Téma: VÝSTUPY PLATFORMY

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 01. 04. 2010 20:47
Předmět: VÝSTUPY PLATFORMY

Navigace: link | přehled | fórum
Zde prosím vkládejte jen oficiální výstupy Platformy Krize/Vize ČCE. Děkujeme.
Od: Anonym: rm---.ipnet.cz )
Kdy: 09. 04. 2010 13:45
Předmět: Re: VÝSTUPY PLATFORMY

kruzívou tučně Kapitálky
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 09. 04. 2010 14:15
Předmět: Zápis ze setkání 23. 3. 2010

Přítomni: Pavel Duchan, Jaromír Dus, Šárka Grauová-Šulcová, Ilja Herold, Petr Krejčí, Roman Mazur, Stanislav Mikulík, Lenka Mikulíková, Tomáš Molnár, Petr Sláma, Jaromír Strádal, Jiří Šamšula, Jakub Šilar, Jan Šulc, Mikuláš Vymětal
Zápis z jednání provedl: Pavel Duchan

1) Úvodní pobožnost
Vedl Roman Mazur: Píseň „Vítězi k poctě zpívejme" (S 373), biblický text Mt 5, 13-16, modlitba, píseň „Kdo na kolenou klečí“ (S 148).

2) Schválení programu
Roman Mazur prezentoval nástin programu porady s možností změn na základě připomínek (nevyužito).

3) Vznik platformy
a) Roman Mazur popsal pět impulzů ke vzniku platformy podobně jako ve „svolávacím“ dopise.
b) Upozornil, že se nejedná o teologické ani farářské fórum a že sami „svolavatelé“ neví přesně, kam nás společná cesta může zavést. Doposud se do skupiny přihlásilo přibližně 25 zájemců.
c) Přítomní se vzájemně představili: jméno – sbor – laik/duchovní.

4) Církev jako Boží a lidské dílo
Petr Sláma otevřel téma Církev jako Boží a lidské dílo. Především upozornil na dvě „logiky“ otevírající se nám při promýšlení tématu situace a stavu církve:
a) Logika Božího paradoxu, že vrcholné Boží činy přicházejí často bez lidského přičinění a do lidsky ztracených situací. Na tomto poli může vzniknout obava, že navrhovat cokoliv v církvi je „fušování do řemesla Duchu svatému“.
b) Logika „úspěchu“, že kromě této nejhlubší logiky Božího paradoxu platí zároveň pravidla světa jako Božího stvoření (včetně oblastí jako je sociologie, psychologie, ekonomika). Na této rovině je možné a dokonce nutné promýšlet, zda cestičky k bohatství Božího království jsou v naší církvi prošlápnuty správně.
c) Nad tímto tématem se následně vedla diskuse:
Tomáš Molnár: Církev je „kyriake“ – Páně, formována povoláním „ecclesia“, tedy Ježíšem Kristem, kterému patří. Církev je také lidskou institucí se svým společenským postavením. ČCE je etablovanou církví (a zároveň také etablovanou není). Církev je momentálně slabou institucí (což je mimo jiné důsledkem rozpadu kultury) a zároveň je slabá i duchovně. Je nutné hledat identitu církve a ne se zabývat podružnými otázkami. Církev je v dnešní době – právem? – zneuznalá (přirovnávána ke klubu zahrádkářů)
Roman Mazur: Osobní zkušenost mě přesvědčila, že Duch svatý vane nejraději tam, kde vidí plné nasazení svých věrných pro dílo víry, naděje a lásky.
Jiří Šamšula: Církev má výsadu tolerance vyznání, což je ohromná příležitost.
Mikuláš Vymětal: Společnost se přeci jen trochu o církev zajímá, otázkou zůstává, jak se umí ČCE prezentovat.
Petr Krejčí: Jaký je důvod běžného občana k vzhlížení k církvi? Za socialismu byla církev nadějí. Za 19 let se stalo na straně ČCE málo pozitivního (vstup do ekumenické rady církví, která se zdá být impotentní). Občan nemá proč se o církev zajímat
Jaromír Strádal: Každý musí přijímat vedení od Ducha svatého, takže navrhuje některé věty v pracovním dokumentu „Církev jako dílo Boží a lidské“ upravit a to následovně: III-1 Služba a práce církve jsou jen dílem Božím, jsme na tomto poli jako presbyteři a duchovní Božími spolupracovníky. Stav církve do značné míry odráží naše nasazení, zbožnost, křesťanskou moudrost, touhu nacházet pro svá společenství Boží cestu a vůli. Záleží dokonce i na formách a technologii naší práce, strategiích…. Samozřejmě na nejhlubší rovině platí, že „Duch vane, kam chce“. Jsem ovšem toho názoru, že kde Duch vane, tam je plné nasazení věrných pro dílo církve (tedy Boží, Božího království) ve světě.
Tomáš Molnár: Nezbytné je zamyslet se, na co jsme v ČCE pyšní. Platforma může být pouze jakýmsi impulzem.

5) Platforma krize/vize ČCE – silné a slabé stránky, hrozby, příležitosti
Šlo o brainstorming skupiny 15 lidí. Některé aspekty jsou různými diskutujícími nahlíženy rozdílně, mohou se tedy objevit zároveň v různých či dokonce "opačných" kolonkách.
a) Silné stránky:
Jde nám o věc / Máme rádi „svou“ ČCE / Nezávislost / Různorodost názorů a impulzů / Jsme věřící, můžeme se modlit za věc
b) Slabé stránky:
Uzavřenost (mnohdy bývají diskuse zajímavější než výstupy, uzavřeností např. ve veřejně nepřístupném fóru se diskuse omezují) / Uzavřenost (chybí reprezentativní členové církve) / Nejsme reprezentativní vzorek církve / Reprezentujeme jen městské sbory
c) Příležitosti:
Položení si otázky: Co si slibuji od platformy? / Využití Internetu při komunikaci napříč celou církví / Reflexe cesty církve ČCE / Otevírání témat – i bolestivých – v církvi jako celku / Koordinované publikování v církevním tisku / Vyprovokování k činu (negativně i pozitivně) / Velká skupina (a velký potenciál) / Moderovaná struktura setkání / Reflexe tradice a víry / Možnost stanovit si časový horizont pro vyjádření k tématu / Vzájemné obohacení se ve skupině / Vydání zprávy v podobě autorizovaného zápisu
d) Hrozby:
Rozpad na řešení dílčích problémů / Obtíže komunikace ve velké skupině / Strach laiků hovořit v přítomnosti farářů / Upadnutí do moralismu a pýchy / Mesianismus platformy / Příliš velká očekávání / Vyšumění do ztracena / Upozaďování skutečných problémů církve / ironicky: „Řešením problémů je vytvoření komise“ / Nezřetelnost výstupů / Špatné určení prostředků pro komunikaci s vnějším okolím
e) z následné diskuse vzešly a byly schváleny tyto návrhy pro činnost platformy:
Diskuze na fóru Evangnetu bude veřejná. / Je možno pořizovat audiozáznam pro potřeby zápisu. / Porada bude každé 4. úterý v měsíci v prostorách sboru Prahy 8 – Libně (U Pošty 6) od 19ti hodin. / Poradě bude předcházet zveřejnění pracovního materiálu pro další téma na Evangnetu. / Vytvoříme zápis z každého setkání, který bude nyní hlavním výstupem platformy.
f) toto je ke zvážení:
Pokusit se přenášet setkání přes SKYPE pro mimopražské?

