Píseň EZ 28 - K tobě, má skálo, Hospodine

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: K tobě, má skálo, Hospodine
Biblický text (citát, či parafráze):  28

O písni

1. K tobě, má skálo, Hospodine, volám, když všechno ve mně hyne, neodmlčuj se, ozvi se mi, ať neklesám do hrobu v zemi! Slyš prosbu mou, ty sám mě chraň. K svatyni svatých zdvihám dlaň.

2. Nezahrnuj mě s bezbožníky. / Hlásají míruplné styky, / skrý­vají v srdci však zvrácenost. / Odplať jim za jejich hříšnou zlost! / Když nechtějí tvých skutků dbát, / ty nebudeš je podpírat.

3. Hospodin síla je má a štít, / vyslyšel mé modlitby, dal klid. / V něm všechnu naději složil jsem, / v něm dána mi pomoc v boji mém. / Nad tím se v srdci veselím / a písní Pána oslavím.

4. Bůh náš je síla lidu svého / a spása Krále zvoleného. / Pane náš, lidu spasení přej / a svému dědictví požehnej, / své stádo jako pastýř pas / a k slávě věčné doveď nás. S. Verner