Téma: Setkání nad historií

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 10:45
Předmět: Setkání nad historií

Navigace: link | přehled | fórum
FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
O potopě světa tu již v minulosti byla řeč. Nejstarší příběh o potopě nacházíme v Eposu o Gilgamešovi, který je datován rokem 2600 let př.n.l. Příběhy o potopě však nacházíme ve všech starověkých kulturách. Do Starého zákona byl od Sumerů převzat takřka doslovně. Ponechávám na každém z vás jak naloží s tímto faktem.
Dnes chci obrátit pozornost k další paralele a sice ke klíčovému místu Nového zákona, kterým je bezesporu narození Ježíše se všemi jeho atributy. V chrámu v egyptském Luxoru byl o mnoho staletí dříve, konkrétně 3500 let př.n.l., než se údajně narodil Ježíš, vyobrazen příběh o narození egyptského Boha Slunce Horuse. Najdeme zde naprosto totožný příběh jak je známe z evangelií – zvěstování, neposkvrněné početí, narození z panny atd. Vědecké kruhy označují tento výjev jako doslovnou předlohu pro mnohem pozdější vyjádření biblické zvěsti. Opět podobnost čistě náhodná?
Od: Anonym: David Protest.---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 24. 07. 2011 12:21
Předmět: Re: Setkání nad historií

Nesmysly a zase nesmysly
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 24. 07. 2011 12:26
Předmět: Re: Setkání nad historií

A jak budete moudrý, až se podívate na Zeitgeist!
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 14:00
Předmět: Smyšlená postava Mojžíš

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Předkládám vám další téma ze starověké mytologie které zní:
Smyšlená postava Mojžíš
Podle pověsti když se Mojžíš narodil byl dán do proutěného košíku a vyslán po řece, aby se vyhlo jeho zavraždění. později byl zachráněn královskou dcerou a vychován jako princ. Tento příběh o dítěti z košíku byl převzat přímo z mýtu o Sargonovi z Akkadu, který byl sepsán přibližně 2250 let př.n.l. Sargon se narodil, byl uložen do proutěného košíku aby se vyhlo jeho zavraždění a poslán po řece. Byl zachráněn a vychován Akki, královskou porodní bábou. Ještě více je však Mojžíš znám jako postava, která přinesla desatero přikázání. Avšak myšlenka o přinesení přikázání od Boha a jejich zvěstování na hoře je také velmi starý motiv. Mojžíš je pouze další z řady postav, které přinesly přikázání v mytologické historii. V Indii byl ohromným zákonodárcem Manou. Na Krétě Minos vystoupil na horu Dikta, kde mu Zeus dal posvátné zákony. Zatímco v Egyptě to byl Mises kdo přinesl kamenné desky a na ně Bůh napsal přikázání.
MANOU – MINOS – MISES – MOSES (Mojžíš). Zajímavé, že?
Od: Anonym: Daggie---.118.broadband5.iol.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 19:22
Předmět: Nekrmte trolly...

Nekrmte trolly…
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 07. 2011 21:51
Předmět: Je bible historicky přesná?

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Je bible historicky přesná? - NENÍ!
Verze křesťanů: Jedním z vnějších důkazů, že Bible je skutečně Božím Slovem, je její historicita. Protože Bible dopodrobna popisuje historické události, její pravdivost a přesnost je ověřitelná. Pomocí archeologických nálezů a jiných písemností byla historická vyprávění v Bibli potvrzena již mnohokrát jako přesná a pravdivá. Skutečnost, že Bible přesně a pravdivě zaznamenala historicky ověřitelné události, je vážným ukazatelem její pravdivosti i tehdy, když mluvíme o náboženských tématech, vyznáních, a pomáhá dosvědčit, že je pravým Božím Slovem.
