvoří Diakonii Českobratrské církve evangelické (dále jen "Diakonie ČCE"), která je integrální součástí ČCE. Diakonie ČCE navazuje na tradice dřívějších diakonických zařízení (např. České diakonie).
Diakonie ČCE podle příslušných právních předpisů zřizuje k naplňování svého poslání další právnické osoby, které jsou součástmi rodiny Diakonie.
Od svých sborů církev očekává, že budou diakonické dílo na modlitbách i prakticky podporovat, od jednotlivých členů čeká, že se na něm na základě víry v Ježíše Krista budou podle svých obdarování a možností podílet.
Diakonie ČCE je zvláštním zařízením církevní služby povšechného sboru.Oddíl I. Obecná ustanovení

Čl. 1. Cíl diakonické práce

Cílem diakonické práce je pomáhat a poskytovat podporu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, lidem se zdravotním postižením a jinak potřebným. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE

Podle rozsahu, specializace činnosti a místních podmínek je diakonická práce v ČCE organizována takto:
 1. Péče prováděná v rámci sborů ČCE je označována jako „křesťanská služba“. Tuto službu zajišťují převážně dobrovolní pracovníci. Křesťanská služba se řídí ustanoveními Oddílu II. tohoto řádu.
 2. Péče prováděná institucionálně ve střediscích Diakonie ČCE, zřízené podle Církevního zřízení § 5, odst. 1 písm. a), se řídí ustanoveními Oddílu III. tohoto řádu.

Čl. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

 1. Odpovědnost za křesťanskou službu ve sborech mají jejich správní orgány (staršovstvo, seniorátní výbor, synodní rada).
 2. Správní orgán může zřídit poradní odbor, který činnost křesťanské služby podněcuje a koordinuje.
 3. Poradní odbory křesťanské služby pečují o provádění křesťanské služby mezi potřebnými a dbají o odbornou přípravu bratří a sester, kteří se na této službě podílejí. Odborná příprava je zaměřena na oblast teologickou i sociálně­zdravotní.
 4. Sbory mohou mít vedle dobrovolných pracovníků křesťanské služby také placené sborové pracovníky, příp. diakony a diakonky.
 5. Odpovědnost za institucionální diakonickou práci nese povšechný sbor. Tuto odpovědnost vyjádřil rozhodnutím o zřízení Diakonie ČCE, jíž svěřil práva a odpovědnost dle Oddílu III. tohoto řádu.

Čl. 4. zrušen
Oddíl II. Křesťanská služba

Čl. 5. Práce křesťanské služby

 1. Křesťanská služba je součástí sborové práce a organizačně ji zajišťuje správní orgán sboru, který k této službě pověřuje pracovníky. Koordinaci služby mohou sbory svěřovat svým poradním odborům křesťanské služby.
 2. Pokud při větším rozsahu křesťanské služby nebo s ohledem na místní podmínky zřídí pro ni farní nebo seniorátní sbor své zvláštní zařízení, řídí se sbor při organizaci takto vzniklých středisek přiměřeně příslušnými ustanoveními o střediscích Diakonie ČCE.

Čl. 6. Materiální zajištění křesťanské služby

 1. Náklady na svou křesťanskou službu hradí plně příslušný sbor. Sbor hradí náklady v rámci sborového hospodaření. Sbor podle potřeby vyhlašuje na tento účel sbírky a organizuje získávání darů.
 2. Sbor může ve zdůvodněných případech požádat o pomoc z církevních prostředků.
 3. Sbory se mohou ucházet o pomoc z veřejných prostředků.

Čl. 7. Odborná pomoc

 1. Odbornou pomoc farním sborům zajišťují především seniorátní a celocírkevní poradní odbory křesťanské služby. Tyto odbory organizují různá setkání, kurzy, vzdělávání, vydávání pomůcek a pod.
 2. Odbornou pomoc poskytuje na smluvním základě též Diakonie ČCE.Oddíl III. Diakonie ČCE

Čl. 8. Základní ustanovení

 1. Diakonii ČCE zřídila na základě pověření 25. synodu ČCE z roku 1987 synodní rada ČCE (dále jen "synodní rada") svým usnesením ze dne 10. května 1989, a to ke dni 1. června 1989.
 2. Sídlem Diakonie ČCE je Praha. Územní působnost Diakonie ČCE mimo její sídlo není omezena.
 3. Diakonie ČCE může používat pro sebe a pro své organizační jednotky zkrácené označení Evangelická diakonie.
 4. Organizačními jednotkami Diakonie ČCE, které tvoří rodinu Diakonie ČCE, se pro účely tohoto řádu rozumějí střediska Diakonie, která jsou církevními právnickými osobami, a další právnické osoby zřízené podle příslušných právních předpisů (viz odst. 6).
 5. Diakonie ČCE a její střediska jsou součástí ČCE. Jako samostatná "zvláštní zařízení církevní služby" (viz § 5 Církevního zřízení) mají právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity ČCE a jsou církevními právnickými osobami. V právních vztazích vystupují svým jménem a v mezích tohoto řádu mohou nabývat práv a zavazovat se.
 6. Diakonie ČCE k naplňování svého poslání zřizuje jako zřizovatel další právnické osoby podle příslušných právních předpisů, např podle zákonů č. 561/2004 Sb., školský zákon, č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
 7. Diakonie ČCE a její organizační jednotky hospodaří samostatně. Diakonie ČCE a její střediska jako zvláštní zařízení církevní služby neručí za závazky církevních sborů či jiných církevních zařízení. Církev, její sbory či jiná církevní zařízení neručí za závazky Diakonie ČCE nebo jejích středisek.
 8. Ve všech záležitostech tímto řádem neupravených se přiměřeně použijí ustanovení Církevního zřízení a řádů ČCE týkající se farních sborů (pro střediska Diakonie ČCE) a seniorátních sborů (pro Diakonii ČCE jako celek).

