Téma: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 09. 2011 21:20
Předmět: Křesťanství a reinkarnace

Navigace: link | přehled | fórum
Na jiném místě diskuze bylo tvrzení, že prvotní křesťané neměli s reinkarnací žádné problémy, označeno jako demagogie. Proto je třeba uvést konkrétnější fakta.
V učení církve prokazatelně nauka o reinkarnaci existovala, a to až do doby, než byla církevními otci na popud císaře Justiniána z bible vyškrtána na synodu východní církve v Konstantinopoli v pátém století - tuším v roce 543 n.l. Cílem tohoto synodu bylo prokletí devíti článků učení Origenova které učení o reinkarnaci obsahovalo. To je první ověřitelný fakt.
Na koncilu v Konstantinopoli v r. 553 , kdy bylo Origenovo učení o preexistenci duše a o reinkarnaci ještě jednou oficiálně odsouzeno jako „pohanské a mylné“ a z církevního učení právoplatně odstraněno. Zároveň bylo vydáno nařízení, že „každému věřícímu křesťanovi je co nejpřísněji zakázáno věřit v reinkarnaci…. To je druhý fakt.
A perla na konec. V 11. kánonu tohoto koncilu se praví: „Kdo neprokleje … Origena včetně jeho bezbožných spisů a všechny ostatní kacíře, kteří jsou prokleti touto svatou apoštolskou církví.., ten budiž proklet. To je třetí fakt. Mimochodem, krásný to příklad křesťanské "lásky k bližnímu" že?
Bylo by velice zajímavé analyzovat důvody, proč se tak úporně církev snažila popřít učení o reinkarnaci.
Dodávám, že údaje jsem čerpal z veřejně dostupných pramenů.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 09. 2011 10:01
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Taky nemám se slovem "reinkarnace" problém. Reinkarnace znamená převtělování. A například apoštol Pavel na několika místech píše, že jednou skončí naše tělo pomíjitelné a dostaneme tělo nesmrtelné. Bohu díky
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 11:02
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Taky nemám se slovem "reinkarnace" problém.  Reinkarnace znamená převtělování.  A například apoštol Pavel na několika místech píše, že jednou skončí naše  tělo pomíjitelné a dostaneme tělo nesmrtelné. Bohu díky
Jenomže tady se nejedná pouze o slovo, ale o jeho význam. A to co uvádíte, to určitě není reinkarnace v tom smyslu jak je chápána mimo rámec křesťanství. Díky za názor.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 09. 2011 11:16
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

O.K. A vy tedy víte, jaký význam mělo slovo "reinkarnace" v tom starém církevním odsouzení, které jakoby naprosto fakticky dokládáte ve svém dotazu? Pochybuji. Mám dojem, že své dotazy jen tak střílíte od boku
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 11:47
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

K vašemu dotazu uvádím výňatek z jednoho textu, který se reinkarnací v raném křesťanství zabývá. Je snad dostatečně výmluvný
Mimochodem, některé zmínky o reinkarnaci bdělým církevním censorům přece jenom ušly: třeba novozákonní historka o slepém od narození, kdy se apoštolové ptali Ježíše: "Mistře, kdo zhřešil, on, anebo jeho rodiče?"
Cítíte ten zřejmý rozpor v této větě? Židé znali takzvaný dědičný hřích přecházející z generace na generaci. Proč se ale apoštolové ptali na to, jestli zhřešil onen slepý, když byl slepý od narození??? Protože židé tehdy znali zákon o "stěhování duší" a běžně ho používali!!! V bibli samotné jsou ještě minimálně dva další podobné příklady a kdo má oči otevřené, ten je najde.
A pak už můžeme jenom pokračovat v duchu proč církev tak vehementně bojovala proti víře v reinkarnaci. Učení o reinkarnaci se vyskytovalo u gnostiků, kteří byli zpočátku jedním z proudů raného křesťanství. Postrádali však vyšší formu organizovanosti, zato ale jejich víra a poznání se odehrávalo na platformě nezávislosti a svobody. Ke svému náboženství nepotřebovali žádnou církevní autoritu. Vzhledem k tomu, že toto hnutí bylo velmi silné a představovalo silnou konkurenci pro rodící se oficiální církev která se prosazovala jako univerzální moc, dnešní terminologií řečeno jako totalita, bylo nutno toto myšlenkové hnutí zlikvidovat. A boj proti herezím se táhl celá staletí, jak známo. Pozatím není nutné pitvat ovládací mechanismy církve, stačí na jednu stranu postavit svobodný přístup k víře a náboženství a na druhou stranu dogma vnucované všem a rovnice je úplná.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 09. 2011 12:05
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Považuji za legitimní přemýšlet o "východní" myšlence reinkarnace, do jaké míry skutečně protiřečí křesťanství. - Ale vy asi motorem takové diskuse být nemůžete, vy smícháte hrozně předsudečně všechno dohromady. Howgh. Přeji vám vše dobré
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 09. 2011 22:03
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Evangelium podle Matouše 16/13–14
Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka (=mne)?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Z toho jednoznačně vyplývá, že lidé tehdy věřili v převtělování.
Domnívám se, co zde a výše bylo uvedeno na důkat, že prvotní křesťané věřili na převtělování – reinkarnaci, je více než přesvědčivé. Nepochybuji, že se s těmito texty a výše uvedenou interpretací setkali i na těchto stránkách diskutující faráři a další účastníci diskuzí. Je proto otázka proč se tak vehementně brání přijmout určité korekce křesťanství což by bylo naprosto přirozené, neboť stejně představitelé církve postupovali v minulosti v případech kdy věda prokázala evidentní omyly církve v případech z oblasti fyziky, chemie, astronomie apod. Byly učiněny i pokusy dokázat existenci převtělování, a to naprosto objektivně a s jednoznačně pozitivním výsledkem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 09. 2011 10:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ve svém textu máte dvakrát slovo "jednoznačně" - prý víra v převtělování jednoznačně vyplývá z Bible, a prý se ho dokázalo i pokusně dokázat. Kdyby tomu tak bylo, opravdu bychom neměli o čem diskutovat. - Já mohu říct jen, že v exegezi se asi mýlíte: když někteří považovali Ježíše za Jana Křtitele, tak si představovali, že po své popravě vstal z mrtvých, prostě se sám resuscitoval a tak se prokázal jako Boží muž. Pokud jiní považovali Ježíše za Jeremiáše či za jiného z proroků, pravděpodobně si představovali prostě, že znovu přišel od Boha, od toho, u kterého lidé zůstávají živí. Ale taková víra v identitu osobnosti, která trvá, i tělesnou identitu, garantovanou Bohem, věříme "těla z mrtvých vzkříšení" - je určitě něco jiného než "východní" PŘEvtělování.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 09. 2011 10:41
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

A ještě odkaz na článek o převtělování od J. Hellera, který je pro mne velkou autoritou, a sám nemám na to, abych Bibli vykládal lépe:
letohrad.farnost.cz/3.pdf,
a z tohoto článku pro tuto diskusi vybírám aspoň jednu Hellerovu větu: "Mohu bezpečně říci, že v bibli o převtělování není nic, leda si v ní něco překroutíme po svém."
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2011 15:40
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A ještě odkaz na článek o převtělování od J. Hellera, který je pro mne  velkou autoritou, a sám nemám na to, abych Bibli vykládal lépe:    letohrad.farnost.cz/3.pdf,    a z tohoto článku pro tuto diskusi vybírám aspoň jednu Hellerovu větu:  "Mohu bezpečně říci, že v bibli o převtělování není nic, leda si v ní  něco překroutíme po svém."
Vážený pane kazateli Wrano, nikterak nezpochybňuji, že v rámci církve jsou lidé, kteří dokáží mistrnně odkrývat v bibli skryté významy a vysvětlovat je velice přesvědčivým způsobem. Sám jsem poznal několik takových lidí a určitý čas jsem byl pod jejich vlivem. O tom zde však nechci hovořit.
Chci zdůraznit jeden fakt jako reakci na vámi uvedenou Hellerovu větu. Biblické knihy prodělaly v průběhu formování církve účelové redakční úpravy. To je dnes stoprocentně dokázáno a mimo jiné z ní byly odstraněny i pasáže, ze kterých vyplývala víra v reinkarnaci. Je to přece naprosto logické, že toto učení a učení křesťanské ve své vykristalizované podobě jsou naprosto neslučitelná ze své podstaty. Připustila-li by církev reinkarnační proces, nebyla by schopna odůvodnit a hlavně udržet své postavení. To je více než zřejmé. Uznejte konečně fakt, že církev v době své neomezené moci byla totalitní silou a žádná totalitní síla se o svojí moc nerozdělí. Bylo proto třeba odstranit vše, co nějakým způsobem oslabovalo a zpochybňovalo postavení církve. Stejně jako nacisté a komunisté potlačili demokratické politické strany protože potřebovali hlásat pouze svojí "pravdu", tak stejně učinila v minulosti církev vůči všem svobodomyslným proudům v náboženství. A že tyto svobodomyslné proudy existovaly snad nechcete popírat.
A co říká např. Všeobecná encyklopedie Diderot v hesle "kabala"?
"…Pomocí speciálních technik lze vést duše po vzestupné cestě k vyšším sefirám; s tím souvisí i učení o převtělování duší."
Vzhledem k tomu, že kabala je v přímé souvislosti se Starým Zákonem odvolává se na některé knihy SZ, ale o tom jistě dobře víte.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 10. 2011 16:31
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Zase ty Vaše silácké řeči: "je stoprocentně dokázáno…" - Jestli Vás to fakt zajímá, vezměte si někdy do ruky kritické vydání řeckého Nového zákona, na patě každé stránky najdete všechna zjistitelná různočtení ze starých rukopisů. Církev totiž měla naopak snahu uchovat i alternativní znění. To považuji za vědecký přístup já. Vy jen vymýšlíte konspirační teorie. - Prosím, zdá se mi, že zájem o poznání máte. Nezůstaňte u toho, co Vám kde namluvili. Evangelická teologie je podle mé zkušenosti otevřená i velmi kritické teologii. Divil byste se asi, o čem všem je ochotna otevřeně diskutovat. Jen to musí mít argumentační úroveň. To,co píšete Vy, má úroveň tak středoškolských referátů. Dnešní mladí je z internetu nasekají velmi lehce. O čemkoliv kdykoliv. Víc studujte než pište!
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 04. 10. 2011 16:55
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jan Heler jednou řekl: " Co bude po smrti nevím, to co nám Bůh připraví." Žijeme teď a tady, máme se starat o lidi kolem nás, o to, co je teď konkrétně potřeba. A veškeré kecy o reinkarnaci jsou jenom pokusem připadat si zajímavý, uniknout z reality.Nakonec stejně zjistíme, že všechna místa, kde se mluví o eschatologii nás mají vést do všedního života. Jenže tam už t yrádoby inteligentní diskuse jsou houby platné. Diskutovalo se tady i o kánonu NZ. Ten vznikl mimo jiné proto, aby se lidé nevěnovali planým diskusím, nevznášeli se někde nad zemí,ale žili v realitě. I evangelia, která jsou tzv. kanonické, jsou tam mimo jiné pro svůj realismus, protože nejlépe vyjadřují, co vyplývá z Ježíšova učení pro všední život. Znova se mi vybavuje citát z 1 Timoteovy: Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám 4a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání než k účasti víry na Božím záměru. 5Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 6Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. 7Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Často spíše vidím v církvi a ze strany některých diskutujících jalové diskuse nad věcmi,které stejně neobjasníme, na které je možné mít různé názory, než snahu řešit skutečné problémy kolem nás.
Ještě k tomu kánonu NZ. V době když vznikl a ustálil se byla církev pronásledována, takže asi mohla těžko mocensky zasáhnout proti těm, kdo si mysleli něco jiného.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 10. 2011 17:41
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Víte, ona většina uvažování má i silné důsledky pro praxi. A ani rozhodnutí pro či proti reinkarnaci není bez nich. T. Halík připomíná ve své knize Dotkni se ran, jak se křesťané na jedné straně a hinduisté a buddhisté na druhé straně v Indii naprosto liší ve svém vztahu k lidem trpícícím. Křesťanské řády se jim snaží pomáhat, zatíco ti druzí si myslí, že je pro trpící lepší si tento život co nejvíce vytrpět, vždyť si tím získávají lepší pozici pro další reinkarnaci.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 10. 2011 11:33
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Hledající napsal(a):
 Jan Heler jednou řekl: " Co bude po smrti nevím, to co nám Bůh  připraví." Žijeme teď a tady, máme se starat o lidi kolem nás, o to, co  je teď konkrétně potřeba. A veškeré kecy o reinkarnaci jsou jenom pokusem  připadat si zajímavý, uniknout z reality.Nakonec stejně zjistíme, že  všechna místa, kde se mluví o eschatologii nás mají vést do všedního života.  Jenže tam už t yrádoby inteligentní diskuse jsou houby platné. Diskutovalo  se tady i o kánonu NZ. Ten vznikl mimo jiné proto, aby se lidé nevěnovali  planým diskusím, nevznášeli se někde nad zemí,ale žili v realitě. I  evangelia, která jsou tzv. kanonické, jsou tam mimo jiné pro svůj realismus,  protože nejlépe vyjadřují, co vyplývá z Ježíšova učení pro všední život.  Znova se mi vybavuje citát z 1 Timoteovy:  Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a  nikomu nedovolil učit odchylným naukám  4a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému  hloubání než k účasti víry na Božím záměru.  5Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z  upřímné víry.  6Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči.  7Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova ani podstatu  toho, o čem s takovou jistotou mluví.  Často spíše vidím v církvi a ze strany některých diskutujících jalové  diskuse nad věcmi,které stejně neobjasníme, na které je možné mít různé  názory, než snahu řešit skutečné problémy kolem nás.    Ještě k tomu kánonu NZ. V době když vznikl a ustálil se byla církev  pronásledována, takže asi mohla těžko mocensky zasáhnout proti těm, kdo si  mysleli něco jiného.
Vypadá to, že Jan Heller je nějakým novým spasitelem. Já jsem si myslel, že zájem křesťanů je v prvé řadě zaměřen na víru v Krista a na osobní spásu. Asi jsem se mýlil. Samozřejmě máte pravdu, že vše nakonec směřuje do reality všedního dne, s tím s vámi souhlasím. Na druhé řadě ale nemůžete popírat, že pátrat po skrytých pravdách v tom nejširším možném měřítku je lidem přirozené od nepaměti a jinak to nebude. Ideální je rovnováha. A k tomu jak žít pravdivě realitu vás nepřivede ignorance všeho co skryto běžnému zraku, co je nad námi, co nás přesahuje, jak tomu říkáte – plané diskuze, ale seriozní uvažování ve všech souvislostech. Jestliže se v zradle staletí ukáže, že někdo permanentně lhal, mírněji řečeno bránil svobodnému poznání, pak je třeba se dnes ptát jestli nelže stále, ale mazanějším způsobem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 10. 2011 12:05
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Tuhle diskusi jste rozjel na téma "reinkarnace a křesťanství". Já jsem k tomuto tématu našel zásadní článek J. Hellera. Článek, který by Vám mohl vyhovovat i v jiných, Vámi požadovaných ohledech: je odborný a srozumitelný zároveň, je biblický i otevřený myšlenkám odjinud. Podle mé zkušenosti přivedli autoři jako on do církve mnoho hledajících. Chápu, že je nad Vaše síly se s Hellerem popasovat, bylo by to i nad mé. Ale proč mu tedy neférově okopáváte kotníky (že je prý novým spasitelem, že teologové zamlčují některé věci z Bible…) Proč zde od tématu reinkarnace pořád odbíháte k jiným? - Je mi líto, ale někdy si i já vzpomenu na Ježíšova slova o házení perel sviním a z diskuse odcházím.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 10. 2011 18:18
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Tuhle diskusi jste rozjel na téma "reinkarnace a křesťanství". Já  jsem k tomuto tématu našel zásadní článek J. Hellera. Článek, který by Vám  mohl vyhovovat i v jiných, Vámi požadovaných ohledech: je odborný a  srozumitelný zároveň, je biblický i otevřený myšlenkám odjinud. Podle mé  zkušenosti přivedli autoři jako on do církve mnoho hledajících. Chápu, že je  nad Vaše síly se s Hellerem popasovat, bylo by to i nad mé. Ale proč mu tedy  neférově okopáváte kotníky (že je prý novým spasitelem, že teologové  zamlčují některé věci z Bible…) Proč zde od tématu reinkarnace pořád  odbíháte k jiným? - Je mi líto, ale někdy si i já vzpomenu na Ježíšova slova  o házení perel sviním a z diskuse odcházím.
Vážený kazateli Wrano, článek J. Hellera jsem si samozřejmě pročetl. J. Heller uvádí informace, které lze najít běžně v nejrůznější, jen trochu odborné literatuře. Převážná část textu je pouze výčet, konstatování historických poznatků. Samozřejmě, že se jako evangelický teolog plně distancuje od přijetí teorie reinkarnace, to je zcela pochopitelné. Zajímavé však je, že naprosto přirozeně uvažuje s vývojem a korekcemi jiných náboženství, ne však v křesťanství. Křesťanství nepodléhá historickému, společenskému, sociologickému… vývoji? A je skutečně do diskuze zda nauka o reinkarnaci v prvokřesťanských spisech byla či nikoliv. To že řeknu svůj názor je nějaké okopávání kotníků? Z vašich slov mám dojem, že nikdo, kdo nedosáhl vysokoškolského teologického vzdělání, nemůže se vyjadřovat k problému náboženství, ale pouze poslouchat ty studované. To však není můj šálej čaje. Zamlčování některých věcí v bible – moc dobře víte o čem mluvím. O všem, co není určené k slyšení běžným lidem. O tom hovořil ostatně i Ježíš. A nikam neodbíhám, vše souvisí se vším, a když vy zde narazíte na něco, co si zaslouží reakci, tak prostě reaguji.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 10. 2011 19:00
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Fajn, že jste to přečetl. Taky Váš postřeh, že neuvažuje o vývoji křesťanství, je správný. Je to proto, že pro J. Hellera jako pro evangelického teologa je měřítkem Ježíš Kristus, a Nový zákon jako nejvěrohodnější pramen poznání o něm. Takže já nevylučuji, že se v církevních dějinách vyskytly i myšlenky o reinkarnaci. Jejich odsouzení však nevnímám jako mocenskou cenzuru, ale jako teologicky správnou, protože i podle mého poznání protiřečí smýšlení Ježíšovu.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 10. 2011 09:35
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Zase ty Vaše silácké řeči: "je stoprocentně dokázáno…"  - Jestli Vás to fakt zajímá, vezměte si někdy do ruky kritické vydání  řeckého Nového zákona, na patě každé stránky najdete všechna zjistitelná  různočtení ze starých rukopisů. Církev totiž měla naopak snahu uchovat i  alternativní znění. To považuji za vědecký přístup já. Vy jen vymýšlíte  konspirační teorie.  - Prosím, zdá se mi, že zájem o poznání máte. Nezůstaňte u toho, co Vám kde  namluvili. Evangelická teologie je podle mé zkušenosti otevřená i velmi  kritické teologii. Divil byste se asi, o čem všem je ochotna otevřeně  diskutovat. Jen to musí mít argumentační úroveň. To,co píšete Vy, má úroveň  tak středoškolských referátů. Dnešní mladí je z internetu nasekají velmi  lehce. O čemkoliv kdykoliv. Víc studujte než pište!
Zdravím Vás, vážený kazateli Wrano, proč tomu říkáte silácké řeči? Dá se přece dohledat v historických údajích, rozborem textu atd. že biblické texty prodělaly nejrůznější proměny, úpravy, byly tam zakomponovány pozdější vsuvky a dodatky apod. To přece nejde zamlčovat. Vaše tvrzení že církev měla snahu uchovat i alternativní znění, promiňte, zní jako demagogie. Naopak, nebylo ničím neobvyklým, že církev v průběhu své existence (teď nemám na mysli současnou dobu) vyhledávala a likvidovala spisy, které byly v rozporu s oficiálním učením. Snad není tak úplně neznámý boj s heretiky, s kacíři všeho druhu. Spolu s nimi končily na hranicích i "bludařské spisy". To bych zde ale říkal věci, které jsou známé nejenom středoškolským studentům. Tu snahu o zachování alternativních spisů má církev dejme tomu dnes. Ale jakému okruhu čtenářů jsou tyto spisy určeny? Prezentuje je církev nejširší veřejnosti jako další možnou přípustnou alternativu křesťanského náboženství, nebo je třeba pouze v okruhu zasvěcených dobře znát myšlení "těch druhých"? Stejně jako se na telogických fakultách za komunismu učil marxismus? Když jsem sloužil na vojně, víte kdo tam znal nejlépe marx-lenismus? Jeden farář ze Slovenska. A neřekl bych, že by se jím řídil. Mám-li studovat, jak mně radíte, chci znát především nazaujaté informace z neutrální půdy. Budu-li se vzdělávat pouze s křesťanských spisů, dá se očekávat, že leccos tam bude cudně zamlčeno. Proto biblický nebo jakýkoli jiný náboženský text je pro mne výchozím materiálem a vyvětlení hledám současně i v jiných zdrojích, neboť existuje něco jako úhel pohledu. Mám totiž zato, že Bůh je něco mnohem víc, něž jak se o něm dočítám v bibli. Musíte totiž počítat s tím, že k vám do kostelů budou přicházet i lidé, kteří budou chtít vědět něco víc, než standardní výklad bible na úrovni lidového náboženství. A když říkáte že bych se divil o čem všem je ČCE ochotna otevřeně diskutovat, tak s těmi lidmi diskutujte. Když ale nebudete ochotni nebo schopni diskutovat na úrovni dnešní doby, v kontextu vědeckých poznatků, lidé kteří očekávají něco víc, budou odcházet. Jak byste např. vysvětlil tu neustálou ztrátu příznivců, kterou si církev musí přiznat? Když bych se vás např. zeptal jak si mám vysvětlit zázračnou proměnu vody ve víno na svatbě v Káni galilejské, neodpovídejte mi, prosím – vírou! Žijeme ve světě, kde jsou platné různé fyzikální zákony. Teoreticky i prakticky to jde, změnou atomové struktury, to víme. Lze to ale udělat myšlenkou, vůlí, osobním přáním? Nebo k tomu přece jenom budeme potřebovat nějaké to technologické zařízení? Asi příběh o vodě a víně bude podobenstvím, problém je ovšem v tom, že někteří lidé tomu věří doslova a církev je při tom nechává. To by mohl být jeden z příkladů proč je třeba oddělovat zrna od plev, trochu v jiném pojetí pochopitelně. Proto bych se rád, budete-li mít chuť, dozvěděl něco blíže o té otevřené kritické teologii, o které se zmiňujete. Mějte se dobře.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 10. 2011 09:48
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Sorry, mně se hodně hodně hodně nelíbí, jak rychle jste odmítnul zásadní rozbor J. Hellera - viz výše. Četl jste to? Jak pečlivě zvažuje i alternativní myšlenky? vy máte podezření, že něco zamlčuje? Že je něco, co biblisté znají, ale tají? Nesouhlasím
Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 05. 10. 2011 11:50
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jen na okraj - nevím, jak kolega Wrana, ale já bych řekl, že ta proměna vody ve víno byla skutečně vykonána vírou (tedy přesněji - mocí Ducha svatého) a že to není vůbec žádné podobenství. Beru to doslova, lidi při tom nechávám. Chápu, že Vás u nás v kostele asi moc často neuvidím. Od doby renesance konaná kritická práce nad rukopisy ukazuje na věrnost a spolehlivost předání biblických rukopisů kde se drtivá většina odchylek a různočtení týká gramatických nuancí a místa, která se týkají zásadnějších témat, byste spočetl na prstech jedné ruky. Zajímá-li Vás nějaké konkrétně, sem s ním a bavme se o něm. Otevřeně kritická teologie nemůže vycházet z toho, že někdo někdy někdy měl k dispozici nám již nedostupné spisy, "původní znění Bible" apod. Jestli hodláte argumentovat tím, že někde něco určitě je (třeba "tajné vatikánské archivy" a tak), nemáme se o čem, bavit. Dnes i v češtině vychází snad vše, co bylo ve starověku napsáno - nekanonická evangelia, apokalypsy, dopisy představitelů rané církve… - jaký spis máte konkrétně na mysli? Co přineslo tak jasné a nezvratné, ba stoprocentní důkazy, že některý z těchto textů prezentuje fakta přesněji a hodnověrněji, než kanonické spisy? Nejspíš se shodneme na tom, že "Bůh je něco mnohem víc, něž jak se o něm dočítám v bibli" - nic to pro mne nemění na přesvědčení, že to, co se o bohu dočítám v Bibli, bohatě postačuje ke spáse mně i komukoliv dalšímu.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 10. 2011 22:58
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Jaroslav Pechar napsal(a):
 Jen na okraj - nevím, jak kolega Wrana, ale já bych řekl, že ta proměna vody  ve víno byla skutečně vykonána vírou (tedy přesněji - mocí Ducha svatého) a  že to není vůbec žádné podobenství. Beru to doslova, lidi při tom nechávám.  Chápu, že Vás u nás v kostele asi moc často neuvidím. Od doby renesance  konaná kritická práce nad rukopisy ukazuje na věrnost a spolehlivost předání  biblických rukopisů kde se drtivá většina odchylek a různočtení týká  gramatických nuancí a místa, která se týkají zásadnějších témat, byste  spočetl na prstech jedné ruky. Zajímá-li Vás nějaké konkrétně, sem s ním a  bavme se o něm. Otevřeně kritická teologie nemůže vycházet z toho, že někdo  někdy někdy měl k dispozici nám již nedostupné spisy, "původní znění  Bible" apod. Jestli hodláte argumentovat tím, že někde něco určitě je  (třeba "tajné vatikánské archivy" a tak), nemáme se o čem, bavit.  Dnes i v češtině vychází snad vše, co bylo ve starověku napsáno -  nekanonická evangelia, apokalypsy, dopisy představitelů rané církve… -  jaký spis máte konkrétně na mysli? Co přineslo tak jasné a nezvratné, ba  stoprocentní důkazy, že některý z těchto textů prezentuje fakta přesněji a  hodnověrněji, než kanonické spisy? Nejspíš se shodneme na tom, že "Bůh  je něco mnohem víc, něž jak se o něm dočítám v bibli" - nic to pro mne  nemění na přesvědčení, že to, co se o bohu dočítám v Bibli, bohatě postačuje  ke spáse mně i komukoliv dalšímu.
Tak tady máme opět jeden z důkazů zaslepeného fanatismu. Vážený Jaroslave Pechare, jestli skutečně věříte biblickým zázrakům, doslova, jak jsou popisovány v bibli, a zároveň připouštíte, že jiní tomu třeba věřit nemusejí, např. váš kolega Wrana, jak se v tom mají vyznat vaši věřící v kostele? Jeden jim říká tohle, jiný zase něco jiného, pan Molnár zase řekne nevím, začínám mít pocit, že je v tom zmatek, mírně řečeno. A ještě pár slov k důvěryhodnosti bible. Pane Pechare, vy jste študovanej člověk, vy přece musíte vědět jak se v minulosti zacházelo s biblickým textem, při přepisech se dělaly chyby, při překladech se dělaly chyby, různí fanatici v době formování kánonu do toho strkali ruce a určovali co tam bude a co ne, podle toho co jejich mocenským ambicím vyhovovalo a tak dále a tak dále. Historie bible je dost známá, stačí se jen podívat na různé klíčové události, viz např. Konstatnin Veliký, co ten napáchal škody, a mohli bychom pokračovat.
Od: Anonym: Tomáš Molnár <> ( ---.87.broadband5.iol.cz )
Kdy: 17. 10. 2011 01:04
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ačkoli vím - všimněte si, prosím, že tady opravdu vím, že tahle debata není smysluplná, ještě jednou do ní, milý pane, vstoupím z oné křesťanské lásky, které jste se dožadoval.
Začnu odzadu, tedy od toho, co píšete Jaroslavu Pecharovi. Vypsal vám v předešlém dopise docela přesně, jak je to se seriozním biblickým bádáním a se všemi dosažitelnými rukopisy. K mání na trhu je jak hebrejská bible, tak řecký Nový zákon, ve kterých máte pod čarou všechna různočtení, co jich jen na světě k mání jest. O edicích apokrafních knih - ostatně vydaných péčí teologů a evangelíků obzvláště, vám již kolega Pechar psal. Jestliže čtete autory neseriozní a nedovzdělané a účelově matoucí, nijak vám nepomůžeme a těžko s vámi povedem debatu.
Píšete-li o Konstantinovi, pak si pletete historii církve a historii bible. Co se týče formování kánonu: oba dva kánony - jak Starého zákona, tak Nového zákona, podle našich současných znalostí, vznikaly především na základě vážnosti - váhy textů jednotlivých knih, nikoli jakýmisi politickými a mocenskými rozhodnutími. Že teologie se autoritou těchto kanonických knih řídila po staletí pramálo, s tím by se snad dalo, byť s jistými výhradami a výjimkami souhlasit.
Co se týče mého "nevím". Neznamená pouhou neznalost. (Ovšem i přiznání neznalosti jest hodnotnější, než jakési tupé trvání na dokonalosti omezeného horizontu.) Znamená totiž také to, že otázka takto položená není tou, kterou zodpovědět mohu. Ba dokonce tak to je, že tato otázka pro mne není tak, jak je položena, důležitá. Víte, i na tom, jak chytáte za slova je patrné, že pro vás je jazyk smutně jednosměrnou silnicí. (Možná byste měl číst trochu více krásné literatury a poezie - jestli si mohu dovolit vám poradit.)
Takže proč nemohu odpovědět na takto položenou otázku. Vzkříšení, které křesťané vyznávají, ve vyznání víry říkáme skutečně "těla z mrtvých vzkříšení" je věcí, kterou nazýváme eschatologickou. Je to cosi, co je před námi jako věc poslední, tedy věc v rukou Božích, nikoli našich. Teprve jednou, řekne Pavel, poznáme tváří v tvář a nyní vidíme jako v zrceadle (je třeba vědět, že zrcadla tenkrát nebyla skleněná, ale byl to kus leštěného kovu, který odrážel velmi nezřetelný obraz)(V tom textu mluví o dokonalosti v lásce a sebepoznání - ale ono to s tím souvisí). To jednou je tedy v rukou Božích a tam jednou se protne zřejmě i fyzika, matematika, biologie, ale také třeba filosofie a teologie. Tam bude jasné, jak spolu věci skutečně souvisí a jak je to vlastně "jednoduché". My ovšem v téhle situaci nejsme a máme jen výhledy a teorie. Dokonce i ony vaše fyzikálně-chemické "jistoty" jsou jen teorie, současný stav poznání, a když říkám současný, pak míním váš současný, nikoli to, kam postoupila věda - vy ve svých poznatcích podivně dřepíte někde na rozmezí 18. a 19. století - pak tenhle "osvícenský" stav přejaly z té nejhloupější stránky osvětové marxisticko-leninské příručky - ale to je jiná kapitolka lidského "vědění". (Vzdělaný fyzik, matematik, chemik, astronom atd. vám rádi potvrdí, že hmota se chová tak, jak jsme zvyklí jen za určitých podmínek a za jiných se chová překvapivě jinak a že tak mnoho věcí a zjištění je teprve před námi - ale to není moje parketa a já tím nijak neargumentuji.) Ano, i naše teologizování je časově podmíněné.
Proč pro mne vámi položená otázka není důležitá? Protože daleko více mne zajímá význam Kristova vzkříšení pro člověka zde a nyní. Protože tělo je něco, co mám a máme my všichni. A jakkoli je to ještě tělo "nevykoupené" (pozor, to je složité a souvisí to s něčím, čemu se říká hamartologie a o čem asi nic netušíte), je zvěstí o zmrtvýchvstání těla voláno - vyvededeno k nové skutečnosti, možnosti nové skutečnosti. S jistou opatrností se dá říci, že mne zajímá etický dopad a dosah vzkříšení, nikoli technická stránka věci a ten je pro mne převratnou událostí dějin.
K věci rozdílu mezi kolegy Wranou a Pecharem: Na jednu stranu nám vyčítáte, jak drtíme lidi jakýmisi dogmatickými pravdami (škoda, že jste se základně nepoučil o tom, co dnes dogmatika co církevní učení je) a na druhou stranu jste zděšen, když se vyskytnou různé názory a výklady. Ale z oné křesťanské lásky se vám pokusím, a snad ani jednoho z kolegů se nedotknu, vysvětlit rozdílnost pojetí a proč to nevadí, či nevadí zásadně a tihle dva spolu mohou mluvit dobře rozumět.
Kolega Wrana vnímá Písmo - tedy bibli, abychom si rozuměli - předně jako řeč víry (nikoli popisných faktů) napsanou výrazovými prostředky své doby, tedy doby, ve které se lidé vyjadřovali symbolicky, mýtickou formou, chcete-li, a rozuměli, protože tak také chápali a v mýtu, nikoli bludu, ale uprostřed mýtu žili. Tuhle řeč je třeba modernímu člověku přeložit do jeho chápání, které je daleko předmětnější (ani my ovšem nejsme k řeči obrazů zcela hluší a tu a tam ji také používáme). Proto vykládá příběh Svatby v Káně Galilejské jako podobenství, třeba podobenství o setkání. Víno, jakožto hygienicky neproblematický nápoj na rozdíl od vody v oněch oblastech tehdy bylo symbolem pravosti, čistoty, opravdovosti. Sama svatba je v celém Písmu symbolem setkání s Pánem Bohem, a to na více místech. V Kristově přítomnosti dochází k proměně všelijakých nečistých vztahů ve vztahy nové kvality - s Bohem a mezi lidmi navzájem. Symbolů je tam daleko více, ale zde na vše není místa!
Kolega Pechar zřejmě vnímá příběh v oné eschatologické perspektivě, kterou jsem již zmínil výše, ve které se věci uchopitelné tohoto světa protínají a tvoří novou skutečnost. Tenhle výklad není nemístný a musí se nám drát do mysli kdykoli čteme příběhy o uzdravování. Je patrné, že je to pro vás s vaší jistotou dokonalosti lidského poznání zcela nepřijatelné. Inu, nechte být. A nadto nepochybuji o tom, že respektuje a vnímá to, co říká Wrana.
Já osobně jsem opět velmi opatrný a snažím se vnímat možnosti obojího. Jsou i dnes lidé, nikoli nesriózní, kteří se na rovině onoho protínání chtějí pohybovat - např. paní jménem Annick de Souznelle. Nejsem si jist, zda se trochu nepředbíhá, ale i tady jsem se soudem opatrný.
Víc vám už dnes nenapíšu, protože jsem zřejmě unaven z onoho "oblbování davů ve velkém" jak "poučeně" píšete. Jen o to vás prosím, čtěte pozorně a nevytrhujte ze souvislostí a čtěte raději vícekrát, než zas začnete "psát".
Mějte se dobře. TM
Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 17. 10. 2011 09:23
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Nu, Tomáš Molnár odpověděl velmi pregnantně, tak jen pár poznámek. - Na jedné straně očekáváte dogmatickou otevřenost (reinkarnace) a na straně druhé očekáváte, že kazatelé budou dogmaticky sešněrováni (stejný výklad biblického místa). - Na jedné straně se dovoláváte biblického textu (Ježíš je reinkarnovaný Jan Křtitel /mimochodem, neruší Vás, že by Ježíš byl o půl roku starší a oba dva se za fyzického života setkali? Jak se reinkarnuje do třcetiletého chlapa? Co byl Ježíš před smrtí Jana Křtitele? Nepřipadá Vám, že překrucujete nejen Bibli, ale i učení o reinkarnaci?/), na straně druhé ho považujete za zfalšovaný (Konstantin). Ano - v tomto oboru jsem študovanej a z dob studií jsem si odnesl mj. podstatný důraz na svobodu a odpovědnost každého křesťana před Bohem. Já nejsem ten, kdo jim z kazatelny říká "jak je to doopravdy", ale "jak jsem uvěřil". Uvěřil jsem, že z moci Ducha svatého máme k dispozici velmi věrnou podobu toho, co kdysi psali autoři biblických spisů. Studium kritiky biblického textu mne v této víře utvrzuje. Uvěřil jsem, že Ježíš byl nadán mocí, která se vymyká současnému fyzikálnímu paradigmatu. Nechápu, proč s tím máte problém vy, když věříte v reinkarnaci, tedy něčemu, co se témuž paradigmatu vymyká právě tak.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.156.broadband11.iol.cz )
Kdy: 27. 11. 2014 22:41
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Diskusi jsem preletl povrchne. Tedy mozna uz to tam zaznelo ale co kdyz ne: Nejde prece o viru v reinkarnaci postavenou do protikladu k vire v Jezise, ale o moznost ze k reinkarnaci muze dojit. Ocistec je stav duse během něhož se očišťují duše zemřelých od méně závažných hříchů a nedokonalostí před svým vstupem do nebeského stavu. Ocistec muze krome duchovni podoby nabrat i te fyzicke. Argument "vzkriseni tel": ze by slo o puvodni fyzicka tela (a proto jedna duse patri jen k jednomu telu) je dost materialisticka predstava. Spis ma jit o tela duchovni. Na protestantsky argument, ze nic jako ocistec neexistuje - 1LK 3.15 …bude sice zachranen, ale projde ohnem.
Jen pro zajimavost: Nauka cirkve se nezminuje ani o dusich bloudivych, presto spiritualni praxe potvrzuje, ze stav bloudivce je po smrti cloveka velmi casty (zejmena duse materialisty je presvedcena ze se jen spi a v tomto bludnem zmateni muze zustat v pozemskem case dokonce i po tisicileti dokud si to neuvedomi), stav je to neprijemny, nekdy jde vlastne forma pekla. Exorciste si vsimaji, ze bloudivci jsou casto cernymi magy zneuzivani k magickym utokum-viz exorcista Amorth.
Od: Anonym: Petr Jersak <> ( ---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 26. 08. 2017 10:11
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobry den, zminovany odkaz letohrad.farnost.cz/3.pdf nefunguje, mohu Vami zminovany text dohledat i jinde? Muj email je Diky moc PJ
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 26. 08. 2017 13:01
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Hezký den,
odkaz na článek o reinkarnaci od Jana Hellera.
Od: Anonym: Pavla--- )
Kdy: 09. 09. 2017 22:46
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

