Téma: Ekuména

Od: Anonym: Bohemian Anonymus <> ( ---.chello.upc.cz )
Kdy: 26. 06. 2006 23:58
Předmět: Ekuména

Navigace: link | přehled | fórum
EKUMÉNA - NETRADIČNÍ POHLED Všichni, kdo prosazují tzv. ekumenické hnutí, tj. sjednocení všech křesťanských církví v jednu univerzální, se opírají o výroky našeho Spasitele obsažené v tzv. velekněžské modlitbě, tak jak ji nacházíme v evangeliu sv. Jana, v 17. kapitole. Abychom si ujasnili, jak je toto spojení interpretováno, musíme rozhodnout, zda jde o :
1) SJEDNOCENÍ INSTITUČNÍ - tedy spojení všech křesťanských církví v jednu, tedy o ryze pozemský cíl - nebo : 2) SJEDNOCENÍ DUCHOVNÍ - tj. splynutí každého jednotlivce s Kristem - tedy cíl přesahující naše pozemské bytí, který má věčnou hodnotu.
JAL NAHLÍŽÍ NA PROBLÉM PÍSMO SV. ?
A) Selektivnost modlitby Pána Ježíše.
1) J17 : 9 "Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal…." 2) J17 : 11 "…Otče Svatý, zachovej je ve svém jmému, které jsi mi dal; NECHŤ JSOU JEDNO JAKO MY." 3) J17 : 14 "…ale svět k nim pojal nenávist, PONĚVADŽ NEJSOU ZE SVĚTA, JAKO I JÁ NEJSEM ZE SVĚTA."
Zde náš Spasitel říká naprosto jasně, že ani On, ani jeho učedníci nejsou ze světa - při realizaci jednoty tedy nemůže jít o pozemský cíl.
4) 2Kor. 5 : 14 "Vždyť nás má ve své moci láska Kristova." Kraličtí překládají : "Láska zajisté Kristova víže nás."
TEDY POTŘEBUJEME DUCHOVNÍ A NIKOLI INSTITUČNÍ POUTO. Bez lásky Kristovy vše ztrácí smysl.
B) SJEDNOCENÍ S BOHEM.
5) J17 : 11 "…nechť jsou jedno jako my." 6) J17 : 21 "aby všichni byli jedno JAKO, OTČE VE MNĚ A JÁ V TOBĚ, aby I ONI BYLI V NÁS, aby tak svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal." 7) J17 : 24 "Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal…" 8) J17 : 26 "…a já, abych byl v nich." 9) Gal. 2 : 20 "NEŽIJI UŽ JÁ, ALE ŽIJE VE MNĚ KRISTUS. 10) Sk. 4 : 12 "V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." 11) J10 : 7 "…Amen, amen pravím vám, já jsem dveře pro ovce." 12) J10 : 9 "Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn…" 13) J14 : 6 "Ježíš mu odpověděl : Já jsem ta cesta i pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." 14) 1.Tm. 2 : 5, 6 "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas." 15) Ef. 5 : 22 "Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil." 16) Mt. 23 : 9 "A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec' : jediný je váš otec, ten nebeský." 17) Kol. 2 : 9, 10 "V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. ON JE HLAVOU MOCNOSTÍ A SIL."
Je - li tedy hlavou Církve Bůh (viz texty 15, 16), pak jí nemůže být člověk; a pokud se snad člověk za hlavu církve prohlašuje, je to jasně protibiblické, neboť si přivlastňuje Boží slávu a úlohu. Protože platí :
18) Iz. 42 : 8 "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám…" Podobně Iz. 48 : 11. 19) Kol. 3 : 11 "Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ALE VŠECHNO A.V. VŠEM KRISTUS."
TEDY TAM, KDE JE VE VŠECH KRISTUS, JE NASTOLENA DUCHOVNÍ UNIVERZALITA - PŮVOD VĚŘÍCÍCH A JEJICH CÍRKEVNÍ PŘISLUŠNOST JSOU NAPROSTO NEPODSTATNÉ.
