Píseň EZ 479 - Ježíši, Pane, příklade všech ctností

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ježíši, Pane, příklade všech ctností
Stejný nápěv jako: EZ 321
Biblický text (citát, či parafráze): 1 Pt 2,21

O písni

1. Ježíši, Pane, příklade všech ctností, / zrcadlo lásky, cti i povinností, / ve mně vzbuď lásku, mírnost snášenlivost, / smířlivou tichost.

2. Tobě, když, Pane, mnozí zlořečili, / sám jsi jim nelál v té nejtěžší chvíli, / dobře jsi činil i svým nepřátelům / jako svým druhům.

3. Laskavý byl jsi na své protivníky, / z kříže jsi nedal nic na jejich křiky, / za ně jsi prosil jako za nás prosíš, / v srdci nás nosíš.

4. Pomoz mi, Pane, ať tě následuji, / bližnímu život stále zasvěcuji. / Sám ve mně zdolej ducha hněvivosti, / odvety zprosti.

5. Jak bych moh´ Boha Otce vyznávati / a přitom s bratry v hněvu zůstávati? / Jak bych směl žádat jeho odpuštění, / jež ve mně není?

6. Kdo neodpouští bližním provinění, / nadarmo žádá hříchů odpuštění; / služebník tvůj je laskav na každého / bližního svého.

7. Duši mou posvěť duchem náklonnosti, / tichost ať srdce moje jenom hostí, / ať i k těm, kdo se na mě provinili, / vždycky jsem milý.

8. Když by mi někdo z bratří ubližoval, / křivdu mi činil, zlobu ke mně choval, / dávej mi stále ducha smířlivosti, / zbavuj mne zlosti.

9. Ukaž mi svého utrpení cesty, / na kterých sám jsi hříchy mé chtěl nésti, / odpůrce své ať tichostí tvou zmáhám, / mstíti se zdráhám.

10. Toho ty chráníš, na tebe kdo myslí. / tobě kdo všechny podrobuje smysly. / Tvého si stále Dcuha jenom přeji / do beznadějí.