zdravím, já našla také článek, který se jen krátce zmiňuje o reinkarnaci. Víme z Bible, že apoštol Pavel znal jednoho, co byl v třetím nebi: 2.Kor. 12:2-4 "Znám člověka v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe – zda v těle, nevím, nebo mimo tělo, nevím, Bůh to ví. A vím, že tento člověk – bylo-li to v těle či bez těla, nevím, Bůh to ví - byl vytržen do ráje a uslyšel nevypravitelné věci, o nichž není člověku dovoleno promluvit. To znamená, že byl v Boží přítomnosti. Já znám jednoho člověka, vědce z AV, Docenta Miloslava Krále, který byl také v Boží přítomnosti, pohyboval se v čase do minulosti. Ten píše, že pokud má člověk podobný spirituální zážitek a pohybuje se v čase, vidí mnohé události, z Boží paměti a může tak dojít k domněnce, či k přesvědčení, že byl v minulosti již v té které době živ, ale není tomu tak. Zde je odkaz na článek a odkaz na stránky pana Docenta: http://www.v-art.cz/chudove_koreny/r03c01/zrozenci_zeme/rozhovor_kalousek.htm http://www.vedaavira.cz/index.aspx?p=107
Od: Anonym: Pavla--- )
Kdy: 09. 09. 2017 23:32
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ještě bych chtěla doplnit příběh O Ježíši a Nikodémovi, který klade Ježíši otázku "jak se může někdo znovu narodit"? Jan 3: 1-17…..takže Nikodém ani jiní v jeho okolí v reinkarnaci nevěřili…
Od: Anonym: doris <> ( 88.103.238.--- )
Kdy: 03. 01. 2022 13:50
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A ještě odkaz na článek o převtělování od J. Hellera, který je pro mne  velkou autoritou, a sám nemám na to, abych Bibli vykládal lépe:    letohrad.farnost.cz/3.pdf,    a z tohoto článku pro tuto diskusi vybírám aspoň jednu Hellerovu větu:  "Mohu bezpečně říci, že v bibli o převtělování není nic, leda si v ní  něco překroutíme po svém."
Souhlasim s tim, co jste napsal, hledam jiz dlouho odpovedi… jedna odpoved je, ze je receno, Bůh nebo Duch Bozi si TO co je v Bibli psano "ohlida!" A proto bychom meli verit, ze o reirkarnaci by si to hlavne Pan Jezis ohlidal, nikde jasna zminka o tom v Bibli neni. Musel by nam tam sam Jezis nechat napsat jasne a to nejenom jedenkrat ale i treba 100 x jako se to dulezite v Novem zakone vzdy v Jezisovo kazani opakuje! Toto v Novem Zakone nikde jasne napsano neni. Kdyz se Apostolove ptali p.Jezise " co se stane s clovekem po smrti " znela od Jezise jasna odpoved " Clovek je jako kdyz usne " to znamena " spime " az do toho casu o kterem mluvi Bible.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 05. 01. 2022 13:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

"Kdyz se Apostolove ptali p.Jezise " co se stane s clovekem po smrti " znela od Jezise jasna odpoved " Clovek je jako kdyz usne " to znamena " spime " az do toho casu o kterem mluvi Bible. "
- to je citace odkud? Z biblického kánonu stěží.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 18. 10. 2011 19:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace - Janovo eliášství

Podle Bible byl Eliáš vzat do nebe ( 2Kr 2,11 ). Tedy nezemřel.
Skrze proroka Malachiáše (ČEP: Malachiáš 3,23) ( Kraličtí: Mal 4,5 ) je Bohem zaslíbeno opětovné poslání proroka Eliáše.
Podle evangelisty Jana židovští kněží a učitelé čekali skutečného Eliáše, který sestoupí z nebe. Jan Křtitel jim ale jasně řekne, že tím Eliášem není. ( J 1,21 ) Naproti tomu Pán Ježíš v Matoušovi ( Mt 11,14 a Mt 17,12.13 ) Jana Křtitele za Eliáše označuje.
Je zde rozpor?
Jan Křtitel odmítl představu tehdejších učitelů Izraele, že Eliáš sestoupí se slávou z nebe. A jejich pochopitelnou touhu po osvobození z římské nadvlády. Nepřišel plnit lidská očekávání, ale Boží vůli.
Přesto podle Ježíše byl Jan Křtitel Eliášem. V jakém smyslu? Janovo eliášství není totiž vázáno na tělo, ale na způsob, charakter jeho práce. Na způsob zvěstování, k němuž byl povolán.
Snad podobný princip je popsán v 2 Tes 2,3 . Konstatování jednoho ze dvou tajemství popisovaných v Novém Zákoně - tajemství nepravosti. Určitě nejde o nějaký ďáblův fyzický projev v tomto světě. Ale o to, že zde budou lidé, kteří budou jeho metodami pracovat proti Božímu evangeliu.
Od: Anonym: Přespolní---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 08. 2020 13:52
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

A nemohla být odpověď na otázku, za koho měli místní Ježíše, myšlena tak, že Ježíš prostě přišel kázat a ptal se místních, jestli ho znají. A protože v té době existovalo více kazatelů než dnes, a protože místní nikdy nevytáhli paty ze své vesnice, prostě zkoušeli hádat různá jména kazatelů, která znali. Fotografie tehdy neexistovala, internet taky ne. Takže to mohla být takováto jednoduchá situace. Pak by se opravdu nejednalo o situaci, když místní přemýšleli o Ježíšově reinkarnaci. Tím ale nechci popřít, že tehdy se v reinkarnaci věřilo v různých částech světa, a oficiální křesťanská církevní dogmatika se s tím následně popasovala odmítnutím reinkarnace a zavedením systému konečného božího soudu, trestu, a tedy systému nebe-peklo, čímž získala nad svými ovečkami možnost ovládání pomocí strachu z posmrtných následků pozemských skutků.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 08. 2020 14:22
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Mícháte tady dost naivně dvě otázky. A odpověď na ně není vynálezem až církve:
1) není jedno, jak člověk žije. Zda žije dobře nebo špatně, to se mu nějak vrátí. Toto je obecné přesvědčení asi všech náboženství.
2) zda je lidský život zde na zemi jediný, konkrétní, a má závažnost právě v této své konečnosti - nebo zda se individuální pozemský život nějak opakuje. A zase: na jedinosti stojí přinejmenším biblická náboženství, takže s počátkem dlouho před vznikem církve.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 18. 10. 2011 19:44
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace - je preexistence duše u Origena totožná s reinkarnací?

Marcus napsal(a):
 Na koncilu v Konstantinopoli v r. 553 , kdy bylo Origenovo učení o  preexistenci duše a o reinkarnaci ještě jednou oficiálně odsouzeno
Pane Marcusi, připouštím, že nemám Origena nastudovaného jako Vy. Řekl bych, že jsem z jeho díla nic nečetl. Pouze jsem četl "o něm" zprostředkovaně.
Sebejistě tvrdíte výše uvedené. Snažil jsem se dopátrat něco o Origenově učení o reinkarnaci a nějak mi to nejde. Budete mi nápomocen? Děkuji.
Od: Anonym: Petr Pavlas---.pools.arcor-ip.net )
Kdy: 17. 05. 2014 17:02
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace - je preexistence duše u Origena totožná s reinkarnací?

Marcus to má popletené, mylně považuje Origenovo učení o preexistenci duší (vycházející z platonismu) za učení o reinkarnaci. Nicméně pravdou je, že toto Origenovo učení o preexistenci duší skutečně bylo církví zavrženo.
Od: Anonym: Edita <> ( ---.dynamic.swanmobile.sk )
Kdy: 27. 09. 2015 21:04
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Marcus napsal(a):
 Na jiném místě diskuze bylo tvrzení, že prvotní křesťané neměli s  reinkarnací žádné problémy, označeno jako demagogie. Proto je třeba uvést  konkrétnější fakta.    V učení církve prokazatelně nauka o reinkarnaci existovala, a to až do doby,  než byla církevními otci na popud císaře Justiniána z bible vyškrtána na  synodu východní církve v Konstantinopoli v pátém století - tuším v roce 543  n.l. Cílem tohoto synodu bylo prokletí devíti článků učení Origenova které  učení o reinkarnaci obsahovalo. To je první ověřitelný fakt.    Na koncilu v Konstantinopoli v r. 553 , kdy bylo Origenovo učení o  preexistenci duše a o reinkarnaci ještě jednou oficiálně odsouzeno jako  „pohanské a mylné“ a z církevního učení právoplatně odstraněno.  Zároveň bylo vydáno nařízení, že „každému věřícímu křesťanovi je co  nejpřísněji zakázáno věřit v reinkarnaci…. To je druhý fakt.    A perla na konec. V 11. kánonu tohoto koncilu se praví: „Kdo  neprokleje … Origena včetně jeho bezbožných spisů a všechny ostatní  kacíře, kteří jsou prokleti touto svatou apoštolskou církví.., ten budiž  proklet. To je třetí fakt. Mimochodem, krásný to příklad křesťanské  "lásky k bližnímu" že?    Bylo by velice zajímavé analyzovat důvody, proč se tak úporně církev snažila  popřít učení o reinkarnaci.    Dodávám, že údaje jsem čerpal z veřejně dostupných pramenů.    
trašne veľa ľudí tvrdí, že reinkarnácia bola z Biblie odstránená. Nikto ale nevie, čo tam bolo Mám len jednu otázku: Ak existuje reinkarnácia, načo by potom bola obet PJK na kríži??? Možem veriť v jedno, alebo druhé, nedá sa veriť v oboje…. celkom rada by som verila že si to tu zopakujem, nejde to……
Od: Anonym: Bedřich Káňa <> ( 217.66.170.--- )
Kdy: 16. 02. 2017 00:55
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Zdravím všechny zúčastněné v diskuzi, chtěl bych taky přidat pár kamínku do skládačky možné reinkarnace a křesťanství. Víte přátelé v čem je zásadní chyba, což ovlivnilo Bibli a především kanonická evangelia, je původní zdroj z kterého se začalo překládat v Evropě či Původních Římských říších… Ten byl řecký něco možná hebrejsky –> všechny dnes veřejně známé Bible vychází z Řečtiny - Ježíš se narodil a vyrostl v Aramejské komunitě, řecky pravděpodobně neuměl, mluvil a uvažoval jako Aramejec což je diametrálně odlišný jazyk, způsob myšlení a chápání fungování světa. Pokud chcete nakouknout do tohoto systému myšlení a pochopit, jak těžké to řečtí "dualističtí" překladatelé měli, zkuste si přečíst knihy od Neila Douglase-Klotze např: https://www.megaknihy.cz/nabozenstvi/188494-aramejsky-otcenas.html Řeknete, že je to zkreslené, překladem z Angličtiny do češtiny, avšak dle mého osobního prožitku ze čtení knihy je to obohacující, dává to možnosti , jak opravdu ježíš mohl cítit a myslet. Překlad z Aramejštiny jen dává aleternativy k známému překladu otčenáše, ale těch může být mnoho… Pokud chcete nějaké další informace o Justiniánovi a jeho "povedené" Ženě, pustě si video od Kazatele Rudy, snad on by mohl předat své zdroje čerpání informací…
Přeji Hezký Nový Den Plný slunce lásky
Od: Anonym: ab&ac <> ( 193.165.237.--- )
Kdy: 16. 02. 2017 12:19
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Žd. 9:27 "A jakou uloženo lidem JEDNOU umříti, a potom bude soud." (BK) https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/teologie/system//9361 ab&ac
Od: Anonym: juk---.fullsys.cz )
Kdy: 15. 03. 2017 13:06
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobrý den, jsem věřící člověk, ale podle přítomných diskutujících pravděpodobně amatér ve znalosti bible. Nicméně trochu bojuji s myšlenkou převtělování, zatím jsem přesvědčena , že existuje, možná někdy názor změním. Chtěla jsem jen se zeptat těch, kteří tuto myšlenku zavrhli. Nebudu zde rozebírat, zda bylo něco někdy z Bible vymazáno, myslím, že se to z nás nikdo už nedoví nelze je to minulost. Jen nevím jak si vysvětlujete činy, které se staly v naší době: malý asi 4 letý chlapec žijící někde v USA popíše do naprostého detailu a nakreslí dům se zahradou v Irsku včetně jména obyvatel, kde nikdy nebyl. Tento dům existuje je ale již zchátralý. Jak to může tak malé dítě vědět??? Nebo muž popíše letadlo z 2.světové války do detailu včetně bitvy….a další…Toto mi dává zatím velký důkaz toho, že duše se převtělují. Nějak logicky mi to více vše sedí. Proč jeden člověk může na tomto světě prožívat v různé podobě "peklo" a to celý život, kdy nenajde klidu a přitom je věřící, nepáchá zlo atd. a jiní si žijou v blahobytu, zdraví, klidu celý život, ikdyž nejsou úplně čistí a jsou i nevěřící. Pokud dle teorie výše popsané některých diskutujících, by měl člověk něco odtrpět, aby se měl ještě v tomto životě dobře třeba na stáří… Proč umírají málé nehříšné děti?? Proč někdo umírá v bolestech a jiný umře ve spánku? A tak mohu dále pokračovat. Jaké je vysvětlení?? Já zatím nacházím jen to, že minulá duše -život v jiném předešlém těle nečinila dobře, třeba byla ateitická, konala zlo atd. atd., aby si teď v dalším životě, kdy se narodí znova na Zemi třeba na druhé straně zeěkoule mohla odčinit to zlé a dostala tak šanci. A že otto se tak může konat dokola i několik životů než najde tu správnou cestu pro vstup do nebe či stálého pekla.A toto přeci nemá nic proti Ježíši či bohu. Je to velmi těžká otázka, fylozofická. Bůh určitě nechce, abychom byli schopni vše pochopit a vědět, to by asi pak nebyla víra. Ale určitě není dobré vše hned zavrhovat, protože si nějak někdo vykládá bibli a věří urputně jednomu. Jsem na to moc malí pánové všichni.
Od: Anonym: Kulda---.net.optinet.cz )
Kdy: 15. 04. 2017 15:11
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Člověku poznání věcí, které člověk nemůže poznat přirozeně, může vnuknout pouze nějaký nadpřirozený duch: buď Duch Boží, nebo duch zlý, tj. démon, ale rozhodně takové poznatky nemají jako svoji příčinu převtělování a nejsou z řádu přirozeného. Co se týče zla v životě lidí: zlo vstoupilo do světa hříchem či svévolnou vzpourou Adama a Evy a tato nákaza se rozšířila na všechny jejich potomky a do celého stvoření, umocňovaná osobními hříchy potomků prvního páru. A právě proto, aby Bůh toto zarazil a přinesl z tohoto osvobození, stal se člověkem, obětoval se na kříži a vstal ve svém lidství z mrtvých. Různé projevy zla tedy nejsou důsledkem nějakého převtělování, ale pádu prvního páru a hříchů jednotlvých potomků Adama a Evy. Pokud něco lze nazvat karmou, pak jedině to, že člověk žije jediný život a poté bude spravedlivě souzen za svoje skutky v životě vykonané. Zvrátit však dopad zlých skutků lze pokáním a odevzdáním svého života Ježíši Kristu pro moc jeho oběti na kříži.
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 15. 04. 2017 21:58
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace, čím jste byli v minulém životě?

mňo já jsem byl v minulým životě Reinhard Heydrich. Žil sem si celkem dobře ve stínu mojeho kníratýho kámoša , než mi jakejsi blbec na motorce hodil do auta pumu. A čím ste byli v minulým životě vy ?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 16. 04. 2017 12:00
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace, čím jste byli v minulém životě?

Dobrý vtip. Já jsem byl asi Jan Hus, protože miluju táboráky, grilovačky, kávičku u krbu… Jako kluk jsem na sídlišti i podpaloval popelnice. :)
Od: Anonym: Kurt <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 24. 05. 2018 11:52
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace, čím jste byli v minulém životě?

Zřejmě všechny příspěvky vyčerpaly dané téma reinkarnace v Čechách a na Moravě. Dovolím si namítnout, že Bůh Stvořitel nepotřeboval reinkarnaci jako obdobu očistce. To by mu bylo stačilo pár potomků Adama a Evy a stále se mohli reinkarnovat. Podobně jako u očistce není nikde stanoveno, kterým úkonem se dušička vznese z očistce k Bohu, tak ani v souvislém řetězu reinkarnace není stanoveno, kdy bude její konec nebo zda reinkarnace podobně jako buňka má omezený počet dělení a pak zahyne nebo reinkarnace končí rozplynutím v nekonečnu. A pro koho by platila reinkarnace? Jen pro méně dobré (opět otázka, kdo je dobrý), pro dokonalé už ne, pro největší zloduchy také ne? Jen ta představa, že by se nám reinkarnoval Caligula, nějaký papež, Čingischán, nějaký sultán, Napoleon, Hitler, Stalin, Truman nebo císař Zikmund? Chápete do jakých důsledků by taková reinkarnace vedla? 1) Reinkarnace jako představa např. Jana Křtitele a proroka Eliáše je naprosto zřejmá jen jako duchovní souznění úkolů a vztahu k Bohu, obnoví lásku synů k otcům a otců k synům - Mal 4,6. 2) Reinkarnace jako duchovní směr Hinduismu je pro křesťanství nepředstavitelné (dědeček nebo babička by se reinkarnovali do komára natož do jiných tvorů), 3) reinkarnace dokazována jako psychoanalyza prožitků v minulých životech se v Bibli nenachází a proto je třeba předpokládat působení okultních sil (démonů) podobně jako jasnovidectví, věštění, spiritismus, které má odvést pozornost od víry v Boha, jeho Ducha svatého, našeho Pána Ježíše Krista jako Spasitele a nabídnout jiné možnosti existence člověka (pět životů ap.) a jeho cesty ke smíření s Bohem a spasení v Ježíši Kristu. 4) Pokud v Písmu je o znovuzrození, pak se zřejmě nejedná o nové fyzické zrození ani o reinkarnaci, ale o naprostou změnu duchovního pojetí života člověka ve vztahu k Bohu a k našim bližním (začít nově a jinak myslet a jednat).
Od: Anonym: syn--- )
Kdy: 24. 05. 2018 23:55
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace, čím jste byli v minulém životě?

Já byl v min. životě V. Havel, za trest jsem v tomto životě M. Kalousek.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 15. 03. 2019 01:13
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

V jednom dokumentárním snímku byla kdysi zmíněna křesťanská komunita odněkud z území bývalé Jugoslávie, která si do současnosti udržela vyznání víry podle Barnabáše a Ti v reinkarnaci údajně věřili. Četl jsem vzpomínky CG Junga, i on poznával předměty které nemohl znát. Teorii o reinkarnaci nikdy nepřijal. V jeho pojetí je v našem nevědomí geneticky uloženo vše, co se na světě v celé historii událo. Co se mne týče, ačkoli jsem ovlivněn víc východem než křesťanstvím reinkarnaci nepotřebuju řešit, nechápu proč.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 03. 2019 08:30
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Zaujalo mě v poslední době, jak začali dělat pokusy s psychedeliky, která dávali lidem, kteří v terminálním stádiu trpěli depresemi, úzkostí ze smrti. Po psychedelických stavech se většinou uklidnili. Co bylo jejich obsahem? Že (můj) život nekončí mou tělesnou smrtí. Že život v jiných formách pokračuje dále. - Křesťanství je výrazně personalistické. Jsem tady já, kdo má vztah k osobnímu Bohu. Tohle je velký a důležitý důraz biblických náboženství. I já jsem si však v poslední době začal více všímat biblických motivů, kde jsou hranice lidského já rozmlžené. Kdy nemá jít o mně, o mou svébytnost. Našli bychom takových motivů desítky. Je v Bibli řeč o kolektivním Adamovi, v kterém hřešíme, o kolektivním Kristu, v kterém můžeme žít novým životem. Naše já máme zmařit a to bude naše záchrana. A hlavně motiv oběti, oběti pro druhého jako smysl lidského života. – Nebudu přebírat koncept převtělování, souhlasím s argumenty, proč je pro křesťanství nepřijatelný, především v tom, že devalvuje důležitost tohoto mého konkrétního života. A taky celý buddhistický náboženský kontext, který pohlíží na pozemský život velmi negativisticky, je mi cizí. Ale zase: v něčem se můžeme od buddhismu poučit. Snad právě v tom metodickém znevažování vymezenosti individuálního já. Souhlasím tady s představou T. Halíka, že buddhismus může být předsíní křesťanské víry. Což vám samozřejmě nesugeruji.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 15. 03. 2019 10:42
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

To že je Buddhismus předsíní křesťanství nemám problém přijmout, jednak nejsem buddhista a jednak jsem otevřený všemu co přijde. Zatím jsem nenašel nic většího než vědomí celku, s křesťanstvím mám ten problém, že dělí, ale nemůžu tvrdit, že někdy v budoucnu neuvidím křesťanství úplně jinýma očima. Vědomí já je příčinou všeho utrpení, Jung v komentáři v Tajemství zlatého květu píše, že zásadní životní problémy se nedají vyřešit, dají se jen přerůst, tím myslí že dojde k rozšířením vědomí já, z jehož perspektivy nemají už ty problémy význam. V mých očích je Adamův pád symbol pro uvědomění si já, s nímž souvisí veškerá bolest a smrt. Přijetím Krista toto já umírá. Pokud tu zůstává i potom nějaké personifikované já proměna neproběhla. Ve skutečnosti to je iluze. Pesonifikovaného já se nelze zbavit, ale lze prožít, že nekončí naší kůží, na to slova nestačí. Některé drogy působí tak, že dokáží rozšířit, utumit nebo vymazat vědomí já, proto působí zklidňujícím účinkem na pacienty, které bolí jejich já, osobní zkušenost s tím nemám. Hezký den Jdu něco dělat.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 03. 2019 11:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Máte mnoho načteno a zřejmě i napřemýšleno, umíte se vyjádřit. Oceňuji. A hlavně se držte meditace/rozjímání. To je způsob poznání, který mnoha křesťanům chybí. - Ano, JÁ bolí. Na tom se zase východní a západní spiritualita shodnou. Je nám třeba uvědomění, že omezenost JÁ je iluzorní. Jak tomu rozumím, východním řešením rozbourání hranic JÁ je "vyvanutí". Západním "vstoupení do vztahu, do vztahu lásky". Vztahu k Bohu, víry, a vztahu k bližním. - Je-li Adamův pád symbolem "pro uvědomění si já, s nímž souvisí veškerá bolest a smrt", tak si všimněte, že v tom příběhu je řeč ještě o jedné bolesti člověka dávno před pádem, o jeho osamocenosti: nenašla se pomoc jemu rovná. - Taky já vás pěkně zdravím
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 13:19
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Milí bratři a sestry, přátelé,
dovolte mi jen krátce vstoupit do této krásné debaty. Jsem absolventem Evangelické teologické fakulty, kde jsem u Prof. Milana Balabána (na kterého tímto také s láskou a vděkem vzpomínám) měl tu čest ještě strávit několik let doktorandského studia religionistiky. Zaměřoval jsem se především na dialog západní a východní spirituality, zejména křesťanství a buddhismus. Buddhistickou filosofii jsem studoval i u Prof. K. T. Sato v Londýně. Na téma srovnání křesťanské a buddhistické spirituality existuje mnoho vynikajících a hluboce fundovaných knih (např. od slavného zen buddhistického učence Prof. D. T. Suzukiho, velkého přítele katolického mnicha a duchovního učitele Thomase Mertona, psychologů C. G. Junga, E. Fromma). Nemá smysl je zde všechny vyjmenovávat.
Zmíním jen dvě z nich. Ta první vyšla i u nás a jmenuje se "Zenová meditace", napsal ji německý jezuita Otec Lassalle, předmluvu napsal Prof. T. Halík. Kniha je velkým oceněním umění buddhistické meditace (z tradice japonského zenového buddhismu) ze strany katolické spirituality a jejího možného přínosu pro prohloubení křesťanského života a víry.
Ta druhá v českém překladu dosud nevyšla a jmenuje se "Křesťanský zen" (Christian Zen) a autorem je rovněž katolík, irský kněz William Johnston. Poutavě popisuje moderní hnutí obrody katolické spirituality ve spolupráci se zen buddhistickými učiteli meditace a hledání obdob mezi zenovým budhismem a klasickými díly západní křesťanské spirituality, například Oblakem nevědění, anonymního anglického faráře z konce 14. století.
Když mne spolužák z ETF farář ČCE Lukáš Klíma společně s jednou členkou svého sboru, učitelkou gymnázia, pozvali nedávno, abych na gymnáziu ve Skutči v rámci festivalu Pro Tibet řekl studentům něco o tibetském buddhismu, přemýšlel jsem dlouho jak krátce, ale výstižně shrnout vztah mezi křesťanstvím a buddhismem. Bůh mi se dvě prostá slova: modlitba a meditace. Křesťané k Bohu více mluví (modlí se a rozjímají). Buddhisté před Bohem více mlčí (meditují a naslouchají). Obojí je v náboženském životě potřeba. A obojí vede ke stejnému výsledku - životu v bdělosti, čistotě srdce, pokoji a činé lásce k druhým.
Buddha své žáky učil: vyhněte se konání zla, čiňte dobro, očistěte své srdce a vyprazdněte svého ducha. Probuďte se ze sna nevědomosti, mamonu a nenávisti k Pravdě a ona vás osvobodí. A udělá vám životní moudrost a velké soucítící srdce se všemi živými tvory. Zde ale cesta mahajánového buddhisty (převažující směr buddhismu v Asii - Tibet, Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) nekončí, ale teprve začíná. Je to cesta nekonečné lásky a soucítění, cesta bódhisattvů, kteří obětují, vše co mají, ve prospěch druhých a práci pro jejich spásu a záchranu před utrpením. Dokud bude na světě jen jediná trpící bytost, slibuji, že nevejdu do Nirvány ("vyvanutí utrpení a všech jeho příčin" v nadpozemské říši ve společenství Buddhů a buddhistických svatých, tedy obdoba našeho křesťanského ráje, Nebeského království, Komenského "ráje srdce"), ale bude zde, abych pomáhal druhým.
Jak podobné je učení mahajánového Buddhy učení Kristovu v evangeliích, kázání na hoře atd.? Existují celé pasáže, které jsou takřka totožné. Stejně jako Kristus i Buddha nabádá své následovníky, aby neodkládali duchovní otázky na později, ale řešili je ihned a využili správně ten nejvzácnější dar, kterého se nám mohlo dostat - dar lidského života. Co bude po jeho skončení o tom Buddha odmítá jakkoliv spekulovat a spíše než-li do role zastánce populární a tak všeobecně mylně chápané nauky o převtělování se staví do role jejího kritika. Namísto neplodných spekulací o posmrtném životě bychom měli upírat svou pozornost na náš život teď a tady na zemi a jeho etickou a duchovní nápravu, hlásá Buddha. A populárnímu učení o přerozování dává zcela nový význam. Přerozování dle Buddhy probíhá již za našeho života, neustále, všechny buňky v našem těle, naše myšlenky, pocity, názory atd, vše se neustále přerozuje a mění. Život je jediná nekončící změna. Ale duchovní člověk se od ostatních liší tím, že hledá a nalézá za všemi těmito změnami to, co se nikdy neměnní - jedinou věčnou, neměnnou, osvobozující a nade vše blaženou Pravdu. A když ji nalezne, dochází dle buddhismu k přeměně starého hříšného člověka v novou bytost. Buddha mluví o osvícení či probuzení z nevědomosti. V zenovém buddhismu často mluví výslovně o znovuzrození, smrti a vzkříšení, kterým musí každý praktikující projít.
A stejně jako starozákonní proroci a mystici všech náboženství se i Buddha brání tomu, aby vyslovoval nahlas jméno této Pravdy, protože podobně jako Kristus chce, aby jí lidé znali a ctili a sloužili jí potají ve skrytu svého srdce a svými skutky, nejen svými ústy. A tak podobně jako západní negativní teologie dává této Pravdě spíše negativní jména, např. nirvána "vyvanutí (všeho utrpení)", "prázdnota (ode všech představ)" (naše představy o Bohu jsou jen ukazateli, ale Bůh sám je nekonečně převyšuje). I když pozdější devocionální buddhismus, v Asii zcela počtem věřících nejrozšířenější, ztotožňuje tuto Pravdu s kosmickým Buddhou, otcem a milosrdným spasitelem všech bytostí, který se příliš neliší od osobního Boha křesťanství, včetně jeho trojiční podoby.
1/ Buddha tedy nebyl propagátorem reinkarnačního učení, ale jedním z jeho největších kritiků. Lidský život považoval za největší dar a odmítal neplodné spekulace o tom, co bude či nebude po něm nebo o tom, co bylo předtím, než jsme přišli na svět. Kdo v tomto životě pozná Pravdu, bude přesně vědět, odkud přišel i kam míří. Proto je obrat k dobru a poznání pravdy nejvyšším cílem lidského života a jejich odkládání do "dalších životů" je dle Buddhy největší chybou, kterou může člověk udělat.
2/ Buddha nehlásal žádný negativistický pohled na život a nutnost "vyvanutí" z něj. To je častý mylný a neúplný výklad Buddhova učení o tom, že "vše je utrpení". Utrpením je dle Buddhy běžný život lidí v duchovní slepotě, otravovaný třemi jedy, nevědomostí, žádostivostí a nenávistí (srov. Komenského "labyrint světa"). Když jsou tyto tři jedy na duchovní cestě přeměněny na tři ctnosti, moudrost, neulpívání a soucítění, život se stává blaženým a krásným - stavem nirvány, přítomným už v našem životě a světě, původním rajským stavem našeho srdce a světa, bez hříchu a utrpení (Komenského "rájem srdce", o který nás ani ty největší hrůry kolem nemohou připravit).
3/ Bohužel také jako evangeličtí křesťané (naopak od katolíků) často hledíme na buddhismus s despektem kvůli jeho důrazu na mnišství. Jak snadno přitom zapomínáme, že sám Buddha byl ženatý, měl rodinu, milujícího syna a manželku, která se s ním, ani po jeho odchodu za duchovním posláním, nikdy nerozvedla a sami se, žena i syn posléze stali jeho žáky. Jak snadno zapomínáme, že drtivá většina ze stovek milionů Buddhových následovníků jsou laici žijící rodinným životem v zemích v nejlidnatějších zemích světa. Jak snadno zapomínáme na životy Ježíše a jeho apoštolů, které určitě nebyly zrovna příkladem běžného "rodinného života".
4/ A i když mám Prof. Halíka ve velké úctě,je naším rodinným přítelem a v mnohém nám byl často dobrým duchovním rádcem, obávám se, že tvrzení, jako že je "buddhismus je předsíní křesťanství" bohužel nepramení z hlubšího pochopení tohoto učení a ani neodrážejí současný pokrok v mezináboženském dialogu, tak jak ho pořádáním či podporou krásných setkání a spolupráce představitelů světových náboženství ve Vatikánu nebo nedávno v Abú Dhábí podporuje i papež Fratišek nebo celá řada účastnících se křesťanských církví. Jak bychom se asi cítili my křesťané, kdyby nás třeba dalajlama pozval k sobě s tím, že jsme "předsíní buddhismu"? Chtělo by se nám na takové setkání? Neříkal snad Kristus co nechcete aby druzí činili vám, nečiňte ani vy jim?
5/ Domnívám se, že jestli chce lidstvo na této planetě přežít, musí začít jednotlivé národy a kultury stále více se spolu sbližovat a spolupracovat, ne se k sobě chovat s despektem a soupeřit. Kdo jiný by na této dlouhé cestě, která nás ještě čeká, měl jít příkladem a stát v první řadě, nežli lidé náboženští? Najdeme i my, následovníci Kristovi, a zvláště my jako národ Jana Husa, velkého Učitele národů J. A. Komenského odvahu vyjít ze svých pohodlných kostelních lavic a předsudků vůči "konkurenčním" učením a pozvat je jako své staré dobré ztracené přátele nejen do našich "předsíní" ale (občas) na návštěvu i k sobě domů, do našeho "ráje srdce" jako přátele sice z jiných končin, ale sobě rovné? Pokud je naše křesťanská víra a tradice skutečně pevná, nemusíme se jistě bát, že nás o ní někdo připraví. A součástí této naší tradice je i krásné: "Host do domu, Bůh do domu".
Bůh nám, i našim hostům, žehnej! Nebo, jak se modlí buddhisté: Kéž jsou všechny živé bytosti šťastny a zdrávy!
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 13:37
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

p.s.: Omlouvám se za překlepy a možná někdy ne 100 % přesné citace, šlo mi spíše o význam, než formu.
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 15:36
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

