Evangelický zpěvník

(Viz též ostatní zpěvníky)

Zkratka: EZ
Zkrácený název: EZ
Plný název: Evangelický zpěvník
Rok vydání: 1979
Poznámka: S dodatkem vydaným r. 2000

O zpěvníku

Texty písní Evangelického zpěvníku a Dodatku ve formátu doc a pdf, variantní doprovody a související hledejte také v materiálech: https://www.evangnet.cz/materialy/liturgie/pisnove
Některé texty písní a dostupné doprovodu jsou též k disposici u jednotlivých písní.


Písně ve zpěvníku

(Kurzívou jsou značeny začátky písní, které se liší od jejich názvu, nebo název, či začátek písně v originále.)

Ačkoli podstatou rovný byl Bohu  ...... EZ 645
Ach, Bože náš  ...... EZ 497
Ach, co je krásy  ...... EZ 305
Ach, obnov mne, věčné světlo  ...... EZ 377
Ach, smiluj se a slituj, Bože můj  ...... EZ 56
Ach, zůstaň svou milostí  ...... EZ 421
Aj, blahoslavený  ...... EZ 493
Aj, blaze tomu, kdo se zastává  ...... EZ 41
Aj, čas vzácný přišel  ...... EZ 261
Aj, jak jest milé to a utěšené  ...... EZ 403
Aj, jak jsou blahoslavení  ...... EZ 388
Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové  ...... EZ 398
Aj, jak míjí kvapným letem  ...... EZ 573
Aj, nyní se den nachýlil  ...... EZ 227
Aj, Pán kraluje, božskou čest maje  ...... EZ 353
Aj, Pán kraluje, své obhajuje  ...... EZ 99
Aj, růže rozvila se  ...... EZ 288
Aj, slunce skvoucí  ...... EZ 211
Amen, Otče, rač to dáti  ...... EZ 487
Ať chválí Boha křesťané  ...... EZ 646
Ať zazní chvála  ...... EZ 606
Ať zní zase v tuto dobu  ...... EZ 659
Až doposud nás provází  ...... EZ 677
Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti  ...... EZ 550
Až příjde onen hněvu Páně den  ...... EZ 358
Beránek jde, nesa dluhy  ...... EZ 319
Biskupe věčný, Ježíši  ...... EZ 464
Blahoslavení lidé čistých cest  ...... EZ 119/i
Blahoslavený, komu odpuštěno  ...... EZ 32
Blánivě říká Boží nepřítel  ...... EZ 53
Blaze muži, který radu svévolníků nehledá  ...... EZ 396
Blíž tobě, Bože můj  ...... EZ 558
Boha Otce všichni chvalme  ...... EZ 266
Bohu chvála buď i čest  ...... EZ 289
Bože, dej, ať, Duch tvůj svatý  ...... EZ 374
Bože, jenž jsi v nebesích  ...... EZ 378
Bože můj, Bože můj  ...... EZ 565
Bože, můj Bože, proč's mne opustil  ...... EZ 22
Bože můj, pro spravedlnost  ...... EZ 17
Bože můj silný, ochraňuj mne sám  ...... EZ 16
Bože můj, volám o pomoc tvou  ...... EZ 141
Bože, my často slýchali to  ...... EZ 44
Bože náš, jenžs před věky  ...... EZ 241
Bože náš, Otče náš, do ruky tvé  ...... EZ 459
Bože náš, slávu tvou  ...... EZ 19
Bože, Otče věčnosti  ...... EZ 687
Bože, pane nebe, země  ...... EZ 213
Bože, Ty jsi tvůrce všeho  ...... EZ 676
Bože, vylej požehnání  ...... EZ 432
Buď Bohu sláva  ...... EZ 681
Buď Bohu sláva na výsostech nebe  ...... EZ 302
Buď Bohu všechna chvála  ...... EZ 660
Buď chválen, milý Ježíši  ...... EZ 252
Buď pánu čest  ...... EZ 171
Buď sláva Bohu, chvála Otci  ...... EZ 604
Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal  ...... EZ 346
Buď žehnán svazek ten  ...... EZ 484
Bůh je můj hrad  ...... EZ 451
Bůh je náš hrad, naše skála  ...... EZ 204
Bůh je náš Pán a Král  ...... EZ 607
Bůh je sám naše útočiště  ...... EZ 46
Bůh kdyby se k nám nehlásil  ...... EZ 188
Bůh mezi soudci světa všeho  ...... EZ 82
Bůh náš je Bohem lásky  ...... EZ 581
Bůh náš všemohoucí  ...... EZ 333
Bůh Otec z pouhé milosti  ...... EZ 237
Bůh první slovo má  ...... EZ 615
Bůh se nám dnes narodil  ...... EZ 652
Bůh silný, Pán, jenž v nebi přebývá  ...... EZ 50
Bůh znám je lidu v milosti  ...... EZ 76
Byť Boha s námi nebylo  ...... EZ 407
Církev svou svatou obecnou  ...... EZ 401
Co činí Bůh, vše dobré jest  ...... EZ 196
Co žádáš od nás, Pane  ...... EZ 547
Čas radosti, veselosti  ...... EZ 293
