Téma: SVOLÁNÍ PLATFORMY

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 01. 04. 2010 20:26
Předmět: SVOLÁNÍ PLATFORMY

Navigace: link | přehled | fórum
Milí přátelé, s ohledem na loňskou internetovou diskusi o krizi ČCE a s ohledem na související lednové setkání na Vinohradech bychom Vás rádi pozvali k pokračujícímu přemýšlení a rozhovoru.
PLATFORMA KRIZE/VIZE ČCE
Ve dvojici Petr Sláma (starozákoník na Evangelické teologické fakultě UK, člen ČCE v Brandýse nad Labem) a Roman Mazur (farář ČCE v Praze 8 - Libni) chceme iniciovat vznik platformy pro pokračující diskusi a návrhy související s tématem, které jsme předběžně vymezili jako "Krize nebo vize ČCE". Šlo by o jakýsi evangelický think tank, který by se pokusil analyzovat situaci celku ČCE, a následně přinášel inspirace pro její proměnu k lepšímu.
HLAVNÍ IMPULSY PRO ZALOŽENÍ PLATFORMY
K celému podniku nás vedou především tyto impulsy: Nejprve vděčné vědomí, že v křesťanské víře a podílu na životě církve nám bylo dáno nalézt bohatství, nad které v tomto světě není. Pak také zájem o to, aby ČCE, jejímiž jsme členy, byla jako součást obecné církve co nejvýrazněji světlem a solí (ve smyslu Mt 5,13-16) pro českou společnost, a tak plnila věrně poslání dané Ježíšem Kristem. V neposlední řadě také zkušenost, že navzdory práci a obdivuhodné snaze jednotlivců se nám v církvi mnohé nedaří.
CO OD PŘÍPADNÝCH ZÁJEMCŮ OČEKÁVÁME?
1. Shodu na tom, že má podobná práce má smysl, ať už kvůli tomu, že současnou situaci ČCE považují v některém výrazném ohledu za kritickou, nebo kvůli tomu, že se domnívají, že celek ČCE potřebuje nějakou vizi - promyšlený nástin své současné i budoucí cesty.
2. Ochotu připojit se s otevřenou myslí i srdcem ke společné činnosti - k modlitbám, k účasti na společných diskusích (buďto virtuálně - na uzavřeném fóru Evangnetu, nebo osobně - při poradách), ke spolupráci na vzniku výstupů platformy…
CO PŘÍPADNÝM ZÁJEMCŮM NABÍZÍME?
1. Příležitosti pro virtuální setkání: na uzavřeném a moderovaném fóru Evangnetu.
2. Příležitosti pro osobní setkání při společných poradách: prozatím v klubovně libeňského sboru, každé 4. úterý v měsíci, vždy od 19:00 hod. (první setkání proběhne 23. března 2010).
3. Podíl na pokusech o prosazení změn, které budeme společně považovat za užitečné.
DALŠÍ POSTUP
Ve středu 17. 3. se k Vám stejnou dostane materiál koncipovaný jako příprava na 1. setkání. Zároveň bude k tomuto datu otevřeno uzavřené a moderované fórum pro členy platformy na Evangnetu. Přihlášení do tohoto fóra u Romana Mazura () bude považováno za přihlášení do platformy. V úterý 23. 3. se pak na základě úvodního materiálu i následných reakcí na fóru platformy budeme na schůzce v Libni věnovat prvnímu tématu.
Uzavřené internetové fórum na Evangnetu otevíráme proto, abychom umožnili zapojit se do rozhovoru rovněž těm, kteří se nebudou moci účastnit porad v Libni, a také proto, abychom před těmito poradami díky Vašim reakcím precizněji formulovali, o čem bude následně na setkání vedena debata.
VÝSTUPY PLATFORMY