Br. farář Marius Baar ve své knize Das Abendland am Scheideweg (vydáno asi 1980)píše v kapitole 5 o tom, že obsahem Ježíšova příkazu bylo a stále je zvěstovat Jeho radostné poselství a nikoli křesťanství budovat.
Co tedy vlastně potřebujeme ? Texty 5 - 8 a hlavně text 9, který je těžištěm problému, jasně preferují sjednocení v duchovní rovině. Snad si to můžeme v prvním přiblížení představit tak, ŽE JEŽÍŠ KRISTUS JE STŘEDEM A MY NA OBVODU KRUŽNICE. Od tohoto Středu, od Spasitele světa, vede radiální paprsek Jeho lásky ke každému z nás - viz text 4. A pokud je každý úd těla Kristova sjednocen s Kristem, je skrze téhož Krista spojen s každým údem jeho těla, tedy s každým jednotlivým věřícím, ať už je členem jakékoli církve, státu, nebo rasy, atd.
Tělo Kristovo se sestává z jednotlivých´údů (věřících) - nikoli ze sborů, nebo církví. (1. Kor. 12 : 27; Ef. 1 : 22, 23). Jen tam, kde Boží Syn je Středem všeho, Jednotitelem a Společným jmenovatelem všeho, je vše v pořádku. Krista jako hlavu Církve (text 15) nelze nikým nahradit, neboť Hospodin, jehož Synem náš Spasitel je, své slávy jinému nedá !!! (texty 7, 18). Sjednocení každého údu s Kristem je dokonalé, neboť Boží Syn je dokonalý. Toto sjednocení nelze nijak vylepšit, byť se o to mnozí věhlasní novátoři usilovně snaží.
SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ V JEDNU SVĚT NEZACHRÁNÍ. SVĚT ZACHRÁNÍ POUZE PŘIJETÍ KRISTOVY OBĚTI. Sjednocení církví v rovině instituční není dílo Boží; je to dílo lidské, tedy nová babylónská věž, která jako každé dílo lidské nakonec spadne. Není - li Církev ze světa (text 3), pak bychom se o pozemské sjednocení, tedy sjednocení církví pod jednu střechu neměli snažit, neboť to není Božím záměrem.
MÁME SE SJEDNOTIT JEN S KRISTEM - A TO BOHATĚ POSTAČÍ. Dějiny nás učí, že všude tam, kde POJÍTKEM MEZI VĚŘÍCÍMI BYL LIDSKÝ SYSTÉM A NIKOLI KRISTUS, docházelo k nejhorším úchylkám od Božího Slova a byly porušovány nejen zákony Boží, ale i lidské.
Pokud tedy budeme hledat království Božího (viz Mt. 6 : 33; Lk. 12 : 31), pak i to ostatní, tedy i NUTNÁ ORGANIZAČNÍ FORMA nám bude automaticky přidána (darována).
POJÍTKEM MEZI NÁMI MÁ BÝT LÁSKA KRISTOVA (2.Kor.5 : 14)- nikoli nějaká organizační forma, společná střecha, atd. Žádná církev, ani jakékoli sjednocení církví nás nespasí, ekuména je svými propagátory interpretována naprosto falešně - jejich myšlenka je Písmu sv. bytostně cizí. Nás i svět spasí jedině PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.
TEDY TEN, KDO VEJDE SKRZE KRISTA, NIKOLI SKRZE CÍRKEV, BUDE ZACHRÁNĚN - viz texty 12, 13.
A tam, kde dojde ke sjednocení s Kristem, jakékoli pozemské sjednocení církví ztrácí nejen svoji důležitost, ale též i svůj smysl.
Vážení přátelé - jak vidíte problém Vy ? Jde o princip svobody. A já se ptám : jsme opravdu natolik svobodní, abychom opustili staré zaběhané myšlenkové systémy, které nám i našim otcům vyhovovaly po celá desetiletí ?
Bohemian Anonymus
Od: Anonym: Masox80.79.28.--- )
Kdy: 27. 06. 2006 22:25
Předmět: Re: Ekuména