p.p.s.: Aby nedošlo k nedorozumění, rád bych ještě doplnil toto. Výše napsané rozhodně nemá být výzvou k nějakému lacinému synkretismu alá povrchní new age esoterika. Ta je mi asi stejně tak vzdálená, jako na druhé straně bojovný sektářský fundamentalismus. Obojí autentický náboženský život lidstva ničí, jen každé jiným způsobem. Pro ten je důležitá jak diverzita a pestrost, tak jednota a harmonie.
Napadá mne velmi aktuální příměr z jiného oboru. Stále více se mluví o negativních dopadech snižování diverzity v životním prostředí, o tom jak monokultury a necitlivé průmyslové zemědělství likvidují hmyz či jiné živočišné druhy či rostliny. Životní prostředí je složitý ekosystém, ve kterém každý druh má svou důležitou roli pro celkové zdravé fungování a přežití systému. A všechno zde musí být ve vzájemné rovnováze a harmonii, jinak nastává ohrožení všech.
Nebudou i ve světě náboženství platit podobné principy? Musí být pestrost duchovních tradic lidstva jedním velkým válečným polem, kde všichni bojují se všemi o vítězství té (jejich) nejsprávnější doktríny? Nemůže být naopak něčím, co už samo o sobě je krásným Božím darem lidstvu, stejně jako diverzita a pestrost v přírodě?
Jak říká Hans Kung "Nebude míru ve světě, dokud nebude míru mezi náboženstvími". Kdo jiný, nežli lidé duchovní ze všech kulturních tradic lidstva by měli jít ostatním příkladem ve vzájemném přátelství, porozumění, respektu a spolupráci … a velké opatrnosti ke snadnému přejímání předsudků, polopravd a všech informací z druhé nebo třetí atd. ruky?
Možná pak jednou všichni, křesťané, buddhisté, muslimové, taoisté a další, vyjdeme z labyrintu našich mylných představ o druhých a společně zasedneme k jedinému stolu ráje srdce a vzdáme díky jediné Pravdě a Lásce, která dává život nám všem.
Stačí chtít. A dobře rozlišovat pravdu od falše, například co se týče buddhismu viz debata výše .. i když podobným způsobem bychom si tu jistě mohli vyjasnit i naprosté dezinformace, které tu také zazněly o taoismu a jeho vztahu k dobru a zlu. Stačí si přečíst spis jakéhokoliv autentického taoistického mistra (třeba z taoistické školy Úplného poznání skutečnosti) nebo si vyzkoušet sami na sobě účinek taoistické jógy, abychom ihned věděli, že představa, že by taoismus nějak adoroval zlo nebo nevedl své věřící k dobru je naprostá fantasie, podobná tomu, jako bychom třeba z nevědomosti říkali, že křesťané topí lidi (při křtu) nebo provozují kanibalismus (jí krev a tělo Páně). Z čehož je zřejmé, že podobné náboženské představy nemá ani smysl více religionisticky komentovat. A můžeme se jim tak akorát dobře zasmát :))))
Hezký den všem!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2019 16:22
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Zdravím vás.
1. Píšete, že "namísto neplodných spekulací o posmrtném životě" bychom se měli orientovat na život pozemský. Máte pravdu, že křesťané někdy takto neplodně spekulují. Máte pravdu, že nám má jít o orientaci na pozemský život a jeho kvalitu. To, co je v základu křesťanství, ovšem nejsou "spekulace o posmrtném životě", to je víra, způsobená setkáním se Vzkříšeným.
2. Halík neříká, že "buddhismus je předsíni křesťanství", to by skutečně bylo povýšenecké, ale že se pro někoho může stát předsíní křesťanské víry. Že totiž připomíná nutnou fázi zrání křesťanské víry, totiž "negativní teologii".
3. Důvodem evangelické kritiky buddhismu určitě není "despekt kvůli důrazu na mnišství". Řekl bych, že právě naopak, že dnešní evangelictví chce znovuobjevovat spiritualitu, a proto hledí na různé způsoby mnišství spíše se sympatiemi.
4. Vaše myšlenky, že Buddhovi nejde o "vyvanutí", ale příše o příklon k pozemskému životu, jsou pro mě nové a zajímavé. Ale neumím je zhodnotit. Zda je to u Buddhy skutečně tak, nebo zda jde o nějakou moderní "west-friendly" interpretaci Buddhova učení.
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 26. 03. 2019 19:18
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobrý večer, děkuji za reakci :)
Zatím jen ad 1. To si nerozumíme. Ta slova o "neplodném spekulování" nebyla adresována nám, křesťanům. To bych si vůbec nedovolil. Ale naopak propagátorům nepochopených a zkreslených východních konceptů. Buddha ve své době je adresuje těm přívržencům orientálních učení, kteří namísto toho, aby se soustředili na přítomný okamžik a možnost vnitřního obratu a zbavení se nevědomosti a strasti "právě nyní" se zabývají svými "minulými a budoucími" životy. Celá ta dnešní esoterická poblázněnost Západu reinkarnační teorií a pátráním po našich "minulých životech" všemi možnými regresními terapiemi, tak má ve skutečnosti s buddhistickým učením pramálo společného. A je spíše jeho opakem.
Buddhista podobně jako křesťan věří, že skrze naplnění Buddhova spásného učení dochází osvobození ze strastí nevědomého života i obávané smrti, k životu věčnému (který dualitu života a smrti překračuje, to je pravý význam slova nirvána - "vyvanutí" ze zajetí protikladů života a smrti). Přičemž v mahajánovém buddhismu je podstatným aspektem této spásy milost či nekonečné soucítění Buddhů (Probuzených) s živými bytostmi. Vlastní úsilí o dobrý život i víra v Buddhovu milost, obojí je potřeba. Některé školy mahajány více zdůrazňují to či ono, přičemž dle Eliadeho některé z nich zaujímají k otázce spásy velmi podobný postoj jako je luterský či kalvínský. V Asii zdaleka nejrozšířenější Buddhismus Čisté země pak většinou učí spásu prostou vírou a spolehnutím se na "jinou (než vlastní) sílu" zosobněnou v postavě Buddhy Amitábhy, který slibuje spásu všem, kteří ho s láskou uctívají.
Tedy buddhismus obsahuje obojí, negativní i positivní teologii, cestu vlastního úsilí i cestu lásky a milosti. Není tedy moc jasné v čem by měl být "předsíní ke křesťanství"? I když děkuji za upřesnění slov T. Halíka.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2019 20:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pod pojmem "negativní teologie" jsem mínil teologii apofatickou, která mluví (jen) o tom, co Bůh není, pozitivní formulace možné nejsou. I sám jste tady zmínil Oblak nevědění, která je mystickým vyjádřením negativní teologie. -
Co myslíte slovy, že "život věčný překračuje dualitu života a smrti"? Lze si to nějak představit? Může ta formulace vůbec něco znamenat? V křesťanském a biblickém smyslu rozumím "věčnému životu" tak, že "smrti už nebude" (Zj 21,4), takže jako jednoznačnému příklonu k životu. (Slovům o "překročení duality života a smrti" rozumím tak, že si představujete sklenutí obojího.)
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 27. 03. 2019 00:56
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Cele Buddhovo uceni je mozne shrnout a prelozit do reci nasi krestanske tradice nasledujicimi slovy J.A.Komenskeho:
"LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází."
Jen s tim rozdilem, ze Komensky zde mluvi v reci nabozenskeho ci metafyzickeho personalismu o Panu Bohu .. a Buddha, ktery povazoval nabozensky metafyzicky slovnik sve kultury a doby za natolik zprofanovany a zmatecny, ze ho radeji prakticky cely odvrhl a sve uceni objasnoval ciste psychologicky, by zde slova Pan Buh opsal jejich nejblizsim ekvivalentem ze slovniku psychologie nabozenstvi, tedy vyrazy jako duchovni inteligence (buddhi), uvedomeni, osviceni ci probuzeni (bodhi), pripadne terminy ananda (blazenost) ci nirvana (vyvanuti) znacicimi vnitrni stav mysli, ve ktere jiz nevznika zadne zbytecne mentalni utrpeni, resp. vsechny jeho mozne priciny jsou bdele nazreny jako iluzorni .. ci terminem metta (laskavost) ci karuna (souciteni), kdy je takto osvicenym clovekem jasne videno, ze takoveto osviceni neni jeho vlastnim egoistickym dosazenim a majetkem, ale je cimsi prirozene a univerzalne sdilenym vsemi zivymi bytosti v same hlubine jejich byti, ac si toho treba dosud nejsou vedomy.
Pricemz tento radikalni ptesun ohniska pozornosti a vlastni identity od ztraceni se a lopoceni v labyrintu sveta k sebenalezeni a upokojeni v raji srdce, neni v Buddhove pojeti rozhodne zadnym nihilistickym ci kvietistickym unikem ze sveta a odpovednosti za nej, ale prave naopak tim, co cloveka zcela promenuje v bytost nove kategorie a zivotni motivace, ktera jiz nehleda a nezije pro spasu a stesti sve, ale naopak je tu pro druhe a blaho celku jako jedine velke vesmirne rodiny zivota. Logickym dusledkem takovehoto vnitrniho postoje je samozrejme u buddhistu i vegetarianstvi jako projev lasky a nenasili i k jinym zivocisnym druhum, nez je sam clovek.
Jednoho zenove mistra se jednou ptali, jake je jeho konecne ci nejvyssi poselstvi. Odpo edel: "Ano."
Dle Prof. Suzukiho tak cely buddhismus stoji a pada se zkusenosti duchovniho osviceni, ktete je absolutnim a vecnym pritakanim zivotu ve vsech jeho podobach a formach.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 27. 03. 2019 01:10
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

život věčný překračuje dualitu života a smrti, vnímám jako paralelu k Božímu království. "Hledejte nejprve jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." Boží království nevnímám jako něco co by mělo přijít až po smrti, ale jako něco co je dosažitelné už za života, co ovšem překračuje smrtelnost, to je můj názor, který nikomu nevnucuju. V Tao-te-tingu, nemá smrtelného místa, neexistuje pro něj oblast smrti, záleží na překladu…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2019 06:15
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Já se u té vaší formulace musím ještě zastavit, protože ji stále vůbec nerozumím. A nerad bych se tu podílel na jakémsi buddhismu salónním, který vymýšlí formulace působivé, ale nesrozumitelné. A vy u těch pár slov zastavte se mnou, nebo si dále pište své dlouhé příspěvky. - Takže tedy: co znamená "překročit dualitu života a smrti"? Slovo "dualita" znamená, že život a smrt jsou protiklady - tak to myslíte? A to tedy znamená tuto dualitu "překročit"? "Překročit" znamená konkrétně "krokem, kroky se dostat přes něco, např. překročit práh, překročit pohoří…". Vy tady to sloveso používáte obrazně. Na jaké překrocení tedy myslíte? Že překračujete hranici mezi životem a smrtí z jedné oblasti do druhé? Nebo že stojíte rozkročený, jednu nohu v životě, druhou ve smrti?
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 27. 03. 2019 16:20
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobře, pojďme si prosím tuto krásnou debatu shrnout, ať víme co JSME UŽ VYŘEŠILI:
Ad Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <> 26. 03. 2019 16:22 1. Píšete, že "namísto neplodných spekulací o posmrtném životě" bychom se měli orientovat na život pozemský. Máte pravdu, že křesťané někdy takto neplodně spekulují. Máte pravdu, že nám má jít o orientaci na pozemský život a jeho kvalitu. To, co je v základu křesťanství, ovšem nejsou "spekulace o posmrtném životě", to je víra, způsobená setkáním se Vzkříšeným.
JB: OK. VYŘEŠENO. NEBYLO MÍŘENO VŮČI KŘESŤANŮM, ALE NAOPAK VŮČI ZAVÁDĚJÍCÍM VÝKLADŮM PŘÍZNIVCŮ REINKARNAČNÍHO UČENÍ. BUDDHISMUS NENÍ NÁBOŽENSTVÍM "PŘEVTĚLOVÁNÍ", ALE NAOPAK OSVOBOZENÍM SE OD NĚHO :)
2. Halík neříká, že "buddhismus je předsíni křesťanství", to by skutečně bylo povýšenecké, ale že se pro někoho může stát předsíní křesťanské víry. Že totiž připomíná nutnou fázi zrání křesťanské víry, totiž "negativní teologii".
JB: OK. ALE ONO TO TU TAKTO NĚJAK ZAZNĚLO A NA TO JSEM REAGOVAL. JISTĚ, V TOMTO SMYSLU SE MŮŽE STÁT "PŘEDSÍNÍ" K JAKÉKOLIV VÍŘE, JAKÁKOLIV JINÁ VÍRA - I KDYŽ TROCHU POCHYBUJI, ŽE TA VÍRA "PŘEDSÍŇOVÁ" BUDE MÍT NĚJAKOU VELKOU HLUBKOU. S "NEGATIVNÍ ČI APOFATICKOU TEOLOGIÍ" V BUDDHISMU JE TO TROŠKU SLOŽITĚJŠÍ A BYLO BY NA DELŠÍ DEBATU. VE STRUČNOSTI MŮŽEME JEN ŘÍCI, ŽE MAHAJÁNA JE NESMÍRNĚ KOMPLEXNÍ A KONCEPTUÁLNĚ BOHATÝ SYSTÉM, KTERÝ OBSAHUJE I ZŘETELNÉ PARALELY KE KŘESŤANSKÉ VÍŘE, UČENÍ O SPÁSE Z MILOSTI, POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ TEOLOGII ATD. ALE JEHO ALFOU A OMEGOU JE MYSTICKÁ ZKUŠENOST ÚPLNÉHO PROBUZENÍ, KTERÁ UŽ ZE SVÉ PODSTATY JE OZNAČOVÁNA ZA NIČÍM NEPŘEKONATELNÝ A FINÁLNÍ VRCHOL DUCHOVNÍ CESTY. ALE POZOR! MAHAJÁNA SI ROZHODNĚ NENÁROKUJE TUTO ZKUŠENOST JEN PRO SEBE, ALE VIDÍ JEJÍ UNIVERSÁLNÍ PŘÍTOMMNOST A ŽIVÉ PŮSOBENÍ VE VŠECH AUTENTICKÝCH NÁBOŽENSKÝCH TRADICÍCH LIDSTVA, TEDY I U KRISTA A JEHO NÁSLEDOVNÍKŮ. (VIZ I MŮJ KOMENTÁŘ K J.A.KOMENSKÉMU)
3. Důvodem evangelické kritiky buddhismu určitě není "despekt kvůli důrazu na mnišství". Řekl bych, že právě naopak, že dnešní evangelictví chce znovuobjevovat spiritualitu, a proto hledí na různé způsoby mnišství spíše se sympatiemi.
JB: OK. TAK TO SE MOC OMLOUVÁM, ASI SE NĚCO OD MÝCH DOB NA "FAKULTĚ" ZMĚNILO. TEHDY SPÍŠE BÝVALO MNIŠTVÍ KRITIZOVÁNO JAKO JISTÁ DEFORMACE PŮVODNÍ (JUDEO)KŘESŤANSKÉ TRADICE. Z POHLEDU BUDDHISMU VPOSLEDKU NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI, JESTLI ŽIJE VĚŘÍCÍ JAKO LAIK ČI MNICH, DŮLEŽITÁ JE JENOM OPRAVDOVOST JEHO PRAXE A DOSAŽENÍ ZKUŠENOSTI PROBUZENÍ. OPĚT JSEM ZDE ALE REAGOVAL NA SLOVA O "NEGATIVISTICKÉM POHLEDU BUDDHISMU NA SVĚT/ŽIVOT", KTERÁ TU ZAZNĚLA.
4. Vaše myšlenky, že Buddhovi nejde o "vyvanutí", ale příše o příklon k pozemskému životu, jsou pro mě nové a zajímavé. Ale neumím je zhodnotit. Zda je to u Buddhy skutečně tak, nebo zda jde o nějakou moderní "west-friendly" interpretaci Buddhova učení.
JB: BUDDHOVI JDE O OBOJÍ, RESP. O NIC Z TOHO. MYSTICKÁ (I BUDDHISTICKÁ) DUCHOVNÍ ZKUŠENOST OTEVÍRÁ ČLOVĚKU NOVÝ SVĚT "NE-DUALITY" ČI SVĚT "UNIO MYSTICA/OPOSSITORUM", VE KTERÉM JSOU VŠECHNY MYSLITELNÉ PROTIKLADY ZÁZRAČNĚ SJEDNOCENY, BYTÍ A NEBYTÍ, ŽIVOT A SMRT, POHYB A KLID, SVĚTSKÉ A SVATÉ, SUBJEKT A OBEJKT ATD… ALE NENÍ TO ŽÁDNÉ JEJICH "SPLYNUTÍ" … ALE DIALEKTICKÝ SKOK, VE KTERÉM JSOU TYTO PROTIKLADY POZVEDNUTY NA VYŠŠÍ ROVINU A ODKRÝVAJÍ NOVOU, DOSUD ZCELA NETUŠENOU REALITU NEDUALISTICKÉHO VĚDOMÍ. TU NELZE NIJAK POPSAT, UCHOPIT INTELEKTEM A JEHO (DUALISTICKOU) LOGIKOU, NĚKOMU JINÉMU SDĚLIT. JE TO MYSTÉRIUM, KTERÉ MUSÍ ČLOVĚK SÁM PROŽÍT. BEZ POZEMSKÉHO ŽIVOTA BY TATO ZKUŠENOST NEBYLA MOŽNÁ. JE MOŽNÁ POUZE SKRZE NĚJ A V NĚM. A NAOPAK ZASE CELÝ VESMÍR A ŽIVOT JE JEN PŘIROZENÝM PROJEVEM SKRYTÉ TOUHY PO TÉTO ZKUŠENOSTI V SRDCÍCH VŠECH BYTOSTÍ A TATO ZKUŠENOST JE VPOSLEDKU JEHO JEDINÝM SMYSLEM A CÍLEM.
TÍMTO UŽ ZÁROVEŇ ODPOVÍDÁM I NA VAŠI OTÁZKU AD "NEDUALITA" ČI "PŘEKROČENÍ ŽIVOTA A SMRTI" ČI BYTÍ A NEBYTÍ. NENÍ TO ŽÁDNÉ "ZOMBIE", ALE PRÁVĚ ÚPLNÁ TRANSCENDENCE OBOU POJMŮ A JEJICH MOŽNÝCH KONFLIKTŮ VE SVĚTLE DUCHOVNÍ ZKUŠENOSTI. HEZKOU PARALELOU V KŘESŤANSTVÍ MŮŽE BÝT TŘEBA BOHO-ČLOVĚČENSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA, TÍM TAKÉ NENÍ MYŠLEN NĚJAKÝ ANTICKÝ "POLOBŮH", ALE JE TO KRÁSNÉ SYMBOLICKÉ VYJÁDŘENÍ VNITŘNÍ ZKUŠENOSTI, KTEROU MUSÍ NAKONEC PROJÍT I KAŽDÝ NÁSLEDOVNÍK KRISTŮV - "NEŽIJI JIŽ JÁ (ČLOVĚK), ALE ŽIJE VE MNĚ KRISTUS (BŮH)". V ZENOVÉM BUDDHISMU SE PROTO ČASTO ŘÍKÁ, ŽE JE POTŘEBA ZEMŘÍT JIŽ BĚHEM ŽIVOTA A PAK JIŽ NEMUSÍ ČLOVĚK UMÍRAT PŘI SMRTI TĚLA. POCHOPITELNĚ TO NENÍ MYŠLENO FYZICKY, ALE DUCHOVNĚ. MEDITUJÍCÍ BUDDHISTA SE PŘI PONORU DO NEJHLUBŠÍHO ZÁKLADU SVÉHO ŽIVOTA A BYTÍ DOTKNE I TOHO V SOBĚ, CO JE PODSTATOU JEHO SMRTELNOSTI A NEBYTÍ. ŽIVOT A SMRT, BYTÍ A NEBYTÍ JSOU PAK PRO NĚJ DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE. A NEMUSÍ SE PAK BÁT ANI JEDNÉ Z NICH. Z MYSTIKA SE TAK NESTÁVÁ "ZOMBIE (ANI ŽIVÝ ANI MRTVÝ), ALE JE VNITŘNĚ PROMĚNĚN - ZNOVU NAROZEN (Z DUCHA) - DO ŽIVOTA VĚČNÉHO, TJ. BYTOSTI, NAD NÍŽ ZTRÁCÍ SMRT (VE SMYSLU OPAKU ČI POPŘENÍ ŽIVOTA) SVOU MOC, PROTOŽE ŽIVOT I SMRT JSOU V NÍ PLNĚ INTEGROVÁNY DO DUCHOVNÍ REALITY VYŠŠÍHO ŘÁDU.
TAK SNAD JSEM NA VŠECHNY VAŠE DOTAZY ASPOŇ TROCHU SROZUMITELNĚ ODPOVĚDĚL? :)
PŘIZNÁM SE, ŽE JÁ JEN STÁLE NECHÁPU TU PŘEDSTAVU BUDDHISMU JAKO MOŽNÉ "PŘEDSÍNĚ" KŘESŤANSTVÍ. MÁM TUŠENÍ, ŽE TATO PŘEDSTAVA ZŘEJMĚ VZNIKLA U PŘÍZNIVCŮ "KŘESŤANSKÉHO ZENU (MEDITACE)" DOMNĚNKOU, ŽE ZENOVÁ MEDITACE NEJPRVE ČLOVĚKU UTIŠÍ ČI VYPRÁZDNÍ MYSL .. A ODTUD JE PAK UŽ JEN KRŮČEK K TOMU, ABY SE V TAKTO PŘIPRAVENÉ MYSLI (POTENCIÁLNĚ) ZJEVILA MILOST A LÁSKA BOŽÍ. MYSLÍM, ŽE TROCHU PODOBNÝM ZPŮSOBEM TO VE SVÝCH KNIHÁCH OTEC LASSALE A OTEC JOHNSTON ČI JINÍ KATOLIČTÍ AUTOŘI POPISUJÍ A ARGUMENTUJÍ TÍM VE PROSPĚCH PŘEDSTAVY, ŽE BUDDHISMUS JE SPIRITUALITOU OČIŠTOVÁNÍ MYSLI A VLASTNÍHO ÚSILÍ A KŘESŤANSTVÍ JEMU NADŘAZENOU SPIRITUALITOU ZJEVENÍ, LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ.
BOHUŽEL ALE TATO PŘEDSTAVA VYCHÁZÍ Z NEPOCHOPENÍ TOHO, CO SKUTEČNĚ BUDDHISMUS ČI ZEN MYSLÍ MEDITACÍ.
CESTA SKUTEČNÉ BUDDHISTICKÉ MEDITACE NENÍ JEN NĚJAKÁ PSYCHOHYGIENA NEBO WELLNES RELAXACE MYSLI. MEDITACÍ JE V BUDDHISMU MYŠLENA KOMPLEXNÍ DUCHOVNÍ ČI MYSTICKÁ CESTA PRAKTIKUJÍCÍHO SE VŠEMI JEJÍMI FÁZEMI A ASPEKTY, DOBŘE ZNÁMÝMI I Z KŘESŤANSKÉ, SÚFIJSKÉ, ŽIDOVSKÉ ČI JINÉ MYSTIKY. BUDDHISTÉ VNÍMAJÍ JAKO AKT NEJVYŠŠÍ LÁSKY A MILOSTI JIŽ SAMOTNÝ FAKT PŘÍTOMNOSTI (ČI ZJEVENÍ) SPÁSNÉHO UČENÍ BUDDHY (ČI JINÝCH PROBUZENÝCH BYTOSTÍ, VČ. JEŽÍŠE KRISTA) A MOŽNOSTI JEJICH UČENÍ NÁSLEDOVAT. V TOMTO OHLEDU JE BUDDHISMUS STEJNĚ TAK NÁBOŽENSTVÍM MILOSTI JAKO KŘESŤANSTVÍ. A NENÍ JASNÉ V ČEM BY PRO NĚKOHO MOHL BÝT "PŘEDSÍNÍ .." KAMSI JINAM?
Hezký večer :)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2019 16:55
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pane, nebo bratře, vám to tedy myslí pěkně "zběsile", myšleno v dobrém. A proč píšete všechno velkým píseme? Ale dobře, dvě věci.
Na tu "předsíň" už jste si asi sám odpověděl, lépe bych to nenapsal: BUDDHISMUS JE SPIRITUALITOU OČIŠTOVÁNÍ MYSLI A VLASTNÍHO ÚSILÍ A KŘESŤANSTVÍ JEMU NADŘAZENOU SPIRITUALITOU ZJEVENÍ, LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ. Tedy vyprázdnění a naplnění. Odložení nečistého v předsíni a koupání se ve světle Boží milosti v chrámu. -
A k našemu "překročení dualismu života a smrti". Vaše formulace jsou pro mě už srozumitelné. ŽIVOT I SMRT JSOU PLNĚ INTEGROVÁNY DO DUCHOVNÍ REALITY VYŠŠÍHO ŘÁDU. Už vám snad rozumím, teď však nejsem schopen souhlasit, nebo pochopit, že by to byla myšlenka kompatibilní s křesťanstvím. Napíšete: POCHOPITELNĚ TO NENÍ MYŠLENO FYZICKY, ALE DUCHOVNĚ. Podle mě však křesťanství stále trvá na důležitosti fyzického bytí. Teď jde o tělo, trápí nás bolesti těla, pomíjivost těla a fyzické umírání. Zaslíbeno je "těla z mrtvých vzkříšení". To, co píšete, mi z křesťanských herezí připomíná nejvíce dokétismus: "vyznávající, že Ježíš neměl reálné lidské tělo, nýbrž pouze "zdánlivé"."
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 27. 03. 2019 22:15
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