Čisté srdce musí mít  ...... EZ 608
Dávno je to  ...... EZ 651
Dej, ať, se nám dobre daří  ...... EZ 532
Dej mi, Pane, bdělé srdce  ...... EZ 671
Dej nám moudrost, odvahu  ...... EZ 672
Dej odvahu včas slyšet  ...... EZ 673
Den po dni ubíhá  ...... EZ 570
Díky Bohu vzdejme  ...... EZ 637
Díky za toto krásné ráno  ...... EZ 638
Dnes k svému stolu zve nás Pán  ...... EZ 682
Dnes oslav, celá země  ...... EZ 661
Dnes začíná zas nový rok  ...... EZ 696
Do světa, kde jsi s lidmi žil  ...... EZ 385
Do země se skrývá  ...... EZ 662
Dobrý Pane Ježíši  ...... EZ 216
Dobře staví, kdo zná a ví  ...... EZ 192
Ducha svatého dnešní den  ...... EZ 670
Dům nestaví-li pevně Pán  ...... EZ 127
Duše má, v tichosti  ...... EZ 197
Důvěřuj se v Pána  ...... EZ 623
Dva lidé stojí před tebou  ...... EZ 698
Ej, lidé vpravdě kající  ...... EZ 389
Ej nuž, lační, žízniví  ...... EZ 462
Haleluja  ...... EZ 663
Halelujah! Jak blažen bývá  ...... EZ 112
Hlasem veselým zvučně prozpěvujte  ...... EZ 81
Hle, Bože, vstávají  ...... EZ 3
Hluboké tvé, Jezu, rány  ...... EZ 325
Hned zrána vzdej dík  ...... EZ 639
Hory, doly, stráně  ...... EZ 219
Hospodin mé je světlo a má spása  ...... EZ 27
Hospodin, Pán Bůh svatý  ...... EZ 155
Hospodin ráčí sám pastýř můj býti  ...... EZ 23
Hospodin sám národů Bůh  ...... EZ 163
Hospodin vítá slavně Pána mého  ...... EZ 110
Hospodin zástupů  ...... EZ 170
Hospodine, jak jsou mnozí  ...... EZ 186
Hospodine, ne nám dej čest, ne nám  ...... EZ 115
Hospodine, pomiluj ny  ...... EZ 578
Hospodine, pomst Bože silný  ...... EZ 94
Hospodine, ty ve zkouškách  ...... EZ 139
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš  ...... EZ 189
Hřích vábí duše bezbožných  ...... EZ 36
Hvězdy tiše vyšly  ...... EZ 235
Chci Pána slaviti  ...... EZ 167
Chci zpívat o lásce  ...... EZ 481
Chci zvyšovat tě, Bože, Králi můj  ...... EZ 145
Chval, má duše, Hospodina  ...... EZ 146
Chval Pána svého písní  ...... EZ 406
Chvála Bohu, nový den teď  ...... EZ 205
Chvaliž Hospodina, slávy vždy krále mocného  ...... EZ 549
Chvalme Spasitele svého  ...... EZ 285
Chvalme vsichni Krále nebeského  ...... EZ 351
Chvalmež Boha, ó kresťané  ...... EZ 548
Chvalte Pána  ...... EZ 616
Chvalte Pána, národové  ...... EZ 117
Chvalte Pána, neb těší ten zpěv  ...... EZ 147
Chvalte, věrní, chvalte Pána  ...... EZ 113
Chvaltež Boha! Nechť sláva, čest  ...... EZ 157
Chvaltež Nejmocnějšího  ...... EZ 150
Chválu, čest Bohu vzdávejte  ...... EZ 148
I hvězdy a slunce  ...... EZ 179
I když dar reči mám  ...... EZ 395
I když se rozcházíme  ...... EZ 685
Já bídný člověk, bídný hříšník  ...... EZ 498
Já, Hospodine, jedno vím  ...... EZ 624
Já chtěl bych, Bože můj  ...... EZ 500
Já v Boha milého  ...... EZ 526
Já v Pánu útočíště bepzpečné mám  ...... EZ 11
Já volám k tobě, Pane můj  ...... EZ 552
Já ztracený a chudý  ...... EZ 508
Já žádostivě čekal na Pána  ...... EZ 40
Jak čerstvých vod jelen žádá  ...... EZ 370
Jak dobré je a jak je utěsěné  ...... EZ 133
Jak dobré je našemu Pánu  ...... EZ 617
Jak dobré je žít, Pane, z tvého slova  ...... EZ 541
Jak dobré slavit Pána  ...... EZ 92
Jak jasně svítíš, hvězdo má  ...... EZ 271
Jak jen se přiblížit  ...... EZ 332
Jak příjemné, můj Pane  ...... EZ 625
Jak rozkošné a milé  ...... EZ 482
Jak veliký je Hospodin  ...... EZ 48
Jak vítati mám tebe  ...... EZ 272
Jak vznešené tvé jméno  ...... EZ 626
Jak za starých, dávných let  ...... EZ 303
Jaké a jak mnohé jsou ony neděle  ...... EZ 522
Jako holubička tichá  ...... EZ 560
Jako jelen, mučen žízní  ...... EZ 42
Jakož o tom proroci  ...... EZ 284
Jazyk lidský nemůže  ...... EZ 268
Jdu klanět se ti k jeslím sám  ...... EZ 290
Jeden Pán, jedna víra  ...... EZ 678
