Píseň EZ 266 - Boha Otce všichni chvalme

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Boha Otce všichni chvalme

O písni

1. Boha Otce všichni chvalme a díky jemu vzdávejme z daru převelmi drahého, Syna jednorozeného,

2. jehož z veliké milosti k naší mnohé potřebnosti dal pro naše vykoupení, a tak k věčnému spasení.

3. Skrze nějž sliby naplnil, z hříchů a smrti vymanil, kázal o něm zvěstovati, bychom jej mohli poznati,

4. řka: „Rcete dceři Siónské z jistoty řeči prorocké, církvi i každičké duši, ať se v něm cele utěší.

5. Aj, Král tvůj béře se k tobě v lásce, v tichosti, v chudobě; povstaň k němu ze sna svého, přijmi Krále milostného.

6. Sliby jsou již naplněny, í s ním ti přichází spasení; raduj se z jeho milosti, obdaří tě účastností.“

7. Choďme všichni v světle jeho, v víře učení čistého, odvrhnouc' všechny temnosti bludů, hříchů, nepravostí.

8. Oblecme se v ctnosti svaté, v to roucho víry překrásné, bychom jemu živi byli, u víře hodně chodili.