Důkazy o historické věrohodnosti Bible stále chybějí, zato se zpřesňují znalosti o původu Izraelitů a ubývá bílých míst v historii Blízkého východu. Archeologické nálezy - zbytky zdí a základů staveb, kovové a keramické artefakty nepodporují historické události popisované v Hebrejské Bibli. Např. k hromadnému exodu Izraelitů z Egypta nikdy nedošlo. Židovské kmeny nevtrhly na Sinajský poloostrov, aby si probojovaly cestu do Svaté země. Počátky židovského osídlení v oblasti západně od řeky Jordán jsou okolo roku 1200 př.n.l., kdy se začala rozvíjet jejich jednoduchá kultura. Davidovo království je pouhá legenda vytvořená v 7. a 8.století př.n.l. jeruzalémskými kněžími. Judaismus, jako náboženství, se neobjevil ve 2. tisíciletí př.n.l., ale až v polovině 1.tisíciletí př.n.l. Hebrejskou Bibli napsali Židé helénského období. Dnes již naprostá většina archeologů a historiků nepokládá Bibli za hodnověrný zdroj historických informací.
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 25. 07. 2011 09:00
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Tohle všechno vím. A co má být? Jsem dál křesťanem. Ona totiž bible mluví především o nás, jací jsme napříč staletími. Jo bibli napsali židé v půlce prvního tisíciletí př. kr., ale když vezmeme v úvahu veškeré okolnosti, které je k tomu vedli, je to nádherné, naprosto realistické vyznání víry, které poskytuje nekonečnou inspiraci. Dost dobře to vyjádřil Nico ter Linden v knize Povídá se.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 07. 2011 12:33
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Hledající napsal(a):
 Tohle všechno vím. A co má být? Jsem dál křesťanem. Ona totiž bible mluví  především o nás, jací jsme napříč staletími. Jo bibli napsali židé v půlce  prvního tisíciletí př. kr., ale když vezmeme v úvahu veškeré okolnosti,  které je k tomu vedli, je to nádherné, naprosto realistické vyznání víry,  které poskytuje nekonečnou inspiraci. Dost dobře to vyjádřil Nico ter Linden  v knize Povídá se.
FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
O nás mluví každé náboženství, všemožné nejrůznější svaté texty mluví o nás a o Bohu, nejenom bible. Otázka spíše zní k čemu nás ten či onen svatý text či náboženství vede. Píšete realistické vyznání víry. Myslíte si opravdu, že to, k čemu ve víře dospěl jeden maličký národ na pobřeží Středozemního moře před více než 2500 lety se realisticky kryje s postojem člověka 21. století? Myslíte, že pohled na Boha se nemůže za tak dlouhou dobu vůbec změnit? Myslíte, že ve vztahu Já-On nebo On-Já, nemůže dojít ve světle nejrůznějších poznatků, k žádnému posunu? Já váš názor nesdílím. Domnívám se totiž, že člověk si, minimálně, za ta dlouhá staletí, začal úplně jinak uvědomovat sám sebe. Úplně jinak se vztahuje k druhým lidem, ke svému okolí, ke světu a celému vesmíru než před 2000-2500 lety. O tom snad se mnou nebudete polemizovat. A z toho nutné vyplývá i jiné vztahování se k Bohu. Když říkáte realistické vyznání víry, máte pravdu pokud máte na mysli dobové souvislosti. Ano, tenkrát to lidem na poušti fungovalo. Odmítnete-li však dnes třeba jen některé příkazy a zákazy tehdejších Hebrejců, které tenkrát zcela logicky zapadaly do jejich způsobu života a modelu jejich náboženství, je to zároveň potvrzení faktu, že vše je ve vývoji a dnes již nelze uplatnit mnoho nejrůznějších postojů ať již v oblasti víry, etiky, zákonodárství apod., které byly tenkrát pevnou a nezpochybnitelnou součástí života a víry. V tom případě je zcela logické zaujímat i zcela jiný vztah k Bohu. Dnes již není třeba mu přinášet oběti (tehdy dokonce lidské, nemyslím teď Ježíše), dnes již nemáme u Něj protekci, aby v pravý čas pobil kvůli nám desetisíce našich nepřátel. Vše je totiž ve vývoji. Myslíte, že se chováte eticky stejně jako se chovali lidé před dvaceti stoletími. Povím vám příběh.
Stalo se v jednom městě, že do cely jednoho vězení přivedli malého chlapce, zcela nevinného a zvřeli ho mezi ostatní zločince – zloděje, lháře, násilníky, vrahy, podvodníky, smilníky, lichváře atd. Jednoho dne přišel dozorce a všem zločincům pověděl. Všechny vás omilostníme a propustíme, ale s jednou podmínkou. Ten malý chlapec zůstane zde a odpyká si zbytky trestů vás všech. Jestli souhlasíte, můžete jít.
Co myslíte vážený Hledající, měli ti propuštění zločinci čisto na duši? Možná ano. Možná ale také, že byl mezi nimi někdo, kde nespáchal až tak těžký hřích a uchoval si v sobě určitou sebereflexi a schopnost nést trest za svůj přečin. Myslíte že i ten měl čisto na duši, nebo měl spíš pocit viny, že za jeho provinění trpí někdo jiný? Přijetí zástupné oběti je nanejvýš nemravné, myslíte, že až takto by dokázal klesnout Bůh, který chce svůj lid pozvednout? A domýšlejte to dál, pokud jste Hledající. Co všechno se dá dělat s člověkem, který trpí pocitem viny? Nechám to na vás
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 25. 07. 2011 15:58
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Uvádíte tady pouze jeden zavádějící výklad evangelia.Mám dojem, že jste se setkal s nějakými hodně omezenými křesťany, kteří se naučili pár frází a teď jimi mlátí druhé po hlavě. Nový zákon nabízí několik výkladů významu Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Váš příklad se nedá sladit ani jedním z nich, podstatu evangelia nevystihuje, naopoak. Je založen na satisfakční teorii Anselma z Cantenbury ( necituji přesně) ze středověku. Ta dělá z Boha někoho, kdo je podroben ještě nějaké vyšší moci než je on sám. Docela pěkně a srozumitelně je to popsáno třeba v knize Miloslava Hájka - Vím komu jsem uvěřil. Mě spíš oslovuje výklad ten, že se Bůh přiznal ke Kristově poslušnosti a lásce nějakým způsobem, který církev nazvala vzkříšení dal nám najevo, že žít jako Ježíš má smysl.
Co se týče toho, do jaké míry se kryje zkušenost lidí z doby před dvěma tisíci lety a dnes? Kulisy jsou jiné. Lidé ale v zásadě stejní.Zkuste zapomenout na všechny tlachy, co jste se dozvěděl a číst bibli a přemýšlet nad ní vlastní hlavou. 2500 let je v dějinách lidstva velmi krátká doba. V tradicích Izraele se projevují zkušenosti starší a i zkušenosti mnohých jiných národů. Oni byli sice malý národ, ale na křižovatce, kde se stýkalo myšlení egyptské, řecké, iránské a mnohé další.A je úkolem solidní teologie, aby to lidem vysvětlila a pomohla jim přemostit ten škaredý příkop ( běžně používaný termín)2000 let. Jo, jenže místo poctivě pracujících teologů jsou většinou slyšet fundamentalističtí omezenci.
Stále mě překvapuje, jak jsou dnešní křesťané příliš často spíše podobní lidem, kteří Ježíše nechali ukřižovat, především ve své namyšlenosti, omezenosti a sobectví.