Jen dobrořečiti chci Bohu času každého  ...... EZ 34
Jen s tebou být, Ježíši drahý  ...... EZ 257
Jen v Kristu církev Páně  ...... EZ 409
Jezíši můj milý  ...... EZ 472
Jezu Kriste, náš přeslavný Králi, dej ať  ...... EZ 340
Jezu Kriste, náš přeslavný Králi, tys hoden  ...... EZ 574
Jezu Kriste, Synu Boží  ...... EZ 434
Jezu Kriste, štědrý kněže  ...... EZ 308
Jezu Kriste, tobě díky  ...... EZ 326
Jezu, milovníče můj  ...... EZ 503
Jezu, přispěj ku pomoci  ...... EZ 499
Jezu, rač ty sám  ...... EZ 555
Ježíš hříšné přijímá  ...... EZ 693
Ježíš živ jest i já s ním  ...... EZ 523
Ježíše Krista slavíme  ...... EZ 286
Ježíše se nespustím  ...... EZ 248
Ježíši krásný  ...... EZ 256
Ježíši milý, co jsi spáchal zlého  ...... EZ 321
Ježíši, Pane nejvyšší  ...... EZ 236
Ježíši, Pane, příklade všech ctností  ...... EZ 479
Ježíši, slávo nejvyšší  ...... EZ 494
Ježíši, tvá jest památka  ...... EZ 460
Již Babylón velmi klesá  ...... EZ 400
Již Boha pojďme vzývat  ...... EZ 533
Již netrestej mě, Pane  ...... EZ 6
Již objal soumrak zemi  ...... EZ 229
Již připraven je trůn  ...... EZ 354
Již v Božím jménu začínám  ...... EZ 543
Již vstaňme, bratři, vstaňme již  ...... EZ 361
Již zpěv, prosby, kázání  ...... EZ 450
Již ztichl pole ruch  ...... EZ 569
K dílu svému mile sahám  ...... EZ 542
K chvále Pána Boha svého  ...... EZ 243
K nám popatř z nebes vysokosti  ...... EZ 439
K Pánu jsem dlouho volal v tísni  ...... EZ 120
K tobě duši pozdvihuji  ...... EZ 25
K tobě, jenž na nebesích sídlíš  ...... EZ 123
K tobě, má skálo, Hospodine  ...... EZ 28
K tobě oči pozvedáme  ...... EZ 183
K výškám nešel jsem srdcem svým  ...... EZ 131
Kam chvátáš, srdce mé  ...... EZ 496
Kdo Bohu ve všem oddává se  ...... EZ 554
Kdo bude bydlit v stánku tvém  ...... EZ 15
Kdo chce k Bohu přijíti  ...... EZ 601
Kdo chce věčně spasen býti  ...... EZ 518
Kdo je mocný jak ty, Hospodine  ...... EZ 609
Kdo nežije dle rady bezbožných  ...... EZ 1
Kdo ochrany Nejvyššího  ...... EZ 91
Kdo věrou svěřili se Pánu  ...... EZ 125
Kdo ví, jak blízko jsem již cíle  ...... EZ 567
Kdopak toutu cizinou  ...... EZ 525
Kdož by chtěl erbován býti  ...... EZ 469
Kdož jste Boží bojovníci  ...... EZ 467
Kdyby ne Pána, jenž pro nás vždy byl  ...... EZ 124
Když bral se zástup lidu Páně  ...... EZ 173
Když Bůh v své moci povstane  ...... EZ 68
Když byl Pán Ježíš pochován  ...... EZ 316
Když chválí naše rty  ...... EZ 393
Když Jákobův rod z poroby vyšel  ...... EZ 114
Když k tobě volám, vyslýchej mne  ...... EZ 4
Když má hodina nastane  ...... EZ 527
Když Mojžíš s lidem ztrápeným  ...... EZ 201
Když nastal den čtyřicátý  ...... EZ 352
Když příjde k soudu drahý Pán  ...... EZ 356
Když ráno slunce vzchází  ...... EZ 221
Když se Pán Ježíš narodil  ...... EZ 306
Když slunce zář i světlo hvězd  ...... EZ 577
Když soumrak zháší světlo  ...... EZ 643
Když stáří přichází  ...... EZ 701
Když tmavá noc byla  ...... EZ 653
Když tys mě, Otče, miloval  ...... EZ 474
Když v zahradě  ...... EZ 657
Když vycházíme z domu tvého  ...... EZ 453
Když zřím ten divuplný kříž  ...... EZ 330
Kéž bychom to uměli  ...... EZ 610
Kéž prvních svědků duch se vzbudí  ...... EZ 423
Kéž tě Pán slyší  ...... EZ 185
Komu milo spasení  ...... EZ 402
Končí den a noc se blíží  ...... EZ 231
Kořte se Pánu  ...... EZ 174
Král věčný nás požehnej  ...... EZ 485
Králi nebeský  ...... EZ 357
Krásná je modrá obloha  ...... EZ 178
Krev smlouvy své  ...... EZ 465
Kriste, jenž jsi smrt podstoupil  ...... EZ 312
Kriste Králi, Pane náš  ...... EZ 520
Kriste, světa Spasiteli  ...... EZ 295
Kriste, Synu jediný  ...... EZ 647
Kristova krev a spravednost  ...... EZ 511
Kristovo vzkříšení  ...... EZ 339
Kristus, Boží Syn  ...... EZ 279
