Pravidla jáhenské praxe EVANGNET

PRAVIDLA JÁHENSKÉ PRAXE
kandidátů jáhenské služby

OBSAH:

A. Základní ustanovení

B. Náplň jáhenské praxe v místě působení

C. Náplň jáhenské praxe ve společných seminářích

D. Písemné práce a závěr jáhenské praxe

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi


A. Základní ustanovení

 1. Jáhenská praxe je povinnou přípravou uchazečů o jáhenskou službu (dále jen "uchazečů"), kteří splnili podmínku vzdělání podle Řádu pro kazatele, čl. 13.
 2. Smyslem jáhenské praxe je poskytnout odbornou asistenci v procesu osobnostního zrání kandidáta, zajistit mu dostatečný prostor pro hlubší poznání jáhenské služby, pro experimentální ověření vlastních dovedností a schopností a pro důkladnou reflexi zamýšlené duchovenské práce. Tuto část přípravy na službu jáhna nelze zaměnit s pouhým nabýváním praktických vědomostí nebo dokonce s nouzovou výpomocí v konkrétní práci církve. Uchazeč není v této praxi pověřen prací ve sboru, nýbrž úkoly zacílenými na jeho osobní průpravu k duchovenské službě.
 3. Ze strany církve je smyslem jáhenské praxe poznat uchazeče o duchovenskou službu a prověřit jeho profesní i osobnostní způsobilost.
 4. Výchova budoucích jáhnů je v péči povšechného sboru. Jejich vedení je svěřeno komisi pro vikariát a jáhenskou praxi (dále jen "komisi") jmenované synodní radou.
 5. Uchazeč o jáhenskou službu je zaměstnancem církve na dobu určitou. Veškeré náklady spojené s jáhenskou praxí hradí ústředí církve.
 6. Praxe trvá 1 rok. Místo konání praxe určuje synodní rada na návrh komise. Součásti praxe jsou společné semináře, jejichž rozsah a náplň stanoví komise.

B. Náplň jáhenské praxe v místě působení

 1. Po dobu praxe spolupracuje uchazeč s mentorem. Mentorem má být zásadně farář zkušený ve všech oblastech sborové práce, schopný teologické reflexe, náležitě osobnostně zralý. Musí být vůči uchazeči schopen otevřeného vztahu, v němž se očekává vzájemné obohacování (nikoli jednosměrné formálně autoritativní poučování). O výběr vhodných mentorů s přihlédnutím ke specifikům jáhenské praxe pečuje komise.
 2. Práce mentora musí být předem jasně projednána se staršovstvem jeho sboru.
 3. Komise organizuje přípravu mentorů a poskytuje jim základní metodické pokyny a prostor pro společnou reflexi zkušeností.
 4. Komise stanoví časové vytížení uchazeče, jež nemá být překročeno.
 5. Průběh jáhenské praxe konzultují mentor i uchazeč s komisí a podávají o něm komisi zevrubnou zprávu (hodnocení).

C. Náplň jáhenské praxe ve společných seminářích

 1. Součástí praxe jsou:
  1. společné soustředění všech uchazečů:
   1. úvodní týden
   2. dva týdny katechetické
   3. dva týdny homiletické
   4. dva týdny pastorační
  2. K náplni seminářů náleží i otázky právní, správní a hospodářské.
  3. speciální homiletické školení.
 2. Vedoucí seminářů podají komisi svá vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE.

D. Písemné práce a závěr jáhenské praxe

 1. V průběhu jáhenské praxe uchazeči vypracovávají tři kratší písemné práce. Přesné zadání a rozsah stanovuje komise.
 2. Na základě zpráv mentora a vedoucích seminářů, písemné práce a závěrečného pohovoru předloží komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe synodní radě vyjádření o způsobilosti uchazeče k jáhenské službě v ČCE. Členy této komise jsou předseda volený synodem, jeden člen synodní rady a tři členové komise pro vikariát a jáhenskou praxi. Hodnotí se stupni prospěl - neprospěl.

E. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi

 1. Uchazeč o jáhenskou službu, který úspěšně absolvoval jáhenskou praxi, obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna v církvi a volbou v některém církevním sboru se stává jáhnem.

Zpět na obsah / seznam řádů

Ke stažení: verze pro tisk ve formátu PDF

Tato pravidla jsou ve znění platném po 4. zasedání 35. synodu ČCE se změnami přijatými následujícími usneseními: