Píseň EZ 98 - Zpívejte Pánu nové písně

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Zpívejte Pánu nové písně
Stejný nápěv jako: EZ 66, EZ 118, EG 286
Biblický text (citát, či parafráze):  98

O písni

1. Zpívejte Pánu nové písně, vždyť divné věci učinil, svou pravicí nás vyňal z tísně, svým svatým ramenem nás kryl. Pán v nekonečné laskavosti své spásy známost zjevuje a ve své věčné spravednosti všem národům se zjevuje.

2. Pán na svou milost pamatuje, nám kdysi hojně slíbenou, a pravdu svou vždy naplňuje, tu Izraeli zjevenou. Hle, jak náš Bůh nás věrně řídí svým slovem času každého, tak všechny kraje světa vidí spasení Boha našeho.

3. Kdo bydlíte na zemi celé, hlas Pánu ke cti vydejte, a přineste mu díky vřelé i žalmy jemu zpívejte. Nuž slavte Pána v plesu stálém citarou, harfou, troubami, před Hospodinem, slavným Králem, hlas vydávejte s chválami.

4. Zvuč, moře i se všemi tvory, a lidé země zpívejte. Též i vy prozpěvujte, hory, a všechny řeky plesejte. Před Pánem zvučte, neboť přijde, by soudil svět v spravednosti, svou pravdu zemi zjevit vyjde a lidem soudy v svatosti.

Nahrávky