Stanovy občanského sdružení
EVANGNET

 

 

Část první

Základní ustanovení

 

Čl. I

Název a sídlo občanského sdružení

 

1)  Název občanského sdružení:      Evangnet

2)  Sídlo občanského sdružení:          Návršní 18, Praha 4, 140 00

           

 

Čl. II

Postavení občanského sdružení a jeho vznik

      Občanské sdružení je právnická osoba ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. III

Cíl činnosti a činnost občanského sdružení

1)   Cíl činnosti občanského sdružení:

      Přispívat k rozvoji užívání internetu v práci církví a náboženských společností (dále jen “církve”), zejména Českobratrské církve evangelické (ČCE), a prohlubovat obeznámenost s mediálním světem obecně u členů církví a náboženských organizací.

2)   Cíl činnosti je dosahován především následující činností sdružení:

a)       provozováním internetové domény “evangnet.cz” a funkcí s ní souvisejících

b)       publikační a přednáškovou osvětovou činností

c)       podporou internetové komunikace v rámci ČCE i mezi církvemi obecně

d)       dalšími formami, které odpovídají cíli sdružení.

3)   Občanské sdružení vystupuje vlastním jménem ve všech jednáních vůči třetím osobám včetně státních orgánů.

 

Část druhá

Členství v občanském sdružení

 

Čl. IV

Vznik členství, evidence členů

1) Členy občanského sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Členství v občanském sdružení je dobrovolné. Zakládajícími členy sdružení jsou účastníci první členské schůze, kterou svolává přípravný výbor.

2) Seznam členů je veden a aktualizován v knize členů občanského sdružení.

3) Další členství v občanském sdružení vzniká schválením přihlášky členskou schůzí sdružení.

 

 

Čl. V

Práva a povinnosti člena občanského sdružení

1) Člen občanského sdružení má právo zejména

a)   účastnit se veškeré činnosti občanského sdružení,

b)   volit a být volen do orgánů občanského sdružení,

c)            předkládat návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení a obracet se k jeho orgánům.

2) Člen občanského sdružení je povinen zejména

a)   přispívat podle svých schopností a možností k činnosti občanského sdružení a účastnit se této činnosti,

b)            dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů občanského sdružení.

 

Čl. VI

Zánik členství

Členství zaniká:

a)   úmrtím člena - fyzické osoby,

b)            zánikem člena - právnické osoby,

c)            zánikem občanského sdružení,

d)            doručením písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve sdružení výboru sdružení

e)       rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

f)         nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech.

 

Část třetí

Čl. VII

Majetek a zásady hospodaření občanského sdružení

 

1)   Majetek občanského sdružení sestává z vkladů členů, darů a dalších majetkových hodnot, práv a pohledávek získaných činností občanského sdružení.

2)   Zisk z činnosti občanského sdružení může být použit pouze na činnost sdružení.

3)   Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. III.

4)       Občanské sdružení vede účetnictví v souladu s právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Postupy účtování pro občanská sdružení).

 

 

Čl. VIII

Orgány občanského sdružení

 

1)   Orgány občanského sdružení jsou:

a)   členská schůze,

b)   výbor občanského sdružení (dále jen "výbor"),

2)   O průběhu členské schůze a schůzi výboru  musí být pořízen zápis.

 

Čl. IX

Členská schůze

1)   Nevyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze.

      Do pravomoci členské schůze patří zejména:

            a) schvalování stanov sdružení a změn těchto stanov

            b) volba a odvolání výboru

            c) schvalování zprávy o činnosti sdružení a zprávy o hospodaření sdružení předkládané výborem

            d) stanovení výše členských příspěvků

            e) schvalování rozpočtu sdružení na příští rok

            f) rozhodnutí o vyloučení člena sdružení

            g) rozhodnutí o zániku sdružení

2)       Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor. Členskou schůzi je výbor povinen svolat v případě, že o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení.  V takovém případě musí být členská schůze svolána do 3 týdnů od doručení žádosti.

3)       Jednání členské schůze řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru.

4)       K platnému usnášení členské schůze je nebytná účast jedné poloviny členů sdružení. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nejméně jedné poloviny přítomných členů sdružení. Pouze v případě hlasování o zrušení nebo sloučení sdružení je potřebný souhlas nejméně tří pětin všech členů. V případě, že se na členské schůzi nesejde potřebný počet členů, svolá výbor sdružení nejpozději do 1 měsíce novou členskou schůzi, přičemž skutečnost, že předchozí členská schůze nebyla usnášeníschopná musí být na této pozvánce uvedena. Tato členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu členů sdružení.

5)   Při hlasování má každý člen jeden hlas.

 

Čl. X

Výbor občanského sdružení

1)   Výbor občanského sdružení (dále jen "výbor") je statutárním orgánem občanského sdružení.

2)       Výbor sestává ze tří členů, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

3)   Funkční období výboru je jeden rok. Výbor vykonává funkce vždy až do zvolení nového výboru. Člen výboru může v průběhu volebního období odstoupit.

3)       Samostatně zastupovat sdružení je oprávněn každý člen výboru.

4)   Činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze řídí jeho výbor. Výbor rozhoduje o věcech spojených s činností občanského sdružení, pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradila členská schůze, nebo pokud stanovy nestanoví jinak. Výbor plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

5)   Výbor zejména:

a)            organizuje a zajišťuje plnění cílů sdružení,

b)   svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání,

c)            odpovídá za sestavení účetní uzávěrky a předkládá ji členské schůzi ke kontrole a schválení; odpovídá též za vedení hospodářské a účetní evidence.

6)   Člen výboru je zvolen členskou schůzí, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 

 

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

První členská schůze stanoví způsob majetkového vypořádání po zániku sdružení.

 

 

                                                                        V Praze dne 25. 11. 2002