O pokání.

Vyznání a základní texty > Konfesí bratrská > O pokání.

(Pátý artikul)
1. Již po vypsání známosti hříchů vyučují té všem hříšníkům přepotěšené pravdě, pokání svatému a potřebnosti jeho k spasení; a to všelikým lidem napořád1), kteříž spaseni býti mají, počátečním, prospívajícím, i padlým, avšak darem2) Božím zase ku pokání se navracujícím a z hříchů povstávajícím. Kteréž Jan Křtitel kázal 3), potom i sám Kristus Pán:4) Čiňte (prý) pokání, nebo přiblížilo se království Boží: a potom apoštolé po všem světě, jakož psáno:5) Aby bylo kázáno ve jmenu jeho pokání a odpuštění hříchů.
2. A to pokání pravé vlastně pochází ze známosti hříchů a čitedlnosti hněvu Božího. Kteréžto známosti služba plná díti se má kázáním Zákona Božího spravedlnosti povinné, s soudy Božími v něm ohlášenými, a kázaním též Evangelium svatého a víry v Pána Jezukrista; kterýž vydán jest na smrt pro hříchy naše a vstal z mrtrých pro ospravedlnění naše6), aby bylo ve jmenu jeho kázáno pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy7). Takové pokání dává Pán Bůh sám za zvláštní dar, i píše na srdcích věřících svých, jakž zaslíbil8): Dám vám srdce nové a ducha nového dám do vnitřností vašich: a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité: ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili a soudů mých ostříhali a činili je. A opět:9) Obrať mne, abych obrácen byl: ty jsi zajisté Hospodin Bůh můj. Nebo po obrácení svém pokání činiti budu.
3. Toto pak spasitedlné pokání, od pokání Esau a Jidášova rozdílné, pocházející z toho daru Božího a přisluhování slova Páně hříchy kárajícího, má přední částku bázeň neb uleknutí Pána Boha, a přestrašení spravedlivého soudu i pomsty jeho; odkudž jde svědomí hnětlivém straělivé a nepokojné, mysl tesklivá, srdce sevřené a zarmoucené, tak že člověk žádného potěšení v sobě míti nemůže, ale duch jeho bývá plný zármutků, strachů a lekání hněvu zůřivého oblíčeje Božího. Příklad toho na Davidovi, kterýž to tak pronesl:10) Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost (Hospodine), nemají pokoje kosti mé pro hřích můj: pohrbený a sklíčený jsem náramně, každého dne v smutku chodím, Toto předěšení a pravá čitedlnost hříchů činí při věřících mysli i úmyslu změnění, a od hříchů i příčin jejich stálé odvrácení.
4. Hned zatím s pilností učí, aby se takoví nad svými hříchy zarmoucení, předěšení a kající lidé celým srdcem svým, s skroušenou a poníženou myslí ku Pánu Bohu obraceli a skrze víru v Pána Jezukrista milosrdenství jeho se dověřovali a na ně spoléhali; a nemajíce žádné své spravedlnosti, jeho Božské milosti žádostivě i také dověrně prosili, aby se nad nimi ráčil smilovati a jim jejich hříchy odpustiti z milosti své, pro svého jediného nejmilejšího Syna a zasloužení jeho, kterýž učiněn jest obětí za hříchy dosti činící11) , anobrž i zlořečenstvím12), abychom my spravedlností Boží byli v něm13). Neboť takovým k jejich hojnějšímu doufání učiněno jest a kázáno býti má pevné zaslíbení Boží, řkoucí:14) Opusť bezbožný cestu svou a člověk nepravý myšlení svá, a nechť se navrátí k Hospodinu: i slitujeť se nad ním; a k Bohu našemu, nebť jest hojný k odpuštění. Item:15) Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením; a roztrhněte srdce vaše, a ne samá roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu; neboť jest on milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého. Item:16) V den soužení tvého vzývej mne a vytrhnu tě. A to aby, nic nepochybujíce o milosrdenství Božím,17) činili, kolikrátžby koli potřebí jim toho bylo, dokavadž živi jsou, Nebo (jakž dí sv. Ambrož): Žádný nemůže dobře činiti pokání, leč bude věřiti o Božím smilování.