6) Jak vnímáme ČCE – silné a slabé stránky, hrozby, příležitosti
Šlo o brainstorming skupiny 15 lidí. Některé aspekty jsou různými diskutujícími nahlíženy rozdílně, mohou se tedy objevit zároveň v různých či dokonce "opačných" kolonkách.
a) Silné stránky:
ČCE odmítla peníze z hazardu / Umí vytvářet otevřená a lidsky příjemná společenství / Teologická a myšlenková otevřenost / 4 konfese a jejich mírné napětí / Akceptace v osobní komunikaci / Demokratická struktura / Deklarativní autorita Bible / Kvalitní postoje synodní rady (církve) k veřejným otázkám / Zbožnost je vyjadřována – je-li vyjadřována – přiměřeně / Nese to nejlepší z dědictví české i světové reformace / Ekumenická otevřenost / Existence uvědomělých „jader“ ve sborech
b) Slabé stránky:
Slábne počtem / Věroučná rozbředlost / Misijní impotence (např. neeexistence koncepce) / Horizontálnost společenství: Hrneček namísto kalicha ve znaku? / Liturgický diletantismus / Podceňování svátostí / Podlehnutí katolickému konceptu ekumenismu / Nevyjasněný vztah vůči státu / Absence kultury duchovního života / Malá zbožnost / Chybí „značka“ církve / Podcenění Slova / Lenost farářů a laiků / Nemožnost řádně ocenit práci zaměstnanců a dobrovolníků / Konfirmační cvičení pozbylo svou funkci / Církev za 20 let nevyřešila své majetkové poměry / Zabýváme se teologicky marginálními záležitostmi a irelevantními záležitostmi / Nedostatečně reflektovaná restrukturalizace církve / Ztráta historické paměti
c) Příležitosti:
Tvořit otevřená a lidsky příjemná společenství / Existuje-li víra národa, je blízká českobratrství / Deklarativní autorita Bible / Obrovský laický potenciál / Demokratičnost vedoucí ke změnám ve sborech / Autenticita svědků církve / Přijetí konceptu majetkového vyrovnání se státem podle vzoru ŘKC
d) Hrozby:
Slábne počtem / Věroučná rozbředlost / Informační oceán - neschopnost orientace v nabídce možností / Nenalezení adekvátního jazyka pro předání poselství / Lenost farářů a laiků / Originalita za každou cenu / Přijetí konceptu majetkového vyrovnání se státem podle vzoru ŘKC
e) z následné diskuse vzešly a byly schváleny tyto návrhy pro činnost platformy:
Budeme se držet témat navržených Romanem Mazurem a Petrem Slámou ve „svolávacím“ dopise. Příště tedy: Bohoslužby

7. Závěrečná pobožnost
Volná chvíle pro modlitby, píseň „Zůstaň s námi, Pane“ (S 401)
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 12. 05. 2010 10:27
Předmět: Zápis ze setkání 27. 4. 2010

Přítomni: Adam Balcar, Pavel Duchan, Jaromír Dus, Šárka Grauová, Ilja Herold, Jiří Hoblík, Petr Krejčí, Roman Mazur, Tomáš Molnár, Petr Sláma, Jaromír Strádal, Jiří Šamšula, Jana Šarounová, Jan Šulc
Zápis z jednání provedl: Pavel Duchan

1) Úvodní pobožnost
Vedl Petr Sláma a po přivítání se četlo z Hesel Jednoty Bratrské Iz 66,1 a Sk 7,48. V Bibli jsou pozorovatelné dva proudy: Bůh v chrámech přebývá (např. Ž 87) vs. kritika budované jistoty na těchto budovách a přehlížení světa (např. Ž 127). Následovala krátká přímluvná modlitba a píseň 367 Studně nepřevážená.

2) Schválení programu
Petr Sláma navrhuje „časový rámec“ do 21:30 hod., který by pomohl při organizaci setkání. Prezentoval nástin programu porady s možností změn na základě připomínek (nevyužito). Jako první by promluvili Ilja Herold a Tomáš Molnár, aby přednesli své texty, a poté se bude diskutovat. Diskuze by pak probíhala ve třech blocích: 1. Co jsou bohoslužby jako takové (co se v nich děje)? 2. Kázání 3. Co jiného než kázání mají být bohoslužby? Závěrem pak přijde na řadu několik organizačních záležitostí k fungování Platformy Krize/Vize ČCE.