Uvědomujeme si, že jako neformální a volné společenství nemůžeme suplovat roli oficiálních církevních orgánů (staršovstev a sborových shromáždění, seniorátních výborů a konventů, synodní rady a synodu…). Budeme proto preferovat výstupy nesprávní povahy, které by však pro výše uvedené orgány mohly být inspirací: - otevírat v evangelickém prostředí témata, která považujeme za klíčová, nebo která podle nás ve vzájemné diskusi chybí, ač jsou podstatná - prakticky a společně se podílet na aktivitách ČCE, které společně vyhodnotíme jako klíčové - v případě vzájemné shody provozovat vlastní publikační činnost…
OBLASTI ŽIVOTA A PRÁCE ČCE, KTERÝM SE CHCEME POSTUPNĚ VĚNOVAT
Zde nabízíme předběžný nástin oblastí života a práce ČCE, kterým se chceme postupně věnovat:
1) CÍRKEV JAKO BOŽÍ A LIDSKÉ DÍLO: Jaká je podstata a poslání církve? Co je na nás a co na nás není? Co znamená, že je víra darem Ducha? Jak souvisí víra a zbožnost? Dá se a má se kultivovat? Může zplanět? Kolik lidské snahy a kde? Jak je na tom v současnosti ČCE – potřebuje "zdnešnění", definitivní přechod od lidového k vyznavačskému charakteru nebo něco jiného?
2) BOHOSLUŽBY: K čemu jsou, kdo a jak se účastní? Role Bible (kázání), svátostí, svědectví, liturgie? Jak to kde chodí…?
3) SBOR: K čemu je, kdo ho tvoří, kdo jím hýbe? Modely sborové práce, jak to kde chodí?
4) FARÁŘSKÁ SLUŽBA: K čemu je farář, jakou roli hraje v jeho práci fakulta, společenství kolegů, staršovstvo a sbor, rodina…?
5) LAICKÁ SLUŽBA: Co je úkolem, výsadou a charismatem laiků? Laik jako profesionál v jiných oblastech? Laik jako eklesiologická kategorie? Uplatnění sekulárních kompetencí nefarářů v životě církve?
6) MISIE: K čemu je? Úskalí a klady isntrumentalizace? Misijní modely a strategie? Proč je jí tak málo? Jak to kde chodí?
7) ORGANIZACE, SPRÁVA A MANAGMENT CÍRKVE: Rozdělení sborů, seniorátů, farářských míst? Role sboru, seniorátu a celku církve?
8) FINANCOVÁNÍ CÍRKVE: Co chceme a kde na to vezmeme? Vůči státu: držet se podpory, vézt se na restitučním požadavku, odmítnout? Granty a projekty? Obětavost? Jak to kde chodí?
9) KŘESŤANÉ A SVĚT: Sbor v obci, církev ve společnosti, podíl na dobrých snahách? Jak nás vidí okolí? Ale také: kam už nejdeme, kde se odlišujeme, klademe odpor, odmítáme?
10) EKUMÉNA: V čem je ČCE nenahraditelná a jedinečná? co by se u jiných dalo užít také rovněž u nás? Jak to kde chodí?
PRO ZÁJEMCE
Máte-li tedy zájem přijmout naše pozvání do této skupiny, napište, prosíme, Romanu Mazurovi e-mailovou zprávu () a ve středu 17. 3. očekávejte přípravu k prvnímu setkání společně s otevřením vstupu na uzavřené fórum Evangnetu.
Těšíme se na společnou práci, Petr Sláma a Roman Mazur
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 01. 04. 2010 20:30
Předmět: OTEVŘENÍ DISKUSNÍHO FÓRA

Na první poradě platformy bylo rozhodnuto, že pracovní diskuse na stránkách Evangnetu bude otevřená, přístupná nejen členům, ale i jiným přispěvovatelům. Proto vzniklo toto fórum.
Prosíme všechny přispěvovatele, aby se v daném vlákně diskusí drželi stanoveného tématu. Netýká-li se Váš příspěvek žádného otevřeného tématu, založte, prosíme, nové