5. Ty pak, kteříž právě tak kající jsou, učí, aby přestali zle činiti a učili se dobře činiti; jakož tak napsal Izaiáš prorok18), když ku pokání lidu napomínal. A svatý Jan Křtitel o tom dí:19) Čiňte ovoce hodné pokání. A to že nejvíce záleží v mrtvení a skládání s sebe starého člověka a v obláčení nového, podle Boha stvořeného? jakož tak pravému spasitedlnému pokání apoštol učí20).
6. Též učí, aby kající s svými hříchy k zprávci duše své šli a před ním se jich Pánu Bohu vyznávali. Avšak nepřinucují žádného k vyčítání hříchů, aniž to možné jest, aby vyčteni byli (poněvadž i David v žalmu dí:21) Poblouzením kdo vyrozumí), ale proto se to činí, aby tím bolest svou a nelibost nad hříchy pronesli a od služebníků církve rady a svědomí skormoucených občerstvení, klíčí svatými rozhřešení a hříchů odpuštění skrze službu tu od Krista zřízenou žádali, i vědomě od Boha svého docházeli.
7. A to když se jim stane, tedy slouží jim k tomu, aby jako věc od Pána Boha svého sobě ku pomoci a k službě zřízenou dověrně přijímali, a k odpuštění hříchů svých beze všeho pochybování požívali podle slova jeho řkoucího:22) Kterýmžkoli odpustili byste hříchy, odpouštějíť se jim. Tím jisti jsouce, že službou klíčů těch v moci Kristové, svědectvím slov jeho bývají jim všickni hříchové odpuštěni.
8. Přitom také příkladem Apoštolským učí, aby ti, kteříž tím způsobem k upokojení svědomí svých zřízeně přicházejí, té milosti v Kristu vděčni byli a draze sobě jí vážili, nadarmo ji nebrali,23) a v hříchy se zase nenavracovali, podle oné řeči Páně:24) Aj, zdráv si učiněn, nikoli více nehřeš, aťby se něco horšího nepřihodilo. A opět praví:25) Jdiž a nehřeš více.
9. Základ pak a všecka moc spasitedlná tohoto spasitedlného pokání jestiť jednorozený Syn Boží, Prostředník Boží a lidský, Kristus Ježíš, se vší svou zásluhou v smrti i v vzkříšení jeho složenou. Čehož on sám potvrditi ráčil řka:26) Tak musil Kristus trpěti a třetího dne z mrtvých vstáti, a aby bylo kázáno ve jmenu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy. A opět:27) Čiňte pokání a věřte Evangelium.
10. Učí také ty, kteříž prvé zjevnými hříchy jiné pohoršovali a již od Boha napraveni jsou ku pokání, aby v duchu svém kajícím před církví se ohlašovali, a to pro osvědčení a jistotu toho, že jsou právě kající a k Bohu se cele navracující, a nad to pro smíření se zase s církví a s bližním svým, anobrž i pro bázeň a výstrahu jiným. Jakož dí Pán:28) Obětovalliby dar svůj na oltář a tu by se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechejž tu daru svého před oltářem a jdi; prvé smiř se s bratrem svým a potom přijda obětuj dar svůj.
11. Naposledy tím artikul tento zavírají, že kdožby koli, dokudž živ jest, ve jmenu Pána Jezukrista nečinil pokání, ten konečně zatracen bude, podle Páně předpovědění:29) Nebudeteli pokání činiti, všickni zahynete.


1) L 13,5.
2) Pl 5,21.
3) Mt 3,1.
4) Mt 4,17; Mk 1,15.
5) L 24,47.
6) Ř 4,25; 1Kor 15,3.
7) L 24,47.
8) Ez 36,26.27; Žd 8,10.
9) Jr 31,18.19.
10) Ž 38,4.7.
11) 1J 2,2.
12) Ga 3,13.
13) 2Kor 5,21.
14) Iz 55,7.
15) Jl 2,12.13.
16) Ž 50,15.
17) Jk 1,1.
18) Iz 1,17.
19) L 3,8.
20) Ef 4,22; Ko 3,8.
21) Ž 19,13; 40,13.
22) J 20,23.
23) 2Kor 6,1.
24) J 5,14.
25) J 8,11.
26) L 24,46.47.
27) Mk 1,15.
28) Mt 5,23.24; 18,17.18; 1Tm 5,20.
29) L 13,5.