Co se týče viny - Pokud si promluvíte s někým, kdo má aspoň minimální teologické vzdělání a není to nějaký zabedněný sektářský trouba, řekne vám, že evangelium a jeho nezkreslený výklad umožňuje vyrovnat se s vinou, začít znova ve vědomí Boží lásky.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 07. 2011 10:56
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Hledající napsal(a):
 Uvádíte tady pouze jeden zavádějící výklad evangelia.Mám dojem, že jste se  setkal s nějakými hodně omezenými křesťany, kteří se naučili pár frází a teď  jimi mlátí druhé po hlavě.  Nový zákon nabízí několik výkladů významu Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.  Váš příklad se nedá sladit ani jedním z nich, podstatu evangelia  nevystihuje, naopoak. Je založen na satisfakční teorii Anselma z Cantenbury  ( necituji přesně) ze středověku. Ta dělá z Boha někoho, kdo je podroben  ještě nějaké vyšší moci než je on sám. Docela pěkně a srozumitelně je to  popsáno třeba v knize Miloslava Hájka - Vím komu jsem uvěřil.  Mě spíš oslovuje výklad ten, že se Bůh přiznal ke Kristově poslušnosti a  lásce nějakým způsobem, který církev nazvala vzkříšení dal nám najevo, že  žít jako Ježíš má smysl.     Co se týče toho, do jaké míry se kryje zkušenost lidí z doby před dvěma  tisíci lety a dnes? Kulisy jsou jiné. Lidé ale v zásadě stejní.Zkuste  zapomenout na všechny tlachy, co jste se dozvěděl a číst bibli a přemýšlet  nad ní vlastní hlavou. 2500 let je v dějinách lidstva velmi krátká doba. V  tradicích Izraele se projevují zkušenosti starší a i zkušenosti mnohých  jiných národů. Oni byli sice malý národ, ale na křižovatce, kde se stýkalo  myšlení egyptské, řecké, iránské a mnohé další.A je úkolem solidní teologie,  aby to lidem vysvětlila a pomohla jim přemostit ten škaredý příkop ( běžně  používaný termín)2000 let. Jo, jenže místo poctivě pracujících teologů jsou  většinou slyšet fundamentalističtí omezenci.     Stále mě překvapuje, jak jsou dnešní křesťané příliš často spíše podobní  lidem, kteří Ježíše nechali ukřižovat, především ve své namyšlenosti,  omezenosti a sobectví.    Co se týče viny - Pokud si promluvíte s někým, kdo má aspoň minimální  teologické vzdělání a není to nějaký zabedněný sektářský trouba, řekne vám,  že evangelium a jeho nezkreslený výklad umožňuje vyrovnat se s vinou, začít  znova ve vědomí Boží lásky.
Vážený Hledající, děkuji za Vaši reakci. Rád bych k ní poznamenal několik svých osobních postřehů.
Píšete – "Nový zákon nabízí několik výkladů významu Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání." Vždy jsem se domníval význam Ježíšovy smrti spočívá ve vykoupení hříchů světa, usmíření Boha a spasitelský čin pro jeho vyznavače. Z Vašeho vyjádření mám dojem, že tuto událost lze interpretovat nejrůznějšími způsoby a pokud ta či ona interpretace je natolik přesvědčivá, zajímavá, prezentovaná všeobecně přijímanou světskou autoritou a najde dosti stoupenců, lze ji přiřadit k dalším výkladům – a vážený věřící, vyber si podle svého gusta. Mám k tomu komický příměr. Jak známo ve sportce první cenu vyhrává ten, kdo uhádne šest tažených čísel. A teď si představte, že přijde nějaký dobrodinec a řekne – a kromě těch, kteří uhádli všech šest čísel první cenu vyhrávají ještě všichni ti, kteří za poslední rok navštívili alespoň jeden fotbalový nebo hokejový zápas, všichni ti, kteří se jmenují Franta, protože tah se uskutečnil na svátek Františka, pak ještě ti, kteří sázejí nepřetržitě alespoň tři roky atd. Docela absurdní, že? Byl bych rád, když byste toto mohl více rozvést. Knihu M. Hájka mám doma, nahlédnu do ní, ale i tak bych Vám byl vděčen za podrobnější informaci.
Píšete – "Kulisy jsou jiné. Lidé ale v zásadě stejní." Já bych řekl, s trochou nadsázky, že je tomu právě naopak. Samozřejmě před 2500 lety nebyly mrakodrapy, automobily, internet (bylo něco jiného – pyramidy, velbloudi, rychlí poslové, třeba ten maratónský), ale co lidé? Myslíte, že tenkrát měli povědomí o všem, co dnes spoluvymezuje vztah člověka ke světu a k Bohu? Myslíte v hledání víry nehrají vůbec žádnou roli poznatky z moderní psychologie, sociologie, mikrobiologie, filozofie, objevy ve fyzice, chemii atd. atd.? Já osobně si myslím že hrají a ohromnou. Právě díky těmto věcem lidé (někteří lidé) objevují znovu Boha, ale z hlediska dneška vůči minulosti, promiňte mi tu formulaci – na kvalitativnější úrovni. Vlastním poznáním, vlastním nalézáním, ne že jim to nějaká církevní autorita z pozice absolutní moci naleje do hlavy. Nepochybuji, že jsou Vám známy minmálně ty nejzákladnější církevní dějiny. Na koncilu v Nicey bylo božství Ježíše přijato jako závazný kánon pod trestem smrti. Myslíte, že toto bylo poznání Boha? Celé kžesťanství počínaje rokem 325 n.l. je nepřetržitým, stále se vyvýjejícím se politickým procesem.
