Píseň EZ 33 - Rozveselte se v Hospodinu

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Rozveselte se v Hospodinu
Stejný nápěv jako: EZ 67, EZ 169, EZ 210, EZ 439
Biblický text (citát, či parafráze):  33

O písni

1. Rozveselte se v Hospodinu,
spravedliví a upřímní
Zněj harfa k slávě jeho činů,
nástroje hudby, loutno, zni!

Novou píseň pějte,
sladit všechno chtějte
k slávě pravému

jen slovu Božímu,
dílu trvalému,
nás těšícímu.

2. Spravedlnost a soud s Bohem jdou
a milosti je plná zem.
Nebesa slovem stvořena jsou,
roje hvězd jeho rozkazem.

Také moře stvořil,
do propasti vložil,
ctí ho všechna zem.

Světu stvořenému,
jím postavenému,
je mocným Pánem.

3. Národů radu ruší Bůh sám,
úmysly jejich nejsou nic.
Ve věčné radě sklání se k nám
a moudrost jeho bez hranic.

Blažený lid onen,
kde Hospodin Bohem,
lid vyvolený

za jeho dědictví,
Bůh v milosrdenství
shlíží naň, věrný.

4. Ten, který každé srdce stvořil,
patří na skutky všech lidí.
Král, jenž se Bohu v lásce kořil,
vysvobození uvidí.

Hospodin je náš štít,
on může vyprostit,
naději nese;

duše k němu vzhlíží,
pomoc už se blíží
rozveselme se!

Nahrávky