Kristus choť svou, církev svatou tak zamiloval  ...... EZ 405
Kristus je má síla  ...... EZ 648
Kristus má v rukou celý svět  ...... EZ 355
Kristus Pán jest můj život  ...... EZ 524
Kristus Pán, Král věčné slávy  ...... EZ 344
Kristus Pán vstal z mrtvých  ...... EZ 334
Kristus, příklad pokory  ...... EZ 311
Křesťné, pravdy Boží  ...... EZ 468
Láká mě k sobě svět  ...... EZ 564
Lásku Syna Božího  ...... EZ 309
Lidské pokolení, měj vždy v své paměti  ...... EZ 315
Má člověk kam se obrátit  ...... EZ 454
Má duše Boha velebí  ...... EZ 627
Má duše, Pána svého chval  ...... EZ 546
Má duše touží po spasení tvém  ...... EZ 119/xi
Má Pán Ježíš, má mě rád  ...... EZ 539
Má víra pohlíží  ...... EZ 331
Mé srdce mluví slovo dobré chvály  ...... EZ 45
Měj v myslí, Pane, jeho žal  ...... EZ 132
Měj v paměti každý člověk  ...... EZ 514
Milost Pána našeho  ...... EZ 488
Miluji Pána, neboť on můj hlas  ...... EZ 116
Mír na zemi daruj nám  ...... EZ 702
Mládenec blahoslavený  ...... EZ 245
Mládenec jak svou cestu očistí  ...... EZ 119/ii
Mne vyuč cestě, jež mne nezklamá  ...... EZ 119/v
Mne zajmi, pane můj  ...... EZ 383
Mně slovo "věčnost" temně zní  ...... EZ 359
Moc předivná  ...... EZ 697
Mocní světa, skloňte se  ...... EZ 628
Mocný Bože, při Kristovu  ...... EZ 419
Mocný kříž tvůj, Jezu milý  ...... EZ 562
Modré nebe, slunce zář  ...... EZ 618
Moudrosti poklad z nebe  ...... EZ 446
Můj Bože, celým srdcem tě miluji  ...... EZ 18
Můj Bože, modlitbu slyš vroucnou  ...... EZ 55
Můj Ježíš mé jest žití  ...... EZ 258
Můj klenote ze všech nejkrásnější  ...... EZ 253
Můj Pane, Bože spásy mé  ...... EZ 88
Můj Pane, srdcem tě i rty  ...... EZ 553
Můj Pane, z hlubin volám  ...... EZ 130
Může být, že padne vše  ...... EZ 629
My čekáme, kdy zavítáš  ...... EZ 360
My vyznáváme  ...... EZ 605
Mým nohám svíce je zde slovo tvé  ...... EZ 119/xiv
Na horách svatých založení jeho  ...... EZ 87
Na Siónu se čest ti dává  ...... EZ 65
Na slovo, jímž jsi ubezpečil mne  ...... EZ 119/vii
Naco bych se ještě trápil  ...... EZ 471
Nadchni, Pane, nás svou láskou milou  ...... EZ 382
Nahý jsem se na svět narodil  ...... EZ 630
Nakloň, Pane, ucha svého  ...... EZ 86
Nám pomoz, Pane milý  ...... EZ 631
Národe český, chval Boha  ...... EZ 444
Narodil se Kristus Pán  ...... EZ 281
Narodil ses jako dítě  ...... EZ 301
Nás zavolal jsi, Pane  ...... EZ 680
Nastal nám čas přeradostný  ...... EZ 347
Náš Pastýř, věrný Boží Syn  ...... EZ 327
Navštiv nás, Kriste žádoucí  ...... EZ 259
Ne Bože, nám  ...... EZ 175
Nejmilejší Ježíši  ...... EZ 456
Nejvyšší kníže pastýřů  ...... EZ 431
Někdo mě vede za ruku  ...... EZ 176
Není lepší na tom světě  ...... EZ 611
Neskládejte v mocných naději  ...... EZ 632
Netrestej mne, Hospodine  ...... EZ 506
Nevinnost přemilá  ...... EZ 329
Neztrácej naději  ...... EZ 563
Noc jest přede dveřmi  ...... EZ 230
Noc ke konci se kloní  ...... EZ 277
Noc odchází a svítá den  ...... EZ 640
Noc temná byla, když ses sklonil  ...... EZ 428
Noc temnou přečkavše  ...... EZ 207
Nuž Bohu děkujme  ...... EZ 177
Nuž halelujah, vzdejte čest  ...... EZ 106
Nuž Pánu všichni zpívejte  ...... EZ 105
Nuž Pánu zvučně zpívejme  ...... EZ 95
Nuž pojďte a Bohu plesejte  ...... EZ 66
Nuž ty má duše, Pána oslavuj  ...... EZ 104
Nuž všichni, kdo jste žízniví  ...... EZ 490
Nuž všichni z srdce pravého  ...... EZ 362
Ó Beránku Boží svatý  ...... EZ 318
Ó Beránku nevinný  ...... EZ 322
Ó Bože, hojný v milosrdenství  ...... EZ 51
Ó Bože chvály mé, což neslysíš to  ...... EZ 109
Ó Bože, již se smiluj nade mnou  ...... EZ 57
Ó Bože mého spasení  ...... EZ 54
Ó Bože náš, neprodlévej  ...... EZ 83
Ó Bože, Otče uč mě sám  ...... EZ 561
Ó Bože, spáso zašlých dob  ...... EZ 534
Ó Bože, tys nás odstrčil  ...... EZ 60
Ó Bože, vysvoboď mne již  ...... EZ 70
Ó Bože, vysvoboď mne z hloubky vod  ...... EZ 69
Ó dobrořeč, má duše, Bohu svému  ...... EZ 103
Ó Duchu svatý, navštiv nás  ...... EZ 538
Ó hlavo plná trýzně  ...... EZ 320
Ó Hospodine, přioděj  ...... EZ 380
Ó chvalte laskavého Pána  ...... EZ 118
Ó Jezu Kriste, Spasiteli náš  ...... EZ 249
Ó Jezu Kriste, Synu Panny čisté  ...... EZ 240
Ó kdybych ústa tisícerá  ...... EZ 165
Ó Králi věků důstojný  ...... EZ 579
Ó křesťané všichni  ...... EZ 294
Ó město Boží, ty jsi štít  ...... EZ 411
Ó náš milý Bože  ...... EZ 220
Ó Otče milý, přicházíš k nám  ...... EZ 612
Ó Pane, hojný v smilování  ...... EZ 143
Ó Pane, jenž jsi přikázal  ...... EZ 435
Ó Pane Ježíši nejmilostivější  ...... EZ 536
Ó Pane můj, pokoj ať tvůj  ...... EZ 510
Ó Pane, smiluj se nad námi  ...... EZ 67
Ó Pane, ty jsi býval naše schrána  ...... EZ 90
Ó pojďte všichni ke mně  ...... EZ 394
Ó požehnej nám, Pane  ...... EZ 436
Ó pracuj, dřív se schýlí  ...... EZ 571
Ó příjdiž, příjdiž léto Páně  ...... EZ 381
Ó sešli Ducha svého  ...... EZ 373
Ó slunce spravednosti  ...... EZ 209
Ó svatý Bože, slyš naše hlasy  ...... EZ 580
Ó světlo světa, Ježíši  ...... EZ 422
Ó Světlo, Trojice svatá  ...... EZ 156
Ó tvůrce, Duchu svatý, přijď  ...... EZ 368
Ó ty, jež paseš Izraele  ...... EZ 80
Ó ty radostný čase vánoční  ...... EZ 299
Ó ujmi ruku moji  ...... EZ 559
Ó věrní srdcem povstanme  ...... EZ 461
Ó všichni my nyní znejme dobrodiní  ...... EZ 239
Ó zasvět se nám v jitřní záři  ...... EZ 210
Ó země, hleď, má spása  ...... EZ 323
Oči všech se upírají  ...... EZ 613
Od lidí zlých mne, Bože můj, chraň  ...... EZ 140
Od věků Bůh, od věků král  ...... EZ 172
Odpusť  ...... EZ 688
Ochraňuj mne, Bože silný  ...... EZ 202
Oslavovat tě přicházím  ...... EZ 9
Ostříhej mne z vysokosti  ...... EZ 184
Otce nebeského pochvalme z milosti  ...... EZ 280
Otče náš, jenž jsi na nebesích  ...... EZ 583
Otče náš, jenž jsi v nebesích  ...... EZ 586
Otče náš, jenž v nebesích dlíš  ...... EZ 585
Otče náš, kterýž jsi na nebesích  ...... EZ 584
Otče náš, milý Pane  ...... EZ 433
Otče náš nebeský  ...... EZ 557
Otče náš všemohoucí  ...... EZ 545
Otče světel, dobrý Bože  ...... EZ 208
Otče všemohoucí  ...... EZ 260
Ozvi se, Pane můj  ...... EZ 440
Pádem svým Adam způsobil  ...... EZ 247
Pamatuj, člověče, proč tě Pán Bůh stvořil  ...... EZ 515
Pamatujme všichni věrní  ...... EZ 313
Pán Bůh je láska  ...... EZ 203
Pán Bůh je přítomen  ...... EZ 166
Pán Bůh je síla má  ...... EZ 182
Pán cestou smrti kráčel  ...... EZ 664
Pán kraluje zřejmě  ...... EZ 97
Pán Kristus, Syn Boží věčný  ...... EZ 314
Pán nás učil v svém svatém kázání  ...... EZ 478
Pán obrátil běh příběhů  ...... EZ 126
Pán, pevná skála má, bud požehnaný  ...... EZ 144
Pán slávou oděn je a mocností  ...... EZ 93
Pane, bázeň z prchlivého hněvu tvého  ...... EZ 38
Pane Bože, budiž chvála  ...... EZ 162
Pane Bože, sám mne veď  ...... EZ 369
Pane Bože všemohoucí  ...... EZ 700
Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojí  ...... EZ 699
Pane, dle svých zaslíbení  ...... EZ 457
Pane, dnešek je den chvály  ...... EZ 442
Pane, jenžs mne koupil sobě  ...... EZ 391
Pane Ježíši Kriste  ...... EZ 404
Pane, ty jsi hoden chvály  ...... EZ 324
Pane, tys mne zkusil  ...... EZ 164
Pane, v tebe doufá stádce  ...... EZ 430
Pánu novou píseň zpívejte  ...... EZ 169
Pánu všichni prozpěvujte  ...... EZ 100
Pastýři nebeský, Pane náš Ježíši  ...... EZ 413
Písen novou Pánu zpívejte  ...... EZ 96
Píseň novou vítěznou pějte  ...... EZ 149
Pod ochranou Nejvyššího  ...... EZ 198
Poděkujme svému Pánu  ...... EZ 223
Podvečer tvá čeládka  ...... EZ 225