1/ Milý bratře, pane faráři .. ad velké písmo, ano trochu mi ty kapitálky ujely. Asi jak mě ta naše krásná debata začíná bavit :)
2/ Ad Váš druhý odstavec - teď nevím, jestli si děláte legraci nebo toto myslíte vážně? Po tom všem, co tu zaznělo - četl jste to vůbec? Četl jste v jakém kontextu jsem ta vámi citovaná slova uvedl? :))))))))
3/ Ad má slova "POCHOPITELNĚ TO NENÍ MYŠLENO FYZICKY, ALE DUCHOVNĚ." samozřejmě neměla nic společného s doketismem. Nebo snad myslíte, že když Kristus vyzývá učedníky, aby se znovu narodili (Nikodém) nebo, aby pro něj ztratili svůj život, myslí to fyzicky? Že by měli spáchat sebevraždu? Jistě nikoliv, myslí to duchovně, symbolicky.
Říkáte "Podle mě však křesťanství stále trvá na důležitosti fyzického bytí." Ano, souhlasím a nevidím v tom žádný rozpor s tím, co jsem říkal. Opět nevím, jestli jste to dobře četl? Psal jsem přeci, že buddhismus učí jednotě protikladů, tedy i fyzického/pozemského a duchovního. Obojí je důležité, jedno bez druhého nedává smysl.
Dále píšete "Teď jde o tělo, trápí nás bolesti těla, pomíjivost těla a fyzické umírání. Zaslíbeno je "těla z mrtvých vzkříšení"."
Jinak teorie se zde zřejmě dost liší od reality, protože moderní boom západního zájmu o jógu, taoismus, zen, buddhismus, tantrismus atd právě z religionistického hlediska zřejmě dosti souvisí s tím, že tělo a fyzično bylo v evropských duchovních tradicích spíše opomíjeno ne-li přímo asketicky potlačováno. Právě tento fakt a zájem o znovuobjevování psycho-fyzických aspektů spirituality stál v katolicismu za zrodem hnutí "křesťanského zenu", tedy defacto snahy naučit se od buddhistů, jak se "modlit nejen duchem, ale i celým tělem". Buddhistická duchovní praxe je totiž silně spojena s naší tělesností, jednu z hlavních meditačních praxí je zde prosté sbdělé sledování našeho dechu či jiných fyzických procesů atd. Obdobně ale i třeba znovuobjevený zájem Západu o psychofyzickou metodu hesychasmu (Ježíšovy modlitby) východního pravoslaví apod.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 03. 2019 05:52
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ad teď už "náš" druhý odstavec, o předsíni. Myslím, že i ten jsem vyřídili. Já jsem pochopil, že své formulace jste myslel ironicky, a zde jsem je citoval jako (pravděpodobné) stanovisko těch, kdo mluví o buddhismu jako "předsíni" křesťanství. Nepsal jsem, že si to takto myslím taky.
A k našemu tématu "ducha a těla", sjednocení protikladů. Spiritualita je věcí psychosomatickou, naprosto souhlasím. Většinu těch praktiik, které zmiňujete, znám, mohou být pro křesťany užitečné. - Taky samozřejmě souhlasím, že řeči o tom, že musíme umřít ve svém srdci a znovu se narodit už za tohoto svého života, myslí evangelium duchovně. Ano, a přesto se tato proměna odehrává v těle, v tomto jediném těle, které mám. Promiňte, mi stále připadá, že chcete od toho špinavého, mizerného těla, které máme, uniknout někam do spirituality čisté, nakonec netělesné.
Budu vás opět citovat, v místě asi klíčovém: MYSTICKÁ (I BUDDHISTICKÁ) DUCHOVNÍ ZKUŠENOST OTEVÍRÁ ČLOVĚKU NOVÝ SVĚT "NE-DUALITY" ČI SVĚT "UNIO MYSTICA/OPOSSITORUM", VE KTERÉM JSOU VŠECHNY MYSLITELNÉ PROTIKLADY ZÁZRAČNĚ SJEDNOCENY, BYTÍ A NEBYTÍ, ŽIVOT A SMRT, POHYB A KLID, SVĚTSKÉ A SVATÉ, SUBJEKT A OBEJKT ATD… ALE NENÍ TO ŽÁDNÉ JEJICH "SPLYNUTÍ" … ALE DIALEKTICKÝ SKOK, VE KTERÉM JSOU TYTO PROTIKLADY POZVEDNUTY NA VYŠŠÍ ROVINU A ODKRÝVAJÍ NOVOU, DOSUD ZCELA NETUŠENOU REALITU NEDUALISTICKÉHO VĚDOMÍ.
Řeknete, že subjekt a objekt jsou sjednoceny, ale nesplývají. Podle východních náboženství se možná atmán ztratí v brahmánu, rozplyne, n´est pas? Ano, taky křesťanská mystika mluví o unio mystica, Ale stále rozumím tomu sjednocení jako společenství. Jednotě v Duchu. Oddělené subjekty, byť i sjednocené. Asi jako podle tradičního učení o Trojici jsou v Bohu 3 osoby a ne jedna.
Takže, abych sumarizoval. Stále ensouhlasím, že bychom mohli nalézt překročení duality mezi Duchema tímto našim smrtelným tělem. Že by mělo dojít k splynutí mého já s božím já.
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 28. 03. 2019 10:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Děkuji, moc jste mne potěšil. Mezináboženským dialogem se zabývám už dlouho, na rovině odborné i praktické. A jsem opravdu moc rád, že ve vztahu k následovníkům jiných úctyhodných náboženských tradic světa (např. buddhismu) evangeličtí křesťané zaujímají postoj lásky a snahy o lepší vzájemné porozumění, nikoliv postoj odmítání, nezájmu či povýšenectví. Mám mnoho dobrých přátel mezi buddhisty a jogíny u nás i v zahraničí a nedokázal bych se jim podívat už přátelsky do očí, kdybych za svou přijal ideu, že jejich víra (pro ně jistě tak stejně svatá a vzácná, jako pro nás křesťany ta naše) je či by měla být jen jakousi "předsíní ke křesťanství". Podobné názory jsou dle mého největší překážkou vážně (ne jen "diplomaticky") méněného mezináboženského dialogu.
Ad vaše další slova… I toto je jen nedorozumění vyplývající z odlišné filosoficko-teologické terminologie západu a východu a z mnoha stále neúnavně na západě recyklovaných mylných výkladů a neporozumění tomu, o čem východní tradice mluví. Bohužel či přesněji - Bohu díky! - se (stejně jako té naší vlastní Kristovské tradici) v posledku NEDÁ PORUZUMĚT ZVENČÍ bez vlastní osobní zkušenosti jejího duchovního jádra. Tou je mystická zkušenost NIKOLIV SPLYNUTÍ subjektu a objektu, lidského a duchovního/božského. Takováto představa nedává z pohledu buddhismu, jógy, zenu, taoismu atd. žádný smysl. Není to představa východní spirituality, ale na ní uměle naroubovaná představa západu (přejatá z dějin naší vlastní západní filosofie) - představa filosofického monismu či panteismu. Či-li my křesťané si rádi na východ promítáme představy z naší vlastní filosofické tradice a proti nim pak bojujeme. Není to směšné? A zbytečné?
Tedy opět co SKUTEČNĚ ZNAMENÁ základní koncept východní mystické terminologie, koncept NEDUALITY? Když se jednou ptali zenového mistra Ma-cua "Jak dosáhneme jednoty s Tao?" odpověděl: "JÁ JSEM JIŽ MIMO JEDNOTU S TAO"… nebo jiný jeho slavný dialog: "Mistře, jak máme následovat Cestu (Tao)?" .. "Nejlépe budete následovat Tao, když se s ním nebudete snažit sjednotit, ani se od něj oddělit."
Nedualitou je v buddhismu (potažmo v józe a jiných východních směrech) myšlena přímá osobní zkušenost takové reality, která se vymyká běžného racionalistickému či-li dualistickému myšlení a nemůže být nijak popsána dualistickými pojmy filosofie, teologie apod. Tedy i takovým pojmům jako je subjekt, objekt, člověk, Bůh, tělo, duch, já a druzí atd. Pouze v úplném TICHU MYSLI či ČISTOTĚ SRDCE či CHUDOBĚ DUCHA se před naším duchovním i fyzickým zrakem odkrývá nejvyšší skutečnost, říše osvícení a Pravdy .. "to co žádné oko nevidělo, žádná ucho nesylšelo a na lidské srdce nepřišlo" "Buď tich a věz, že já jsem Bůh." To jsou výroky, které často uvádějí buddhisté, jako spojnici mezi jejich zkušeností a křesťanskou.
Buddhismus učí tzv. střední cestě (madhjamaka) mezi extrémními názory a odmítá na jedné straně jak extrém materialismu, tak na straně druhé extrém spiritualismu, jak extrém monismu (či panteismu), tak extrém dualismu či deismu. Stejný pohled najdeme u nejrespektovanějších mistrů a světců indické jógy.
TOLIK K NEDUALITĚ.

Pokud jde o vaše slova o významu SPOLEČENSTVÍ na duchovní cestě křesťanů a vaše obavy, že buddhismus je v tomto jiný, mohu vás opět ubezpečit, že tato obava je zbytečná. Buddhismus stojí na třech pilířích, tzv. pokladech: 1/ BUDDHA (DUCHOVNÍ MISTR) 2/ DHARMA (VESMÍRNÝ ZÁKON A SPÁSNÉ UČENÍ) 3/ SANGHA (SPOLEČENSTVÍ PRAKTIKUJÍCÍCH) … přičemž apriori v buddhismu z tohoto společenství nejsou vyloučeny žádné bytosti, ani následovnící jiných náboženství. Jedním z hlavních obsahů Buddhova osvícení bylo zjištění, že všechny živé bytosti jsou si ROVNÉ. Všechny bytosti mají stejnou bytostnou podstatu, ať si jí uvědomují méně či více. Všechny bytosti bez výjimky touží po štěstí a zbavení se zbytečného utrpení. V tom se od sebe nelišíme, ať jsme křesťané či buddhisté nebo muslimové či ateisté. Všichni v tomto tvoříme jednu velkou vesmírnou rodinu. A to je jedním z hlavních sdělení a přínosů buddhismu pro současný mezináboženský dialog.
Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 28. 03. 2019 10:42
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

A abychom se opět neztratili v babylonském zmatku filosofických termínů a neporozumění , dovolím si nakonec uvést pro ilustraci buddhistického chápání SPOLEČENSTVÍ jeden příklad z praxe - buddhistickou meditaci či modlitbu mettabhavana (rozvíjení laskavosti), jak nám ji do češtiny vlastními slovy krásně převedl Dr. Bohumil Houser (jeden z největších průkopníků mezináboženského dialogu v Československu i ve světovém měřítku www.byti.eu ):
„Tak jako naplňujeme křišťálovou vázu čirou, pramenitou vodou, tak naplňujeme svoji mysl i tělo myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru. Kéž všechny bytosti na severu, jihu, západě a východě, malé i velké, silné i slabé, bohaté i chudé, krásné i ošklivé jsou zdrávy a šťastny. Kéž všichni naši kritici, oponenti a nepřátelé jsou zdrávi a šťastni. Odkládáme myšlenky závisti, nenávisti, myšlenky strachu, který jsme zažili od narození až po tuto chvíli; odkládáme myšlenky a představy o nemocech a nahrazujeme je myšlenkami nekonečné lásky a soucitu.
Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru. Kéž si všichni v pravdě uvědomíme, že jsme BRATRY A SESTRAMI v jednom nekonečném oceánu života a přejme si vzájemně klid a mír. Mír blízkým a mír vzdáleným.“
….
Děkuji Vám za tento krásný rozhovor. Kéž by takových a vzájemného respektu a porozumění mezi náboženstvími bylo více! Budu se teď muset načas věnovat zas jiným povinnostem. Když budete mít chuť ještě v naše rozhovoru pokračovat, prosím pošlete mi vzkaz. Event můžeme také pro to založit novou diskusi "Dialog křesťanství a buddhismu"?, protože tato už původní téma přerostla.
Moc rád si s Vámi rád popovídám i po telefonu (724 939 405) či osobně, dá-li Bůh a naskytne se k tomu vhodná příležitost.
Mějte se krásně, Bůh Vám žehnej! :)))
Honza B.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 03. 2019 13:06
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Taky já vám děkuji za tento kus rozhovoru, je pro mne obohacením. Přeji vše dobré.
Od: Anonym: PhDr. Radomír Malý---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 01. 10. 2021 11:15
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Budhismus: Co je to přesně? Již dlouhou dobu se budhismus zdá být konkurencí křesťanství. Existují dokonce i některé katolické svatyně (také u nás), kde kněz spolu s dalajlámou, který tam přijede, zapalují orientální voňavé tyčinky a provozují společný rituál. I od některých katolíků lze slyšet: Vždyť budhismus má podobné zásady jako křesťanství, Buddha a Kristus jsou si tolik podobní… Na to je jediná možná a správná odpověď: Nejsou.
Podstatný rozdíl spočívá už v tom, že zakladatel budhismu Gautáma Siddharta (žil 560-480 př. Kr.), jenž si později nechal říkat "Buddha", což znamená "osvícený", se nikdy nepovažoval za Boha, jenž přišel na tento svět spasit lidstvo. Opustil rodinu, aby se cele věnoval modlitbě a meditaci, zemřel ve věku osmdesáti let. Až pět set let po Buddhově smrti byly sepsány hlavní body jeho nauky, zatímco v případě Ježíše Krista se tak stalo jen pár desetiletí po jeho odchodu do nebe.
Budhismus dnes čítá ve světě cca 300 milionů vyznavačů a je rozdělen do několika různých směrů, které si leckdy navzájem příkře odporují, přesto však existují čtyři základní styčné body: 1) Buddha učil, že veškerý život je utrpení. 2)Jeho příčinou je žádostivost po pomíjivých dobrech. 3) Odstranit utrpení lze pouze zřeknutím se žádostivosti. 4) Jedinou cestou k tomu je cesta nirvány, což znamená pomocí meditace a duchovního života dosáhnout naprostého zničení vlastní osobnosti, jejího rozplynutí se v nadpřirozenu. Nirvána je ideálem, smyslem a cílem lidského života. Protože málokterý člověk je tak dokonalý, aby se mu to v tomto životě podařilo, následuje po smrti převtělení, reinkarnace, aby se v novém životě ideálu nirvány více přiblížil. Takových reinkarnací může být obrovské množství, než lidská duše dospěje k nirváně. Nejlepší formou, jak co nejrychleji dosáhnout nirvány je mnišský život v klášterech, proto je tato forma v budhismu velice rozšířena.
I povrchní čtenář ihned pochopí, že toto je křesťanskému pojetí na hony vzdáleno. Hlavní rozdíly mezi křesťanstvím a budhismem jsou následující: 1) Křesťanská zjevená pravda říká, že existuje pouze jeden Bůh ve třech osobách. Pro budhismus však není existence či neexistence Boha nebo bohů vůbec důležitá. Některé směry, např. tibetský lamaismus, uctívají velké množství božstev, jiné zase jsou téměř ateistické, uznávají pouze v panteistickém slova smyslu jakousi božskou podstatu přírody, která ovšem není osobním Bohem.
2) Podle katolické nauky je cílem člověka věčná spása celé lidské bytosti, nejprve duše hned po smrti, po druhém příchodu Krista na svět i těla. Budhismus však nabízí dobrovolné sebezničení člověka v nirváně, ztrátu vlastního já, faktickou likvidaci osobnosti pomocí askeze a meditace.
3) Mezi Buddhou a Ježíšem Kristem existuje podstatný rozdíl. Buddha byl, jak se sám nazýval, "hledajícím", zatímco Ježíš o sobě prohlásil , že je "cesta, pravda a život". Buddha se nikdy nepokládal za Boha, teprve mnoho staletí po smrti byl zařazen mezi božstva, zatímco Ježíš od prvopočátku zdůrazňoval svoji jednotu s Otcem, svůj božský původ a božské poslání. Buddha na rozdíl od Krista neprolil za člověka svou krev, nezemřel jako mučedník.
4) Křesťanství kategoricky odmítá jakoukoli modloslužbu a magii. Pro budhismus jsou ale magické rituály součástí meditace a cesty k dosažení nirvány.
U nás je nejznámější tibetská forma budhismu, spojená s postavou dalajlámy. Ten nynější, jenž bývá též častým hostem v Praze, se jmenuje občanským jménem Tendzin Gyatsho. Narodil se roku 1935 v Horním Tibetu a byl uznán na základě "osvícení" některých mnichů již ve stáří dvou let za převtělení 13. dalajlámy, tedy za 14. dalajlámu (každý dalajláma je reinkarnací předchozího). Slovo "dalajláma" znamená v překladu "oceán moudrosti". Dalajláma je hlavou všech tibetských mnichů a potažmo všech buddhistických věřících, kteří jsou s touto tibetskou formou budhismu spojeni. Gyatso tedy vstoupil do kláštera a také studoval na univerzitách, aby se připravoval na převzetí své úlohy.
Když Číňané obsadili roku 1959 Tibet, uprchl dalajláma do Indie, kde dodnes žije ve městě Dharmsala. Bojuje za politickou nezávislost Tibetu, za což mu byla roku 1989 udělena Nobelova cena míru. Nicméně manželé Trimondiovi vydali v 90. letech knihu pod názvem Stíny dalajlámy - sexualita, magie a politika v tibetském buddhismu. Zajímavé je, že dalajláma tyto pro sebe nepříznivé informace se nikdy nepokoušel vyvrátit, ale nabídl autorskému páru miliony dolarů za skoupení veškerého nákladu knihy.
Dalajláma je svým smýšlením téměř ateistou - i když tibetský buddhismus spočívá spíše na pohanských kultech. Hlásí se dokonce i k marxismu a jednoznačně prohlásil v rozhovoru pro časopis Die Zeit 22. 10. 2009: "Ano, jsem marxista. Komunismus spočívá na násilné totalitární společnosti, kapitalismus na přání má být čím dál bohatší. Marxismus se ale pokouší to, co máme, spravedlivě rozdělit." O tom, že totalitní komunismus by nemohl existovat bez marxismu a jeho nauky, samozřejmě ani slovo, rovněž tak o Marxově ateismu a jeho snaze zlikvidovat hrubým násilím křesťanství, jak ukázal příklad Pařížské komuny roku 1871, kdy Marx krutosti komunardů vůči Církvi nadšeně velebil. Dalajlámovo přihlášení se k marxismu však nijak nekoliduje s pohanskými kulty tibetského buddhismu, jehož je nejvyšším reprezentantem. Tady ovšem se musíme ptát, jestli si dalajláma opravdu zasloužil Nobelovu cenu míru, protože ochranný znak, který zvolil za symbol svého "pontifikátu", vůbec neprozrazuje mírumilovné úmysly. Představuje ho bohyně Palden Lahmo, která, ověšena náramky z lidských lebek, jede na koni přes krvavé jezero a jako podložku má pod sebou kůži staženou ze svého syna, jehož vlastnoručně zavraždila.
Podobnými krutými a zvrácenými symboly a zobrazeními božstev se buddhismus jenom hemží. To má ovšem své důsledky. Roku 1997 došlo přímo v místě dalajlámova exilového pobytu v Dharmsale k rituálním vraždám tří lidí, při nichž byla obětem stažena kůže z těla. Dalajláma se sice od tohoto distancoval a čin odsoudil jako dílo sektářů, nicméně nutno si klást otázku, proč u křesťanů k podobným rituálním zvrácenostem nikdy nedocházelo, ani u křesťanských sektářů ne. Už z toho je patrné, že mezi křesťanstvím a buddhismem zeje nepřeklenutelná propast.
Málo je také známo, že novicové v buddhistických klášterech musejí prožít nějaký čas ve sklepních místnostech s lidskými kostmi a příšernými zobrazeními podobnými bohyni Palden Lahmo a oddávat se magickým praktikám, které ve své podstatě neznamenají nic jiného než vzývání démonů. Evropští obdivovatelé buddhismu rádi poukazují na to, že toto náboženství je mírumilovné. Je pravdou, že jednou z tezí buddhismu je soucit a neubližování lidským tvorům. S tím se ale těžko dají srovnat výše zmíněné symboly a rituály. Mírumilovná též rozhodně není nauka o příchodu krále Rudry Chakrina, jenž prý "vyčistí svět s kolem v ruce" - a to vyvražděním všech, kteří nepřijímají Buddhovu nauku. To se má stát údajně roku 2337 po Kristu. Tomu věří i současný dalajláma, jak se několikrát sám veřejně přiznal. Buddhisté mají na svědomí mnoho prolité křesťanské krve. Japonští katoličtí mučedníci na přelomu 16. a 17. století byli oběťmi především tamních buddhistických kněží, podobně později i ve Vietnamu a v dalších asijských zemích. A nejednalo se pouze o vzdálenou minulost, buddhisté vraždili katolíky i ve 20. století. Papež Jan Pavel II. povýšil roku 1992 na oltář francouzského misionáře Mauritia Tornaye. Ten působil ve 30. letech 20. století právě v Tibetu. Ačkoliv se vyznamenal mnoha charitativními akcemi ve prospěch hladovějícího obyvatelstva, vyčerpaného válkou, přesto byl roku 1949 buddhistickými mnichy v Jerkalu zastřelen, protože "propagoval katolické náboženství". Ještě několik let před smrtí si pater Tornay v dopise rodině stěžoval, že "těm, kteří se přihlásí ke křesťanství, hrozí tak kruté mučení, že je hrůza na to vůbec pomyslet". Roku 1966 byl buddhistickými mnichy otráven jejich představený Odser Lama, občanským jménem David Tenzing, jen proto, že konvertoval ke katolicismu.
Nedejme se tedy mýlit! Buddhismus je falešným náboženstvím, o němž platí varování sv. Pavla, že pohané, přinášející oběti svým bohům, obětují ve skutečnosti démonům. Buddhismus a křesťanství jsou dva zcela rozdílné světy. Samozřejmě i buddhista může být spasen, jestliže Krista bez vlastní viny nepoznal a žije podle přirozeného mravního zákona, ale spasí ho Kristus, nikoli Buddha. Nenabídne mu reinkarnaci ani nirvánu, ale věčný život v Boží Trojici, jestli ho přijme. Buddhismus Jej ale v žádném případě ke spáse nepřivede, protože magické rituály, jichž používá, ukazují jednoznačně na jeho původ z tohoto druhého království, nikoli z království Kristova.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 01. 10. 2021 11:22
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jak to, že jediný pravý katolík zavítal na fórum protestantských heretiků?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 01. 10. 2021 12:13
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jedná se samozřejmě o copypastu nějaké z mnoha knížek PhDr. Radomíra Malého, českého katolického ultrakonzervativce, které jsou v odborném světě zcela vysmívané. Na toto slohové cvičení se dá říct všechno možné, ale řeknu jen málo: MNĚ BUDDHISMUS VELMI IMPONUJE. Už Schopenhauer si všiml mnoha styčných bodů - v etice, v pesimismu, hodnotě soucitu a vykoupení soucitným milosrdenstvím. Buddhistu přijímám jako svého bratra a tak to i zůstane.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 01. 10. 2021 12:37
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jojo, magistr s rigorózní zkouškou alias profesor pan Malý: všichni svou modlitbou uctívají démony, i my protestanti, protože věříme ve falešného Krista, co nám prý odpouští hříchy bez pokání za pouhou víru. I v samotné katolické církvi je pravda jenom to, o čem to rozhodne on s jeho jediným pravým postlefébvrovským hnutím.
Od: Anonym: Míša---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2021 01:32
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Martin napsal(a):
 Jojo, magistr s rigorózní zkouškou alias profesor pan Malý: všichni svou  modlitbou uctívají démony, i my protestanti, protože věříme ve falešného  Krista, co nám prý odpouští hříchy bez pokání za pouhou víru. I v samotné  katolické církvi je pravda jenom to, o čem to rozhodne on s jeho jediným  pravým postlefébvrovským hnutím.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 04. 10. 2021 07:50
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Snad to někde na gerontopsychiatrii viděli a zareagují na to. Mně se nehorázně líbily v přiloženém videu záběry do nečetného publika Malého projevu - hotová pastva vypatlanosti. Nejsem si jistý, jestli nositelé podobné moudrosti s nacionalistickými vlajkami vůbec dokážou používat příbor, deodorant a toaletní papír, počítat do pěti, podepsat se apod.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 04. 10. 2021 11:35
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Viděl jsem kdysi jeho “přednášku” o Lutherovi. Posměšky na protestanty, povýšenost samolibého dědka, vulgarity, lhaní. Pomluvy na katolickou církev, scestné komentáře 2. Vat. koncilu. Vyžíval se v Lutherově “ožralství a smilnění,” které prý mají protestanti v jejich církvi dovoleno, ke spáse prý stačí pouhá víra ve své spasení. Skupinka podobně laděných sektářů tvořící publikum hltala každé slovo.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 04. 10. 2021 12:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Já jsem si spíš říkal, že ta nacionální čeládka, která přizvukuje a tleská Malého tlachání na náměstí (o "sanitární totalitě"), že tam někde určitě budete vy. Nebo vaši sourozenci.
Od: Anonym: Gabča---.customers.tmcz.cz )
Kdy: 15. 10. 2018 14:31
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Krásný den,
zaujala mne tato diskuze, a jsem vcelku zvědava, zda některé z milionu "pravd" mohou být kompatibilní s mými názory. Reinkarnaci nevnímám nikterak pouze jako převtělování duše. Domnívám se, že jde o velmi komplexní proces "soudu" a následné transformace energií. Náše konkrétní existence je vázána na prostor a čas, ve kterém konáme. Podle mého názoru mají naše činy váhu nejen v přítomném okamžiku, ale i v celkové transcedenci. Záleží na tom, jakým způsobem existujeme teď a tady, ale projevy naší přítomné existence jsou dalekosáhlé a někdy nestačí ani jeden život k tomu, abychom došli uzavření kruhu. Vycházím zde z čistě logického hlediska, každý začátek má nějaký konec; a pokud jsou spojeny, jde o nekonečné opakování koloběhu, ale myšlenku začátku a konce to nikterak nevylučuje. Například Buddha tvrdil, že svými činy teď a tady se můžeme oprostit z nekonečného koloběhu znovuzrození (sansáry). Tibetská myšlenka o světech, kam je možné naši enerii poslat, čítá třeba svět duchů, kdy člověka v přítomném okamžiku váží silné emoce, které mu později (v době posledního soudu) nedovolí opustit minulou existenci a tedy přejít do další. Také prý exxistují světy démonů, kde se enerie lidé, jež páchali zlo, transformuje v hrůzné "bytosti", jež nedojdou odpočinku. Z tohoto světa je, údajně, nesnadno se dostat. Ale také se prý můžeme znovuzrodit jako lidé, dostat tak druhou šanci pro své činy, můžeme se narodit jako zvířata, či jako vyšší bytosti. Těch světů je více. Osvobození se z kruhu nekonečného znovuzrození je obdobné jako konečné blaho, svatost, vstoupení na nebesa. Ježíš si, dle mého názoru, byl vědom možnosti, kterou lidé mají v každém okamžiku svého života. Věděl, že prodchnutí duchem a vstoupení do království nebeského je výsledkem akce a reakce, jež máme v rukou právě my, teď a tady. A jaká jiná doba je nejvhodnější k sebeuvědomění na nejvyšší úrovni než ta zkažená? Kdyby bylo za starých dob vše v pořádku, těžko by se zrodily tak velké a ušlechtilé myšlenky o spravedlnosti, pokoře, a pravému jednání ve jménu nejvyššího řádu, kterému neunikne nikdo, i kdyby se sebevíc snažil pohroužit se do materiálního světa.
To je ovšem pouze jeden názor z trilionu a ve své podstatě je nedůležitý, i kdyby byl pravdivý. Absolutní pravda podle mne neexistuje, a upřímně o ni v tomto světě ani nestojím. Zkušenostní poznávání božího díla je mi totiž mnohem příjemnější, a tak je mi milé, mít možnosti a vědět, že někde některá ze všech těch možností se možná jednou vyjeví jako skutečná..
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 27. 03. 2019 08:34
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Můžeme se zde shodnout na mnohém, co se týká života a rozhádat se na tom co bude po smrti. O to jaké to bude po smrti, si popovídáme až po smrti. Co se týče karmy, ať si každý sám sobě odpoví, jestli se mu nějakým způsobem něco v životě vrací, či ne. Ohromná moudrost je v Mrazíkovi,Ivan se zbaví medvědí hlavy až po té, co udělá dobrý čin z čistého srdce.
Od: Anonym: Karel <> ( ---.skoda-js.cz )
Kdy: 15. 11. 2019 13:54
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Dobrý den,
všem. Chci se s vámi podělit o zkušenost, jsem křetěný křesťan v Evangelické církvi, pak jsem přestoupil do katolické Církve kde jsem byl biřmován. Vědomě vím co říká a učí Církev o reirkarnaci, vzhledem k tomu, že se zajímám o filozofii, teologii a společenské vědy vůbec vím rozumově toho dost, ale… Když mne bylo (budu psát strčně) cca 5 let a na to si vzpomínám dost jasně, byl jsem v muzeu v Berlíně s rodiči Asyrie a Babylonu, když jsem procházel Ištařinou bránou měl jsem stav, kdy jsem věděl, že už jsem ji viděl a znal velice dobře. Další zajímavá věc, jako malý, tak se mi zdálo hodně o Jihu USA Mississppi, Texas, atd. Když jsem dostal v 9 letech kytaru zkoušel jsem hrát různým stylem, hrál jsem, zkoušel jsem, zažité styly v té době mne neoslovovali a když jsem si tak brnkal, tak mne jeden známý řekl, že hraji pěkné americké blues (v té době před rokem 1989 jsem se stím nikdy nesetkal!) po roce 1989 jsem díky informovanosti začal sledovat různé školy hry na kytaru viděl poprvé pravé americké blues z Mississippi a věděl jsem, že je to to co chci hrát a co někde podvědomě znám? Dodnes si ho brnkám a jde mi to, tím se nechci chválit jakobych vědělk jak na to. Samozřejmě jako správný křesťan jsem odmítal věřit, že reirkarnace je možná, viděl jsem v tom dílo ďábla. No jako perla na konci z krátké minulosti mne moje mamka, která zemřela, dala vědět kde se příště narodí s přesnou adresou, napřed jsem se tomu smál a říkal jsem si, že jsem se asi zbláznil, tak jsem zadal adresu na internetu v mapách i když měla název prapodivný ukázala se skutečné místo, které existuje. No moje mami byla křetěná katolička. Nevím co si o tom myslet. Neříkám nic a nic nepropaguji, jde o zkušenost. Samozřejmě jich bylo víc, ale tyto jsou nejzásadnější, které se týkají minulých životů na které jsem si vzpomněl? Pokud máte někdo podobnou zkušenost klidně mi dejte vědět. Pěkný den všem K
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2019 16:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Ty vaše zkušenosti jdou ovšem vykládat různě, nejenom reinkarnačně. A jdou pochopit i zcela nenábožensky. Trochu například rozumím hlubinné psychologii. A podle té se zkušenosti lidí, i dávných generací, ukládají do kolektivního nevědomí, které je součástí psyché a spolu s ní děděno, a z kolektivního nevědomí se pak mohou vynořit do vědomí leckomu z potomků. Tím nechci vaše zkušenosti vykládat, jen chci říct, že pokusy o pochopení jsou různé možné.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 16. 11. 2019 13:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

přesně tak, jsem na jednu stranu takovými zkušenostmi uklidňován, protože to je hmatatelný důkaz přenosu vloh a dokonce estetického cítění geny, na druhou stranu jsem zneklidňován, protože vnímám, že na nás mohou působit i duchovní mocnosti různými způsoby. (reinkarnaci vylučuje rozptyl období, nebo si myslíte, že jste byl nejdřív v Babyloně a pak na západě třeba v 19. stol? co bylo mezi tím?) konečně-spirituály byly mezi křesťany rozšířené i před revolucí, takže odtud je ke blues už jen krůček. Vysvětlení je tedy velmi snadné.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 17. 11. 2019 08:39
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Co bylo mezi Babylónem a 19.stol. je nesmyslná poznámka. Čas je vázán na prostor. Ten lze definovat jako trojrozměrný útvar obsahující tělesa. Jde tudíž o materiálně vymezenou veličinu. Jaké jsou zákony na onom světě, netuším, ale rozhodně o něm nelze uvažovat v intencích materiálního světa. To bychom nakonec mohli dojít k názoru, že když je Bůh Pán, tak má pindíka a mohli bychom se ptát, jestli s ním také čůrá a má nějaký nebeský záchod a jak vypadá ten záchod, jistě bude honosný, lepší než ten náš pozemský, když jde o záchod nebeský. To jsou nesmysly.
Od: Anonym: Karel <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 09:53
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

No zalezi jak vnimame cas, trochu se zabyvam nyni po skusenostech mam i jine samozrejme, Indoevropskou kulturou, kulturou nasich predku, ktera nebyla potrisnena “jedem z Judey” jak mlivili o krestanskych Keltove:-). Je zajime jak se nam historie dnes otvira a jak vidime souvislosti hostorickych vazeb. Dnes zijeme ve spolecnosti, ktera vidi cas linearne od az do. Problem je v tom, ze nasi predkove videli pritomnost ne ted ve 14 hodin, 15 hodin, atd. Ale ted a tady znazornujic to kolovratem. Dnesni se veda priklani k tomu, ze vse se deje najednou jen mi mame to tak nevnimame.
Reinkarnace pokud se na to clovek podiva a porovna obe nauky tedy se soucasnou krestanskou vizi, tak je reikarnace na otazku dobra a zla odpovida srozumitelneji, proc nekdo trpi timto a druhy zase timto, atd.
Dalsi problem je to, ze dnesni zkoumani historie odhaluje zajimave skutecnosti i o tom, kdo byl Mojzis, cetl jsem studii o Osarphsehovi odpadlem egyptskem knezi monoteistickych reforem faraona Achnatona, ktery vyvedl narod malomocnych z Egypta. Pokud Mojzis nebyl tim kym rika Bible, tak pada jak Judaismus, tak i krestanstvi. Videl jsem film Agora kde tehdy zidovska sekta krestane popravila brutalnim zpusobem Hypatii z Alexandrie a znicila Alexandrii perlu vzdelanosti a tehdejsiho sveta. Trosku mne ten film vydesil. Potom jsem si precetl reformy Cyrila a Metodeje ke Slovanskym narodum coz mne taky vydesilo, kdy predstava krestanstvi nabozenstvi miru prinaselo pokoj se rozplyva v historickych faktech. Atd. je moc dobre, ze svetlo poznani naplnuje jenzemi a at je pravda jakakoliv chci ji poznat?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 11. 2019 10:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Vy jste asi musel v předchozím životě provést něco hodně zlého. Možná proto ten bordel v hlavě. Sorry
Od: Anonym: presbyter--- )
Kdy: 17. 11. 2019 10:50
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

V minulem životě jsem byl kosmonaut. Totiž dobře si vybavuji vzpomínky na Gagarina.
Od: Anonym: Karel---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 14:05
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pokud by jste mel zazitek Gagarina, pred tim nez jste o nem slysel a neco vedel, tak je to zajimave, pokud si myslite, ze jste byl Gagarin kdyz jste o nem cetl, tak to se da vysvetlit?
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 02. 12. 2019 22:57
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Gagarin jsem já!
Od: Anonym: Karel---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 14:03
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Z ceho tak usuzujete?
Od: Anonym: Dominik <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 14:39
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

No jestli mohu trochou do mlyna, trochu se o reirkarnaci zajimam. Zajimave jak napriklad Dalajlama kontinualne vladne, pred smrti rekne kde a jak se narodi, kde maji hledat jeho zaci znovuzrozeneho Dalajlamu, po urcite dobe jdou jeho zaci na misto urcene a hledaji reirkarnovaneho Dalajlamu. Pokud najdou a domnivaji se, ze dotycny je reirkarnovany Dalajlama, tak pohovori s rodici a chlapce, nebo divku na miste urceni aniz by ji neco rekli odvedou kde predlozi predmety zemreleho Dalajlamy s ostatnimi tisice vecmi, pokud dotycne dite urci a prihlasi se k vecem, ktere patrili zemrelemu (myslime osobni veci) a rekne, ze to je jeho, je to znamka toho, ze byl znovurozeny Dalajlama nalezen. Pekny film Maly Buddha, ktery vypravi o teto zlusenosti. Jinak je znamo o psychologu, kteri se tim zabyvaji, ze deti cca do 6 let jsou schopne se rozpomenout na minuly zivot, nekdy i zivoty pokud s timbylo spojene nejake trauma. U nas se tim zabyva napriklad Stanislav Groff, ktery v roce 1968 emigroval do USA je objevitelem holotropniho dychani, pri kterem si lide rozpominaji na sve minule zivoty. Je toho samozrejme vice nase Indoevropska civilizace s tim zila bezne. https://enigmaplus.cz/dukaz-reinkarnace-mlady-muz-tvrdi-ze-byl-pilotem-ve-2-svetove-valce/
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 17. 11. 2019 14:58
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Holotropní dýchání je praktika, která může člověka pěkně "vygumovat", takže to rozhodně nedoporučuji. Je zvláštní, že příznivci reinkarnace vůbec neuvažují o existenci duchovních osobností, které jsou kolem nás a mohou nás různým (většinou špatným) způsobem ovlivňovat, pokud se jim otevřeme. Jistý kazatel, který byl dokonce biskupem jedné denominace uvádí, jak byl pozván V. Havlem k setkání našich duchovních "představitelů" s tibetským dalajlámou. Bylo to zvláštní setkání, protože aniž by se ti dva kdykoliv viděli, nebo znali , tak zde probíhalo střetnutí duchovních sil. Dalajláma přivezl temnotu, která by se dala "krájet". Takže "předávání si" démona z generace na generaci není nic obdivuhodného a vysvětluje to leckteré znalosti, který dotyčný mít jinak nemůže. A víte proč Satan tak stojí o to, aby lidi reinkarnaci navzdory pravdě v Písmu věřili? Protože takoví spoléhají něčemu, co nikdy nepřijde, doufají že se stanou skutečnými lidmi až někdy příště, doufají v chiméru, která nikdy nepřijde. Jsou to obelhaní chudáci, kteří až otevřou oči před Nejvyšším na soudu, už bude pozdě. Bible (a Duch) jasně říká, že: "člověk JEDNOU zemře a potom bude soud".
Od: Anonym: Dominik <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 20:25
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Demon a Dabel je prevzato ze zidovske tradice, no zajimave je to, ze Jah je jmeno zidovskeho Boha a je to prevzato z Egypta. Jah byl v Egypte Bohem temnoty? Halelujah je vlastne podle egyptske mytologie vzyvani ZLA? Zalezi na ci strane byla ta temnota?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2019 18:36
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Samozřejmě, že pro Egyptská božstva bylo vzývání Hospodina zlem. O Boží síle a moci se však egypťané velmi dobře přesvědčili za Mojžíše. V podstatě nic z toho nedovolili zapsat, takže se toho moc od nich nedočteme. Nicméně Bůh Egypt nevyhladil, Egypt má své místo a to i v historii božího lidu. Stejně jako zatím nezničil démony a mocnosti, kteří zde na Zemi mají také své místo a určení. My máme mít však zrak upřený ke Kristu. Zkusili jste svěřit svůj život Kristu a vyznat svá provinění? Udělejte to.
Od: Anonym: Dominik <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 20:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Dominik <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 17. 11. 2019 21:15
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

No napriklad Zalm 104 je oslavou monoteistickeho boha slunce Atona, hebrejsky Adonaj. Zide opsali od Egyptanu a dali do Bible. Jediny faraon Achnaton chtel zavest monoteismus a uctivani Boha slunce Atona…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2019 09:28
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Přál bych si, aby se ti, které tyhle věci zajímají, nenechali zmást instantními moudrostmi, které se tady od včerejška objevují. Existuje i seriózní religionistika, zájemcům ji vřele doporučuji. Takhle jednoduše, jako vzájemné vykrádání chvalozpěvů na Slunce, totiž ty věci fakt nefungují
Od: Anonym: Dominik <> ( ---.pilsfree.net )
Kdy: 18. 11. 2019 16:11
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Seriozni religionistika? Co to je?
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 24. 11. 2019 10:41
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

No jo, pro vás tu jsou všichni pitomci, vše je instantní, jen vy víte.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 02. 12. 2019 19:13
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

V 16 století v době tvrdé rekatolizace proběhlo v lese nedaleko místa kde bydlím tajné protestantské shromáždění. Zodpovědný šafář informoval o této události vrchnost slovy, dne toho a toho se tam a tam zjevil ďábel, v jeho očích byli protestanté posedlý ďáblem a to že toto setkání proběhlo bylo dílo ďáblovo. Stejně tak vy dnes tvrdíte, že Dalajláma přivezl temnotu. Jestli jsou vaše slova světlem, hlásím se k temnotě, protože je v ní víc světla než ve vašich slovech. Jestli je se třeba něčeho obávat, tak je to fundamentalismus, jakýkoli fundamentalismus.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 12. 2019 21:57
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jiří (a Pavle), malá korektura, abyste se nepřeli blbě. Pro buddhisty (a dalajlámu) není víra v reinkarnaci nadějným spoléháním. Nutnost znovu se narodit je naopak trestem.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 02. 12. 2019 22:56
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Já se narodím příště jako svůj pes. Ten se má jako prase v žitě. Tak jakýpak trest.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 12. 2019 07:27
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jako svůj pes se narodit nemůžete, to by bylo zdvojení duši, a byla by to hereze zřejmě i pro buddhismus. - Můj indický přítel říkává, že je ovšem rozdíl narodit se jako pes v Anglii a v Indii. Od něj jsem slyšel i tato slova, že anglický pes se má "like a pig in the mud".
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 12. 2019 20:09
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pavel Tomíška napsal(a):
 V 16 století v době tvrdé rekatolizace proběhlo v lese nedaleko místa kde  bydlím tajné protestantské shromáždění. Zodpovědný šafář informoval o této  události vrchnost slovy, dne toho a toho se tam a tam zjevil ďábel, v jeho  očích byli protestanté posedlý ďáblem a to že toto setkání proběhlo bylo  dílo ďáblovo. Stejně tak vy dnes tvrdíte, že Dalajláma přivezl temnotu.  Jestli jsou vaše slova světlem, hlásím se k temnotě, protože je v ní víc  světla než ve vašich slovech. Jestli je se třeba něčeho obávat, tak je to  fundamentalismus, jakýkoli fundamentalismus.
Jakýkoliv "ismus" tedy lidská nauka je zavádějící. Jsme živi každým slovem, vycházejícím z Božích úst. Pokud ale nemáte ten FUNDAMENT, čili KRISTA, nemáte nic. Navíc jste nečetl můj příspěvek dobře, to že Dalajláma přivezl temnotu jsem nenapsal já, ale citoval jsem člověka, který se s ním setkal, byl biskupem AC a v duchovní oblasti znamenal trochu víc, než my tady všichni dohromady.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 03. 12. 2019 22:34
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jiří Polák napsal(a):
   Pavel Tomíška napsal(a):  > V 16 století v době tvrdé rekatolizace proběhlo v lese nedaleko místa  kde  > bydlím tajné protestantské shromáždění. Zodpovědný šafář informoval o  této  > události vrchnost slovy, dne toho a toho se tam a tam zjevil ďábel, v  jeho  > očích byli protestanté posedlý ďáblem a to že toto setkání proběhlo  bylo  > dílo ďáblovo. Stejně tak vy dnes tvrdíte, že Dalajláma přivezl temnotu.  > Jestli jsou vaše slova světlem, hlásím se k temnotě, protože je v ní  víc  > světla než ve vašich slovech. Jestli je se třeba něčeho obávat, tak je  to  > fundamentalismus, jakýkoli fundamentalismus.    Jakýkoliv "ismus" tedy lidská nauka je zavádějící. Jsme živi  každým slovem, vycházejícím z Božích úst.  Pokud ale nemáte ten FUNDAMENT, čili KRISTA, nemáte nic.  Navíc jste nečetl můj příspěvek dobře, to že Dalajláma přivezl temnotu jsem  nenapsal já, ale  citoval jsem člověka, který se s ním setkal, byl biskupem AC a v duchovní  oblasti znamenal trochu víc, než my tady všichni dohromady.      
Na tom, že byl padlej na hlavu, trvám a nic na tom nemění, že byl velikej. I blázen může být světoznámej a ještě to nic nevypovídá o jeho zdravém rozumu.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 04. 12. 2019 09:19
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Tolik lidí bylo zavražděno a umučeno ve jménu Krista, jediný důvod byl nepochopení netolerance. Chudák Kristus, tohle určitě nechtěl, takže s fundamentem opatrně. Četl jsem váš příspěvek dobře, vy někoho citujete, abyste podpořil své názory, píšete o něčem, o čem víte z druhé ruky, píšete o někom, kdo v duchovní oblasti znamená víc než mi všichni dohromady, ale nejmenujete ho proč? Přemýšlel jsem o tom, dovedu si představit, jak Dalajláma svým oblečením a vystupováním mohl připadat někomu, kdo se s takovými lidmi nesetkává cize. To ale není důvod říci, že přivezl temnotu. Pokud si myslíte, že jako biskup vnímal víc než mi všichni dohromady, možná. Možná, ale jeho představa o temnotě bylo stejná, jako vidění temnoty duchovních autorit koncilu, který poslal mistra Jana Husa na hranici.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 10:26
Předmět: tolerance

Pavlovi: S většinou toho, co píšete, souhlasím. Jen pokud svými dvěma prvními větami chcete říct, že kristovským ideálem je tolerance, tak s tím nesouhlasím. Určitá vrstva evangelia a Nového zákona tak vyznívá, to je pravda. A dnes se dostává do popředí, protože souzní s humanismem. Ale u Ježíše máte také vrstvu velmi netolerantní, kdy své protivníky odsuzuje, a říká dokonce, že do vztahů mezi lidmi patří často meč. - Víte, není to tak jednoduché, a br. Polák se svou nesmiřitelností není úplně mimo.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 04. 12. 2019 12:08
Předmět: Re: tolerance

Václav Malý v jednom rozhovoru v televizi o Islámu řekl, že rozdíl mezi současným křesťanstvím a a současným Islámem je ten, že v současném Křesťanství je názor, že je svaté texty třeba chápat doslovně již překonán. Fundamentalismus, je právě lpění na doslovnosti. Bůh je láska a démonizace něčeho, co nechápu není láska, víc není třeba vědět.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 12:20
Předmět: Re: tolerance

Nálepkami byste si snadno pomohl, to je jasné: všechno, co se mi z evangelia nelíbí označím jako "fundamentalismus". Ale zkuste si představit, že čtete evangelium nepředpojatě. Ne že předem víte, co z něho vyčíst máte. Zkusil byste si kousek po kousku z přečteného skládat Ježíšův obraz. Obraz Ježíše tolerantního vůči všemu by vám z toho nevyšel, to se vsadím. Mně se taky líbí "All we need is love." Ale poctivé evangelium je bohatší. Obsah lásky je bohatší a diferencovanější než bezbřehá tolerance.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 12. 2019 12:57
Předmět: Re: tolerance

Pane Wrano, to se ale netvařte, že snad čtete evangelium nepředpojatě, že nějak pracujete s jeho hlubšími vrstvami apod. To by bylo křiklavé nedorozumění. Pamatujete si třeba, jak jste tu hulákal na někoho, kdo pochyboval o biblické korektnosti formulace Trojjediný Bůh s jediným argumentem: že by prý dotyčného za takový názor vyhodili od zkoušky na Evangelické teologické fakultě? Dotazem u profesora teologie na této fakultě jsem si navíc ověřil, že toto je rovněž nepravda. Bez ohledu na téma tolerance nás tu nekrmte nějakým zcela nezaloženým hermeneutickým sebevědomím o vaší nepředpojaté a mnohovrstevné četbě Bible, dík.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 13:40
Předmět: Re: tolerance

