Požehnání - různá

Liturgie > Požehnání > Požehnání - různá

Vidoucí Bože…
Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.
Hospodin …
Hospodin, z jehož ruky jsi vyšel, a který je tvůj Otec,
ti požehnej, a dej ti prospívat a růst na těle i na duchu.
Hospodin tě chraň před strachem a nebezpečím a vším zlým.
Hospodin nad tebou rozjasni svůj obličej, jako svítí slunce na zemi,
a buď ti milostivý, odpusť ti tvé viny a osvobodí tě.
Hospodin k tobě obrať svou tvář a shlédni na tebe v lásce a potěš tě.
Hospodin ti dej pokoj, blaho pro tělo a spásu pro duši.
Tak to chce náš Bůh, (+) Otec, Syn a Duch svatý (+).
Tak to platí nyní i navěky.
Tak to platí i pro tebe.
Požehnání na cestu (irské požehnání)
Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte
a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal.
Amen.
Staré irské požehnání
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé sluce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme, nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.
Gaelské požehnání z 15. století
Bože, buď v mé hlavě a v mém chápání,
Bože, buď v mých očích a v mém hledění,
Bože, buď v mých ústech a v mém mluvení,
Bože, buď v mém srdci a v mém myšlení,
Bože, buď v mé smrti a mém loučení.
Amen.
Františkánské požehnání
Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách
a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce.
Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj.
Bůh vás požehnej slzami prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost.
Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.
A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha svatého zůstávej na vás a ve vší vaší lásce a modlitbách pro tento den i navěky.
Amen.
Stará irská požehnání
Požehnání buď s tebou, požehnání zářícího světla,
světlo kolem tebe i uvnitř tvého srdce.
Ať ti září svit slunce a zahřívá tvé srdce,
až začne hořet jako velký oheň z rašeliny
a cizinec přistoupí k tobě, aby se od něj ohřál.
Ať z tvých očí září požehnané světlo
jako dvě svíce v oknech tvého domu,
které zvou poutníka, aby uvnitř hledal ochranu
před bouřlivou nocí.
Kohokoli potkáš, až půjdeš cestou,
ať ho zasáhne tvůj laskavý pohled.

Kéž Bůh žehná zemi, na níž teď stojím,
kéž Bůh žehná cestě, po níž teď jdu,
kéž Bůh žehná cíli, pro nějž teď žiji.
Ty věčný, vždy přítomný,
požehnej mi také, když odpočívám.
Požehnej, co hledá má vůle,
požehnej, co potřebuje moje láska,
požehnej to, na čem spočívá má naděje.
Králi králů, požehnej můj pohled.

Ať je na tvých rtech mírnost,
laskavá a vlahá jako letní večer,
který se pomalu snáší do listů horských jasanů.
Ať je laskavost v tvých očích,
půvabná a ryzí jako slunce,
které vystupuje z mlhy a ohřívá klidné jezero.
Ať se na dně tvého srdce zrcadlí čistota,
veselá a jasná jako pramen svatého Brendana,
v němž holubice spatřuje svůj obraz.
Ať každý tvůj čin vzejde z moudrosti,
nádherný a vysoký jako pšenice v dobrém,
požehnaném roce, bez červů, bez hrabošů.
Některá požehnání jsou docela stručná:
Kéž vám Bůh dá na vaší cestě, abyste narazili na dobré možnosti!
Kéž tě Bůh nikdy nenechá zchudnout jako žebráka!
Kéž ti Bůh dá nalézt dobrého muže (dobrou ženu)!
Kéž nikdy nespadne střecha tvého domu, a ti, kdo pod ní žijí, ať se nehádají!
Požehnání knězi:
Kéž ti Bůh ponechá roucho Kristovo. Zjevení Krista ať je na tvém plášti!
Kéž Bůh vyslyší i tu nejmenší ze tvých modliteb!
Kéž tě Bůh drží ve své ruce, ale ať ji nikdy nestiskne pevně v pěst!
Kéž v studený večer nalezneš teplá slova,
úplněk v temné noci a klidnou ulici na cestě domů!
Kéž Bůh nenechá nikdy ztvrdnout tvé srdce!
Kéž Bůh, Maria a svatá rodina vidí, že se ti dobře daří!
Kéž tvá duše přijde do nebe!
Kéž by nám Bůh nikdy nedal větší důvod ke smutku než je tento!
Kéž naše hříchy nejsou příliš velké, a kéž naše lítost nepřijde příliš pozdě!
Požehnání na smrtelnou cestu:
Požehnání země, dobré, bohaté země,
buď pro tebe zde!
Kéž je ti země měkká, když na ní odpočíváš
unaven na konci dne a lehce ať spočívá země na tobě
na konci života, abys ji mohl snadno setřást
a vyskočit a odejít na své cestě k Bohu!

Kéž Bůh s tebou odpočívá na tvém polštáři
a chrání tě ve své dlani.
Kéž tě tvé cesty vedou vzhůru
a mírné počasí doprovází tvůj krok.
Vítr ať tě posiluje v zádech -
a kéž už jsi dávno v nebi,
než si ďábel všimne, že už jsi pryč.

V hodinu tvé smrti ať je pro tebe v nebi připraven slamník!
Kéž Bůh nenalezne tvou duši nepřipravenou!
Dlouhý život a blahobyt tobě, a na konci království Boží!
Kéž ti Bůh dá dožít se stovky, pak jeden rok pokání a věčný život v nebi!
Své místo v požehnáních má i Kristův kříž, například:
Kristův kříž buď mezi mnou a nepřítelem mé duše a mého těla.
Kéž mě zachrání kříž ukřižování!
Kéž máš …
Kéž máš vždy práci, kéž tvé ruce vždy mají co dělat.
Vždy nějaké peníze v kapse, minci či dvě.
Na římsu tvého okna ať vždy dopadá sluneční paprsek,
a v tvém srdci ať je jistota, že po dešti přijde duha.
Kéž ti je vždy nablízku dobrá ruka přítele,
a Bůh ať naplní tvé srdce a povzbudí tě radostí.
Kéž ve svém srdci vděčně uchováš
množství bohatých dnů života.
S léty ať roste každý dar, který ti Bůh kdy propůjčil -
abys všechny, které miluješ, naplnil radostí.
V každou hodinu v radosti i bolesti se ti vstříc
usmívá Ten, který se stal člověkem - zůstaň v jeho blízkosti.
Ne, nepřeji ti
Ne, nepřeji ti,
aby přes tebe nepřešel ani mráček utrpení,
aby tvůj budoucí život byl dlouhou cestou růžovým sadem,
abys nikdy nemusel prolévat slzy žalu,
abys nikdy nepocítil bolest – ne, to vše ti nepřeji.
Mým přáním je: Tvé dary ať s léty rostou.
Bůh tě jimi obdařil, aby naplňovaly radostí srdce těch, které miluješ.
Ať v každé hodině radosti i utrpení je Bůh s tebou a požehná ti;
nechť můžeš přebývat v jeho blízkosti.