Stanovy občanského sdružení

EVANGNET

Část první

Základní ustanovení

Čl. I.

Název a sídlo občanského sdružení

 1. Název občanského sdružení: Evangnet

 2. Sídlo občanského sdružení: Návršní 18, Praha 4, PSČ 140 00

Čl. II.

Postavení občanského sdružení a jeho vznik

Občanské sdružení Evangnet je právnická osoba ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (ve znění pozdějších předpisů).

Čl. III.

Cíl činnosti a činnost občanského sdružení

 1. Cíl činnosti občanského sdružení:

Přispívat k rozvoji užívání internetu v práci církví a náboženských společností (dále jen „církve“), zejména Českobratrské církve evangelické (ČCE), a prohlubovat obeznámenost s mediálním světem obecně u členů církví a náboženských organizací.

 1. Cíl činnosti je dosahován především následující činností sdružení:

  1. provozováním internetové domény „evangnet.cz“ a funkcí s ní souvisejících;

  2. publikační a přednáškovou osvětovou činností;

  3. podporou internetové komunikace v rámci ČCE i mezi církvemi obecně;

  4. dalšími formami, které odpovídají cíli sdružení.

 2. Občanské sdružení vystupuje vlastním jménem ve všech jednáních vůči třetím osobám včetně státních orgánů.

Část druhá

Členství v občanském sdružení

Čl. IV.

Vznik členství, evidence členů

 1. Členy občanského sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let (dále jen „individuální členové“) a právnické osoby (dále jen „kolektivní členové“). Členství v občanském sdružení je dobrovolné. Zakládajícími členy sdružení jsou účastníci první členské schůze, kterou svolává přípravný výbor.

 2. Seznam členů je veden a aktualizován v knize členů občanského sdružení.

 3. Nové členství v občanském sdružení vzniká schválením přihlášky výborem občanského sdružení.

Čl. V.

Práva a povinnosti člena občanského sdružení

 1. Individuální člen občanského sdružení má právo zejména:

  1. účastnit se veškeré činnosti občanského sdružení;

  2. volit a být volen do orgánů občanského sdružení;

  3. předkládat návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení a obracet se k jeho orgánům.

 2. Kolektivní člen občanského sdružení má právo zejména:

  1. účastnit se veškeré činnosti občanského sdružení;

  2. volit do orgánů občanského sdružení;

  3. předkládat návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení a obracet se k jeho orgánům.

  4. aby jeho delegovaný zástupce byl volen do orgánů občanského sdružení.

 3. Individuální i kolektivní členové občanského sdružení jsou povinni zejména:

  1. přispívat podle svých schopností a možností k činnosti občanského sdružení a účastnit se této činnosti;

  2. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů občanského sdružení.


Čl. VI.

Zánik členství

Členství zaniká:

  1. úmrtím individuálního člena;

  2. zánikem kolektivního člena;

  3. zánikem občanského sdružení;

  4. doručením písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve sdružení výboru občanského sdružení

  5. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena.


Část třetí

Čl. VII.

Majetek a zásady hospodaření občanského sdružení

 1. Majetek občanského sdružení sestává z vkladů členů, darů a dalších majetkových hodnot, práv a pohledávek získaných činností občanského sdružení.

 2. Zisk z činnosti občanského sdružení může být použit pouze na činnost sdružení.

 3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. III.

 4. Občanské sdružení vede účetnictví v souladu s právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví – ve znění pozdějších předpisů; Postupy účtování pro občanská sdružení).


Čl. VIII.

Orgány občanského sdružení

 1. Orgány občanského sdružení jsou:

  1. členská schůze;

  2. výbor občanského sdružení (dále jen „výbor“).

 2. O průběhu a usneseních členské schůze a schůze výboru musí být pořízen zápis.


Čl. IX.

Členská schůze

 1. Nevyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze. Do jejích pravomocí patří zejména:

  1. schvalování stanov sdružení a rozhodování o změnách těchto stanov;

  2. volba a odvolání výboru;

  3. schvalování zprávy o činnosti sdružení a zprávy o hospodaření sdružení předkládané výborem;

  4. stanovení výše členských příspěvků;

  5. schvalování rozpočtu sdružení na příští rok;

  6. rozhodnutí o vyloučení člena sdružení;

  7. rozhodnutí o zániku sdružení.

 2. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor. Členskou schůzi je výbor povinen svolat také v případě, že o to písemně požádá nejméně třetina členů sdružení. V takovém případě musí být členská schůze svolána do tří týdnů od doručení žádosti výboru.

 3. Jednání členské schůze řídí předseda sdružení, nebo pověřený člen výboru.

 4. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení. V případě, že se členská schůze nesešla v usnášeníschopném počtu v ohlášeném termínu, přítomní musí vyčkat 30 minut od ohlášeného začátku. Po této časové lhůtě je členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.

 5. K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlas nejméně jedné poloviny přítomných členů sdružení. Pouze v případě hlasování o zrušení nebo sloučení sdružení s jiným subjektem je potřebný souhlas nejméně tří pětin přítomných členů sdružení.

 6. Při hlasování má každý člen jeden hlas.


Čl. X.

Výbor

 1. Výbor občanského sdružení (dále jen „výbor“) je statutárním orgánem občanského sdružení.

 2. Výbor sestává ze tří členů, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu sdružení.

 3. Člen výboru je zvolen členskou schůzí, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 4. Funkční období výboru je dva kalendářní roky. Výbor vykonává funkce vždy až do zvolení nového výboru. Člen výboru může v průběhu volebního období odstoupit.

 5. Samostatně zastupovat sdružení je oprávněn každý člen výboru.

 6. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi. Výbor rozhoduje o všech věcech spojených s činností občanského sdružení, pokud si rozhodování o určitých věcech nevyhradila členská schůze, nebo pokud stanovy neuvádí jinak. Výbor plní usnesení členské schůze a odpovídá se jí ze své činnosti. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

 7. Výbor zejména:

  1. organizuje a zajišťuje plnění cílů sdružení,

  2. svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání.

  3. odpovídá za sestavení účetní uzávěrky a předkládá ji členské schůzi ke kontrole a schválení; odpovídá též za vedení hospodářské a účetní evidence.


Čl. XI.

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

Při zániku o.s.Evangnet přejde po vypořádání všech závazků majetek na Českobratrskou církev evangelickou, která je povinna jej vydat zpět obnovené organizaci o.s.Evangnet nebo jiné nástupnické organizaci utvořené na základě stejných zásad a principů.

V Praze dne 10. 12. 2007