Čl. 9. Poslání Diakonie ČCE

 1. Posláním Diakonie ČCE je tvořit společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.
 2. Naplňovat poslání Diakonie ČCE zejména znamená:
  1. organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťansky zaměřenou sociální, zdravotní, výchovnou, vzdělávací a poradenskou péči, pomoc a podporu lidem, aby mohli žít důstojným a kvalitním životem navzdory věku, nemoci, postižení, sociální situaci a/nebo dalším okolnostem,
  2. organizovat humanitární a rozvojovou pomoc v České republice i v zahraničí,
  3. zastupovat a hájit zájmy slabých, ohrožených a vyloučených osob nebo skupin a provádět činnosti směřující k prevenci sociálního a společenského vyloučení,
 3. Diakonie ČCE může v souladu s tímto řádem pro naplnění svého poslání zejména:
  1. poskytovat sociální služby,
  2. poskytovat zdravotní a ošetřovatelské služby,
  3. poskytovat specializované poradenské služby,
  4. působit na poli výchovy, vzdělávání a práce s mládeží,
  5. organizovat a zajišťovat volnočasové aktivity pro děti a mládež,
  6. provozovat chráněné dílny, chráněná pracoviště a poskytovat pracovní rehabilitaci,
  7. poskytovat odbornou podporu rozvoje sociální, zdravotní nebo humanitární práce ČCE a jejích sborů,
  8. realizovat informační a osvětové kampaně,
  9. pořádat společenské, kulturní a další veřejné akce,
  10. zajišťovat (poskytovat) duchovní a pastorační péči,
  11. pořádat sbírky na zajištění své činnosti a pro pomoc potřebným,
  12. připravovat a vzdělávat dobrovolné i profesionální pracovníky,
  13. organizovat práci s dobrovolníky,
  14. spolupracovat s dalšími organizacemi, zejména dobročinnými,
  15. spolupracovat v rámci své působnosti se zahraničními osobami, církvemi či spolky,
  16. vydávat audiovizuální nahrávky, periodické i neperiodické publikace a jiné tiskoviny,
  17. poskytovat odbornou praxi pro stážisty, studenty a praktikanty,
  18. podílet se na tvorbě a připomínkování zákonů a právních norem a ovlivňovat řešení společenských a sociálních témat,
  19. vykonávat další obecně prospěšnou činnost,
  20. provozovat hospodářskou činnost,
 4. K naplňování svého poslání může Diakonie ČCE zejména:
  1. zřizovat s předchozím souhlasem synodní rady střediska s právní subjektivitou,
  2. zřizovat střediska (a další složky) bez právní subjektivity, která jsou součástí některé organizační jednotky, která již právní subjektivitu má,
  3. zřizovat podle zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon, právnické osoby provozující školy či školská zařízení,
  4. zřizovat podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, další právnické osoby nebo do nich vstupovat.
  5. začlenit zařízení zřízené jiným zřizovatelem do struktury Diakonie, pokud toto přijme všechny závazky vyplývající z tohoto řádu a z vnitřních předpisů Diakonie ČCE,

Čl. 10. Organizační členění Diakonie ČCE

 1. Diakonie ČCE zřizuje k naplnění svého poslání v souladu s tímto řádem svá střediska s vlastní právní subjektivitou. Tato střediska jsou integrální součástí Diakonie ČCE.
 2. Správní rada Diakonie ČCE a dozorčí rada Diakonie ČCE vykonávají svoji působnost jak ve vztahu k Diakonii ČCE, tak ve vztahu k jejím střediskům. Správní rada Diakonie ČCE je nadřízeným orgánem správních rad středisek a ředitelů středisek, dozorčí rada Diakonie ČCE je nadřízeným orgánem dozorčích rad středisek.
 3. Způsob výkonu působnosti správní rady Diakonie ČCE a dozorčí rady Diakonie ČCE vůči střediskům a jejich orgánům, jakož i způsob spolupráce správní rady Diakonie ČCE a dozorčí rady Diakonie ČCE s orgány středisek je určen tímto řádem a Organizačním řádem Diakonie ČCE, který z tohoto řádu vychází.
 4. Každé středisko s právní subjektivitou má statut, který navrhuje správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska a který schvaluje správní rada Diakonie ČCE. Podrobnosti organizační struktury a vnitřních vztahů střediska stanoví organizační řád střediska, který vydá správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska a správní radou Diakonie ČCE.
 5. Podrobnosti organizační struktury a vnitřních vztahů Diakonie ČCE stanoví Organizační řád Diakonie ČCE, který vydá správní rada Diakonie ČCE po schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.
 6. Vůči právnickým osobám zřízeným Diakonií ČCE podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za účelem provozování školy či školského zařízení vykonává práva a povinnosti zřizovatele správní rada Diakonie ČCE, a to zejména prostřednictvím rad školských právnických osob. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.
 7. Vůči právnickým osobám zřízeným Diakonií ČCE podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, případně vůči dalším právnickým osobám vykonává práva a povinnosti zakladatele, zřizovatele či společníka orgán Diakonie ČCE, který je zřídil, a to podle příslušných právních předpisů.

Čl. 11. Spolupráce se sbory ČCE

 1. Diakonie ČCE úzce spolupracuje se sbory ČCE a má v nich své duchovní zázemí.
 2. Při zřízení střediska uzavře správní rada Diakonie ČCE s některým sborem ČCE smlouvu o spolupráci s tímto střediskem.
 3. Smlouva o spolupráci s určitým střediskem může být uzavřena s více sbory ČCE najednou; v takovém případě se smlouva uzavírá jako vícestranná a obsahuje ustanovení o podílu jednotlivých sborů na volbě členů dozorčí rady střediska, jakož i na plnění ostatních práv a povinností sborů. Podrobnosti spolupráce upraví středisko písemnou dohodou se sborem či sbory ČCE, se kterými je uzavřena smlouva o spolupráci. Středisko každoročně při sborovém shromáždění informuje spolupracující sbor či sbory o své činnosti a předkládá výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o hospodaření, a případně další informace, které si spolupracující sbor vyžádá.
 4. Smlouva o spolupráci uzavíraná správní radou Diakonie ČCE se sborem či sbory ČCE, příp. také dohoda uzavíraná mezi střediskem Diakonie ČCE a sborem či sbory ČCE upraví zejména:
  1. konkrétní formy spolupráce sboru či sborů ČCE při naplňování poslání střediska,
  2. konkrétní formy věcné, finanční či dobrovolnické pomoci sboru či sborů ČCE středisku,
  3. konkrétní podobu spolupráce sboru či sborů ČCE při zajištění duchovní a pastorační péče ve středisku, včetně případného povolání faráře nebo jáhna k plné či částečné službě ve středisku,
  4. konkrétní podobu spolupráce sboru či sborů ČCE v oblasti poskytování sociální péče a křesťanské služby,
  5. konkrétní formy odborné pomoci střediska členům sboru či sborů ČCE, včetně poradenství,
  6. konkrétní formy společné prezentace církevní a sociální práce sboru či sborů ČCE a střediska na veřejnosti,
  7. možnosti spolupráce při pořádání kulturních a dobročinných akcí anebo
  8. způsob vzájemného informování o aktivitách sboru či sborů ČCE a střediska.
 5. Pokud jedna ze stran neplní smlouvu o spolupráci, může ji kterákoli z nich vypovědět po předchozím projednání. Zanikne-li v důsledku výpovědi smlouva o spolupráci v plném rozsahu, dohodnou správní rada Diakonie ČCE a místně příslušný seniorátní výbor spolupráci s jiným sborem ČCE. Po dobu, po kterou není pro určité středisko uzavřena smlouva o spolupráci s žádným sborem ČCE, jmenuje členy dozorčí rady střediska dozorčí rada Diakonie ČCE po projednání se seniorátním výborem seniorátu ČCE, v jehož územním obvodu se nachází sídlo příslušného střediska.
 6. Smlouvu o spolupráci s některým sborem ČCE může obdobně jako středisko uzavřít i jiná právnická osoba z rodiny Diakonie.