Pohané vtrhli do dědjctví tvého  ...... EZ 79
Pochválen budiž Pán Bůh náš  ...... EZ 449
Pojďte všichni, kteří lkáte  ...... EZ 512
Pokoj vám  ...... EZ 703
Pomoc naše budiž z tebe  ...... EZ 544
Pomoz mi, Bože, jen na tebe čekám  ...... EZ 12
Pomoz mi, můj Pane  ...... EZ 384
Povstali jsme z lože svého  ...... EZ 217
Pozoruj, lide můj, zákona mého  ...... EZ 78
Práci denní vykonavše  ...... EZ 224
Pro Krista v boj zvou strážní  ...... EZ 427
Probuďme se, křesťané  ...... EZ 517
Prociť, prociť, zanech spaní  ...... EZ 270
Proč bys měl chovat závist k bezbožníkům  ...... EZ 37
Proč chlubíš se svou nepravostí  ...... EZ 52
Proč mi jen, Pane Bože náš  ...... EZ 13
Proč nám se skrýváš, Bože, v čase zlém  ...... EZ 10
Proč nás tak dlouho, Bože, opouštíš  ...... EZ 74
Proč se pneš, ó člověče  ...... EZ 516
Proč se svět marností, bohatsvím honosí  ...... EZ 689
Proč se tak bouří národové zde  ...... EZ 2
Proč žádáš zpátky  ...... EZ 476
Prosím tebe, Bože můj  ...... EZ 540
Prosím tebe, Pane Bože  ...... EZ 222
Prosme Ježíše milého  ...... EZ 365
Prospívej, prospívej  ...... EZ 424
Prozpěvuj, ó věrná duše  ...... EZ 521
Prozpěvujme všichni k chvále  ...... EZ 242
Před bezbožnými chtěl jsem mlčeti  ...... EZ 39
Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se  ...... EZ 633
Předivný Pán Bůh v skutcích svých  ...... EZ 509
Přemohl Ježíš smrti noc  ...... EZ 350
Při řekách babylónských  ...... EZ 412
Přihotov se, duchu můj  ...... EZ 519
Přijď, dešti nebeský  ...... EZ 372
Přijď, Duchu svatý, přijď  ...... EZ 674
Přijď, Ježíši nejmilejší  ...... EZ 254
Přijď již Duchu svatý, přijď k nám  ...... EZ 371
Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli  ...... EZ 675
Přijď, Králi věčný náš  ...... EZ 443
Přijď, Spasiteli  ...... EZ 669
Přilnula k prachu duše má  ...... EZ 119/iv
Připrav srdce, připrav písně  ...... EZ 300
Přišli jsme, ó Ježíši  ...... EZ 438
Přišlo k nám padlým spasení  ...... EZ 246
Radostí srdce vzlétlo  ...... EZ 345
Raduje se, Hospodine  ...... EZ 21
Radujme se, všichni věrní  ...... EZ 390
Radujme se vždy společně  ...... EZ 397
Radujte se v Pánu vždy  ...... EZ 686
Ranní oběť nesu opet  ...... EZ 206
Ranní záře věrnosti  ...... EZ 212
Rok nový k nám zase přišel  ...... EZ 529
Rok skončil jako jiná léta  ...... EZ 535
Rosu dejte, ó nebesa  ...... EZ 267
Rozsvěť záři světla svého  ...... EZ 375
Rozveselte se v Hospodinu  ...... EZ 33
Říkají blázni, Boha že není  ...... EZ 14
S námi je Bůh náš  ...... EZ 634
Samému Bohu sláva, čěst  ...... EZ 158
Se srdcem vírou zpevněným  ...... EZ 108
Sem pohleď, Bože, z nebes svých  ...... EZ 418
Skálo, klaná pro můj hřích  ...... EZ 505
Skloň se k nám, Pane Ježíší  ...... EZ 376
Skloň se k nám svou milostí  ...... EZ 425
Skončil den a přijde noc  ...... EZ 644
Sláva Bohu na výsosti  ...... EZ 445
Sláva buď tobě, Bože náš  ...... EZ 448
Slavit budu Boha svého  ...... EZ 111
Slavme vždy Hospodina  ...... EZ 107
Slavné Kristovo vzkříšení  ...... EZ 336
Slávy Pán přichází opět  ...... EZ 276
Slož, co srdce tísní  ...... EZ 199
Slunce denní již nám hasne  ...... EZ 228
Slunce pravdy, milosti  ...... EZ 420
Slunce z hvězdy již vyšlo  ...... EZ 283
Slyš, Bože, mě v mém naříkání  ...... EZ 64
Slyš Bože můj  ...... EZ 187
Slyš, Bože, Pomazaného svého  ...... EZ 20
Slyš, jaká to libá píseň  ...... EZ 297
Slyš mou prosbu, Hospodine  ...... EZ 102
Slyš, ó Bože, moje lkání  ...... EZ 61
Slyš slova má, můj Bože, Králi  ...... EZ 5
Smrt Páně vzpomínajíce  ...... EZ 317
Snažujme se ve všem právě  ...... EZ 477
Snesli jsme mnohé těžkosti  ...... EZ 530
Soud, spravednost chci činit ochotně  ...... EZ 119/xvi
Soudce všeho světa, Bože  ...... EZ 690