3) Prezentace pracovního materiálu I. Herolda a diskuse na ním
ILJA HEROLD: Všech sepsaných dvacet bodů je pro něj závažných. O krizi se teprve učíme hovořit a je natolik hluboká, že ji nelze řešit návratem k tomu, co je nám osobně milé a co jsme hluboce prožívali (a v dané době i fungovalo). Je to spíše krize světa, která se promítá do všech oblastí našeho působení. Je tedy nutné hledat cesty, jak by církve mohly a měly pomoci řešit tuto krizi. Jak evangelium může a chce do této světové krize hovořit a zasahovat. Je potřeba si všímat světového dění, nebát se evangelijně kritizovat a hledat cesty z toho špatného ven. Je nutné proto revidovat náš vztah k Bibli, církvi, kázání, evangeliu, abychom se od nich mohli odrazit. Elaborát je jakousi výzvou, nikoliv hodnocením, protože stojíme před dlouhodobým úkolem.
JAROMÍR STRÁDAL: Je nutné řešit vztah bohoslužeb a světa. Bohoslužby jsou ve světě. Nelze jinak. Ovšem vnímáme je cílené a vědomě pro svět?
TOMÁŠ MOLNÁR: Příčiny krize mohou být výrazně hlubší. Jakkoliv je to krize všeobecných hodnot, je stále důležité se ptát, kdo je za to zodpovědný. „Všichni jsme vinni za všechno a já více než druzí“ (Dostojevskij). I my jako církev máme svůj díl zodpovědnosti.
PETR SLÁMA: Krizí světa nemusíme být překvapeni, protože krize je výchozí bod evangelia. Církev pak je jako Noemova archa, která chce tuto krizi přestát. Je to silný biblický impuls.
ILJA HEROLD: Je důležité vybrat, na kterou stranu se chce člověk naklonit: Apokalyptické očekávání soudu nad světem vs. „Bůh tak miloval svět…“
TOMÁŠ MOLNÁR: Je nutné jisté vydělení ze světa, nabízet alternativu. Apokalyptika je věcí vypjaté situace
JAROMÍR DUS: Co je úkolem církve? Pokoušet se reformovat svět, nebo vytvářet alternativu?
JAROMÍR STRÁDAL: Krize v sobě nese zárodek nového. Horší než prožívat krizi je být spokojený. Krize je nadějná situace. Je tedy nutné krizi vnímat pozitivně, pokud je spojena s vizí.
ILJA HEROLD: Jaromír Dus zdůraznil, že existuje svět a církev. Je důležité vědět, kdy a kde žiju. Kdy žiju v církvi a kdy „ve světě“?
ROMAN MAZUR: Církev si ve své historii vyzkoušela různá období, kdy byla u moci a mohla organizovat a řídit svět, a také kdy byla jen menšinovou alternativou. Nyní je situace jasná. Je velice podobná době prvního období církevních dějin Církev má v naší společnosti velmi malý vliv, takže pro začátek by plně stačilo být alternativou. Raději menší, ale realizovatelný úkol a cíl.
TOMÁŠ MOLNÁR: Existuje jisté napětí mezi „být ze světa“ a „být ve světě“.
JIŘÍ HOBLÍK: Mnohým dnes stačí být „lidovým ateistou“, takže nabízet alternativu je velice těžké. Dříve byla církev útočištěm těch, kteří chtěli slyšet něco jiného než oficielní názor. Dnes je velká konkurence pro církev (všemožné náboženské i filosofické proudy). Člověk by měl bohoslužby vnímat jako jakousi katarzi, obnovu, očištění a odejít s úlevou, že žít ve světě má svou cenu.
JIŘÍ ŠAMŠULA: Co je to ten „svět“? Vnímá nebezpečí dualismu. Bůh přece působí, kde chce, takže zcela jistě i ve světě.
ILJA HEROLD: Držme se především dobrých cílů (ne malých).
JAROMÍR STRÁDAL: Je nutné mít pořádek v pojmech. Bohoslužby a svět se budou vždy nějak míjet, je ovšem nutné najít společného jmenovatele. Není možné odejít z církve do světa a ze světa do církve. Nemůže být církev bez světa a svět bez církve.