Čl. 12. Orgány Diakonie ČCE

 1. Diakonie ČCE se při své práci řídí Církevním zřízením a řády ČCE, usneseními synodů ČCE a obecně závaznými právními předpisy. Vnitřní předpisy Diakonie ČCE a jejích organizačních jednotek nesmí být s těmito normami v rozporu.
 2. Diakonie ČCE má tyto orgány:
  1. shromáždění Diakonie ČCE,
  2. dozorčí rada Diakonie ČCE,
  3. správní rada Diakonie ČCE,
  Střediska Diakonie ČCE mají tyto orgány:
  1. dozorčí rada střediska,
  2. správní rada střediska.
  Školy a školská zařízení mají tyto orgány:
  1. rada školské právnické osoby,
  2. ředitel školské právnické osoby,
  3. školská rada (s výjimkou mateřských škol).
 3. Nadřízeným správním orgánem Diakonie ČCE je synodní rada.
 4. Nadřízeným správním orgánem střediska je správní rada Diakonie ČCE.

Čl. 13. Shromáždění Diakonie ČCE

 1. Členy shromáždění Diakonie ČCE (dále jen „shromáždění“) jsou:
  1. členové správní rady Diakonie ČCE,
  2. členové dozorčí rady Diakonie ČCE,
  3. předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady každého ze středisek,
  4. předseda dozorčí rady nebo dozorčí radou pověřený člen dozorčí rady každého ze středisek,
  5. ředitel Diakonické akademie
  6. ředitelé školských právnických osob zřízených Diakonií ČCE,
  7. diakoni ve smyslu čl. 4 tohoto řádu,
  8. faráři a jáhnové povolaní sbory ČCE ke službě v Diakonii ČCE nebo některém z jejích středisek,
  9. kaplani vyslaní ke službě v Diakonii ČCE nebo některém z jejích středisek.
 2. Dozorčí rada Diakonie ČCE svolá shromáždění Diakonie ČCE:
  1. podle potřeby, minimálně však jednou za 2 roky, nebo
  2. na návrh více než jedné třetiny správních rad středisek či na návrh více než jedné třetiny dozorčích rad středisek doručený dozorčí radě Diakonie ČCE během jednoho kalendářního pololetí je dozorčí rada Diakonie ČCE povinna svolat mimořádné shromáždění Diakonie ČCE tak, aby se konalo nejpozději do konce kalendářního pololetí následujícího po doručení návrhu na jeho svolání.
 3. Shromáždění má následující působnost:
  1. jedná o životě a práci Diakonie ČCE i jejích organizačních jednotek a usnáší se na doporučeních pro jejich další práci.
  2. usnáší se o návrzích na synod
  3. projednává dlouhodobý výhled práce Diakonie ČCE
  4. projednává zásady hospodaření Diakonie ČCE
  5. navrhuje synodní radě kandidáty pro volbu členů dozorčí rady Diakonie ČCE
  6. z členů ČCE, kteří jsou členy správní či dozorčí rady Diakonie ČCE, nebo členy správní či dozorčí rady některého ze středisek Diakonie ČCE, nebo řediteli některé ze školských právnických osob zřizovaných Diakonií ČCE, volí jednoho zástupce Diakonie ČCE za poradce synodu ČCE podle čl. 22 Jednacího a volebního řádu ČCE.
 4. Shromáždění může přizvat ke svému jednání poradce z řad odborníků a zájemců o práci Diakonie ČCE, kteří mají hlas poradní a mohou předkládat návrhy usnesení.

Čl. 14. Dozorčí rada Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení
 1. Dozorčí rada Diakonie ČCE je poradním a kontrolním orgánem Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE dohlíží na výkon působnosti správní rady Diakonie ČCE a na veškerou činnost Diakonie ČCE.
 2. Členové dozorčí rady Diakonie ČCE jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Diakonie ČCE a jejích organizačních jednotek a jsou oprávněni kontrolovat, zda činnost Diakonie ČCE a jejích organizačních jednotek je v souladu s právními předpisy a s církevním zřízením a řády ČCE.
 3. Členové dozorčí rady Diakonie ČCE jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které získají při výkonu své funkce. S citlivými či jinými osobními údaji, se kterými se při výkonu své funkce seznámí, jsou povinni nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE a smlouva o výkonu funkce, která se uzavírá mezi Diakonií ČCE a členy dozorčí rady Diakonie ČCE na počátku funkčního období.
 4. Dozorčí rada Diakonie ČCE je za svoji činnost odpovědná synodní radě, která ji volí a odvolává.

B. Členství v dozorčí radě Diakonie ČCE
 1. Z titulu své funkce je členem dozorčí rady Diakonie ČCE 1 člen synodní rady, kterého jmenuje synodní rada.
 2. Synodní rada volí z členů ČCE 8 členů a 4 náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE. Synodní rada při volbě vychází z návrhu shromáždění Diakonie ČCE, za členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE však může zvolit i osoby, které shromážděním Diakonie ČCE navrženy nebyly. Jeden člen dozorčí rady Diakonie ČCE musí být zvolen ze zaměstnanců Diakonie ČCE. Členem dozorčí rady Diakonie ČCE nemůže být člen správní rady Diakonie ČCE.
 3. Členové dozorčí rady včetně náhradníků složí slib do rukou synodního seniora nebo synodního kurátora. Podrobnosti slibu stanoví Organizační řád Diakonie ČCE. Výkonu své funkce se členové dozorčí rady Diakonie ČCE ujímají ihned po vyhlášení usnesení synodní rady, náhradníci po povolání za člena dozorčí rady Diakonie ČCE.
 4. Ze zaměstnanců Diakonie ČCE nebo jejích organizačních jednotek nesmí být zvoleni anebo z náhradníků povoláni více než 2 členové dozorčí rady.
 5. Náhradníci jsou povoláváni na uprázdněná místa členů dozorčí rady Diakonie ČCE v pořadí, ve kterém byli zvoleni, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto řádu.
 6. Člena dozorčí rady Diakonie ČCE jmenovaného synodní radou zastupuje jeho zástupce jmenovaný synodní radou.
 7. Dozorčí rada Diakonie ČCE si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Předseda dozorčí rady nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE ani žádné z jejích organizačních jednotek.
 8. Předseda dozorčí rady Diakonie ČCE svolává a řídí schůze dozorčí rady a připravuje jejich program. Předseda může těmito úkoly pověřit jiného člena dozorčí rady Diakonie ČCE.
 9. Funkční období dozorčí rady Diakonie ČCE je čtyřleté.