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 26. 07. 2011 11:23
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Církevní autority mi do hlavy nic nenalévají.Já bych se ani nenechal.S lidmi, kteří se o něco takového pokoušeli jsem se velice rychle a důrazně rozešel. Co se týče poznání Boha tehdy a teď, i tady je to podobné. A jak už jsem psal, je úkolem solidní teologie, aby lidem ukázala, co je stejné a co rozdílné.Vy mi připadáte solidní teologií nedotčen. Ale to není vaše vina. Spíše je to bída církve, kde se kážou zaběhané fráze a lidi si raději nasazují klapky na oči Pro mě je důležité vést smysluplný život věnovaný svým bližním, tak abych neubližoval sobě a ostatním. A k tomu nalézám v bibli dost a dost postřehů.Církev a zbožnost k tomu může přispět. Není ale nutná - někdy vede spíše opačně. U Hájka si přečtěte oddíl věnovaný významu Kristova kříže.A vůbec, pokud si ho přečtete celého, leccos se vám objasní a nebude řešit věci dávno vyřešené.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 26. 07. 2011 12:56
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Vážený pane Lachtane,
velmi Vám doporučuji navštívit aspoň 2-3 běžné evangelické bohoslužby. Chcete-li, rád Vám poskytnu doporučení na sbory v okolí Vašeho bydliště.
Výrazně se tím zvýší šance, že tady nebudete za tro(t)la…
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 26. 07. 2011 12:59
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Nebo si přečtěte aspoň něco od kolegou zmíněného Hájka, od Tomáše Halíka, evangelického novozákoníka Petra Pokorného nebo amerického protestantského apologety Dineshe D´Souzy…
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 26. 07. 2011 14:58
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Jo v evangelické církvi je o něco větší šance, že potká rozumné lidi. Tedy snad…..
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 07. 2011 23:30
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Pánové, děkuji vám za reakce, jsou opravdu velice podnětné. Dovoluji si k tomuto tématu připojit jeden text z druhé strany. Osobně v něm spatřuji dost logiky. Zajímal by mě váš názor. Převzato z veřejně dostupných zdrojů.
Příběh o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista je v křesťanství naprosto ústřední. Ježíš dopředu věděl, že zemře na kříži, a celé jeho působení na Zemi k tomuto směřovalo. Někteří dokonce říkají, že to takto bylo naplánováno od Stvoření. Byl zrazen Jidášem, souzen, a Židé si vynutili jeho popravu. Svou mučednickou smrtí (obětováním sebe sama) pak spasil nás všechny. O Velikonocích si křesťané připomínají tyto události, a radují se z toho, jak byl Ježíš vzkříšen a fyzicky vyzdvižen na nebesa. V samotném vzkříšení pak vidí naději na Spásu pro nás pro všechny.
Křesťané tento příběh velmi prožívají. Mnozí se dojímají nad tím, jak velká byla Ježíšova oběť. Představují si jeho utrpení, někteří v samotném utrpení z trýznění vidí očistný proces, a tak se bičují (prý i Jan Pavel II. tak činil), a fanatici z Filipín se dokonce přibíjejí na kříž. Jiní zase o Ježíšově ukřižování točí morbidně naturalistické filmy (Mel Gibbson), kde jsou dopodrobna vidět cáry kůže a masa vyrvané Ježíšovi z těla při bičování – a Papež pak zjihle řekne, že “takhle nějak to opravdu bylo”.
Současně však křesťané dodržují starou dobrou zásadu, že přemýšlet o těchto věcech se nemá. Celou záležitost prohlašují za velké mystérium, a jakékoliv přemýšlení o tom je pošetilé. Těmito frázemi se však jen snaží zastřít fakt, že tento ústřední příběh křesťanství ve skutečnosti vůbec nedává smysl.
My se ale frázemi o mystériích principielně nepřístupných kritickému rozumu jistě nenecháme odradit. Pojďme se nad celou věcí zamyslet.
Obětovat se znamená přijmout nějaký druh příkoří, aby bylo odvráceno (obecně jiné) příkoří hrozící jiné osobě nebo osobám. Oběť je tím větší, čím větší příkoří podstoupím, a čím většímu příkoří hrozícímu jiným osobám zabráním. Ježíšova “oběť” je prezentována jako ta snad vůbec největší myslitelná: měl obětovat svůj život za život nás všech.
Ale obětoval se Ježíš skutečně? V čem jeho oběť spočívala?
Ježíš byl podle křesťanů Bůh. Bůh nemůže zemřít, Ježíš tedy svůj život rozhodně neobětoval, protože nezemřel. Výroky typu “Ježíš byl Celý Bůh, a současně Celý člověk” (aby mohl zemřít) jsou zjevný nonsens. Bůh je ve svých atributech nekonečný, a ať se s Ježíšovým tělem stalo cokoliv, nepředstavovalo to pro Ježíše jako Ducha, jako Bytost, jako součást Boha, jistě naprosto žádnou újmu. Ježíš jakožto Bůh může koneckonců se svým pozemským tělem dělat jistě cokoliv se mu zlíbí, libovolně ho oživovat, nechávat umřít, mučit – a jak si můžeme myslet, že by to pro Něj jako Boha mohlo představovat cokoliv úkorného?
Nyní uvažme, proč se vlastně Ježíš obětoval. Co by se stalo, kdyby tak neučinil? Před čím vlastně lidi zachránil? Odpověď je jediná možná: zachránil je před zatracením – přičemž zatratil by je jedině Bůh, tedy On Sám.
Křesťané tedy věří tomu, že Ježíš svou smrtí nesmrtí spasil Člověka před tím, aby ho On Sám zatratil. Pokud to takto nesmyslně udělat chtěl, pak prosím, ale jistě to celé nelze nazývat obětí.
Nabízí se také otázka, pokud Bůh chtěl lidem odpustit – nemohl to prostě udělat? Musel sám sebe nechat umučit neumučit, popravit nepopravit? Fakt tohle dává smysl?
Smysl nedává ani Jidášova Zrada. Přijmeme-li tezi, že nás Ježíš svou smrtí opravdu spasil, pak udělal Jidáš jen to, co bylo třeba. Jak lze tedy jeho čin nazývat zradou?
Bylo by snad lepší, kdyby neudělal to co udělal, Ježíš by ukřižován nebyl a z mrtvých by nevstal?
Co se vůbec po zmrtvýchvstání stalo s Ježíšovým tělem? Oficiální verze říká v souladu s Biblí, že bylo “vyzvednuto do nebe”. Jenže my dnes víme, že nebe jako takové neexistuje, a Bůh tam nesídlí. Bůh samozřejmě může sídlit mimo náš Prostor a Čas, mimo náš Vesmír – ale jaký smysl by mělo uvažovat o tom, že se tam může dostat lidské tělo z masa a kostí, resp. z hmoty našeho Vesmíru? A jaký by mělo smysl aby se tam dostalo? K čemu by tam Ježíšovi bylo?
Řekněme nyní, že to je všechno pravda, a Ježíš nás obětí svého života opravdu spasil. Otázka je, koho vlastně spasil.
Katolická verze říká, že k tomu abychom byli spaseni, musíme věřit v Ježíše, a nesmíme příliš hřešit (Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jak 2:17). Tohle ovšem platilo i před Ježíšem! Co se tedy v takovém případě Ježíšovým zmrtvýchvstání změnilo?
V této souvislosti nemohu nezmínit, že KKC 841 a 847 stanoví “výjimku pro Muslimy”…
Protestanté vyznávají zásadu Sola Fide, která říká, že spaseni budou všichni kdo věří v Ježíše. Bez ohledu na jejich hříchy.
Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši (Řím 3:21-24).
Tato úžasná zásada vlastně říká “hřích jako hřích”, tedy např. vražda a “braní Božího jména nadarmo” vyjdou na stejno. Dále z toho plyne, že věřící vrah a násilník bude určitě spasen, zatímco ateista nikoliv (nesplňuje nutnou podmínku víry). Tomu říkám morálka!