Spolu lámejme chléb  ...... EZ 683
Spravedlivý jsi, v soudech upřímný  ...... EZ 119/xviii
Srdce k srdci, spěšte spolu  ...... EZ 480
Srdcem celým tebe, Pane  ...... EZ 138
Studně nepřevážená  ...... EZ 367
Stůj při mně, stůj  ...... EZ 232
Stvoř srdce čisté, Bože, mi  ...... EZ 379
Suď mě, Hospodine  ...... EZ 26
Suď ty mne, Bože, v rozepři mé  ...... EZ 43
Svatá doba, Páně den  ...... EZ 441
Svaté Boží požehnání  ...... EZ 486
Svatý ,svatý ,svatý, všemohoucí  ...... EZ 641
Své, Bože, soudy dávej Králi  ...... EZ 72
Své žalmy zpívat budu, Hospodine  ...... EZ 101
Svěř celý život Pánu  ...... EZ 193
Svou bídu, Pane, tobě celou svěřuji  ...... EZ 501
Svou oslav Pána písní  ...... EZ 191
Svou ruku otcovskou  ...... EZ 458
Svou víru s nadějí  ...... EZ 602
Svým hlasem k Hospodinu lkám  ...... EZ 142
Syn Boží se nám narodil  ...... EZ 654
Synu Boží, Jezu Kriste  ...... EZ 251
Synu Otce nebeského  ...... EZ 218
Šel přes potok Cedron k hoře  ...... EZ 310
Šťastný je člověk  ...... EZ 513
Tak Bůh tento svět miloval  ...... EZ 292
Tak, jaký jsem, ač nemám nic  ...... EZ 504
Tak málo přímých cest  ...... EZ 691
Tak nenávidím lidské výmysly  ...... EZ 119/xv
Takto volá sám Syn Boží  ...... EZ 387
Tě, Boha, chválíme  ...... EZ 159
Tebe, Boha, vzýváme  ...... EZ 160
Tebe, Bože, chválíme  ...... EZ 161
Tebe, Bože, slavíme  ...... EZ 75
Teď nelze zpívat o pokoji  ...... EZ 475
Temnou, divnou mlhou bloudím  ...... EZ 692
Ten blahoslavený je  ...... EZ 128
Tento jest den  ...... EZ 291
Těš se, dcerko Siónská  ...... EZ 265
Těš se z Krista Krále, dcerko Siónská  ...... EZ 263
Těšiteli Duchu svatý  ...... EZ 363
Tichá noc  ...... EZ 655
Tichá noc  ...... EZ 298
Tísnili často čas mé mladosti  ...... EZ 129
To jedno mějme stále na paměti  ...... EZ 483
To pastýřům, když na horách hlídali stáda svá  ...... EZ 307
Tobě, Bože, děkujeme  ...... EZ 447
Toužíme v lásce žíti stále  ...... EZ 582
Trápení mé viz, Bože, vysvoboď  ...... EZ 119/xx
Tu milost svému služebníku dej  ...... EZ 119/iii
Tvá, Bože, je všechna země  ...... EZ 24
Tvá, Pane Kriste, věc to jest  ...... EZ 426
Tvá, Pane, láska  ...... EZ 635
Tvá svědectví jsou často předivná  ...... EZ 119/xvii
Tvé, Hospodine, slovo na věky  ...... EZ 119/xii
Tvé požehnání, dobrý Otče  ...... EZ 489
Tvé ruce daly bytosti mé tvar  ...... EZ 119/x
Tvoje jméno převyšuje  ...... EZ 328
Tvůj kříž mi září v temnotách  ...... EZ 658
Tvůj, Pane, jsem  ...... EZ 572
Ty malé stádce, nezoufej  ...... EZ 194
Ty s námi zůstáváš  ...... EZ 619
Ty svatý jsi Duch  ...... EZ 364
Tys, Bože, dobrý k upřímným  ...... EZ 73
Tys Bůh můj silný, Pane můj  ...... EZ 63
Tys dobrotivě vždycky nakládal  ...... EZ 119/ix
Tys, Hospodine, Bože, Králi  ...... EZ 7
Tys na mne myslil dřív  ...... EZ 551
Tys, Pane Kriste, věčná skála  ...... EZ 410
U babylónských vod jsme sedávali  ...... EZ 137
Uč nás na cestě pravé  ...... EZ 679
Učiň mne, Pane, nástrojem  ...... EZ 684
Umlkne jednou píseň má  ...... EZ 528
Útěcho duše mé  ...... EZ 255
Utěšený hod nám nastal  ...... EZ 337
Uvedeným do tvé smlouvy  ...... EZ 537
Už mi oči tíží sen  ...... EZ 234
Už svítá jasný bílý den  ...... EZ 642
Už svitlo jitro nedělní  ...... EZ 665
V Boha jednoho věřím  ...... EZ 154
V království Božím místa dost  ...... EZ 694
V lán Boží zrnéčko vsejme  ...... EZ 575
V nás srdce hořelo  ...... EZ 349
V pokoře srdce svého  ...... EZ 502
V sjití tomto pravme sobě  ...... EZ 399
V své rozličné úzkosti  ...... EZ 190
V svědomí svém rozvlažení  ...... EZ 491
V svém Bohu den dokonávám  ...... EZ 226
V širý svět blud vyšel  ...... EZ 415
V tebe, Bože, doufám  ...... EZ 620
V tebe doufám, Hospodine  ...... EZ 71
V temné noci božskou mocí  ...... EZ 348
V tězký čas zármutku svého  ...... EZ 77
V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas  ...... EZ 304
V to jitro velikonoční  ...... EZ 666
V tobě, Hospodine, doufám  ...... EZ 566
V tobě je radost  ...... EZ 649
V tobě jen skládám své doufání  ...... EZ 31
V tu noc, kdy milý Spasitel  ...... EZ 466
V tvé síle, Pane Bože můj  ...... EZ 200
V úzkostech, v kříži a v mnohém soužení  ...... EZ 556
Ve jméno Krista doufáme  ...... EZ 244
Ve tvém jménu, Pane náš  ...... EZ 429
Večerní když zvony znějí  ...... EZ 233
Věčný Bože, silný v boji  ...... EZ 84
Věčný Bože, Stvořiteli  ...... EZ 181
Věčný králi, Pane náš  ...... EZ 414
Veleben Bůh buď, jeho čin  ...... EZ 341
Velebím tě, Hospodine  ...... EZ 30
Velebme vždy s veselím  ...... EZ 278
Velikonoční oběti  ...... EZ 343
Věřím v tebe, Ježíši, Synu Boží pravý  ...... EZ 296
Věříme my v svého Stvořitele  ...... EZ 151
Věříme srdečně v jediného Boha  ...... EZ 152
Věříme v Boha jednoho  ...... EZ 153
Věřme v Boha jednoho  ...... EZ 603
Vesel se této chvíle  ...... EZ 338
Vesele zpívejme  ...... EZ 269
Vezmi, Pane, život můj  ...... EZ 473
Vítej, Jezu Kriste  ...... EZ 262
Vítej nám, hoste přemilý  ...... EZ 274
Vítězi k poctě zpívejme  ...... EZ 667
Voláme z hlubokosti  ...... EZ 492
Vstal jest této chvíle  ...... EZ 335
Vstal Kristus  ...... EZ 668
Vstal z mrtvých Kristus Spasitel  ...... EZ 342
Vstříc tobě, Bože, celá země plesá  ...... EZ 8
Vstříc zpěv mi zněl jásavý  ...... EZ 122
Vstup, Hospodine, před tvůj obličej  ...... EZ 119/xxii
Vše má, Bože, chválit Tebe  ...... EZ 180
Všech věků mocný Králi  ...... EZ 408
Všichni Boží synové  ...... EZ 29
Všichni hříšní, k vodám pojďte  ...... EZ 463
Všichni, kdo skládají  ...... EZ 195
Všichni lidé zemřít musí  ...... EZ 576
Všichni mou píseň moudrosti slyšte  ...... EZ 49
Všichni v tento čas  ...... EZ 47
Všichni věrní křesťané  ...... EZ 264
Vy v Boží jméno pokřtění  ...... EZ 455
Vy všichni, Pánu sloužící  ...... EZ 134
Vytrhni mne od nepřátel mých  ...... EZ 59
Vzdávám ti, Bože, chválu svou  ...... EZ 614
Vzdejme čest Pánu Bohu  ...... EZ 531
Vzdejme chválu Bohu Otci  ...... EZ 238
Vzdejme chválu nebeskému Pánu  ...... EZ 386
Vzdejte Bohu vroucí dík  ...... EZ 135
Vzdejte Pánu slávu, čest  ...... EZ 136
Vzhůru k horám oči zdvihám  ...... EZ 121
Vzývám tě, Pane, při mně buď  ...... EZ 35
Vždy buď mi blíž tvůj milosrdný kříž  ...... EZ 119/vi
Vždy, Pane, dobře svým jsi činíval  ...... EZ 85
Vždy přec má se mlčenlivě  ...... EZ 62
Z celého srdce svého  ...... EZ 214
Z celého srdce volám tobě vstříc  ...... EZ 119/xix
Z hlubokosti volám tobě  ...... EZ 495
Z milosti tak hojné  ...... EZ 250
Z nebe přicházím samého  ...... EZ 287
Z pravé víry vzchází  ...... EZ 392
Z přetěžkého kříže  ...... EZ 695
Z tvé ruky, Pane můj  ...... EZ 636
Za císaře Augusta  ...... EZ 656
Za dar slova, Bože milý  ...... EZ 452
Za mnou, dí Kristus, lide můj  ...... EZ 470
Za ty, kdo hladem trpí a bídou  ...... EZ 621
Začnem píseň novou  ...... EZ 650
Zachovej nás při svém slovu  ...... EZ 417
Zas k tobě, Kriste, úpím  ...... EZ 507
Zasvitla svatá neděle  ...... EZ 437
Zavítej k nám Duchu svatý  ...... EZ 366
Zavítej k nám Stvořiteli  ...... EZ 275
Zazpívám Pánu svému  ...... EZ 416
Zda pravdivě, vy shromáždění  ...... EZ 58
Zlatá když sluneční záře se objeví  ...... EZ 215
Zpívat chci na věky o Páně milosti  ...... EZ 89
Zpívejte, čest vzdejte  ...... EZ 168
Zpívejte Pánu nové písně  ...... EZ 98
Zůstaň s námi, Pane  ...... EZ 622
Zvedněte, brány, svrchků svých  ...... EZ 273
Zvěstujem vám radost  ...... EZ 282
Žaloby knížat bez příčiny jsou  ...... EZ 119/xxi
Že tys můj úděl, Hospodine, dím  ...... EZ 119/viii
Život nám ubíhá  ...... EZ 568