C. Činnost dozorčí rady Diakonie ČCE
 1. Dozorčí rada Diakonie ČCE se schází podle potřeby, nejméně šestkrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí správní rada Diakonie ČCE a synodní rada ČCE. Členové správní rady Diakonie ČCE jsou povinni se na vyzvání účastnit jednání dozorčí rady a připravit pro ně podklady dle programu zasedání.
 2. Dozorčí radě Diakonie ČCE náleží následující působnost:
  1. na návrh správní rady Diakonie ČCE schvaluje strategický plán a roční plány činnosti Diakonie ČCE,
  2. na návrh správní rady Diakonie ČCE schvaluje Organizační řád Diakonie ČCE a jeho změny,
  3. na návrh správní rady Diakonie ČCE schvaluje rozpočet Diakonie ČCE, jeho změny a další majetkové záležitosti podle čl. 21 tohoto řádu,
  4. na návrh správní rady Diakonie ČCE projednává a schvaluje výroční zprávu Diakonie ČCE, jejíž součástí je zpráva o hospodaření Diakonie ČCE, a dále zprávu o činnosti a hospodaření Diakonie ČCE předkládanou synodu,
  5. na návrh správní rady schvaluje systém kontroly řádného řízení organizačních jednotek zřizovaných Diakonií ČCE,
  6. provádí kontrolu plnění rozpočtu, způsobu hospodaření a veškeré činnosti Diakonie ČCE,
  7. může zrušit rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE, s nímž nesouhlasí správní rada střediska Diakonie ČCE, kterého se sporné rozhodnutí týká (viz čl. 18 odst. 3),
  8. organizuje výběrové řízení na funkci ředitele Diakonie ČCE a na jeho základě navrhuje synodní radě kandidáta ke jmenování,
  9. navrhuje synodní radě odvolání ředitele Diakonie ČCE,
  10. s přihlédnutím k doporučením ředitele Diakonie ČCE navrhuje synodní radě jmenování a odvolání členů správní rady Diakonie ČCE
  11. svolává shromáždění Diakonie ČCE a předkládá mu návrhy,
  12. na návrh správní rady Diakonie ČCE podává synodní radě návrhy na vyslovení souhlasu se zřízením nového střediska Diakonie ČCE, návrhy na vyslovení souhlasu se zrušením střediska, návrhy na vyslovení souhlasu s rozdělením střediska a návrhy na vyslovení souhlasu se zřízením střediska vyčleněním ze stávajícího střediska; návrhy na vyslovení souhlasu se zrušením, rozdělením či vyčleněním střediska podává dozorčí rada Diakonie ČCE po projednání s dozorčími radami příslušných středisek,
  13. s předchozím souhlasem synodní rady a na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE rozhoduje o zřízení nového střediska, o rozdělení střediska, o vzniku střediska vyčleněním ze stávajícího střediska nebo o zrušení střediska Diakonie ČCE,
  14. na návrh správní rady Diakonie ČCE a po projednání s dozorčími radami a správními radami příslušných středisek rozhoduje o sloučení středisek Diakonie ČCE,
  15. na návrh správní rady Diakonie ČCE rozhoduje o zřízení nebo zrušení právnické osoby zřizované za účelem provozování školy či školského zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
  16. na návrh správní rady Diakonie ČCE rozhoduje o zakládání nebo rušení dalších právnických osob zřizovaných Diakonií ČCE nebo jejími středisky dle zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, případně o vstupu do nich,
  17. zkoumá a potvrzuje volbu, popřípadě odvolání členů dozorčí rady střediska,
  18. odvolává dozorčí radu střediska, pokud v závažných věcech neplní svou funkci nebo po delší dobu poškozuje zájmy střediska nebo Diakonie ČCE, a iniciuje provedení nových voleb.
 3. Dozorčí rada Diakonie ČCE předkládá synodu každoročně zprávu o své činnosti.
 4. Zástupce synodní rady v dozorčí radě Diakonie ČCE má právo pozastavit platnost rozhodnutí dozorčí rady do doby, než záležitost projedná synodní rada, nejvýše však na dobu 15 kalendářních dnů.
 5. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Dozorčí rada může přizvat ke svému jednání další osoby.
 6. Členům dozorčí rady přísluší náhrady cestovních výloh.
 7. Členové dozorčí rady mají za svou činnost v dozorčí radě nárok na odměnu, jejíž výši stanovuje synodní rada při volbě dozorčí rady s platností pro celé funkční období. Odměna je hrazena z prostředků Diakonie ČCE.

Čl. 15 Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení
 1. Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE dbá na budování a udržení křesťanského charakteru střediska, povzbuzuje a rozvíjí aktivní spolupráci mezi střediskem a partnerským sborem a pečuje o zapojení členů ČCE do služby střediska Diakonie ČCE. Dozorčí rada střediska dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a je oprávněna požádat správní radu Diakonie ČCE o provedení kontroly ve středisku. Správní rada Diakonie informuje dozorčí radu střediska o výsledcích všech kontrol, které ve středisku proběhly.
 2. Členové dozorčí rady střediska jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti střediska.
 3. Členové dozorčí rady střediska Diakonie ČCE jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které získají při výkonu své funkce, jakož i nakládat s citlivými či jinými osobními údaji, se kterými se při výkonu své funkce seznámí, v souladu s platnými právními předpisy. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE a smlouva o výkonu funkce, která se uzavírá mezi Diakonií ČCE a členy dozorčí rady střediska Diakonie ČCE na počátku funkčního období.
 4. Dozorčí rada střediska je za svoji činnost odpovědná dozorčí radě Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE může svolat zasedání dozorčí rady střediska. Dozorčí rada Diakonie ČCE je oprávněna požádat dozorčí radu střediska o písemné vyjádření k činnosti střediska.
 5. Zasedání dozorčí rady střediska se mohou s hlasem poradním kdykoliv zúčastnit členové správní rady Diakonie ČCE nebo dozorčí rady Diakonie ČCE.

