Požehnání - biblická novozákonní

Liturgie > Požehnání > Požehnání - biblická novozákonní

Jan 14,27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
2Te 2,16n (ČEP)
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus
a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval
a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
nechť povzbudí vaše srdce
a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
Filipským 4,7
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
2. Korintským 13,13
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
2. Tesalonickým 2,16-17
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
1. Petrova 5,10-11
A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
1. Tesalonickým 5,23-24
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
2. Tesalonickým 3,16
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
Židům 13,20-21
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Zjevení 1,4-6
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen.