Téma: Mesiáš v hebrejské bibli

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 08. 2011 11:44
Předmět: Mesiáš v hebrejské bibli

Navigace: link | přehled | fórum
FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
V Hebrejské Bibli nalezneme celou řadu zmínek o postavách označených jako mesiáš. Kdo byli tito mesiášové? Mají něco společného s novozákonní postavou Ježíše Krista?
Bible názorně ukazuje vývoj lidské víry ve spasitele, zachránce, mesiáše resp. Mesiáše. Nejprve to byl jen reálný člověk pomazaný k výkonu své funkce - mesiáš. Později se zrodila víra v obnovu národa, království či celého světa vyvoleným člověkem - Mesiášem. V křesťanském Novém zákoně je pak za Mesiáše považován Bůh v postavě Ježíše Krista, tedy Ježíše Pomazaného. Pro pochopení významu postavy mesiáše je nutné číst biblické texty v kontextu historie. Pomazaní králové, kněží a proroci
Hebrejský výraz transkribovaný jako (moshiach, messiah, mesiáš apod.) znamená pomazaný (angl. annointed one): Pojem je odvozen od hebrejského pomazat משח .
Mesiáš מָשִׁיחַ byl člověkem pomazaným svatým olejem k výkonu kněžské, panovnické či prorocké role. Kdokoliv, kdo se ujal těchto funkcí, mohl být označen jako mesiáš. Mesiášem jsou v Hebrejské Bibli označeny postavy králů, vysokých kněží i bojovníků, nikdy však nadpozemské bytosti. Mesiáše zde nalezneme na 38 místech: jsou to 2 patriarchové, 6 vysokých kněží, perský král Kýros a 29 izraelských králů.
Lidé věřili, že pomazaný člověk - mesiáš je pod boží ochranou, je Bohem vyvolen k vladařské či kněžské funkci. Pomazaný se stával legálním zástupcem Boha na zemi, zůstal však stále člověkem z masa a kostí, s klady ale i nedostatky.
Rituál pomazání se prováděl na celém starověkém Blízkém východě. V Babylónii a Asýrii byli lidé symbolicky potíráni sezamovým olejem při svatbách, uzavírání smluv nebo propouštění otroků. Pomazaným kněžím patřilo významné místo v babylonské společenské hierarchii. V mýtu o Gilgamešovi byla pomazána i archa.
Také v Hebrejské Bibli čteme o pomazávání kněží, králů, proroků ale také předmětů či staveb: CEP Genesis 31:13 Já jsem Bůh z Bét-elu, kde jsi olejem pomazal posvátný sloup a kde ses mi zavázal slibem…
Exodus 29:29 Svatá roucha Áronova zůstanou po něm jeho synům, aby v nich byli pomazáváni a uváděni v úřad.
1.Královská 19:15-16 Hospodin mu řekl: "Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.
Leviticus 8:10 Potom vzal Mojžíš olej pomazání, pomazal příbytek s veškerým příslušenstvím a posvětil je.
1.Samuelova 10:1 Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu /Saulovi/ jej na hlavu, políbil ho a řekl: "Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím…
1.Samuelova 16:13 Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále…
Texty Hebrejské Bible byly psány v různých dobách, za různých okolností a s rozličnými cíly. Pro pochopení významu postavy mesiáše je třeba daný biblický text vždy chápat v historických souvislostech doby jeho vzniku. Severní království Izraele zaniklo na konci 8.stol. př.n.l. pod útoky Asyřanů. Mnoho obyvatel začalo přesídlovat na jih do sousedního Judského království. Z chudého Judska se postupně stávala zalidněná země. Davidovská dynastie začala z hlavního města Jeruzaléma vládnout nejen Judejcům ale i početným přistěhovalcům z bývalého Izraele. S cílem sjednotit národnostně a nábožensky své poddané nechali vládcové přepracovat národnostní ideologii v textech, které se později staly základem Hebrejské Bible. Ve stínu mocné Asýrie bylo důležité dodat lidem víru v jejich pevné kořeny, v pradávnou existenci mýtického jednotného království Izraele pod boží ochranou Hospodina -Yahweho a správou jím posvěcených králů, kněží a proroků. To byli první mesiášové.
Podle Hebrejské Bible byl prvý legendární král Izraele Saul pomazán Hospodinem prostřednictvím proroka Samuela. Později Samuel pomazal i krále Davida. Všichni další králové z jeho linie byli považováni za Hospodinem pomazané - mesiáše.
V Tóře (prvních 5 knih Hebrejské Bible) se žádná zmínka o mesiáši nevztahuje k nějakému neznámému očekávanému spasiteli, ať člověku či dokonce bohu. Pojem mesiáš byl spojen vždy s konkrétní historickou postavou.
Biblickým knihách Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium a spisům Předních proroků (Jozue, Soudců, Samuelovy, Královské) jsou cizí představy o příchodu konce věku a úloze božského či lidského spasitele. Pojem mesiáš-pomazaný je jen označením konkrétních postav známých z historie pomazaných k výkonu své vladařské či kněžské funkce.