B. Členství v dozorčí radě střediska Diakonie ČCE
 1. Dozorčí rada střediska má nejméně pět a nejvíce dvanáct členů. Počet členů a náhradníků dozorčí rady střediska určuje statut střediska. Nejméně polovina členů dozorčí rady musí být z členů ČCE.
 2. Z titulu své funkce je členem dozorčí rady střediska farář nebo jáhen povolaný některým ze sborů k plné nebo částečné službě ve středisku a kaplan vyslaný ke službě ve středisku.
 3. Další členové dozorčí rady střediska a jejich náhradníci jsou voleni správním orgánem sboru či sborů, s nimiž je dohodnuta spolupráce (čl. 11, odst. 2). Volené členy a náhradníky dozorčí rady střediska může odvolat orgán, který má pravomoc k jejich volbě či jmenování. Právoplatnost volby nebo odvolání potvrzuje dozorčí rada Diakonie ČCE.
 4. Členové dozorčí rady střediska jsou voleni především z členů správních orgánů spolupracujících sborů (čl. 11 odst. 2 tohoto řádu), dále z členů spolupracujících sborů, z klientů či rodičů klientů střediska a z odborníků a zaměstnanců střediska. Členem dozorčí rady střediska může být pouze jeden zaměstnanec střediska nebo Diakonie ČCE.
 5. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani sourozenci.
 6. Členy dozorčí rady střediska nesmějí být manžel, manželka, rodiče, děti ani sourozenci zaměstnance střediska.
 7. Dispens od překážky příbuzenství stanovené v odst. 5 a 6 čl. 15 B tohoto řádu může ve výjimečných případech udělit dozorčí rada Diakonie ČCE na základě odůvodněné žádosti podané správním orgánem sboru či sborů, s nimiž je dohodnuta spolupráce.
 8. Členové dozorčí rady střediska Diakonie ČCE a její náhradníci složí do rukou předsedy nebo jiného člena dozorčí rady Diakonie ČCE slib. Podrobnosti slibu stanoví Organizační řád Diakonie ČCE. Výkonu své funkce se členové dozorčí rady střediska ujímají ihned po potvrzení volby, náhradníci po povolání za člena dozorčí rady střediska.
 9. Dozorčí rada střediska si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Alespoň jeden z nich musí být členem ČCE. Předsedou dozorčí rady střediska nesmí být zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího střediska.
 10. Předseda dozorčí rady střediska svolává a řídí schůze dozorčí rady střediska a připravuje jejich program. Předseda může těmito úkoly pověřit jiného člena dozorčí rady střediska.
 11. Funkční období dozorčí rady střediska je čtyřleté.

C. Činnost dozorčí rady střediska Diakonie ČCE
 1. Dozorčí rada střediska se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí správní rada Diakonie ČCE, dozorčí rada Diakonie ČCE a správní orgány spolupracujících sborů (čl. 11 odst. 3 tohoto řádu).
  Členové správní rady střediska jsou povinni se na vyzvání účastnit jednání dozorčí rady střediska a připravit pro ně podklady dle programu jednání.
 2. Dozorčí radě střediska náleží následující působnost:
  1. pravidelně jedná o průběhu spolupráce partnerského sboru a střediska
  2. projednává dlouhodobou koncepci práce a rozsah činnosti střediska a pro správní radu střediska se usnáší na doporučeních, která se týkají koncepce a rozsahu činnosti střediska,
  3. projednává návrh rozpočtu střediska a usnáší se na doporučeních k němu pro správní radu střediska; pokud správní rada střediska k těmto doporučením nepřihlédne, je povinna o tom informovat správní radu Diakonie ČCE,
  4. projednává zprávu o činnosti střediska určenou výročnímu sborovému shromáždění a usnáší se na doporučeních k této zprávě,
  5. projednává výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska za uplynulý kalendářní rok a usnáší se na doporučeních k ní,
  6. spolupracuje se správní radou Diakonie ČCE při výběru nového ředitele střediska a je oprávněna navrhnout správní radě Diakonie jeho odvolání,
  7. předkládá návrhy shromáždění Diakonie ČCE,
 3. Výkon funkce člena dozorčí rady je čestný. Členům dozorčí rady přísluší náhrady cestovních výloh a náhrada ušlého výdělku.

Čl. 16. Správní rada Diakonie ČCE

 1. Správní rada Diakonie ČCE je statutárním orgánem Diakonie ČCE, jenž řídí činnost Diakonie ČCE a jedná jejím jménem.
 2. Správní rada Diakonie ČCE rozhoduje o všech záležitostech Diakonie ČCE, pokud nejsou tímto řádem vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Diakonie ČCE nebo ČCE. Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE jsou závazná pro všechna střediska Diakonie ČCE.
 3. Správní rada Diakonie ČCE:
  1. jmenuje ředitele středisek Diakonie ČCE. Výběr ředitele střediska probíhá ve spolupráci s příslušnou dozorčí radou střediska.
  2. jmenuje prozatímní ředitele středisek Diakonie ČCE,
  3. odvolává ředitele středisek Diakonie ČCE. O svém záměru odvolat ředitele střediska informuje příslušnou dozorčí radu střediska, která je oprávněna se k záměru vyjádřit v termínu, který stanoví správní rada Diakonie ČCE.
  4. na návrh ředitele střediska, který byl předem projednán s dozorčí radou příslušného střediska, jmenuje a odvolává členy správní rady střediska.
 4. Správní rada Diakonie ČCE má šest členů.
  Členy správní rady Diakonie ČCE jsou:
  1. ředitel Diakonie ČCE jmenovaný synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE, který je zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE,
  2. členové (náměstci ředitele) jmenovaní synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE.
 5. Funkční období všech členů správní rady je šestileté.
 6. Členové správní rady Diakonie ČCE skládají po svém jmenování slib do rukou určeného zástupce synodní rady. Podrobnosti slibu stanoví Organizační řád Diakonie ČCE. Zasedání správní rady svolává její předseda v pravidelně stanovených termínech nejméně jednou v každém kalendářním měsíci.
  O zasedáních správní rady se vyhotovuje zápis, jehož kopii obdrží vždy dozorčí rada Diakonie ČCE.
 7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí činí správní rada Diakonie ČCE většinou všech svých členů.
 8. Správní rada Diakonie ČCE předkládá synodu prostřednictvím synodní rady zprávu o činnosti Diakonie ČCE včetně zprávy o hospodaření.

Čl. 17. Ředitel Diakonie ČCE

 1. Každodenní činnost Diakonie ČCE řídí ředitel Diakonie ČCE, který je zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE. Je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
 2. Ředitel Diakonie ČCE je oprávněn samostatně bez předložení věci k rozhodnutí správní radě Diakonie ČCE rozhodnout o uzavření smluv či učinění jiných právních jednání do hodnoty 1 000 000 Kč. Všechny smlouvy či jiná právní jednání, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 1 000 000 Kč, musí být schváleny správní radou Diakonie ČCE.
  O právních jednáních, jejichž předmětem je plnění o hodnotě nejvýše 5 000 000 Kč, může ředitel Diakonie ČCE samostatně rozhodnout výhradně v případech, kdy se jedná o smlouvy s organizačními jednotkami Diakonie ČCE, jejichž předmětem je poskytnutí překlenovací finanční zápůjčky se lhůtou splatnosti do jednoho roku na zajištění provozu organizační jednotky nebo na realizaci jejího projektu.
  Další podrobnosti rozdělení kompetencí mezi ředitele Diakonie ČCE a členy správní rady, kteří jsou zároveň náměstky ředitele Diakonie ČCE, stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.
 3. Zástupcem ředitele Diakonie je jeden z členů správní rady Diakonie ČCE, kterého do této funkce jmenuje synodní rada na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE.
 4. Je-li ředitel Diakonie ČCE odvolán nebo z funkce odstoupí, jmenuje synodní rada na základě doporučení dozorčí rady Diakonie prozatímního ředitele Diakonie ČCE na dobu do řádného jmenování nového ředitele.

Čl. 18. Správní rada střediska Diakonie ČCE

 1. Správní rada střediska Diakonie ČCE je statutárním orgánem střediska Diakonie ČCE, jenž řídí činnost střediska Diakonie ČCE a jedná jeho jménem.
 2. Správní rada střediska rozhoduje o všech záležitostech střediska, pokud nejsou tímto řádem vyhrazeny do působnosti Diakonie ČCE nebo ČCE.
 3. Správní rada střediska je povinna při své činnosti plnit závazná rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE, která se týkají střediska. Považuje-li správní rada střediska určité rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE týkající se střediska za nesprávné, je po projednání s dozorčí radou střediska povinna tuto skutečnost sdělit správní radě Diakonie ČCE. Správní rada Diakonie ČCE v takovém případě své rozhodnutí projedná se správní radou střediska. Nepovede-li toto projednání ke shodnému názoru správní rady Diakonie ČCE a správní rady střediska, předloží správní rada střediska věc dozorčí radě Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE je oprávněna takové rozhodnutí zrušit. Do rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE je však správní rada střediska povinna plnit předmětné závazné rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE.
 4. Správní rada střediska má 3 až 5 členů. Konkrétní počet členů správní rady stanoví statut střediska.
  Členy správní rady střediska jsou:
  1. ředitel střediska jmenovaný správní radou Diakonie ČCE, který je zároveň předsedou správní rady střediska,
  2. 2 až 4 další členové jmenovaní z vedoucích pracovníků střediska správní radou Diakonie ČCE na návrh ředitele střediska po předchozím projednání s dozorčí radou střediska.
 5. Funkční období všech členů správní rady je šestileté. Zasedání správní rady střediska svolává její předseda šestkrát až dvanáctkrát do roka. Podrobnější úprava může být stanovena Organizačním řádem Diakonie ČCE. O zasedáních správní rady se vyhotovuje zápis, jehož kopii obdrží vždy správní rada Diakonie ČCE a dozorčí rada střediska.
 6. Správní rada střediska je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
  Rozhodnutí činí správní rada střediska většinou všech svých členů.
 7. Předseda správní rady střediska předkládá spolupracujícímu sboru na jeho sborovém shromáždění zprávu o činnosti střediska, kterou sestavila správní rada střediska a projednala dozorčí rada střediska.
 8. Správní rada střediska připravuje výroční zprávu střediska, kterou po projednání dozorčí radou střediska předloží správní radě Diakonie ČCE.
 9. Správní rada Diakonie ČCE může s předchozím souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE pověřit ředitele střediska na nezbytně nutnou dobu dočasným výkonem funkce správní rady střediska. K právním jednáním, jejichž předmětem je plnění vyšší než 500 000 Kč, si takto pověřený ředitel musí vyžádat souhlas správní rady Diakonie ČCE.
 10. Členové správní rady střediska jsou z výkonu své funkce odpovědní správní radě Diakonie ČCE.

Čl. 19. Ředitel střediska Diakonie ČCE

 1. Každodenní činnost střediska Diakonie ČCE řídí ředitel střediska, který je zmocněn ke všem právním jednáním, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
  Ředitel střediska Diakonie ČCE je oprávněn samostatně bez předložení věci k rozhodnutí správní radě střediska rozhodnout o uzavření smluv či o učinění jiných právních jednání do hodnoty 500 000 Kč. Všechny smlouvy či jiná právní jednání, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 500 000 Kč, musí být schváleny správní radou střediska.
  Další podrobnosti rozdělení kompetencí mezi ředitele střediska, členy správní rady střediska a další zaměstnance stanoví statut střediska, který navrhuje správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska a který schvaluje správní rada Diakonie ČCE.
 2. Ředitele střediska Diakonie ČCE jmenuje a odvolává správní rada Diakonie ČCE (čl. 16 odst. 3 tohoto řádu).
 3. Funkční období ředitele střediska Diakonie ČCE je šestileté. Opakované jmenování do funkce je možné.
 4. Je-li ředitel střediska Diakonie ČCE odvolán nebo z funkce odstoupí, jmenuje správní rada Diakonie ČCE prozatímního ředitele střediska na dobu do řádného jmenování nového ředitele.

Čl. 20. Jednání a podepisování za Diakonii ČCE a její střediska

 1. Za Diakonii ČCE jednají a podepisují se předseda správní rady Diakonie ČCE (ředitel Diakonie ČCE) a další člen správní rady Diakonie ČCE společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE.
 2. Za střediska Diakonie ČCE jednají a podepisují se předseda správní rady střediska (ředitel střediska Diakonie ČCE) a další člen správní rady střediska společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady střediska.
 3. V konkrétních záležitostech může správní rada Diakonie nebo správní rada kteréhokoli jejího střediska zplnomocnit k jednání další osoby.
 4. Ve věcech každodenních činností Diakonie ČCE (čl. 17 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 tohoto řádu) samostatně právně jedná ředitel Diakonie ČCE.
 5. Ve věcech každodenních činností středisek Diakonie (čl. 17 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 tohoto řádu) samostatně právně jednají příslušní ředitelé středisek.

