Požehnání - biblická starozákonní

Liturgie > Požehnání > Požehnání - biblická starozákonní

Áronské požehnání (Nu 6,24-26)
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
(podle ČEPu)

Požehnejž tobě Hospodin, a ostříhejž tebe.
Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě.
Obratiž Hospodin tvář svou k tobě, a dejž tobě pokoj.
(dle kral. (BKR))
Ž 67,2n,7b.8
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta,
mezi všemi pronárody tvoje spása!
Bůh nám žehná, Bůh náš.
Bůh nám dává svoje požehnání.
Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
Žalm 121,5-8
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Liturgie (sekce)

Požehnání - biblická starozákonní (článek)

Navigace