Odkazy: Poradní odbor pro vzdělávání laiků HK

Odkazy na webu > Instituce > Církve a společenství

Naším cílem je poskytovat vzdělávací servis laikům /především/ královéhradeckého seniorátu, tak aby mohli efektivně uplatňovat svá obdarování, rozvíjet je, sloužit jimi svým sborům a pomáhat bratřím kazatelům, i k jejich osobnímu zrání ve víře. Aby se tak aktivizovali členové našich sborů a ve všem se naplňovala idea všeobecného kněžství lidu Páně. Za tím účelem pořádáme především SENIORÁTNÍ SETKÁVÁNÍ LAIKŮ, ale též specializovaná setkání nositelů specifických služeb v našem seniorátu, podporujeme všechny, kdo mají o tyto služby zájem, snažíme se je povzbudit a nabídnout jim potřebné znalosti a rozvíjení příslušných dovedností, formovat náležité postoje v duchu evangelia. Sborům i seniorátnímu výboru, jakož i ostatním odborům nabízíme poradenské služby a spolupráci při aktivitách souvisejících se vzděláváním laiků. Odbor spolupracuje s Poradním odborem pro vzdělávání laiků Synodní rady, usiluje o meziseniorátní spolupráci těchto odborů.

Web: http://povl_hk.evangnet.cz
Navštíveno:  x