Čl. 21. Hospodaření Diakonie ČCE

 1. Obecná ustanovení
  1. Diakonie ČCE a její organizační jednotky hospodaří podle ročního rozpočtu, který předkládají ke schválení nebo k projednání příslušným orgánům.
  2. Diakonie ČCE a její organizační jednotky v souladu s tímto řádem předkládají zprávu o hospodaření a audit účetní závěrky za uplynulý rok.
  3. Všechny organizační jednotky patřící do rodiny Diakonie ČCE se podílejí na financování činnosti Diakonie ČCE povinnými příspěvky nebo povinným odběrem služeb, zajišťovaných centrálně pro Diakonii ČCE. Výši příspěvku a další podrobnosti stanovuje Organizační řád Diakonie ČCE.
  4. Správní rada Diakonie ČCE, správní rady středisek a statutární orgány ostatních právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE jsou zodpovědné za hospodárné a efektivní nakládání s prostředky, které spravují, a s majetkem organizace.
 2. Hospodaření Diakonie ČCE
  1. Rozpočet Diakonie ČCE předkládaný dozorčí radě Diakonie ČCE zahrnuje rozpočet ústředí a rozpočty právnických osob zřízených Diakonií ČCE podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zpráva o hospodaření Diakonie ČCE zahrnuje hospodaření ústředí, rozpočty právnických osob zřízených Diakonií ČCE podle zákonů č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, nebo č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a dále přehled rozpočtů středisek a všech právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE.
  2. Rozpočet a zprávu o hospodaření Diakonie ČCE schvaluje dozorčí rada Diakonie ČCE na návrh správní rady Diakonie ČCE. Obdobným způsobem jsou také projednávány významné změny rozpočtu.
  3. Kontrolu hospodaření Diakonie ČCE provádí dozorčí rada Diakonie ČCE.
  4. Podrobnosti hospodaření a kontrolní činnosti v Diakonii ČCE stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.
 3. Hospodaření střediska Diakonie ČCE
  1. Rozpočet střediska schvaluje příslušná správní rada po předchozím projednání v dozorčí radě střediska. Schválený rozpočet střediska dává správní rada střediska na vědomí správní radě Diakonie ČCE. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.
  2. Správní rada střediska připravuje a po projednání s dozorčí radou střediska schvaluje výroční zprávu o činnosti střediska, jejíž součástí je zpráva o hospodaření střediska za uplynulý rok, a předkládá ji správní radě Diakonie ČCE.
  3. Správní rada Diakonie ČCE zajišťuje provádění vnitřní kontroly hospodaření ve střediscích. Střediska jsou pro provádění kontroly povinna poskytnout pravidelné informace o stavu a způsobu svého hospodaření.
 4. Hospodaření dalších právnických osob z rodiny Diakonie
  1. Hospodaření školských právnických osob se řídí příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 SB., školský zákon. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.
  2. Za hospodaření ostatních právnických osob patřících do rodiny Diakonie ČCE odpovídají jejich statutární orgány a zřizovatelé.
 5. Majetkoprávní záležitosti Diakonie ČCE a jejích středisek.
  1. Za hospodaření a majetek střediska, resp. Diakonie ČCE, odpovídá orgán střediska, resp. Diakonie ČCE, který je oprávněn činit příslušná rozhodnutí.
  2. Diakonie ČCE a její střediska vedou samostatně majetkovou evidenci.
  3. Diakonie ČCE a její střediska mohou zcizovat (převádět úplatně i bezúplatně) nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 10 000 000 Kč, pouze s předchozím souhlasem synodu. Žádost o souhlas se zcizením nemovitostí předkládá Diakonie ČCE synodu prostřednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE po předchozím souhlasném vyjádření synodní rady. Střediska předkládají tuto žádost synodu prostřednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE po předchozím souhlasném vyjádření správní rady Diakonie ČCE. Diakonie ČCE i její střediska mohou zcizovat nemovitosti v hodnotě od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč se souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Žádost o souhlas se zcizením nemovitostí předkládají střediska dozorčí radě Diakonie ČCE prostřednictvím správní rady Diakonie ČCE.
  4. Diakonie ČCE může zatěžovat (zřizovat věcná břemena, zastavovat či pronajímat) nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 10 000 000 Kč, s předchozím souhlasem synodní rady. Žádost o souhlas se zatížením nemovitostí předkládá Diakonie ČCE synodní radě prostřednictvím dozorčí rady Diakonie ČCE. Diakonie ČCE může zatěžovat nemovitosti v hodnotě od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč se souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Střediska mohou zatěžovat nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 1 000 000 Kč, s předchozím souhlasem dozorčí rady Diakonie ČCE. Žádost o souhlas se zatížením nemovitostí předkládají střediska dozorčí radě Diakonie ČCE prostřednictvím správní rady Diakonie ČCE. O zatížení nemovitostí střediska v hodnotě do 1 000 000 Kč rozhoduje správní rada střediska.

