Píseň EZ 34 - Jen dobrořečiti chci Bohu času každého

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Jen dobrořečiti chci Bohu času každého
Biblický text (citát, či parafráze):  34

O písni

1. Jen dobrořečiti chci
Bohu času každého,
vždy jméno chválit Svatého.
V něm chci se chlubiti.

Všichni jeho tiší
budou se se mnou veselit
a Pána také velebit,
můj zpěv když uslyší.

2. Již se mnou zvyšujte
vy všichni Boha našeho,
též slávu jména svatého
všichni zvelebujte.

Pána když jsem hledal,
slyšel mne, a mé úzkosti
mě zbavil ze své milosti,
sám při mně v lásce stál.

3. Pojďte všichni k němu,
pak vaše tvář hned rozkvete,
zahanbeni nebudete,
hleďte k Bohu svému.

Když chudý zavolal,
Hospodin hned ho vyslyšel,
od úzkosti zbavit přišel,
rád mu svou pomoc dal.

4. Hle, Boží anděl sám
všem bude pevnou ochranou,
kdo věrni Pánu zůstanou.
Sám bude štítem nám.

Pojďme, ať poznáme,
jak dobrotivý je náš Pán.
Každý, kdo jemu je oddán,
jistě se nezklame.

5. Před Bophem ať stojí
v bázni již svatý lid jeho.
On dává vždy hojnost všeho
těm, kdo v něj doufají.

Lev někdy hladov je,
však kteří Pána hledají,
ti nouzi v ničem nemají,
Bůh o ně pečuje.

6. Sm, dítky, pojďte již,
já chci vás učit Boha ctít.
Kdo život svůj chce dobře žít,
ten jeho slovo slyš:

Před lstí se varujte.
lži nikdy neužívejte,
dobro a pokoj hledejte,
zlé nenásledujte.

7. Pán v lásce pohlíží
na svého spravedlivého,
prosby příjme rád věrného,
zlé soudem obtíží.

Tvář svoji promění,
ve hněvu proti nim vstane,
jejich památku rozvane,
ze země vyplení.

8. Pán spravedlivých hlas
vždy milostivě vyslýchá,
vysvobodit je pospíchá,
z úskostí v pravý čas.

Je vždy blízko těm,
kteří jsou v srdci zkroušeni
a v duchu před ním potřeni,
těm pomáhá vždy všem.

9. Když přijde trápení
v životě spravedlivého,
Bůh ochrání jej od zlého,
vyhojí zranění

Bezbožní zahynou
jejich je vlastní zhubí hřích.
Však spásu duší upřímných
Bůh zjedná mocí svou.