Píseň EZ 261 - Aj, čas vzácný přišel

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Aj, čas vzácný přišel
Stejný nápěv jako: EZ 260, EZ 159, EZ 250, EZ 269
Biblický text (citát, či parafráze): Mk 11,22b

O písni

1. Aj, čas vzácný přišel, / v němž Pán slávy vyšel / k spasení lidskému, / ke cti lidu svému, / k jeho potěšení / a hříchů zpřoštění.

2. Toto jsou ti dnové, / o nichž prorokové / od dávna pravili / lidem oznámili: / "Dnové vykoupení / a světa spasení."

3. V nich nesluší spáti, / ale vzhůru vstáti, / Bohu děkovati / a jej milovati, / jenž nám té milosti / dal dočkat s radostí.

4. Noc bludů odešla, / záře víry vzešla; / sluší k ní prozříti, / ze sna procítiti, / v světle tom choditi, / ctností se odíti.

5. Protož v ctnostech stůjme, / spravednost milujme, / víru Boží mějme, / bludů se varujme; / neb v nich je svedení, / jakož praví Čtění.

6. Jsouce ke kořenu / přirostlí vinnému, / Pánu Jezu Kristu, / držme cestu jistou / a nesme ovoce / z víry, jsouce v lásce.

7. Posilu berouce / z Krista, v něm rostouce, / poslouchejme jeho / slova předrahého; / i jeho svátosti / mějme ve vážnosti.

8. Na péči to mějme, / pilně vyšetřujme, / že k soudu přijde zas; / neb jest uložen čas, / v kterém má souditi, / všechněm odplatiti.

9. Protož pilni buďme, / hříchů se varujme, / čiňme z nich pokání, / v svatém obcování / vždycky setrvejme / a Boha milujme.

10. Chvála Bohu Otci / neskonalé moci / i jeho milému / Synu jedinému, / i Duchu svatému, / budiž vzdána jemu.