Liberální křesťané pak zastávají názor, že spaseni budou všichni, paušálně. Ale – opravdu je morální, aby byli spaseni všichni? Ti kdo znásilňují malé děti? Vrazi? Lze tomuto říkat spravedlnost? Jen si představme pedofilního vraha, který unikl pozemské spravedlnosti – a po smrti jde “po zásluze do nebe”… Super.
Od: Anonym: Gabriel Svoboda <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 07. 2011 08:23
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

"Nyní uvažme, proč se vlastně Ježíš obětoval. Co by se stalo, kdyby tak neučinil? Před čím vlastně lidi zachránil? Odpověď je jediná možná: zachránil je před zatracením – přičemž zatratil by je jedině Bůh, tedy On Sám. Křesťané tedy věří tomu, že Ježíš svou smrtí nesmrtí spasil Člověka před tím, aby ho On Sám zatratil. Pokud to takto nesmyslně udělat chtěl, pak prosím, ale jistě to celé nelze nazývat obětí. Nabízí se také otázka, pokud Bůh chtěl lidem odpustit – nemohl to prostě udělat? Musel sám sebe nechat umučit neumučit, popravit nepopravit? Fakt tohle dává smysl?"
Bez ohledu na to, kdo tyto otázky klade, jsem na ně také nikdy nenašel odpověď. Kdyby mi někdo byl schopen to vysvětlit, byl bych rád.
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 27. 07. 2011 08:57
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Zkusím to vlastními slovy, snad z pohledu etiky, velmi zjednodušeně a jednostranně. Ježíšova oběť spočívá ve věrnosti přesvědčení, že u Boha jde o milosrdenství, že cílem zákona je láska,že před Bohem nemáme nikdo výsadní postavení. Hlásání tohoto ho stálo život.A k jeho věrnosti se Bůh přiznal, tím, že se stala událost, kterou církev nazvala vzkříšení - Ježíšovi učedníci, ochromení strachem, poznali, že to, že Ježíšův pokračuje dál, že má smysl jej následovat, i když skončil jak skončil.Lidem, kteří si myslí, že oběť, láska služba nemá smysl, že to prohrává, máme na základě Ježíšova příběhu zvěstovat, že to smysl má. A poznáváme to skrze Boží přítomnost v nás a kolem nás, kterou nazýváme Duch svatý i dnes. Co se týče těch vztahů -Ježíš a Bůh - zjednodušeně řečeno - chceš vědět jaký je Bůh, jaký je jeho záměr s lidmi- podívej se na příběh života, smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Co se týče univerzality křesťanství - já to formuluji tak, že ke spasení - tedy záchraně života z nesmyslnosti vedou ty principy a hodnoty, které se mimo jiné zjevily v příběhu Ježíše z Nazareta. A co bude po smrti - říkám s Hellerem - " Nevím, to co nám Bůh připraví."
Jo kéž by mnozí lidé kolem nás, kteří si hrají na vševědoucí dokázali upřímně říkat nevím.
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 27. 07. 2011 08:37
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

Přečtěte si posledního Halíka-Divadlo pro anděly- a bude vám to jasnější. Nebo navštivte nějakého solidního faráře, senior Mazur vám poradí. Ono psát takhle přes internet je docela časově náročné. Na vás je vidět bída současné církve - velmi málo lidí, kteří dokážou lidem vysvětlit, že bibličtí autoři přemýšleli v trochu jiných kategoriích než my.Navíc se církev zabývá spíše sama sebou, místo aby lidem sloužila tím, že jim bude vysvětlovat o co v bibli opravdu jde. Už když si přečtete toho Hájka, bude vám mnohé o mnoho jasnější.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 07. 2011 20:07
Předmět: Re: Je bible historicky přesná?

FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Buďte pozdraveni, vážení, dnes jsem se díval do knížky M. Hájka, speciálně na kapitoly Jak rozumět Kristovu vzkříšení? a Jaký má význam Kristův kříž. Kdysi jsem četl knížku celou, takže jsem si vpodstatě přimomněl kdysi již čtené. Musím však upřímně říct, že mě tyto úvahy zklamaly. Hájkovi nelze upřít snahu o jakýsi filosofický pohled, který určitě zaujme hloubavé křesťany a který jim určitě lépe rezonuje než povrchní pohled na celou problematiku který je neděli co něděli jako oficiální interpretace předkládána pobožným babičkám, bohužel stále je to pohled z jedné strany. V jeho formulacích nenalézám snahu po objektivní pravdě. Použil bych zde známou frázi – jeho přáním je zároveň otcem jeho myšlenky. Kde mu docházejí argumenty či jeho filosofie se ocitá ve slepé uličce, sahá s oblibou po slově tajemství. A o tajemství se v křesťanství nediskutuje, nepřemýšlí, nepochybuje. Takže tajemství je v tomto případě definitivní nezpochybnitelnou tečkou. Čte-li jeho texty však nezaujatý a přemýšlivý čtenář, nemůže si nevšimnout mnoha nevyřešených a nezodpovězených otázek.
Když přemýšlím o křesťanství, kladu si jednu zásadní otázku. Čím je výjimečné a jedinečné oproti jiným věroukám a náboženstvím? Boží spasitelský čin to není. Princip božího spasitelského činu je přítomen v dalších kulturách a náboženstvích starověku, a to o mnoho staletí dříve než se konstituovalo křesťanství. Naopak se dá s určitostí tvrdit, že ideové kořeny křesťanství leží v jiných náboženských systémech kterými bylo ovlivněno, a ze kterých převzalo mnoho stěžejních myšlenek. Pokud onou vyjímečností není boží spása, tak co tedy? je to snad etický kodex jak nám ho prezentuje křesťanství. Ani zde nelze říct, že ano, neboť etické požadavky na lásku a pomoc k bližnímu, odpuštění, pokání atd., které křesťanství tak rádo zdůrazňuje, nalezneme prakticky ve všech pozitivně orientovaných náboženstvích celého světa. Mnohdy se formulace etických norem až překvapivě stylisticky shodují.
Přesto však, i když křesťanství není žádné původní originální náboženství, ale účelově zkonstruovaná mocenská struktura, co do počtu svých příznivců je největším náboženským systémem na světě. Opomiňme v této chvíli, že není jednolitým kompaktním náboženstvím, ale je rozděleno do mnoha církví a sekt. Položme si otázku, co z něj dělá tak životaschopnou organizaci, která přetrvává po mnoho staletí. Jádrem všeho bude pravděpodobně fakt, že pracuje s jedním z nejdůležitějších lidských pudů, kterým je strach ze smrti. Strach z vlastního zmaru, strach ze zániku. Tento pud – strach ze smrti a zatracení je vlastní prakticky všem lidem od nepaměti a každé náboženství se s tímto fenomenem snažilo nějak vyrovnat. Proti tomuto strachu ze smrti nabízí křesťanství geniální řešení – zástupnou oběť, vzkříšení (nezapomínejme ale na fakt, že prvním křesťanům nebyla vůbec cizí myšlenka reinkarnace, jenomže ta, když se křesťanství formovalo jako mocenský nástroj, nebyla pochopitelně přijatelná a byla tvrdě potlačována), spásu z víry a věčnou blaženost. Dalším důležitým faktorem proč je křesťanství stále živé, je snadná srozumitelnost a přístupnost této myšlenkové konstrukce širokým masám. Není zde momentálně prostor hovořit o trojím významu svatých písem, pouze zmíním, že prvoplánový význam, doslovný, je určen právě pro svoji jednoduchost nejširším vrstvám. Pokud bychom chtěli hovořit o nejdůležitějím a nejhlubším významu svatých písem, dostali bychom se na půdu mystiky, ale tím zároveň na úplně jinou platformu osobní víry, která ve své vrcholně formě už nemá s křesťanstvím, ale ani s žádným jiným konkrétním náboženstvím, nic společného.
Závěrem ještě malou glosu na adresu pana Hledajícího. Několikrát jste zmínil solidní teologii. Zkuste solidní teologii, která víru podává na způsob pana Hájka, zavést v kostelích a faráři budou kázat do prázdných lavic.