Téma: Kázání pravdu a lži na Evangnetu

Od: Správci Evangnetu (Tomáš Hančil) <>
Kdy: 12. 09. 2005 22:07
Předmět: Kázání pravdu a lži na Evangnetu

Navigace: link | přehled | fórum
Milý pane Šťastný.
Evangnet nekáže. Nekáže pravdu ani lež, Evangnet slouží. Nečiní si nárok na kázání Evangelia. Slouží všem, kdo chtějí v církvi komunikovat a hledat informace o tom, kde a co se v ČCE děje.
Váš cenzurovaný příspěvek napadá jak vaše blízké, tak i bratra ve víře. I když s nárory druhého nemusíte souhlasit, Evangnet nebude místem, kde se budeme vzájemně napadat.
Stydíme se za to, že jsme museli sáhnout k cenzuře, ale domníváme se, že i tento krok (jakkoli s ním nemusí mnozí soulasit) přispívá k možnosti na Evangnetu vést smysluplnou diskusi.
Prosím Vás tedy, abyste se pokusil svoji prosbu přeformulovat tak, aby nebyla výpadem, ale opravdu prosbou o pomoc. Věřím, že potom budete moci ze služeb Evangetu mít užitek i Vy.
Děkuji
Tomáš Hančil
Od: Anonym: karmel <> ( 62.84.154.--- )
Kdy: 31. 07. 2008 13:55
Předmět: Re: Kázání pravdu a lži na Evangnetu

Hmm instance v Evangelické církvi nic neřešili ani neupozornili pana Tenglera na jeho nevhodné chování. prosba byla prosbou a nebyly to žádné výpady ale pravda, ta vám ovšem nebyla příjemná , tak jste ji smazali a ještě tu ztrapňujete pana Šťastného , kterému ublížil pan Tengler z Evangelicé církve kazatel. Jen byly citovány vulgarizmy,kterými napadal pan Tengler pana Šťastného. Co je to za církev, která stojí za nepřístojně se chovajícím kazatelem.
Od: Anonym: Jiří Tengler---.bluetone.cz )
Kdy: 31. 07. 2008 20:35
Předmět: Jak si v církvi stěžovat

Asi je nutno udělat určitou osvětu ohledně instancí v Českobratrské církvi evangelické. Otázky mravního či profesního selhání kazatelů jsou svěřeny tzv. pastýřským radám. (O nich pojednává "Řád pastýřské služby", jenž lze nalézt zde na Evangnetu.) Seniorátní či celocírkevní pastýřská rada je oprávněna a povinna řešit stížnosti na kazatele. Nikdo jiný v tomhle ohledu nemůže nic počít. Je zbytečné psát různým jiným sborům, Spolku evangelických kazatelů, Evangelické církvi v Německu a já nevím, kam ještě. Panu Šťastnému radím, aby se konečně obrátil na patřičnou instanci, jak už mu bylo v několika dopisech doporučeno. Senior moravskoslezského seniorátu mu ochotně sdělí, komu z pastýřské rady adresovat dopis se stížností. Teprve potom může být stážnost náležitě projednána. Tak nějak to chodí v evangelické církvi.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 31. 07. 2008 21:25
Předmět: Re: Jak si v církvi stěžovat

Nechci do této debaty zasahovat, zvláště v době, kdy je na Evangnetu nebývalý chaos. Hlavně ale nevím, oč jde. Jen jedna poznámka: i mnozí členové Pastýřských rad se dmnívají, že jsou kompetentní řešit spory jako nějaký soud. Fakticky se na Pastýřské rady nemůže obracet kdokoliv s jakou koliv stížností, k tomu tyto rady zřízeny nejsou:
C/3/2 Pastýřskou službu vyžadují zvláštní případy, kdy starší či kazatel poruší závazky svého pověření, svým působením porušuje vyznání a učení ČCE vyjádřené v konfesích, jak na ně odkazuje preambule k církevnímu zřízení, při své činnosti nedodržuje církevní zřízení a řády a tím ohrožuje vážně sborové a církevní společenství, oslabuje vztah členů k církvi, vyvolává pohoršení ve veřejnosti (např. rozvratem rodiny, projevy ziskuchtivosti, pomluvami). Patří sem rovněž případy, kdy kazatel poruší kazatelský revers.
C/5/3 Rada jedná podle potřeby. Podnět k zahájení jednání může dát písemným podáním u předsedy rady kterýkoli starší, kazatel, správní orgán nebo shromáždění církevního sboru, Diakonie ČCE nebo jejího střediska a komise hospodářské pomoci jmenovaná synodní radou podle Pravidel hospodářské pomoci. O projednání případu může požádat i sám dotčený starší nebo kazatel.
Zda odpovídá spor Šťastný-Teringel článku C/3/2 je diskutabilní. Je-li br. Šťastný kazatel, presbyter atd., nevím. Ale jen úzce definovaný okruh osob se smí na Pastýřskou radu obracet, nestačí být jen členem ČCE. Ten se musí obrátit se stížností na staršovstvo farářova sboru, nebo podle míry závažnosti sporu klidně i na soud.
Od: Anonym: Magda---.sbs.de )
Kdy: 10. 11. 2010 12:11
Předmět: Re: Kázání pravdu a lži na Evangnetu

Smažte ty své útoky na toho pána, co se vám svěřoval a ukončete své monologní exhibice pane Hančil. Dejte pokoj.