4) Prezentace pracovního materiálu T. Molnára a diskuse na ním
TOMÁŠ MOLNÁR: Můj text je veden z pozice faráře, nikoliv ze sborového nebo dokonce celocírkevního pohledu. Chtěl bych se vymezit proti interpretaci, že jsou dva subjekty - (lid vs. farář), subjektem bohoslužeb musí být Bůh. Na prvním místě by měla být pokora, se kterou přistupujeme k bohoslužbě, je připraveno kázání, jsou připraveny texty – vše směřuje k Bohu. Pokud bude subjektem farář, tak si bude vyřizovat účty se sborem, pokud lid, tak farář bude kázat na témata, která si sbor vydupe. Je tedy nutná velká dávka pokory. Jako základní věc bohoslužeb vnímá zvěst – zvěstované slovo. Večeře Páně by se dala slavit každou neděli (ne ovšem v duchu limských dokumentů). „Se srdcem pokorným, s myslí zkroušenou“. Forma bohoslužby by měla odrážet život sboru – je tedy nutné být otevřený. Strohost bohoslužeb je zde proto, abychom se vyhnuli modlářství.
JIŘÍ HOBLÍK: Co to jsou bohoslužby? Slovo je převodem z latiny - „XXX“. Umíme toto slovo vzít vážně?
TOMÁŠ MOLNÁR: Termín „bohoslužba“ chápe jako „boží služba“ nikoliv jako „služba Bohu“. Bůh službu nepotřebuje. Primární je to, že je nám poslouženo.
ROMAN MAZUR: Mluvit by měli i laici, protože výklad je jedna věc, ale vnímání sboru je důležité. Např. s ohledem na formy (nejen obsah) Ježíšova zvěstování. Neztrácíme pro teologickou přesnost a hloubku zajímavost? Je vedená debata pro laiky důležitá?
JAROMÍR STRÁDAL: Formy Ježíšovy činnosti byly spíše „menší“, obdobné jako biblická hodina atp. Bohoslužby se konaly v chrámě. Ježíš „učil v chrámě“, v synagoze, když byl požádán, kázal na veřejnosti – „všední“ prostředí, činil znamení – opět v „sekulárním“ – všedním prostředí. Paralelně s tím vším probíhala chrámová bohoslužba. Tu on nerušil.
ROMAN MAZUR: Ježíš ovšem na konci svého působení chrám s jeho provozem odepsal! My navazujeme na Ježíšovský model.
PETR KREJČÍ: Někdo se snaží Bohu i poroučet. V pojmu bohoslužba je zakódovaný vztah Pán a otrok. Hlavním cílem je však svoboda a v tomto směru je nutné chápat slovo služba. Jsem-li služebníkem Hospodinovým, nejsem služebníkem nikoho jiného, a tak jsem svobodný. Nemá to se službou na statku co do činění, jedná se o zcela jiný pojem.
JAROMÍR DUS: Pán Bůh nás miluje tak moc, že nám (vedle jiných přikázání) přikázal i světit den odpočinku a sloužit mu. Součástí (boho)služby je přece i náš čas! Sloužit Bohu, to znamená také, dát mu kousek ze svého – i ze svého času! Soudím, že do kostela se chodit má! A kázání má být inspirací k přemýšlení a impulzem také k vlastnímu hledání Boží vůle. Základem „dobrého“ kázání je tedy poctivý farář, který sám hledá a také vyznává to, co káže.
PETR KREJČÍ: Bohoslužby jsou dvojím připomenutím: 1. Hospodin stvořil člověka k obrazu svému (máme se tedy snažit přiblížit obrazu božímu) 2. zmrtvýchvstání Ježíše Krista – Boží království je mezi námi a my jsme povinni jej hledat.
PAVEL DUCHAN: Je nutné akcentovat „čas“ jako něco, co můžeme darovat Bohu.
JIŘÍ ŠAMŠULA: Je nutné odlišit dimenzi etickou a kultickou dimenzi slova „služba“. Bohoslužby nejsou od toho, abychom věděli, co máme dělat, ale spíše tiché spočinutí v proudu toho, co děláme.
TOMÁŠ MOLNÁR: Intenzita společného „amen“ je lakmusovým papírkem života sboru. Bohoslužby jsou „mytím nohou“. Subjektem našeho sejití se je Bůh. Bohoslužby mají způsobit reakce pro celý zbytek týdne.
JAN ŠULC: Bohoslužby by člověka měly „nabít“ na celý týden, člověk by měl odcházet proměněný. Diskuze by měla být na téma „proč neodcházíme nabití“, jakkoliv je to subjektivní. Bohoslužba je kompaktní celek, není to pouze kázání, je nutné tedy řešit každou část bohoslužeb.
ADAM BALCAR: V diskuzi je nutné odlišovat dvě roviny – co nám bohoslužby dávají a rovina naslouchání božímu přikázání. Na prvním místě je otázka, co po nás chce Bůh a co se bohoslužby týká, je to možné vyčíst z Bible.
JAROMÍR DUS: Služebník přijímá řád - a tedy i příkaz přicházet do kostela - jako dar. Někteří staří faráři prý říkali, že po dobrém kázání nemá lidem chutnat nedělní oběd! Občas jsou i taková kázání nutná, ale jistě ne vždy, a už vůbec ne při bohoslužbách s vysluhováním sv. Večeře Páně.
ROMAN MAZUR: Vynechme pro tuto chvíli velké pravdy, těch jsou plné učebnice systematik, kostely ovšem zejí prázdnotou. Mnohdy stačí elementární lidská slušnost a drobnosti pro zlepšení celých bohoslužeb a to ze strany faráře i sboru. Např. píseň se nemusí vybírat ke kázání, ale proto, aby dobře zazněla a pocitově rozechvěla srdce.
JIŘÍ HOBLÍK: Proč se slaví bohoslužby. Definice tvaru bohoslužeb záleží na christologickém pohledu. Evangelíci se už nyní nebojí hovořit o zkušenosti (prožívání bohoslužeb), což je dobře.
JAROMÍR STRÁDAL: Sociologické a psychologizující chápání bohoslužeb je past.
PETR SLÁMA: Bůh je partnerem bohoslužeb (přicházíme k němu v poslušnosti), důraz je ovšem na obousměrném provozu. Srov. dvojznačnost slova liturgie („služba lidem“ ale i „služba lidí“). I to ukazuje obousměrný pohyb – od Boha k člověku, ale také od člověka k Bohu. Cituje M. Grombiříka: „Bůh nám dává svoji milost v slovech Evangelia a ve svátostech, my mu předkládáme oběť chvály a díků, prosby a přímluvy za sebe i jiné lidi, společně s Bohem slavíme zpřítomňující památku spásných událostí a sjednocujeme se s Kristem do jednoho těla. To je vše, co bohoslužba vyjadřuje.“
TOMÁŠ MOLNÁR: Smyslem bohoslužeb je, že si necháváme posloužit od Boha, takto obslouženi od Boha máme z bohoslužeb odcházet, což nestojí v opozici k citovaným slovům Martina Grombiříka.
JANA ŠAROUNOVÁ: Chybí dosah bohoslužeb přes celý týden. Co má být tímto dosahem – určité rozpoložení, přemýšlení nad kázáním?

5) Ostatní části bohoslužeb:
JANA ŠAROUNOVÁ: Není důraz na kázání v ČCE příliš velký? Důležitá je např. rovněž vlastní četba bible či autenticita faráře ve vztazích - ta někdy osloví více než kvalita kázání.
TOMÁŠ MOLNÁR: Kázání je důležité. Už jen oblečením taláru káže i sám sobě. Opouštět prioritu Slova by bylo chybou.
JIŘÍ ŠAMŠULA: Je dobré, že bohoslužby mají dvě ohniska – kázání Slova a svátost.
ROMAN MAZUR: Bohoslužby mají více aspektů, je např. nutné, aby bylo vidět, že zvěstované Slovo mezi lidmi ve společenství „žije“. Kázání je nutné chápat v kontextu dvojiny kázání – svátost nebo v širším kontextu celostné zkušenosti z bohoslužeb. Lidé mají v tomto celku zakusit něco pozitivního.
ŠÁRKA GRAUOVÁ: Některé skupiny lidí - odrůstající děti, lidi postižené nebo indisponované - bohoslužba orientovaná výlučně na kázání, vyžadující plné intelektuální schopnosti, nemůže oslovit. Nemá-li být pro ně bohoslužba pouze předehrou k posezení u kávy a čaje, je třeba hledat i jiné cesty.
ILJA HEROLD: Je přiměřené vést a analyzovat v církvi statistiky a provádět sociologický průzkum? Zřejmě ano, protože se o to právě dnes snažíme. Důležité je, ke KOMU hovořím a CO mu sdělují. Kázání často odpovídají na otázky, které si posluchači nekladou. Lidi neurazí, když jim někdo vynadá, ale urazí, když z nich někdo dělá blbce. Lidé mají chtít být na bohoslužbách a smutnit, když nejdou.
PETR KREJČÍ: Na počátku bylo Slovo – důraz na kázání je důležitý. Dnešní faráři by měli velké problémy s reformátory kvůli obsahu kázání. Nutné je kázat, co znamená slovo Boží pro dnešek.
JAROMÍR DUS: Mým prvním „šéfem“ byl br. senior Růžička. V posledních letech svého života, bydlel ve sborovém domě u Klimenta. Pravidelně se účastnil i večerních bohoslužeb v kostele u Martina ve Zdi. Mluvil o tom rád, někdy s neskrývaným nadšením: „Jak se v naší církvi káže! Jak dnes - ti většinou mladí - faráři káží! Poctivě hledají v Písmu, a hledají slova, jak porozumět a vyjádřit Boží vůli!“ Také já mohu říci, že jsem v posledních letech snad neslyšel „špatné“ kázání. Na kazatelích je vidět zápas o Slovo a poctivé úsilí tlumočit je svému sboru.V naší zemi je mnoho církví, o Českobratrské církvi evangelické církvi se myslím stále předpokládá, že tady je úroveň „bohoslužby slova“ stále vyšší, než jinde. Slýchával jsem to častěji od katolíků, kteří po mši v kostele na Jiřího náměstí přicházeli ještě na bohoslužby v Korunní ulici.
PETR SLÁMA: Co to vlastně je ta „úroveň kázání“? Jestli to není jen odraz evangelické pýchy na „řádnou exegezi“?
JAROMÍR DUS: Dobré kázání není blábolem a má základní biblickou orientaci.
ADAM BALCAR: Všechny konfese se shodují v tom, že znají pouze kázání slova božího. Dnes se mnohde „slovo boží“ nekáže, káže se, co se líbí faráři/lidem, popřípadě kázání redukováno na výklad. Toto je možný důvod krize. Je to otázkou zadání pro kázání – je jím vyložit text nebo kázat Boží slovo?
JAN ŠULC: Lidé ve sboru reagují na to, kdo bude kázat, svou (ne)přítomností na bohoslužbách. Mělo by nás to vést k zamyšlení nad podpůrnými prostředky ke kázání, aby to vše neviselo jen na něm.
JANA ŠAROUNOVÁ: Hlavní důraz na slovo je nezbytný, ale křesťan nemůže žít jen z nedělního kázání.
JIŘÍ KREJČÍ: Spor kázání vs. výklad je falešný. Jsou to nedělitelné věci, není možné oddělovat.
TOMÁŠ MOLNÁR: Nutné doplnit, že se bavíme o ideálních situacích, kdy výsledky nemusí odpovídat nebo být vyrovnané kvality. Evangelium je jednoduché, není nutné kydat na hlavu lidem Heideggera (zmíněn dříve). Důležité je, aby farář kázal pravdu, nikoliv kličkovat mezi problémy sboru a členů.

6) Závěrečná rozprava o dílčích částech bohoslužby
PETR SLÁMA: Věčný apel na pravdivost kázání je sice odpovídající, ale příliš obecný a eschatologický, nutné je vnímat i střednědobý horizont. Např. sociologii se nelze vyhnout. Že kázání má být pravdivé, je nutný předpoklad, otázkou je, co dál? Jaké další věci vlastně tvoří bohoslužbu?
JIŘÍ ŠAMŠULA: Kázání a svátost jsou nezbytné. Pokud jeden prvek chybí, stává se bohoslužba torzem. Protože svátost doplňuje a vyvažuje fakt, že kázání je vázáno na kazatele.
ROMAN MAZUR: Uvažuje, zda dnes čím dál obvyklejší měsíční četnost vysluhování evangelické večeře Páně (při účasti téměř všech) neodpovídá každotýdennímu katolickému vysluhování (kdy často přistupuje jen část účastníků bohoslužeb). Důležitý je ovšem i křest jako druhá svátost. Model dětský křest – konfirmace kolem 14 let – podíl na životě sboru „praská“ ze všech stran.
JIŘÍ KREJČÍ: Katolíci oslovují všechny smysly, evangelík je odkázán na slovo. Tomuto může pomoci prostředí sboru. Důležité je také závěrečné požehnání, které je velice silným tématem, svým způsobem „nepříjemným“, protože to někdo může vnímat jako „magický“ úkon.
TOMÁŠ MOLNÁR: Píseň byla v tradici vždy silným impulzem. Člověk má chtít jen jedno, takže není na škodu, když písně souvisí s kázáním. Je nutné vnímat, proč „zpíváme Bohu“. Bohoslužby mají upozornit na to, že Kristus vstoupil do světa, nejedná se o „odsloužení“.
PETR SLÁMA: Závislost na výkonech kazatele evangelíky ve své podstatě uzavírá. To souvisí s tím, co se děje na bohoslužbách. Je potřeba posilovat objektivní prvky, které zapojují lidi, např. liturgii se zapojením laiků.
ADAM BALCAR: Základní prvek bohoslužeb je společenství, to tam musí být. Model, kdy jeden zastupuje Boha a ostatní jej sledují, je špatný. Vytrácí se prvek společenství.
ROMAN MAZUR: Důraz na aspekt společenství a na laickou službu v církvi. Inspiraci v tom hledá spíše než v liturgických církvích v umírněném evangelikálním prostředí.
JIŘÍ KREJČÍ: Kde se dva či tři sejdou v Kristově jménu, tam je přítomen i on. To je povzbuzením pro naše společenství.
JAN ŠULC: Pokud písně reagují na kázání, pak působí celek krásně, ale je nutné vybírat písně, které sbor umí a zná. Pestrost výběru písní je veliká. Ohlášky mohou do celku zapadnout, ale také se změnit na diskusní klub, který rozbije celou bohoslužbu. Vnesení responsoriálního skutku je důležité, protože toto tvoří společenství.
ILJA HEROLD: Mají se bohoslužby konat i ve čtyřech nebo ve dvou účastnících? Není to znevažování bohoslužeb, že musí být za každou cenu a všude?
JAROMÍR DUS: Bohoslužby určitě ne za každou cenu! Mně se třeba v Kaplici občas stalo, že jsem sundal talár a „bohoslužby“ se pak podobaly spíše biblické hodině a modlitební chvíli kolem stolu Páně.

7) Technické záležitosti k fungování platformy krize/vize ČCE
Roman Mazur nastínil otázky, které bude potřeba příště projednat:
1. Otázka členství – jak se vstupuje, vystupuje, může být seznam členů veřejný?
2. Otázka financí – navrhne částečně proplácet jízdné mimopražským.
3. Oficiální výstupy – jak schvalovat, jakého druhu, články, brožurky…? Aktuálně schválený je jediný vystup: Zápis na Evangnetu.
4. Společný jmenovatel pro naše úsilí? Je možné definovat naše snažení pod jeden společný jmenovatel?

8) Příprava dalšího tématu: Sbor
Pracovní materiály připraví a na Evangnetu zveřejní do 11. 5. 2010 manželé Jan Šulc a Šárka Grauová a Jiří Hoblík.
Další setkání: 25.5. 2010 v 19:00 hod. ve sboru Praha 8 - Libeň

9. Závěrečná pobožnost
S volnými modlitbami a zpěvem „Kyrie eleison“.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 07. 06. 2010 11:34
Předmět: Zápis ze setkání 25. 5. 2010

Přítomni: Pavel Duchan, Jaromír Dus, Šárka Grauová, Ilja Herold, Jiří Hoblík, Petr Krejčí, Roman Mazur, Stanislav Mikulík, Lenka Ridzoňová, Petr Sláma, Jiří Šamšula, Jana Šarounová, Jan Šulc, Radek Vondra, Mikuláš Vymětal Miriam Žilková.
Omluveni: Tomáš Molnár, Jaromír Strádal
Zápis z jednání provedl: Pavel Duchan

1) Úvodní pobožnost
Roman Mazur po přivítání vedl úvodní pobožnost: Píseň 274 ze zpěvníku Svítá, biblické čtení podle Hesel Jednoty bratrské a trojiční modlitba (s odpovědí „jeho milosrdenství je věčné“).

2) Problematika činnosti Platformy krize/vize ČCE
Po vzájemném představení (někteří dorazili poprvé) byly otevřeny otázky členství, příspěvku na jízdné pro mimopražské a výstupů platformy. A. Členství a smysl existence Platformy Krize/Vize ČCE
PETR SLÁMA – Podle zpětné vazby některých sympatizantů máme jako platforma malý „tah na branku“. Nicméně stávající setkávání považuje za způsob brainstormingu, kdy výsledkem může být např. pozdější vznik skupiny, která bude prosazovat už více konkrétní věci. Považuje za pozitivní, že Platforma krize/vize ČCE nyní obsahuje snad všechny hlavní názorové proudy evangelické církve.
JIŘÍ HOBLÍK – Nemá pocit, že by bylo potřeba být skupinou s velkými cíly, resp. nějak zásadně měnit stávající model fungování platformy.
ROMAN MAZUR – „Nízkoprahovost“, tedy nízké či nejasné cíle, vede k nižšímu pocitu zodpovědnosti za společnou práci, což je nevýhoda.
LENKA RIDZOŇOVÁ - Co je to tah na branku? Co je ten gól? Co je vlastně cílem platformy?
ROMAN MAZUR – Právě kvůli přesnějšímu definování cílů byla zahájena tato diskuze.
MIRIAM ŽILKOVÁ - Jak je společenství vnímáno synodní radou?
ROMAN MAZUR - Joel Ruml byl předem upozorněn na vznik skupiny, aby podle svého uvážení informoval synodní radu.
PETR SLÁMA – – Joel Ruml při soukromím setkání: že je krize, si není třeba dokazovat. Jde o to, jak z ní ven.
PETR KREJČÍ – Platforma je organizována už tím, že se schází a členové si vzájemně naslouchají. Právě hledáme „branku“, přísná organizace by toto hledání mohlo utlumit.
JAN ŠULC – Připomněl, že prvotním impulzem byl článek Tomáše Molnára „Krize ČCE a jak z ní ven? (http://www.evangnet.cz/252-krize_ceskobratrske_cirkve_evangelicke_a_jak_z_ni_ven ). Problém vidí v tom, že o krizi se v církvi nemluví, všichni se tváří, že je všechno v pořádku. Platforma otevírá otázky, a to je pozitivní, názory se tak tříbí, takže onen „tah na branku“ je v tom, že se že se témata vůbec otevírají.
JIŘÍ HOBLÍK – Pokud se něco příliš strukturalizuje, ztrácí se spontánnost. Je nutno vytvořit jakousi organizační rovnováhu – tedy určitě je možné vytvořit organizaci zajišťující jádro“ platformy o 5ti-6ti lidech. Dále, bylo by vhodné dávat do Českého Bratra souhrny diskuzí na setkáních.
ROMAN MAZUR – Zdá se, že setkání jsou pro členy platformy lákavá. Je jistým časovým „luxusem“, že členové platformy mohou skutečně volně diskutovat.
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Obecně - spojovat lidi mohou dvě věci - společná východiska nebo společné cíle. My společná východiska nemáme a cíl zatím neznáme. A co víc, nevíme ještě ani, v čem přesně spočívá ta krize, o níž mluvíme. Známe symptomy - o těch se zatím mluví především -, ale neznáme příčiny. Považuje za dobré, že se lidi scházejí a svobodně o krizi mluví, jiná naděje, jak najít cestu ven, není.
PETR SLÁMA – To by ale přece vůbec nebylo málo, kdybychom nalezli kořeny současné krize. Je tu šance, že procházením těch deseti oblastí církevního života, na něco přijdeme. Samostatnou otázkou, kterou jsem se měl zeptat už minule, je to, jak by měl vypadat výstup jednotlivých setkání. Napsal jsem za sebe dva články, nejsem ale žádnými „ústy“ skupiny a neusurpuji si být „hlasem lidu“. Máme zápisy, ke kterým se vyjadřujeme, než přijdou na web. Navrhuji pověřit vždy někoho sepsáním autorského textu pro Českého Bratra jako další výstup z každého setkání.
ROMAN MAZUR – Zdá se, že vůle po vyšším prahu není, výsledkem celé série 10 setkání by tedy skutečně mohlo být pojmenování příčin krize.
B. Příspěvek na jízdné mimopražských, příspěvek libeňským
ROMAN MAZUR –Návrh nabídky plné úhrady v případě využití hromadného prostředku. V případě cesty autem s hlavním účelem účasti na setkání Platformy návrh příspěvku 3kč/kilometr.
JIŘÍ HOBLÍK – Navrhuje nějakou kompenzaci libeňskému sboru za využívání prostorů sboru.
ROMAN MAZUR – Reaguje, že klubovna je plně využívána celý týden, takže náklady na energii na jedno setkání za měsíc pokryje plně libeňský sbor.
Návrh na proplacení, resp. příspěvek na jízdné byl přijat a bude avízován.
C. Možné výstupy činnosti Platformy
ROMAN MAZUR – Navrhuje provést brainstorming, jenž by směřoval k možnostem „výstupů“, které se platformě nabízí, co všechno mohou členové platformy udělat navenek.:
1 - souhrn podle vzoru Petra Slámy, tedy autorský text ze setkání
2 - na závěr setkávání by se daly sebrat články (sborník, brožura)
3 - provozování internetových stránek
4 - nabídka prezentace činnosti do sboru a seniorátu
5 - blogový příspěvek
6 - vzory návrhů na sborová shromáždění a konventy
7 - vznik burzy nápadů jak oživit práci sborů, život ve sborech na internetu
8 - výstupy ve strukturách Evangnetu
9 – podílet se na přípravě Evangelického kalendáře a Na každý den
10 - souhrnná analýza jako výstup
11 - čtyři body/teze z každého setkání
12 – využívání sociálních sítí typu facebook
13 - modlitba za řešení věcí

3) Téma: Sbor
A) MATERIÁL ŠÁRKY GRAUOVÉ A JANA ŠULCE
Komentář autorů: Evangelický sbor je společenství lidí, kteří následují Krista, uslyšeli Boží volání a sdružují se podle lokalit. Sbor je ale také dědictvím: sdružují se v něm také lidé, pro které je to rodinná tradice, a jejichž vztah k duchovním věcem je přitom vlažný. Pracovní hypotéza je, že část jevů vnímaných jako krize plyne ze soužití dvou skupin lidí – více „spolkových“ (tradičnějších), pro které je důležitá horizontála, a více „modlitebníků“ (vyznavačů), pro které je důležitá vertikála. Druhý okruh problémů souvisí s místem sborů ve světě: ČCE se snadno ztotožnila s modernou a je otázka, zda se proto snadno neztotožňuje s dnešním atomizovaným světem, v němž jde o osobní výkon a zisk. Pak se naskýtá otázka: Má, nebo nemá být sbor vědomou alternativou? Budou lidé investovat čas a peníze do něčeho, co může být považováno za nenormální? Nebylo by to přesto lepší, než se v mnoha ohledech přizpůsobovat poměrům ve společnosti?
ILJA HEROLD – Ježíš Kristus nebyl ukřižován za svou vnitřní zbožnost, ale za svou angažovanost v církvi.
LENKA RIDZOŇOVÁ – Dají se oddělit obě skupiny? Tedy lidé toužící po „společenství“ a lidé toužící po „duchovnu“?
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Oddělit se nedají, ale např. na řízení sboru je poznat, která skupina je zastoupena silněji ve staršovstvu.
JIŘÍ HOBLÍK – Má pocit, že církev je světem sám pro sebe, že chybí spojitost mezi „světem“ a „církví“. Pokud však nechybí, tak co je tím pojítkem?
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Pojítkem mezi světem a církví jsme my, podílíme se na obou.
MIKULÁŠ VYMĚTAL – Každé společenství potřebuje identifikátory ke svému životu, problém je v komunikaci víry – tedy komunikaci věřících o víře, když každý „je jinde“.
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Nemá v úmyslu znevažovat evangelickou tradici, naopak. To, oč jde, lze vyjádřit citátem „Bůh má jenom děti, nemá žádné vnuky.“ Nemáme sbory tvořené právě těmi vnuky?
PETR SLÁMA – Jsou dvě věci, které se nám trochu míchají. Na jedné straně váhání, jestli se více modlit nebo pracovat pro svět. Je to alternativa starobylá, ale vůbec ne jedině možná. Ve světě je mnoho příkladů, že práci pro svět provází a předchází hluboká spiritualita. Ale Šárka myslím mluvila ještě o jiné alternativě: jestli se ve sboru více modlit nebo víc společensky žít (jezdit na hory, péct buřty atp.)
ROMAN MAZUR – Nevnímá ostře výše naznačené dvě skupiny. Rozdíl je v aspektech. Těžiště by se mělo více přesouvat k duchovnímu (zmínil např. problém dlouhodobě nefungující konfirmace). Průměrný evangelík má být zbožný, což konfirmace neříká jasně, a konfirmační příprava jako taková je nefunkční. V každém programu, i převážně „spolkařském“, by měla být duchovní složka – čtení z Bible, modlitba, atp.
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Dodává, že cílem pracovního materiálu nebylo rozdělit církev na dvě skupiny, ale nabídnout podklad pro diskuzi. Proto jsou tu dvě skupiny postaveny takto proti sobě, hranice je ve skutečnosti splývavá.
ROMAN MAZUR – Je zajímavé, že ve sboru je velký zájem o to, jak dospělí konfirmandi či křestní katechumeni přišli k víře. To je doklad, že i u tradičních členů nemizí duchovní rozměr sborového života.
LENKA RIDZOŇOVÁ – Otázkou je, jak moc by se měly sborové věci podbízet? K čemu je nedělní škola? Biblická hodina? Děti by měly zjistit, že kostel je místo, kam by chtěly chodit, že se jich víra týká, kde mají kamarády, něco se dozvědí…
PETR KREJČÍ – Toto napětí mezi dvěma skupinami se táhne od apoštolských dob. Důležité je udržet rovnováhu a toleranci, to je cíl. Náš teologický a jiný pohled na svět by byl pro řadu reformátorů a společností naprosto pohoršlivým, jsme zbožní jiným způsobem než oni.
MIKULÁŠ VYMĚTAL – Problémem je komunikace mezi dospělými, důležité je, aby ve sboru vydrželi po křtu. Dokáží sbory integrovat nově přišlé stejně jako do sboru narozené? Tím se otevírá problém neschopnosti integrace nově uvěřivších.
PETR SLÁMA – Co je tedy tím „integrujícím“? Dokážeme to pojmenovat?
MIKULÁŠ VYMĚTAL – Integrujícím prvkem je hovořit o vlastní víře, stejně jako přijmutí do společenství těch, kteří o víře nejsou schopni hovořit.
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Vytrácí se schopnost a potřeba o víře hovořit. Proto se křesťanský ráz společenství ztrácí.
B) MATERIÁL JIŘÍHO HOBLÍKA (viz též: http://www.svobodne.estranky.cz/)
Komentář autora: Vychází z vlastní zkušenost, že v pozdním dětství neměl s kým se o víře a o svém zájmu o Bibli bavit, kromě faráře. Také ze zkušenosti působení 7 let jako farář ve venkovském prostředí. Sbor je ustálená forma sdružování. Církev žije spíše samospádem. Členství sboru je stejné jako členství ve spolku (dáno dobou, kdy ČCE vznikala), inovací novější doby je model spirituálního života, kdy je centrum a hromada klientů. V církvi scházejí mechanismy k reformě.
PAVEL DUCHAN – Chápání církve jako organizace nabízející služby, které se dají koupit, by bylo smrtí církve. Církvi má člen sloužit.
JIŘÍ HOBLÍK – Lidé investují peníze do věcí, na kterých jim záleží.
ROMAN MAZUR – Otázka venkovských sborů (na setkání není reprezentativní vzorek, protože účastníci jsou vesměs z městských sborů) je palčivá, ale zřejmě mimo dosah činnosti platformy. Restrukturalizace církve je velkou a palčivou otázkou, např. „osvobození sborů od kostelů“.
PETR SLÁMA – Až by se rušily sbory, musíme se vrátit k základní otázce, co je to církev? Líbí se mi postřeh (kdysi jsem to slyšel od Pavla Filipiho), že Pán Bůh nás vidí lokálně, jako křesťany daného místa. Tu pak přechod jednoho sboru do bytů nemusí být takovou tragedií. Ale podpořil bych přemýšlení o nějakém Centru, místě, kde se žije víra a pracuje a kam je možno na kratší či delší dobu se připojit. Takový klášter. Jen bychom napřed museli mít formu a obsah zbožnosti pro toto centrum.
MIKULÁŠ VYMĚTAL – V církvi chybí prostředky k reformě – reformace církví v zahraničí podle moderních teologických trendů církve spíše zničily. Ale např. model „otevřených kostelů“, kdy lidé chodí do kostela mimo bohoslužby, považuje za prospěšný. Pro „duchovní centra“ nejsou lidé, kteří by je vedli (nedostatek lidí pro práci církve je obecným problémem). Snahou např. ve Finsku je zatraktivnit církev pro zaměstnance a nabídnout služby lidem, kteří na bohoslužby nechodí.
MIRIAM ŽILKOVÁ – Je dobré a nezbytné podporovat zdravý modlitební život ve sboru.
RADEK VONDRA – Je nutné přihlédnout k úkolům církve – je zbožnost to jediné a hlavní o co běží? Je to zbožnost, evangelizace, služba lidem a budování společenství. Co může lidi spojovat? Společná práce. Na sbory v současném modelu fungování církve zbyla jen zbožnost a společenství. Každý křesťan by měl v osobní rovině sobě vlastním způsobem naplňovat všechny čtyři složky, takže je potřeba tyto složky dostat zpět do sboru. Kerygma, diakonia, koinonia, liturgia.
ROMAN MAZUR – Vychází při své farářské práci z biblického „získávejte mi učedníky“ (Mt 28,18-20), což se posléze rozpadá na 1. přijmout křest (vedení k vyznavačství) 2. učit se z Kristovy moudrosti (povzbuzování a vzdělávání víry) 3. „jít a sloužit“. To je jedna z možných vizí budování sboru.
RADEK VONDRA – Oddělování jednotlivých dříve jmenovaných složek na úrovni jedince není dobré, jakkoliv nemusí být u jedince všechny stejně silné.
PETR KREJČÍ – Sbor je záležitost služebná, dějinně podmíněná, církev neviditelná. Dotace sborů státem je zábranou k reformě. Větší naděje je u venkovských sborů. Pokud je sbor uzavřený, skončí u pěti babiček. Pokud bude sbor navenek aktivní (není myšleno politicky angažovaný), tak při tomto projevu budou vidět.
ŠÁRKA GRAUOVÁ – Nemá smysl budovat nějaká duchovní centra shora. Cokoli takového musí vycházet od lidí, kteří se nejdřív třeba scházejí v bytech, a když vznikne potřeba, sami hledají cesty, jak rozšířit svou působnost. Uvádí zkušenost s obcí katolické podzemní církve, která z prostředků několika rodin zakoupila budovu školy v západních Čechách, která dnes slouží mnoha dalším. Otázka ale je: jsme ochotni vzdálit se od individualistického modelu? Investovat náš čas a peníze do něčeho, co je společné? Nebo žijeme v zajetí svých zájmů a svých statků?
JIŘÍ HOBLÍK – V současnosti jsme svázáni majetkem, což nám brání v osobním rozvoji.
JAN ŠULC – Uvádí jako příklad ke slovům Šárky Grauové, že v jejich sboru existuje záslužné společenství lidí, kteří se starají o faru v Krkonoších, takže cenný zájem a starost o společně sdílenou věc zde určitě je, tuto starost ovšem berou vedle aktivních členů sboru za své i ti, kteří se týdenního sborového života účastní jen velmi málo nebo žijí úplně mimo sbor. Jde o věc praktickou, která není přímo spojena s vírou, lze si ji představit mezi dobrými přáteli i jinde, mimo křesťanské společenství.
PETR SLÁMA – Často nás zažene do kouta otázka, jak moc je sbor prospěšný svému okolí. Rozumí se tím zpravidla sociální sféra. Nic proti tomu. Ale smysl sborového života musí být obnova paměti, církev je „mnemokulturou“, tedy společenstvím oprašujícím paměť, že jsme součástí Božího lidu, který je zde jako předzvěst toho, jak to Bůh se světem myslí. Sbor musí být společenstvím/infrastrukturou křesťanské paměti. Věřím, že jako takový sbor bude svému okolí užitečný, a to víc a jinak, než jen měřeno počtem sociálních aktivit.
ROMAN MAZUR – Otázka Biblických hodin - je možné, že evangelíky skutečně nezajímá Bible? Ne, podle něho je nejčastější současný formát biblických hodin zastaralou formou. Nevhodný čas, nezájem lidí o přednášku, ale zájem o diskuzi. Je tedy možné se světu formálně přizpůsobit a přitom neztratit svou vlastní křesťanskou tvář.
ILJA HEROLD – Navrhuje zeptat se lidí, proč nechodí na biblické hodiny? Zmiňuje faráře, který přestal chodit na biblické po svém přechodu do civilního zaměstnání.
PETR SLÁMA – Navrhuje tři typologie – možnosti, jak by biblická hodina mohla vypadat: 1. Biblická hodina jako kurz by se odněkud někam něco naučil a uměl více než ostatní. 2. Biblická skupinka jako místo pro diskuzi, co Písmo říká dnes mně. 3. Dát setkání společenství více liturgický model.

4) Závěrečná pobožnost
Píseň 462 ze zpěvníku Svítá „Oh Lord hear my pray“ následovaná tichou modlitbou, Otčenášem a zpěvem písně ze zpěvníku Svítá 461 „Nebojte se“.

5) Úkolovník
Příspěvky pro příště na téma FARÁŘ: Lenka Ridzoňová – teologický pohled, Pavel Duchan – laický pohled (do 8. 6. na Evangnet).
Souhrn z dnešní diskuze pro Českého Bratra: Šárka Grauová a Jan Šulc.
Další setkání: 22.6.2010