Stanovy občanského sdružení
EVANGNET

 

 

Část první

Základní ustanovení

 

Čl. I

Název a sídlo občanského sdružení

 

1) Název občanského sdružení: Evangnet

2) Sídlo občanského sdružení: Návršní 18, Praha 4, 140 00

 

Čl. II

Postavení občanského sdružení a jeho vznik

Občanské sdružení je právnická osoba ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. III

Cíl činnosti a činnost občanského sdružení

1) Cíl činnosti občanského sdružení:

Přispívat k rozvoji užívání internetu v práci církví a náboženských společností (dále jen “církve”), zejména Českobratrské církve evangelické (ČCE), a prohlubovat obeznámenost s mediálním světem obecně u členů církví a náboženských organizací.

2) Cíl činnosti je dosahován především následující činností sdružení:

a)       provozováním internetové domény “evangnet.cz” a funkcí s ní souvisejících

b)       publikační a přednáškovou osvětovou činností

c)       podporou internetové komunikace v rámci ČCE i mezi církvemi obecně

d)       dalšími formami, které odpovídají cíli sdružení.

3) Občanské sdružení vystupuje vlastním jménem ve všech jednáních vůči třetím osobám včetně státních orgánů.

 

Část druhá

Členství v občanském sdružení

 

Čl. IV

Vznik členství, evidence členů

1) Členy občanského sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Členství v občanském sdružení je dobrovolné. Zakládajícími členy sdružení jsou účastníci první členské schůze, kterou svolává přípravný výbor.

2) Seznam členů je veden a aktualizován v knize členů občanského sdružení.

3) Další členství v občanském sdružení vzniká schválením přihlášky členskou schůzí sdružení.

 

 

Čl. V

Práva a povinnosti člena občanského sdružení

1) Člen občanského sdružení má právo zejména

a) účastnit se veškeré činnosti občanského sdružení,

b) volit a být volen do orgánů občanského sdružení,

c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti občanského sdružení a obracet se k jeho orgánům.

2) Člen občanského sdružení je povinen zejména

a) přispívat podle svých schopností a možností k činnosti občanského sdružení a účastnit se této činnosti,

b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů občanského sdružení.

 

Čl. VI

Zánik členství

Členství zaniká:

a) úmrtím člena - fyzické osoby,

b) zánikem člena - právnické osoby,

c) zánikem občanského sdružení,

d) doručením písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve sdružení výboru sdružení

e)       rozhodnutím členské schůze o vyloučení,

f)         nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech.

 

Část třetí

Čl. VII

Majetek a zásady hospodaření občanského sdružení

 

1) Majetek občanského sdružení sestává z vkladů členů, darů a dalších majetkových hodnot, práv a pohledávek získaných činností občanského sdružení.

2) Zisk z činnosti občanského sdružení může být použit pouze na činnost sdružení.

3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. III.

4)       Občanské sdružení vede účetnictví v souladu s právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Postupy účtování pro občanská sdružení).

 

 

Čl. VIII

Orgány občanského sdružení

 

1) Orgány občanského sdružení jsou:

a) členská schůze,

b) výbor občanského sdružení (dále jen "výbor"),

2) O průběhu členské schůze a schůzi výboru musí být pořízen zápis.

 

Čl. IX

Členská schůze

1) Nevyšším orgánem občanského sdružení je členská schůze.

Do pravomoci členské schůze patří zejména:

a) schvalování stanov sdružení a změn těchto stanov

b) volba a odvolání výboru

c) schvalování zprávy o činnosti sdružení a zprávy o hospodaření sdružení předkládané výborem

d) stanovení výše členských příspěvků

e) schvalování rozpočtu sdružení na příští rok

f) rozhodnutí o vyloučení člena sdružení

g) rozhodnutí o zániku sdružení

2)       Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor. Členskou schůzi je výbor povinen svolat v případě, že o to požádá písemně nejméně třetina členů sdružení. V takovém případě musí být členská schůze svolána do 3 týdnů od doručení žádosti.

3)       Jednání členské schůze řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru.

4)       Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nejméně jedné poloviny přítomných členů sdružení. Pouze v případě hlasování o zrušení nebo sloučení sdružení je potřebný souhlas nejméně tří pětin všech členů. V případě, že se členská schůze nesešla v usnášeníschopném počtu v ohlášeném termínu, přítomní musí vyčkat 30 minut od ohlášeného začátku. Po této časové lhůtě je členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.

5) Při hlasování má každý člen jeden hlas.

 

Čl. X

Výbor občanského sdružení

1) Výbor občanského sdružení (dále jen "výbor") je statutárním orgánem občanského sdružení.

2)       Výbor sestává ze tří členů, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.

3) Funkční období výboru je jeden rok. Výbor vykonává funkce vždy až do zvolení nového výboru. Člen výboru může v průběhu volebního období odstoupit.

3)       Samostatně zastupovat sdružení je oprávněn každý člen výboru.

4) Činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze řídí jeho výbor. Výbor rozhoduje o věcech spojených s činností občanského sdružení, pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradila členská schůze, nebo pokud stanovy nestanoví jinak. Výbor plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

5) Výbor zejména:

a) organizuje a zajišťuje plnění cílů sdružení,

b) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání,

c) odpovídá za sestavení účetní uzávěrky a předkládá ji členské schůzi ke kontrole a schválení; odpovídá též za vedení hospodářské a účetní evidence.

6) Člen výboru je zvolen členskou schůzí, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 

 

Čl. XI

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

První členská schůze stanoví způsob majetkového vypořádání po zániku sdružení.

 

 

V Praze dne 25. 11. 2002