I. Desatero

Vyznání a základní texty > Malý katechismus doktora Martina Luthera > I. Desatero

1. přikázání

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
Co to znamená?
Máme se Boha bát, milovat ho a důvěřovat mu nade vše.

2. přikázání

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neproklínali, nezapřísahávali se, nečarovali, nelhali a neklamali v Božím jménu, nýbrž volali k němu v každém soužení, v modlitbách, chválení a vzdávání díků.

3. přikázání

Pamatuj na den sváteční, abys jej světil.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neopovrhovali kázáním a Božím slovem, ale brali ho za svaté, rádi mu naslouhali a učili se mu.

4. přikázání

Cti svého otce i matku.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svými rodiči a vrchností nepohrdali ani se jim neprotivili ale je ctili, jim sloužili, byli jich poslušni, milovali je a vážili se jich.

5. přikázání

Nezabiješ.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svému bližnímu nijak neškodili nebo neubližovali, nýbrž mu pomáhali a podporovali ho ve všech životních potřebách.

6. přikázání

Nezcizoložíš.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom zachovali čistotu a cudnost ve slovech i v činech a jako manželé se milovali a vážili si jeden druhého.

7. přikázání

Nepokradeš.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svému bližnímu nebrali jeho peníze nebo jinou věc, anebo abychom si je nepřivlastňovali falešným obchodováním, nýbrž abychom mu pomáhali jeho jmění a příjmy množit i chránit.

8. přikázání

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svého bližního neobelhávali, nezrazovali, nepomlouvali a nekazili jeho pověst, nýbrž mu promíjeli, mluvili o něm dobře a všecko obraceli na lepší stránku.

9. přikázání

Nebudeš dychtit po domě svého bližního.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neměli v úmyslu se lstivě zmocnit dědictví anebo domu svého bližního, nebo si ho přivlastnit způsobem jen zdánlivě správným, nýbrž abychom svému bližnímu pomáhali a sloužili při jeho udržování.

10. přikázání

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho služebníku ani po jeho služebnici ani po jeho dobytku ani vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Co to znamená?
Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neodváděli ženu, pomocníky nebo dobytek svého bližního, nesváděli je anebo je neobraceli proti němu, nýbrž je přemlouvali, aby zůstali a vykonávali své povinnosti.

Co říká Bůh o všech těchto přikázáních?

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne milují a má přikázání zachovávají.
Co to znamená?
Bůh hrozí trestem všem, kteří tato přikázání přestupují. Proto se máme bát jeho hněvu a nedělat nic proti jeho přikázáním. On však zaslibuje milost a vše dobré těm, kteří tato přikázání dodržují. Proto jej máme milovat a důvěřovat mu a radostně činit, co přikazuje.