Píseň EZ 353 - Aj, Pán kraluje, božskou čest maje

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Aj, Pán kraluje, božskou čest maje
Stejný nápěv jako: EZ 99, EZ 211
Biblický text (citát, či parafráze): Fp 2,6-11

O písni

1. Aj, Pán kraluje, božskou čest maje, kterýž na kříži trápen byl tíží mnohých bolestí, jsa i v lehkosti; již sedí při Otci po jeho pravici.

2. Kriste Ježíši, Králi nejvyšší, jehož má jméno každé koleno poklonou ctíti a velebiti, dej, ať i my věčně ctíme tě srdečně.

3. Vstoupils na nebe; prosíme tebe, táhni nás vzhůru k andělských kůrů jak účastnosti, tak i radosti; odpusť hříchy naše, potři satanáše.

4. Jsa na pravici, opatrující nebe i zemi, Pán nade všemi, veď, chraň, živ, těš nás, a tak mocně spas; ó přemilý Pane, dej, ať se tak stane.

5. Těšme se Pánu majíc' ochranu jeho milosti, všemohoucnosti proti lsti plným branám pekelným; nechť ďábel, svět bouří, však nic neobdrží.

Nahrávky