Použil jsem slovo "nepředpojatý" ve smyslu, že čtete evangelium, aniž byste předem věděl, co z něho vyčíst máte a chcete. Takové nepředpojatosti do značné míry schopni být můžeme. A já si myslím, že se o ni snažit máme. O "mnohovrstevnosti" četby jsem pak nemluvil vůbec. Ne že by to nebyla rada skvělá. Ale proteď a pro prolomení lacině humanistického chápání Bible stačí něco prostšího: číst evangelium prostě tak, jak mu jsem schopen porozumět. - Profesora systematické teologie ode mne pozdravujte. Myslím, že o konzultaci s ním neříkáte pravdu.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 04. 12. 2019 14:22
Předmět: Re: tolerance

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Použil jsem slovo "nepředpojatý" ve smyslu, že čtete evangelium,  aniž byste předem věděl, co z něho vyčíst máte a chcete. Takové  nepředpojatosti do značné míry schopni být můžeme. A já si myslím, že se o  ni snažit máme. O "mnohovrstevnosti" četby jsem pak nemluvil  vůbec. Ne že by to nebyla rada skvělá. Ale proteď a pro prolomení lacině  humanistického chápání Bible stačí něco prostšího: číst evangelium prostě  tak, jak mu jsem schopen porozumět. - Profesora systematické teologie ode  mne pozdravujte. Myslím, že o konzultaci s ním neříkáte pravdu.
Se svojí netolerancí jste pro soužití s lidmi nevhodný.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 15:02
Předmět: Re: tolerance

Co já, já se o toleranci víceméně snažím. Ale Ježíš na svou netoleranci dojel.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 12. 2019 15:33
Předmět: Re: tolerance

A. Wrana: Manipulujete k uzívání. Šéf katedry systematické teologie byl pobaven vaší úvahou. Žádné názory na trojjedinost Boží nemohou být podle něj z akademické teologie vytěsňované, hlavně pokud se prý opírají o koherentní biblickou, teologickou a filozofickou argumentaci.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 15:43
Předmět: Re: tolerance

Vaše pocitové hodnocení jistě nepovažujete za podstatný argument.
Nenajdete náhodou to, co jsem před časem napsal? Pokud ano, můžete tady dát odkaz, rád si to připomenu. Myslím, že jsem nepsal bez argumentů, jak tvrdíte.
A jestli si trochu vzpomínám, tak část mého zdůvodnění pro vyhození od zkoušky bylo tvrzení, že prý pro učení o Trojici nejsou biblické podklady. Jelikož jsem přesvědčen že jsou, nevyhovuje podle mne takové tvrzení požadavku na "biblickou koherenci" (pokud jsou to opravdu slova kolegy JŠ).
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 15:48
Předmět: Re: tolerance

Takže za svým tvrzením si dále stojím. "Kdo popírá, že Duch svatý je v Novém zákoně osoba", by podle mého měl vyletět ze zkoušky ze systematické teologie.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 12. 2019 15:53
Předmět: Re: tolerance

A. Wrana: Ale houby pocity. Žádné mé pocity se tu nenacházejí. Nemanipulujte pořád. Kvůli sobě nemanipulujte. Nepoctivé a manipulativní postupy ubližují na prvním místě tomu, kdo je používá.
Při troše znásilnění podložíte jakýkoli nápad Biblí, včetně existence špagetového monstra.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 16:01
Předmět: Re: tolerance

Tady šlo o mé tvrzení, že "podle Nového zákona je Duch svatý osobou". Váš požadavek, že toto tvrzení nemám podkládat Biblí, je nesmyslný.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 12. 2019 16:13
Předmět: Re: tolerance

Zřejmě o tvrzení, že Duch svatý není SAMOSTATNOU osobou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 16:23
Předmět: Re: tolerance

Co myslíte přívlastkem "samostatný"? A kdo tvrdí, že je "samostatnou" osobou? A má se to tvrdit, nebo nemá?
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 04. 12. 2019 21:58
Předmět: Re: tolerance

Už dlouho se tu nedělo nic, co by mě mohlo zajímat, pane faráři. Ale teď jste ve mně vzbudil opravdu zvědavost. Rád bych Vás poprosil o odpověď na toto tázání:
1) kde se v Bibli píše, že Duch Svatý je osoba?
2) co myslíte tím, že Ježíš "dojel na svoji intoleranci"?
Děkuji za odpověď předem a užijte si Advent.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 12. 2019 22:27
Předmět: Re: tolerance

Danieli, zdravím vás.
k 1) zkuste třeba populární výklad http://www.prostekrestanstvi.cz/mimobiblicke-odkazy/duch-svaty-je-osoba-trojice , čtěte druhou polovinu článku od "Duch svatý je osoba". Třeba s tím ani tak nebudete souhlasit, ale o tom můžeme mluvit a já tu nemusím psát traktáty od elementárností.
K 2) kdyby byl Ježíš tolerantní vůči svým náboženským protivníkům, zákoníkům, farizeům, saduceům, velekněžím, nemuseli mít potřebu se ho zbavit. Ale on je snižoval, kritizoval apod.
Od: Anonym: Hodan Daniel jr.--- )
Kdy: 05. 12. 2019 17:01
Předmět: Re: tolerance

1) Máte pravdu: je to neuvěřitelná demagogie, matení slovy a gramatikou, které dělá přesně to, co zde vytýkáte jiným: nachází v textu to, co tam hledal. Autor předstírá znalost mnoha jazyků, ale s tou řečtinou je to jen hraní se slovy, na aramejštině si pak vylámal zuby absolutně. No nic: přesně to, co jsem čekal. Schovávání se za jiné a jiné texty, ale žádný skutečný argument.
2) Je dosti diskutabilní, podle toho, co uvádíte, zda byl netolerantní Ježíš, nebo ti jeho odpůrci? V mnoha případech jejich argumentace v NZ připomíná myšlení běžného evangelíka. Je dráždila šířka jeho záběru. Ostatně, přečtěte si Kázání na hoře, zvláště to, jak si představuje dokonalost Boží, kterou vyžaduje i od svých posluchačů, ať už jimi mají být Židé, nebo křesťané.
Pokud jde o tu "elementaristiku", připomněl jste mi bonmot jednoho mého známého theologa, že ten, pro koho jsou otázky víry tak elementární, že už nestojí za přemýšlení, by měl přemýšlet o důchodu. Jaké máte koníčky?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 12. 2019 19:22
Předmět: Re: tolerance

1) Např. to, jak evangelium Janovo pojímá Ducha jako Přímluvce / Utěšitele, jsou charakteristiky, které postihuji osobu (personu, hypostázi) ve smyslu tohoto pojmu v době, odkud tento pojem pochází. Takto plynule a organicky to pak přechází k apoštolským Otcům i do patristiky.
2) Jistě byla netolerance mezi Ježíšem a jeho náboženskými protivníky vzájemná.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 05. 12. 2019 19:47
Předmět: Re: tolerance

K 2) kdyby byl Ježíš tolerantní vůči svým náboženským protivníkům, zákoníkům, farizeům, saduceům, velekněžím, nemuseli mít potřebu se ho zbavit. Ale on je snižoval, kritizoval apod.
Všichni v tomto výčtu byli Židé, napadáni za to, že pokřivují slovo Boží.
Jak z toho odůvodníte označení Dalajlámy satanem?
Obecně i u nevěřících 'po ovoci poznáte', na Hitlera a podobně bych se neptala. Nakolik vím, nese Dalajláma dobré ovoce.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 05. 12. 2019 09:06
Předmět: Re: tolerance

Český křesťanský mystik Karel Makoň tvrdí, že po cestě po níž se dá kráčet (např. Bible)se dá jít jen do určitého bodu, dál se dá jít jen po cestě po níž se nedá kráčet (termín si vypůjčil z taoismu), dál prostě neexistuje návod. Pokud se člověk vydá cestou, po které se nedá kráčet, podle Karla Makoňě na své duchovní cestě prochází ve stupních celým Kristovým životem, narozením, dětstvím, překročením Jordánu, smrtí na kříži, vzkříšením a vystoupením na Nebe.
To je moje tečka v téhle diskuzi.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 12. 2019 11:58
Předmět: Re: tolerance

To, že končíte, respektuji. - Tady chci jen připsat, aby nebyl někdo sveden, že Karla Makoně za křesťana nepovažuji. Asi gnostik, to nevím jistě, tak hluboce jsem se jím nezabýval. Ale křesťan není určitě, natolik jsem ho načetl.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 05. 12. 2019 16:23
Předmět: Re: tolerance

Nechtěl jsem nikoho svádět, chtěl jsem jen říct, že pokud se dostanete za slova, může se sejít křesťanství s metafyzikou východu, i když se ve slovech nikdy nesejdou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 12. 2019 21:15
Předmět: Re: tolerance

Pokud se dostaneme za slova, můžeme si rozumět i se šneky a lišejníkem. A co jako?
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 05. 12. 2019 23:28
Předmět: Re: tolerance

Tahle bagatelizace je dost slabá. Kosmologie čínské věštebné knihy I-ting je na miliardy světelných let vzdálená křesanství. Nikdo nedokázal její duchovní hloubku pro evropany vyložit tak jako Richard Wilhelm, bylo to protože Richard Wilhelm byl věřící člověk, vzdělaný v teologii.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 05. 12. 2019 23:31
Předmět: Re: tolerance

křesťanství Mám starej noťas, občas se nějaké písmeno nenapíše.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 12. 2019 05:07
Předmět: Re: tolerance

Tím, že jste mou námitku označil jako bagatelizaci, jste se s ní vyrovnal? Tím jste chtěl říct, že není pravdivá?
Jo, I-ťing má duchovní hloubku. I když by se mělo říct, co se zde myslí slovem "duchovní". Ale jo. V tomto s vámi souhlasím. Jen nevím, proč to sem píšete? Je takové tvrzení tolerantní?
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 06. 12. 2019 08:19
Předmět: Re: tolerance

To je přeci jasný z předchozí diskuse. Jako jeden z příkladů, že když se překonají slova (forma), může být zdánlivě neslučitelný obsah slučitelný. Mám zážitek, že jsem doma náhodně otevřel I ting a přečetl jednu kapitolu, pak jsem jel do kostela na Bohoslužbu a zjistil, že v kázání slyším téměř přesně totéž, Mezi nebem a zemí zůstává, že jsem otevřel přesně kapitolu, která měla stejné téma jako kázání. A to bychom spolu mohli vést náboženskou válku.
A teď už fakt končím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 12. 2019 08:57
Předmět: Re: tolerance

Pokud jsem mluvil o porozumění s hlemýždi a lišejníkem, myslel jsem na mystiku přírodní. Někteří lidé tvrdí, že jsou schopni vnímat duši ve všem živém, duši veškerenstva. Když teď mluvíte o I-Tingu a jakési synchronicitě, Jung s Paulim se snažili tyto zkušenosti zapracovat do fyziky nekauzálních souvislostí. Znovu se ptám: no a co? Pokud tolerancí nazýváte uznání, že takové věci mohou fungovat a ovlivňovat člověka, jsem tolerantní spolu s vámi. Na druhé straně ovšem zároveň platí, že takové věci jsou jinde než podstata křesťanství (podle NZ jsou to jacísi jiní bohové) a křesťanská víra vůči ním může a má být velmi podezíravá a kritická. - Z toho, co jste psal, si myslím, že prožíváte období nadšení, jak všechno souvisí se vším. Myslím si však, že náš život má mít přirozený střed a těžiště. Např. Luther hledal "was Christum treibet", to je mi blízké.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 06. 12. 2019 10:17
Předmět: Re: tolerance

Ne všichni to vidí stejně:
V pavlovském symbolu Krista se stýká nejvyšší náboženská zkušenost Východu a Západu. Kristus, hrdina obtížený utrpením, a Zlatý květ, jenž vykvétá v purpurovém sále nefritového města: jaký protiklad, jaká nepomyslitelná rozdílnost, jaká propast dějin! Problém, který se hodí pro mistrovské dílo některého budoucího psychologa.
CG Jung v doslovu k Tajemství zlatého květu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 12. 2019 10:38
Předmět: Re: tolerance

Máte pravdu, ne všichni to vidí stejně. S tím Jungem jste u mně trefil do černého. Jung je pro mě velký a náročný učitel. Hodně se u ně učím. (Čtěte Junga, nečtěte Makoně.) Jung většinu života zápasí o prohloubení křesťanství, o to, aby se Kristus stal matrixem naší duše. Podle mého poznání však i Jung nakonec končí jako gnostik. (tj. názor, že k naplnění svého života se dostaneme po stupních svého poznání. Křesťanství oproti tomu říká, že pomoc pro nás je jen zvenku, od Boha, milost pro náš život je vlitá. Křesťanství říká, že věří v Boha, Jung, že zná Boha.) https://www.youtube.com/watch?v=VJD9smeA-HA I svého velkého učitele proto beru s velkou rezervou.
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 06. 12. 2019 17:57
Předmět: Re: tolerance

Nechtěl jsem kopírovat příliš dlouhou stať. Teď nevím jestli je to srozumitelné.
V pavlovském symbolu Krista se stýká nejvyšší náboženská zkušenost Východu a Západu.
Takže přidám ještě kousek:
Tak se může právě protestantskému člověku snadno přihodit, že osobnost Ježíšova, jež se v historickém prostoru nachází zevně, se může stát vyšším člověkem v nitru. Tím by se evropským způsobem dosáhlo toho psychologického stavu, který odpovídá stavu osvícenému podle východního pojetí.
CG Jung v doslovu k Tajemství zlatého květu
Co se týče Makoně, myslím, že mu křivdíte. Kráčí sice po stupních, ale tvrdí, že člověk sám nic nedokáže, potřebuje Boží milost. Ale nechci ho propagovat, některé jeho myšlenky se mi líbí, některé ne, nejsem zběhlý v křesťanství, takže jim třeba jen nerozumím.
Mám doma knihu vzpomínek CG Junga, kterou dovolil vydat až po své smrti. Sám sebe považoval za gnostika.
Já sám si tohle nehraju. Neřeším, jestli jsem taoista, křesťan,nebo gnostik. Tady jsem jako host, host v evangelickém sboru a host v rubrice otázky z venčí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 12. 2019 18:15
Předmět: Re: tolerance

Však jo, vaše hledačství oceňuji. Určitě jsem taky měl období, kdy jsem byl nadšen hledáním a nalézáním souvislostí mezi různými myšlenkovými směry. Tady jsem chtěl k tomu říct jen "b", totiž, že mnohdy je potřeba rozlišovat. Gnóze a křesťanství nejsou jedno, i když jsou si tak podobné. Tak i Ježíš měl farizeje jako svému snažení nejpodobnější, a přece se v evangeliu právě proti nim vymezuje nejostřeji. A stejně tak, když budete číst Jana od Kříže, což bych vám doporučil, ale ke čtení pečlivému, asi najdete podobnost s mnohým nekřesťanským, třeba i s taoismem, jak jste z toho nadšen, a přece vnějšková podobnost často klame.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 07. 12. 2019 00:35
Předmět: Re: tolerance

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Však jo, vaše hledačství oceňuji. Určitě jsem taky měl období, kdy jsem byl  nadšen hledáním a nalézáním souvislostí mezi různými myšlenkovými směry.  Tady jsem chtěl k tomu říct jen "b", totiž, že mnohdy je potřeba  rozlišovat. Gnóze a křesťanství nejsou jedno, i když jsou si tak podobné.  Tak i Ježíš měl farizeje jako svému snažení nejpodobnější, a přece se v  evangeliu právě proti nim vymezuje nejostřeji. A stejně tak, když budete  číst Jana od Kříže, což bych vám doporučil, ale ke čtení pečlivému, asi  najdete podobnost s mnohým nekřesťanským, třeba i s taoismem, jak jste z  toho nadšen, a přece vnějšková podobnost často klame.
Také se vymezuji…proti Evangnetu.
Od: Anonym: Marta--- )
Kdy: 05. 12. 2019 21:40
Předmět: Re: tolerance

po cestě po níž se dá kráčet (např. Bible)se dá jít jen do určitého bodu, dál se dá jít jen po cestě po níž se nedá kráčet
Připomíná mi to Jana od Kříže - znáte http://www.cestanahoru.org/blog/?page_id=4160
(např. ve středu obrázku: 'A nahoře nic', cesty a text dole)
Od: Anonym: Pavel Tomíška---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 06. 12. 2019 12:56
Předmět: Re: tolerance

Děkuji Když se věnuješ něčemu, již se nenoříš ve všecko, neboť abys došel ode všeho ke všemu, musíš úplně zanechati všeho…
To je taoismus jak vyšitej
Nechte Boha aby vás nesl…
V taoismu se tomu říká wuwej -nečinění
Nemusí být těžké se domluvit.
Ještě jednou dík.
Pavel
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 12. 2019 16:35
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pavel Tomíška napsal(a):
 Tolik lidí bylo zavražděno a umučeno ve jménu Krista, jediný důvod byl  nepochopení netolerance. Chudák Kristus, tohle určitě nechtěl, takže s  fundamentem opatrně. Četl jsem váš příspěvek dobře, vy někoho citujete,  abyste podpořil své názory, píšete o něčem, o čem víte z druhé ruky, píšete  o někom, kdo v duchovní oblasti znamená víc než mi všichni dohromady, ale  nejmenujete ho proč? Přemýšlel jsem o tom, dovedu si představit, jak  Dalajláma svým oblečením a vystupováním mohl připadat někomu, kdo se s  takovými lidmi nesetkává cize. To ale není důvod říci, že přivezl temnotu.  Pokud si myslíte, že jako biskup vnímal víc než mi všichni dohromady, možná.  Možná, ale jeho představa o temnotě bylo stejná, jako vidění temnoty  duchovních autorit koncilu, který poslal mistra Jana Husa na hranici.
Nejmenuji ho, protože ani nemusím. S Dalajlámou se setkal jediný biskup AC a pokud pohledáte tak velmi rychle najdete. Tohle nelze posuzovat zvnějšku, zde vůbec nešlo o nějakou exotiku v oblékání, chování atd… nezazněla žádná slova, nebylo to o slovech. Rád bych do toho nezabředával, protože tohle nemůže pochopit ten, kdo nechápe text Apoštola Pavla o duchovním boji.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 02. 12. 2019 23:06
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Jiří Polák napsal(a):
 Holotropní dýchání je praktika, která může člověka pěkně  "vygumovat", takže to rozhodně nedoporučuji.  Je zvláštní, že příznivci reinkarnace vůbec neuvažují o existenci duchovních  osobností, které jsou kolem nás a mohou nás různým (většinou špatným)  způsobem ovlivňovat, pokud se jim otevřeme. Jistý kazatel, který byl dokonce  biskupem jedné denominace uvádí, jak byl pozván  V. Havlem k setkání našich duchovních "představitelů" s tibetským  dalajlámou. Bylo to zvláštní setkání, protože aniž by se ti dva kdykoliv  viděli, nebo znali , tak zde probíhalo střetnutí duchovních sil. Dalajláma  přivezl temnotu, která by se dala "krájet".  Takže "předávání si" démona z generace na generaci není nic  obdivuhodného a vysvětluje to  leckteré znalosti, který dotyčný mít jinak nemůže.  A víte proč Satan tak stojí o to, aby lidi reinkarnaci navzdory pravdě v  Písmu věřili?  Protože takoví spoléhají něčemu, co nikdy nepřijde, doufají že se stanou  skutečnými lidmi až někdy příště, doufají v chiméru, která nikdy nepřijde.  Jsou to obelhaní chudáci, kteří až otevřou oči před Nejvyšším na soudu, už  bude pozdě.  Bible (a Duch) jasně říká, že: "člověk JEDNOU zemře a potom bude  soud".
Ty máš také temno. Nechápu, jak někdo může takhle zblbnout, aby psal takové bláboly a ještě jim věřil.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 12. 2019 20:14
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Anonym napsal(a):
   Jiří Polák napsal(a):  > Holotropní dýchání je praktika, která může člověka pěkně  > "vygumovat", takže to rozhodně nedoporučuji.  > Je zvláštní, že příznivci reinkarnace vůbec neuvažují o existenci  duchovních  > osobností, které jsou kolem nás a mohou nás různým (většinou špatným)  > způsobem ovlivňovat, pokud se jim otevřeme. Jistý kazatel, který byl  dokonce  > biskupem jedné denominace uvádí, jak byl pozván  > V. Havlem k setkání našich duchovních "představitelů" s  tibetským  > dalajlámou. Bylo to zvláštní setkání, protože aniž by se ti dva  kdykoliv  > viděli, nebo znali , tak zde probíhalo střetnutí duchovních sil.  Dalajláma  > přivezl temnotu, která by se dala "krájet".  > Takže "předávání si" démona z generace na generaci není nic  > obdivuhodného a vysvětluje to  > leckteré znalosti, který dotyčný mít jinak nemůže.  > A víte proč Satan tak stojí o to, aby lidi reinkarnaci navzdory pravdě  v  > Písmu věřili?  > Protože takoví spoléhají něčemu, co nikdy nepřijde, doufají že se  stanou  > skutečnými lidmi až někdy příště, doufají v chiméru, která nikdy  nepřijde.  > Jsou to obelhaní chudáci, kteří až otevřou oči před Nejvyšším na soudu,  už  > bude pozdě.  > Bible (a Duch) jasně říká, že: "člověk JEDNOU zemře a potom bude  > soud".    Ty máš také temno. Nechápu, jak někdo může takhle zblbnout, aby psal takové  bláboly a ještě jim věřil.
A Ty, největší blábolile, napiš aspoň jak se jmenuješ. S těmihle bázlivými chudáčky se už bavit opravdu nebudu. Jsou to kastráti, ne chlapi.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 04. 12. 2019 11:56
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Já si zase nevšiml, že bys měl koule jak fotbalový míč, spíš kutnu a plamenné řeči.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 05. 12. 2019 21:44
Předmět: Mikuláš

Pěkné pojednání o svatém Mikulášovi od bratra z ŘKC: http://catholica.cz/?id=4836 Také potřebujeme příklady z historie Církve hodné následování..
Od: Anonym: Maria <> ( ---.nsys.cz )
Kdy: 14. 09. 2021 11:05
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Lidská duše je podle Órigena (opět pod vlivem platónismu) nejen nesmrtelná, ale i věčná. Že se nachází v hmotném těle, je zaviněno jejím hříchem a pádem.
Órigenovi je mylně přisuzováno, že zastával učení o „stěhování duší" neboli reinkarnaci, vůči kterému se ale výrazně vymezoval a spolu s ostatními křesťanskými autory ji odsuzoval jako „nesmyslné učení", např.: „Někteří museli od lékařů strpět i nesmyslné učení o stěhování duší, které snižuje rozumné bytosti jednak na úroveň nerozumných (zvířat), jednak dokonce na úroveň necitlivých bytostí (rostlin)." (Proti Kelsovi, III, 75) Co Órigenés pod vlivem platónismu učil nad rámec křesťanské víry, byla teze o preexistenci duší, které v důsledku svého hříchu upadly za trest do hmotného těla. Neučil tedy reinkarnaci, tj. přechod duše z těla do dalšího těla neboli metensomatózi, ale pojednával o ensomatózi, tj. o jednorázovém vstoupení duchových duší do hmotného těla v důsledku svého předtělesného hříchu. Platónismem ovlivněné učení o možnosti vzniku nových a nových světů časově posloupně za sebou a tak možné opakované pády duší do těla v důsledku trestů nelze považovat za koncept reinkarnace, který Órigenes explicitně v souladu s křesťanskou naukou odmítal. Učení o preexistenci duší a tudíž i o ensomatózi bylo spolu s dalšími prvky i pozdějšího órigenismu odsouzeno Druhým Konstantinopolským koncilem v roce 553.
Od: Anonym: Jogurt---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 01. 10. 2021 01:47
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Maria napsal(a):
 Lidská duše je podle Órigena (opět pod vlivem platónismu) nejen nesmrtelná,  ale i věčná. Že se nachází v hmotném těle, je zaviněno jejím hříchem a  pádem.    Órigenovi je mylně přisuzováno, že zastával učení o „stěhování  duší" neboli reinkarnaci, vůči kterému se ale výrazně vymezoval a spolu  s ostatními křesťanskými autory ji odsuzoval jako „nesmyslné  učení", např.: „Někteří museli od lékařů strpět i nesmyslné učení  o stěhování duší, které snižuje rozumné bytosti jednak na úroveň nerozumných  (zvířat), jednak dokonce na úroveň necitlivých bytostí (rostlin)."  (Proti Kelsovi, III, 75) Co Órigenés pod vlivem platónismu učil nad rámec  křesťanské víry, byla teze o preexistenci duší, které v důsledku svého  hříchu upadly za trest do hmotného těla. Neučil tedy reinkarnaci, tj.  přechod duše z těla do dalšího těla neboli metensomatózi, ale pojednával o  ensomatózi, tj. o jednorázovém vstoupení duchových duší do hmotného těla v  důsledku svého předtělesného hříchu. Platónismem ovlivněné učení o možnosti  vzniku nových a nových světů časově posloupně za sebou a tak možné opakované  pády duší do těla v důsledku trestů nelze považovat za koncept reinkarnace,  který Órigenes explicitně v souladu s křesťanskou naukou odmítal. Učení o  preexistenci duší a tudíž i o ensomatózi bylo spolu s dalšími prvky i  pozdějšího órigenismu odsouzeno Druhým Konstantinopolským koncilem v roce  553.
Ano, tak praví wikipedie.
Od: Anonym: Jogurt---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 10. 2021 01:02
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 09:22
Předmět: ČSSD a ČCE, malá komparace