Čl. 22. Zrušení a zánik Diakonie ČCE a jejích středisek

 1. O zrušení Diakonie ČCE rozhoduje synod. Zrušením Diakonie ČCE se ruší rovněž všechna její střediska. O ostatních právnických osobách patřících do rodiny Diakonie ČCE se rozhodne podle obecně platných právních předpisů.
 2. O zrušení střediska rozhoduje po předchozím souhlasu synodní rady ČCE dozorčí rada Diakonie ČCE. O zrušení střediska či středisek sloučením s jiným střediskem rozhoduje dozorčí rada Diakonie ČCE samostatně.
  Rozhodnutím dozorčí rady Diakonie ČCE o zrušení střediska sloučením končí platnost smluv a dohod o spolupráci, uzavřených mezi správní radou Diakonie ČCE a spolupracujícími sbory ve smyslu čl. 11 odst. 2 tohoto řádu, včetně smlouvy a dohody o spolupráci se střediskem, které v důsledku sloučení jako středisko s právní subjektivitou nezaniká (nástupnické středisko). Správní rada Diakonie ČCE zajistí postupem dle čl. 11 odst. 2 tohoto řádu uzavření nové smlouvy o spolupráci se spolupracujícím sborem či spolupracujícími sbory ČCE.
 3. Rozhodnutí o zrušení Diakonie ČCE nebo jejího střediska musí obsahovat způsob zrušení (s likvidací nebo bez likvidace), řešení majetkoprávních záležitostí a způsob zajištění dalšího poskytování dosavadních sociálních a vzdělávacích služeb.
 4. Při zrušení střediska sloučením, rozdělením na více středisek, vyčleněním ze stávajícího střediska se neprovádí likvidace.
 5. Při zrušení střediska s likvidací jmenuje likvidátora střediska správní rada Diakonie ČCE, při zrušení Diakonie ČCE s likvidací jmenuje likvidátora Diakonie ČCE synodní rada ČCE.
 6. Pokud v tomto řádu není stanoveno jinak, postupuje se při likvidaci podle obecně závazných předpisů.
 7. Sloučení středisek projedná správní rada Diakonie ČCE po posouzení situace ve slučovaných střediscích. K návrhu na sloučení se mají právo vyjádřit správní rady a dozorčí rady dotčených středisek.
 8. Při sloučení středisek přecházejí veškerá práva, povinnosti a majetek sloučením zaniklého střediska na středisko, s nímž bylo sloučeno (nástupnické středisko).
 9. Přílohou rozhodnutí o sloučení středisek jsou přehled majetku slučovaného střediska včetně inventurních seznamů ne starších šesti měsíců, přehled uzavřených smluvních vztahů včetně pracovně právních vztahů, přehled klientů a mimořádná účetní závěrka.
 10. Při rozdělení střediska přecházejí veškerá práva, povinnosti a majetek na střediska vzniklá rozdělením. Rozdělení střediska se provádí na návrh správní rady střediska. V rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE o rozdělení středisek musí být stanoveno, která práva, povinnosti a majetek přecházejí na každé ze středisek.
 11. Při vyčlenění střediska ze stávajícího střediska předá toto středisko nově vznikajícímu majetek a převede na něj práva a povinnosti dle rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE rozhodne o rozsahu předávaného majetku a převáděných práv a povinností na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE, učiněného po projednání věci se správní radou a dozorčí radou střediska, z něhož se nové středisko vyčleňuje.
 12. Středisko, resp. Diakonie ČCE, zanikne dnem rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE o schválení zprávy likvidátora o provedené likvidaci. Ruší-li se středisko bez likvidace, stanoví den zániku dozorčí rada Diakonie ČCE. Diakonie ČCE zanikne dnem schválení zprávy likvidátora synodní radou ČCE.
 13. Aktiva, která zůstanou po ukončení likvidace střediska, přecházejí na Diakonii ČCE, po likvidaci Diakonie ČCE na ČCE.Oddíl IV. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Čl. 23. Přechodná ustanovení k novele Řádu diakonické práce přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE v roce 2006

 1. Ředitelé škol zřízených při střediscích a členové představenstev středisek, zvolení do představenstev středisek za zaměstnance škol zřízených při střediscích přestávají být členy představenstev středisek dnem vyhlášení této novely synodní radou ČCE.
 2. Představenstvo Diakonie ČCE se ve složení, v jakém existuje ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE považuje za dozorčí radu Diakonie ČCE. Funkční období takto ustavené dozorčí rady Diakonie ČCE skončí dnem, ke kterému mělo skončit funkční období představenstva Diakonie ČCE.
 3. Ředitel Diakonie ČCE, který je ve funkci ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE, se považuje za ředitele Diakonie ČCE, který je zároveň členem a předsedou správní rady Diakonie ČCE. Jeho funkční období skončí uplynutím doby, na kterou byl jmenován.
 4. Představenstva středisek Diakonie ČCE se ve složení, v jakém existují ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE považují za dozorčí rady středisek Diakonie ČCE. Funkční období takto ustavených dozorčích rad středisek Diakonie ČCE skončí dnem, ke kterému mělo skončit funkční období příslušného představenstva střediska Diakonie ČCE.
 5. Ředitelé jednotlivých středisek Diakonie ČCE, kteří jsou ve funkci ke dni účinnosti Řádu diakonické práce usneseného 4. zasedáním 31. synodu ČCE, se považují za ředitele střediska, kteří jsou zároveň členy a předsedy správní rady středisek. Jejich funkční období skončí uplynutím doby, na kterou byli jmenováni.
 6. Do jmenování nadpoloviční většiny všech členů první správní rady Diakonie ČCE vykonává její působnost ředitel Diakonie ČCE. Do této doby schvaluje uzavření smluv či jiných právních jednání o hodnotě vyšší než 1 000 000 Kč dozorčí rada Diakonie ČCE. Správní rada Diakonie ČCE musí být jmenována nejpozději do 1. 5. 2007.
 7. Do jmenování nadpoloviční většiny statutem stanoveného počtu členů správních rad jednotlivých středisek Diakonie ČCE vykonává působnost správní rady střediska jeho ředitel. Do této doby schvaluje uzavření smluv či jiných právních jednání o hodnotě vyšší než 500 000 Kč dozorčí rada příslušného střediska Diakonie ČCE. Správní rady jednotlivých středisek Diakonie ČCE musí být jmenovány nejpozději do 1. 5. 2007.
 8. Funkce členů dozorčí rady Diakonie ČCE zvolených synodem dle čl. 19 Řádu diakonické práce ve znění před novelou přijatou 4. zasedáním 31. synodu ČCE a revizorů hospodaření Diakonie ČCE zvolených synodem dle čl. 18 odst. 4 písm. d) Řádu diakonické práce zanikají ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE.

Čl. 24. Přechodná ustanovení

 1. Funkce členů dozorčích rad středisek, kteří nesplňují podmínky dle čl. 14 B odst. 5–6 a kterým nebude udělen dispens dle čl. 14 B odst. 7 Řádu diakonické práce ve znění novely přijaté 2. zasedáním 32. synodu do 31. 12. 2008, zanikají 1. 1. 2009.
 2. Mandáty členů dozorčích rad středisek trvající v době, kdy novela tohoto řádu, přijatá 4. zasedáním 32. synodu, nabude účinnosti, doběhnou do konce funkčních období. Do ukončení funkčních období členů dozorčích rad středisek platí pro jednotlivé dozorčí rady středisek ustanovení čl. 14 písm. B odst. 1 tohoto řádu ve znění před touto novelou. Toto ustanovení nevylučuje ukončení funkčního období jednotlivých členů dozorčích rad z jiných důvodů, než je uplynutí stanovené délky funkčního období.
 3. Smlouvy o výkonu funkce mezi Diakonií ČCE a členy dozorčí rady Diakonie ČCE, jakož i členy dozorčích rad středisek Diakonie ČCE musí být uzavřeny nejpozději do 31. 12. 2010.
 4. Pověření diakonů/diakonek udělená přede dnem účinnosti změny tohoto řádu, přijaté 3. zasedáním 35. synodu ČCE, nejsou touto změnou dotčena a zůstávají v platnosti.


Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tento řád je ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: