Píseň EZ 96 - Písen novou Pánu zpívejte

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Písen novou Pánu zpívejte
Biblický text (citát, či parafráze):  96

O písni

1. Píseň novou Pánu zpívejte, všichni lidé jej vyvyšujte, prozvěvujte Hospodinu stále ke cti jeho jménu, jeho spasení ohlašujte.

2. Slávu tak jeho vyvyšujte, jeho divy všechněm zvěstujte, neb on je sám Bůh největší, slávy a cti nejhodnější, nad bohy všechny se ho bojte.

3. Národy země modly mají, klaní se jim, je uctívají. Svou mocí Pán nebe stvořil, slávu, důstojnost rozšířil, že stánek jeho naplňují.

4. V chrámu se jeho moc i sláva všem věrným vždycky poznat dává; proto lidé všichni pojďte, chválu a čest Bohu vzdejte, vždyť on vás k sobě povolává.

5. Příslušnou Pánu čest vzdávejte, jménu jeho ji přinášejte, každý s sebou své oběti vezmi, které on chce míti, do jeho síní přicházejte.

6. Tu před ním v okrase svatosti sklánějte se s plnou vážností, v bázni jeho všichni stůjte, kdekoli kteří bydlíte, na všeho světa širokosti.

7. Pohanům služte ku poznání, Páně že věčné kralování, že on chce svět upevniti, jej spravedlivě souditi v pravdě své bez uchylování.

8. Nebesa plesejte radostí, i země též buď v hotovosti; zvuk veselý moře vydej, pole, i co na něm plesej; vše zpívej Pánu s uctivostí.

9. Pán se již bere bez meškání svých rozsudků k vyhlašování, všechen svět bude souditi, všem národům chce zjeviti svou pravdu a své smilování.