Vidíme v přímém přenosu rok od roku se táhnoucí rozklad ČSSD, který se zřejmě potvrdí i ve volbách popozítří. Pokud se vyplní většina předvolebních průzkumů, ČSSD anihiluje do úplně bezvýznamnosti a už se jí pak žádní voliči, kteří by stáli za řeč, na nic nezeptají.
Po nedávné menší pitce s členem jihomoravského vedení ČSSD, dnes už tedy členem bývalým, jsem si uvědomil zajímavé paralely týkající se chaotického upadání a zanikání kdysi významné strany ČSSD a stejně tak i ČCE. Ještě před pár lety by si nikdo nemohl představit, že tato významná a tradiční struktura ztratí vliv a moc, shnije na okraji, přestane být – a helemese, dříve nepředstavitelné se stává skutkem. Oboje jsou vlastně starožitnosti z devatenáctého a dvacátého století, které najednou nikomu k ničemu nejsou. Špendlíčkem by se hrabalo, aby se našla jedna jediná duše, které ČSSD nebo ČCE k čemusi v životě je, vnáší mu do života nějaký smysl, k čemukoli smysluplnému ho posouvá - kromě čím dál menší množiny placených funkcionářů.
Ta dynamika zanikání je taky podobná, ten sebevražedný režim. Místo, aby se smečka v krizi semkla a nějakými racionálními kroky se pokusila vyhrabat se z malérů a výzev, stává se přesný opak. O čím dál shnilejší kapustičku se do krve rvou různí nenažraní slimáci, přes mrtvoly usilují o funkce, vlivy a protože nervozita z potápějící se lodi se zvyšuje, chovají se na palubě čím dál patologičtěji. Dynamika generuje čím dál nevalnější osobnosti, patologie stíhá patologii, infantilita se dá krájet a poslední zhasne.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 06. 10. 2021 12:14
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

1. ČSSD vysál hlasy Babiš, ANO je vylepšená ČSSD
2. ČSSD nemá v čele ikonu, která táhne voliče, jako má ANO, SPD, PIRÁTI
Asi bych ji nesrovnával s ČCE, možná v něčem ano, přetáhly jí členy a nové zájemce o víru evangelikálové. Ale ČCE je vymírající, nepochopila smysl evangelizace, ztratila význam silných sborových rodin, nulová porodnost, nijakost, zpolitizovanost, zatuchlost…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 21:31
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Martin napsal(a):
 1. ČSSD vysál hlasy Babiš, ANO je vylepšená ČSSD    2. ČSSD nemá v čele ikonu, která táhne voliče, jako má ANO, SPD, PIRÁTI    Asi bych ji nesrovnával s ČCE, možná v něčem ano, přetáhly jí členy a nové  zájemce o víru evangelikálové. Ale ČCE je vymírající, nepochopila smysl  evangelizace, ztratila význam silných sborových rodin, nulová porodnost,  nijakost, zpolitizovanost, zatuchlost…    
Přesně tak , potřebujeme svěží vítr!!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 22:08
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Svěží vítr jsem se vám rozhodl zařídit, Poláku - ve sborovně!
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 06. 10. 2021 22:15
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Podle mě ředitel Jirkovi řekne, hele, psal tady nějakej blb, přečti si to. Jirka řekne, jo, já vím. A tím to hasne. Pokud vůbec něco ten ředitel řekne.
Ladislave, já se ti předem směji. 😁😁😁😁😁😁😁
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 22:37
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Nehasne, Jančo. Musíte lépe číst, co bylo napsáno. V případě neuspokojivé nebo žádné reakce od ředitelky budu korespondovat se zřizovatelem nebo s krajskou školní inspekcí (ČŠI).
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 10. 2021 09:45
Předmět: spravedlnost

Ozývám se kvůli sprevedlnosti
Je pravda, že školní inspekce se podněty zabývat musí, nemůže je jen tak odložit. A je pravda, že každé vyšetřování školní inspekce je pro školu a vyšetřovaného nepříjemné.
Je pravda, že tu Jirka Polák mluvil o rozbití držky nebo něčem podobném. Což by být nemělo. Jinak ovšem neřekl nic, co by bylo za hranou legálnosti.
Všechno ostatní se rozmnožilo jen v hlavě LC. On dovede pojmově přehánět, aby všechno, co mu nesedí, vypadalo jako velmi závadné. A dovede to pak proti každému oponentovi používat stále opakovaně. Projevy všech ostatních považuje za duševní ujetiny. Sám je vzdělaný, umí se vyjadřovat, ale vedle toho umí už jen urážet a snižovat druhé. - Osobně považuji působení LC zde za mnohem odpudivější a pro diskusi škodlivější než u JP. Ale holt, stěžovat si není kde.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 10. 2021 10:06
Předmět: charakter a toxicita společnosti

Vy jste asi spadl z jabloně, Wrano. Výhrůžky rozbíjení držky, mé držky, je to nejmenší.
Je vaší naprosto příšernou vizitkou, že považujete za neškodné homofobní paušalizace, rasismus, xenofobii, paušální snižování mladé generace, dokonce samotných žáků Poláka, také nevěřících. Děti, které Polák učí, si nezaslouží podobný přístup. LGBT kvůli takovýmto podařeným mentorům páchají sebevraždy apod. Každá škola má odpovídající etický kodex a ten tu Polák stonásobně porušil. Vy se nad sebou taky vážně zamyslete, Wrano.
Kdyby dělal Polák něco dokonce za hranou legálnosti, to bych musel kontaktovat policii. Rozhodně tu opakovaně vyvádí věci, kterými by se měli jeho nadřízení zabývat. Byl tu vícekrát varován, nejenom mnou, já sám jsem ho tu varoval opakovaně, k ničemu to nevedlo, přímému varování, že tyto věci udělám, se Polák vysmál, tak co se ho teď zastáváte?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 10. 2021 10:21
Předmět: charakter a toxicita společnosti

To je jasné, že vy, Wrano, považujete Polákovo působení zde za mnohem méně odpudivější a pro diskusi mnohem méně škodlivé než moje. Vy nejste obětí homofobie, rasismu, proticizinecké nenávisti, nejste malé bezbranné dítě v mocenské asymetrii, které je podobným polákům vydáno na milost a nemilost. Vám nikdo nevyhrožuje fyzickým napadením. Vy v tomto jste na straně těch, kdo dělají bezpráví, ne těch, kdo jsou oběti bezpráví nebo se proti bezpráví ozývají. Vám přijde homofobie asi jako fajná. Máte úplně pokřivená měřítka spravedlnosti, dobra a etična. A kdoví čeho dalšího.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 07. 10. 2021 16:16
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Nejhorší je udávání, tím jsi Ladislave trumfnul i mne.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 07. 10. 2021 16:32
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Jančo, vaše patologická měřítka toho, co je prý nejhorší, tady nikoho nezajímají, rozhodně teda ne mě.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 07. 10. 2021 21:28
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Ladislave, my dva už splňujeme tu charakteristiku veteránů diskusního fóra. Budou se sice furt hádat, ale už jeden druhého potřebují k životu na diskusi. Já vás mám vlastně rád, jenom vás tak popichuju. Ale kde se nám vypařil pan Vrána, ten to tady bral děsně vážně.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 07. 10. 2021 22:05
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 To je jasné, že vy, Wrano, považujete Polákovo působení zde za mnohem méně  odpudivější a pro diskusi mnohem méně škodlivé než moje. Vy nejste obětí  homofobie, rasismu, proticizinecké nenávisti, nejste malé bezbranné dítě v  mocenské asymetrii, které je podobným polákům vydáno na milost a nemilost.  Vám nikdo nevyhrožuje fyzickým napadením. Vy v tomto jste na straně těch,  kdo dělají bezpráví, ne těch, kdo jsou oběti bezpráví nebo se proti bezpráví  ozývají. Vám přijde homofobie asi jako fajná. Máte úplně pokřivená měřítka  spravedlnosti, dobra a etična. A kdoví čeho dalšího.
Tohle je fakt moc, vykreslujete mě jako nějaké monstrum. Dneska jsem se např. věnoval žáčkům 7 hodin, dávám do hodin maximum, abych je pro tu angličtinu nadchl, vymýšlím co se dá a jsou nadšení, naše úroveň angličtiny je perfektní, absolventi jsou v AJ úspěšní. No a do toho Vy, kreténe si vymyslíte nějaké kostrukce jak žáky kazím a páchají kvůli mně sebevraždy. Jste chudák, opravdu na tom nejste psychicky dobře a stále se to zhoršuje. Pozor- Vaše rozhodnutí mě nabonzovat nebylo vůbec po nějakém mém "homofobním" příspěvku, ale když jste pocítil urážku Vašeho nevyzrálého ega a napomenul jsem Vás abyste neurážel administrátora. Naprosto jasný a očekávatelný myšlenkový proces psychopata. Děkuji tímto Alešovi za zastání!
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 07. 10. 2021 22:18
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Nó, Ladislave, něco na tom je.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 10. 2021 14:17
Předmět: Re: charakter a toxicita společnosti

Poláku, reagovat na vaše infantilní dohady a kombinace je všestranně k ničemu, sebereflexi čekám větší od baculatého hrnku na svém stole než od vás. Zajímavé je leda slovo bonzování, které jediné naznačuje, že víte, jak věci, které tu píšete, nejsou tak docela v pořádku.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 09. 10. 2021 21:15
Předmět: Volby

Jaký má ČCE názor na výsledek voleb?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 09. 10. 2021 21:28
Předmět: Re: Volby

ČCE žádný názor nemá. ČCE není žádný kompaktně o politice uvažující celek nebo jeden mozek.
Od: Kazatel ČCE Čestmír Siwek <>
Kdy: 09. 10. 2021 21:36
Předmět: Re: Volby

Martin napsal(a):
 Jaký má ČCE názor na výsledek voleb?
ČCE je především ráda, že se novodobí bolševici, kremrole a někteří populisté, které jste určitě i Vy volil nedostali do sněmovny. Tyto volby vystavily mimo jiné i vysvědčení Vašemu přesvědčení a charakteru.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 09. 10. 2021 22:17
Předmět: Re: Volby

Je asi fakt, Česťo, že kdyby vyhrál Babiš, tak by naši mladí faráři rozbalili v ulicích kampaň, že mu toho půl procenta beztak podšoupnul Putin. Takto si mohu já soukromě myslet, že toho půl procenta přihrál Demobloku Soroš, ale o tom se může v ČCE hovořit jen v zákristii a šeptem. 😁
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 10. 2021 22:20
Předmět: Re: Volby

"kdyby vyhrál Babiš, tak by naši mladí faráři"
žádní vaši faráři to nejsou, Jančo
a v ČCE se dozajista hovoří o všem možném, ale určitě ne o těch vašich hovězích výmyslech
Od: Kazatel ČCE Čestmír Siwek <>
Kdy: 09. 10. 2021 22:30
Předmět: Re: Volby

Vaše bolševické zdrobněliny ve chvíli propadu Vašeho božství si prosím nechte pro někoho jiného. Třeba pro Putina. Falmer pro Váš již není v tomto ohledu aktuální.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 09. 10. 2021 22:51
Předmět: Re: Volby

Kluci, je to tak, můj hlas propadl. Ale na komunální rovině nelením ani okamžik. Příští rok budou kombajny komunismu sklízet nejen železné srdce Moravy, ale věřím, že celou naši krásnou zemi.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 10. 10. 2021 12:30
Předmět: Re: Volby

nic se neda delat vihrali liberáli bude zle..
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 10. 10. 2021 12:42
Předmět: Re: Volby

Těm, kteří neumí základní úroveň pravopisu, je zle vždycky.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 10. 10. 2021 13:17
Předmět: Re: Volby

Tohle jsme čekali, přesně i v tomhle pořadí. Potěšil mě fail Bartoše, který byl odsunut na vedlejší kolej, přestože se Pirátostan ujal dobře. Jsem navzdory ČCE antipirát kvůl té jejich "digitální revoluci". Není třeba aby byla na serverech kompletní identita občana a ve zrušení hotovosti (což je logický další krok) vidím nástroj možné totální kontroly.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 10. 10. 2021 14:21
Předmět: Re: Volby

evanglíci volily večinou oakmuru a evangelici s prahy volily večinou spolu
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 10. 10. 2021 15:34
Předmět: Re: Volby

Lezl jsi s nimi za plentu, že to víš tak dobře?
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 10. 10. 2021 20:58
Předmět: Re: Volby

Což o to, Pes to pozná po čuchu. Já jsem spíš rozpačitý z toho, jak “demokratické” strany přečůraly demokratické volby.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 10. 10. 2021 21:00
Předmět: Re: Volby

Podejte stížnost k ústavnímu soudu, Jančo. Tohle jsou vážné věci!
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 10. 10. 2021 22:17
Předmět: Re: Volby

Ale vyprdnul bych se na to.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 10. 10. 2021 22:46
Předmět: Re: Volby

To dobře děláte.
Od: Anonym: bratr---.243.broadband9.iol.cz )
Kdy: 11. 10. 2021 13:52
Předmět: Re: Volby

Volil jsem SPD, jsem z ČCE.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 11. 10. 2021 14:47
Předmět: Re: Volby

To by moh říct každý. Každopádně každý, kdo volí SPD, si evangeliem vytírá zadek a v církvi je leda omylem.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.net )
Kdy: 12. 10. 2021 09:21
Předmět: Re: Volby

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 12. 10. 2021 09:30
Předmět: Re: Volby

Oficiálně ano :))))))))))))))))))))))) Říkal to sám Kaifáš!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 12. 10. 2021 09:53
Předmět: oficiálně a natvrdo

Jsem si absolutně jist, Poláku, že jste JEDINÁ osoba v České republice napříč všemi křesťanskými církvemi včetně katolíků, která něco, co řekne jistý Josef Nerušil, civilní zaměstnanec Pražského arcibiskupství, považuje za "oficiální". Za oficiální vyjádření křesťanstva k SPD.
Ale je od vás hezké, že si tak dobře rozumíte s homosexuály. Jeden by to od vás na základě vašich dřívějších vyjádření stěží očekával.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 12. 10. 2021 12:56
Předmět: Re: oficiálně a natvrdo

Křesťanství v politice zastupují přece Spolu a Piráti. 🤪
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 12. 10. 2021 12:59
Předmět: Re: oficiálně a natvrdo

Křesťanství je v tomto světě bez pověřeného zastupování, Jeho království není z tohoto světa (J 18,36).
Od: Anonym: Martin85.163.12.--- )
Kdy: 15. 10. 2021 07:03
Předmět: Re: Volby

Za takovéhle slova by jste se měl stydět. A kdo volil Piráty s jejich uznáváním manželství pro homosexuály je tedy v tomto případě kdo? Pravý křesťan?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 10. 2021 07:15
Předmět: Re: Volby

Janča (!!) někomu vykládá, tady (!!) vykládá, že by se měl za něco stydět - nejbizarnější komedie
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 15. 10. 2021 10:13
Předmět: Re: Volby

To jsem nepsal já. Buď shoda jmen nebo se někdo za mě vydává. To není moje IP adresa a nikdy bych neudělal chybu “by jste.”
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 10. 2021 10:14
Předmět: Re: Volby

ok
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 10. 2021 10:20
Předmět: Re: Volby

Martin: Nevím, jestli to mělo být na mě, ale za svá slova se vůbec nestydím. To, že někdo zavádí nebo pokouší se zavést do legislativy jakési legislativní nástroje typu manželství LGBT, rozvod, interrupce apod. přece není nic neetického. Dokonce i kdyby šlo o nebiblické hodnoty, což podle mě nejde. Zákonodárství přece vzniká pro všechny, pro sekulární stát - ne pro křesťany. To, že chceme, aby v legislativě byly nějaké možnosti, neznamená, že je každý chceme konzumovat. Například já jsem se nikdy nerozváděl a rozvádět se nikdy nechci, přesto by mě ani nenapadlo chtít z legislativy vyhodit možnost rozvodu. Každý z obrovské sady legislativních nástrojů čerpáme jenom některé, legislativa jako celek však musí myslet na všechno možné. Nemůže být jen pro křesťany.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 15. 10. 2021 10:34
Předmět: Re: Volby

Martin napsal(a):
Za takovéhle slova by jste se měl stydět. A kdo volil Piráty s jejich uznáváním manželství pro homosexuály je tedy v tomto případě kdo? Pravý křesťan?
Pokud máte z jakýchkoli důvodů (osobních, náboženských, sexuálních) výhrady k manželství gayů nebo leseb, máte neobyčejně snadné řešení po ruce, až bude manželství LGBT legalizováno - sám prostě vůbec nemusíte do podobného svazku vstupovat.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 11. 10. 2021 14:48
Předmět: Re: Volby

Já jsem volil KSČM a jsem taky ČCE, nabouráváme pěkně tu představu SR, že evangelíci volí Spolu a Piráty. 😁
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 11. 10. 2021 14:56
Předmět: Re: Volby

Jančo, vy přece vůbec nic nenabouráváte. Jak vás to mohlo byť jen na okamžik napadnout, že snad VY něco, cokoliv, nabouráváte?
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 11. 10. 2021 15:29
Předmět: Re: Volby

Tak když čtu třeba facebook ČCE nebo Čes. bratra, zdá se, že co evangelík, to Fialovej Pirát. 😁
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 11. 10. 2021 15:33
Předmět: Re: Volby

To je fakt mýlka, vy nic nabourávat nemůžete. To se vám zdá, nebo nás nebo sebe vodíte za nos. Vy přece nemáte s ČCE vůbec nic společného.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 16. 10. 2021 14:31
Předmět: Re: Volby

CČE motyvuje volit liberarni strany kdo neskáve neni evangelik
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 16. 10. 2021 16:16
Předmět: Re: Volby

ČCE taky motyvuje nesmilnit a přitom tam ojíždí kámen cihlu. A motyvuje nelhat a přitom tam každý lže a dělá podrazy, ani poledne nedrží. A motyvuje následovat Ježíše a milovat ho a přitom v ČCE Ježíš nikoho nezajímá. Takže i kdyby ČCE náhodou teoreticky motyvovala někoho k jakémusi liberalismu, dopadlo by to její motyvování úplně stejně jako všechna ostatní motyvování.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 16. 10. 2021 20:21
Předmět: Re: Volby

Ladislave musím ti dát za pravdu. 😎
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 17. 10. 2021 14:45
Předmět: Re: Volby

a kam Vam zdrhl kaztael wrana ??
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 17. 10. 2021 16:12
Předmět: Re: Volby

kaztael? To zní jako: Azazel!
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 17. 10. 2021 16:45
Předmět: Re: Volby

pardon. kazatel
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 17. 10. 2021 17:14
Předmět: Re: Volby

kazitel?
Od: Anonym: pan Vrána141.170.144.--- )
Kdy: 17. 10. 2021 18:53
Předmět: Re: Volby

Jeho velkému intelektu tady nikdo neporozuměl, hloubce jeho filosofování jsme se smáli. On byl studna a my jsme si pořád hráli v louži, protože jsme té studnici neviděli na dno. Odešel nedoceněn.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 17. 10. 2021 18:54
Předmět: Re: Volby

Opravuji - pan Vrána mělo být v předmětu, napsal jsem to omylem do nicku.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 17. 10. 2021 18:59
Předmět: Re: Volby

Jančo, už se konečně odnaučte psát v první osobě plurálu a vnucovat tady představu, že mluvíte za někoho jiného než za sebe. Víte, jsou tyhle vaše dětinské nezpůsoby děsivě trapné.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 17. 10. 2021 19:07
Předmět: Re: Volby

OK a co si myslíš o zmizení pana Vrány ty, Ladislave? Nebo snad nedostal nějakou nemoc?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 17. 10. 2021 19:58
Předmět: Re: Volby

Bez komentáře.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 06. 10. 2021 12:44
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Spíše takto o ČCE vs. umírajících politických stranách:
Neschopností oslovit připomíná ČSSD.
Vymíráním připomíná KSČM.
Ideologicko-politickou podlézavostí připomíná KDU-ČSL.
Byrokracií připomíná TOP09.
Ekonomickou vypočítavostí připomíná STAN.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 12:49
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

V obou příspěvcích zhola bezcenné přípomínky, zívačka, klíčenka.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 06. 10. 2021 13:48
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

ČCE se třeba může v chybách jednotlivých stran poučit v tom, jak je ty strany řeší.
Od: Anonym: bratr---.243.broadband9.iol.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 16:34
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Církev byla s politikou cvždy jedna ruka. sice zajímavé úvahy, ale jak je uvedete do praxe hm?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 21:36
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Martin napsal(a):
 Spíše takto o ČCE vs. umírajících politických stranách:    Neschopností oslovit připomíná ČSSD.    Vymíráním připomíná KSČM.    Ideologicko-politickou podlézavostí připomíná KDU-ČSL.    Byrokracií připomíná TOP09.    Ekonomickou vypočítavostí připomíná STAN.
Fiala teď mluví na ČT1 s umělou inteligencí hezky!
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 06. 10. 2021 22:18
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Jako že hezky nebo “hezky?” Bruselofašista Fiala a jeho strana KRÁST SPOLU? 😆😆😆😆😆😆😆
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 06. 10. 2021 22:40
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Pan profesor Fiala býval skvělým rektorem naší univerzity. Víte, neměl byste si pana profesora brát do vaší sprosté klávesnice, nehodí se to.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 07. 10. 2021 00:31
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Tak ať dělá to, čemu rozumí, a nenechá se svést korytem.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 10. 2021 07:31
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Jančo, nemoralizujte, je to od vás extrémně trapný. Přestěhujte se do nějaké země, kde politikové neexistují anebo se "nedávají vést korytem" a problém bude všestranně uspokojivě vyřešen. Srovnávat zásluhy pana profesora a vaše by dopadlo asi stejně jako poměřovat Králický Sněžník krtinou, takže si pana profesora neberte do úst, předem ponížený dík.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.net )
Kdy: 07. 10. 2021 07:44
Předmět: Re: ČSSD a ČCE, malá komparace

Je pravda, že koalice vs. samostatné strany není úplně fér boj. "Spolu" jsou vlastně celkem 4 strany.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 30. 10. 2021 15:58
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

První křesťané byli židé a ti věřili v Písmo Svaté, jejichž základem byla Tóra (5 knih mojžíšových), knihy jako historické knihy (Královské, Paralipomenon), Žalmy, Přísloví, Kazatel, Jób a potom také Proroci. Od toho co se psalo v Písmu se neodchylovali. Před tím než se obrátili jejich autority, které rozuměli Písmu všechno pečlivě zkontrolovali, zda to odpovídá… Zda sedí proroctví o Mesiášovi. Jejich víra neobsahovala nic o znovuzrození, naopak měli přislíbený odpočinek…. Nikde nic o reinkarnaci. Proto jim také Ježíšova slova o znovuzrození nedávala smysl v kontextu Mojžíšova zákona. Nový Zákon pak znovuzrozením rozumí pokání (odvrácení se od hříchu a samotné rozhodnutí následovat Krista) a křest ponořením do vody (nebo rituálním omytím těla jak to židé dělávali). Jehož výsledkem je přijetí Ducha Svatého. Znovuzrození je duchovní záležitostí.