Eh? Na to si budu muset vzít dovolenou.
Od: Anonym: Hohe van der Hohenstein---.brno.angel.static.bluetone.cz )
Kdy: 29. 06. 2006 18:52
Předmět: Re: Ekuména

1. Vezmu-li pojem Církev jako společenství Kristovo, pak zde jakási neviditelná jednota už stejně je a vždy byla resp. je naplňována, a to bez ohledu na to ve které církvi je křesťan organizován a jestli je vůbec v nějaké církvi. 2. Vezmu-li pojem církev jako pozemská instituce, pak souhlasím, že snažit se sjednotit církve je zbytečné, dokonce i ke škodě věci. To ovšem, neznamená, že by se měli církve zabarikádovat a nekomunikovat spolu.
Od: Anonym: Bohemian Anonymus <> ( ---.chello.upc.cz )
Kdy: 01. 07. 2006 15:33
Předmět: Re: Ekuména - odpověď br. H.v.d.H.

Vážený a milý bratře, děkuji Vám za Vaši pozitivní reakci. Rád bych svůj příspěvek doplnil - musel jsem ho zkrátit, neboť jsem nevěděl, zda server automaticky příspěvky kapacitně neomezuje.
Mám za to, že by církve měly ve své instituční formě k níž časem dospěly, zůstat tak, jak jsou. Nechci nic bourat. Církve by se ale měly věnovat více šíření evangelia a neuzavírat se jen do kostelů.
Současný stav světové křesťanské obce obecně vnímám jako mnohobarevný záhon, kde téměř každý teologicky i liturgicky akcentuje něco jiného - každý ať chválí našeho Spasitele po svém.
Někdy jsou ale tyto akcenty nebiblické, vycházející z tzv. tradice. A to (i nejen to), je příležitostí pro komunikaci vedenou v Kristově duchu - k uplatnění Jeho svobody v praxi.
Jsem pro otevřenou vícestrannou i víceúrovňovou mezicírkevní komunikaci s jedinou výjimkou : tou je komunikace, jejímž záměrem je útisk, nebo pohlcení toho druhého. V takové komunikaci jsou totiž porušeny hned tři ! biblické principy :
1) princip důstojnějšího druhého : Fp. 2 : 3 "V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe." (podobně Ř. 12 : 10).
2) princip svobody : 2 Kor. 3 : 17 "Duch je tím Pánem, a kde je Duch Páně, tam je svoboda."
3) princip reciprocity : Mt. 7 : 12 "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci."
Nevyvážený dialog vede k tomu, že někdo někoho předělává - nutně ke svému obrazu, nikoli k obrazu Božímu. Tím sleduje svůj vlastní světský - a nikoli Boží cíl. Předělat člověka k obrazu Božímu může jen Bůh - a my na tomto kolosálním díle můžeme participovat svými modlitbami. Výsledky se nemusí dostavit hned, budou však určitě trvalejší, neboť půjde o dílo Boží, nikoli naše.
Buďme otevření - avšak na stráži ! Svou svobodu v Kristu si nedejme nikým vzít - nebuďme otroky lidí (1 Kor. 7 : 23). Nezůstávejme jen při realizaci nejrůznějších organizačních forem, které jsou na hony vzdáleny biblickému učení a které pohlcují téměř všechny naše aktivity a energii, vč. modlitebného života, hlásání evangelia a službě potřebným.
Závěrem : jsem pro mnohobarevný Boží záhon Kristovy církve kde vše, komunikaci nevyjímaje, se děje v lásce a svobodě Kristově - nikoli pro univerzální šeď, která by byla nastolena i udržována pouze lidskými direktivami a mocenskými prostředky.
Bohemian Anonymus
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hanč <>
Kdy: 29. 09. 2006 00:15
Předmět: Re: Ekuména - odpověď br. H.v.d.H.

Ano, hlavně bychom se měli snažit s lidmi z jiných církví dobře vycházet, chodit na akce jiných církví a pořádat akce společné. Při tom můžeme diskutovat o tom, co se nám na té druhé církvi líbí a nelíbí. V současnosti nemá smysl mluvit o slučování institucí. Pokud k němu někdy dojde, tak to nastane ve vzdálené budoucnosti.
Od: Anonym: kraus85.132.158.--- )
Kdy: 05. 10. 2006 09:23
Předmět: Re: Ekuména - odpověď br. H.v.d.H.

Sváťa Karásek zpívá známou písničku: "Obešel jsem církví 5", která odráží dnešní skutečnost. Myslím si, že je dobré mít vožnost volby, protože, kdyby byla jen jedna církev, tak by se někteří prostě k Ježíši nedostali z těch a těch důvodů. Neznám člověka, který by nebyl v Čechách alespoň trošku z církve zklamaný. Ale je si třeba uvědomit, že každá církev je potřebná, protože ji potřebují lidé, kteří tam chodí. Také není třeba si držet členy za každou cenu, nepatří faráři ani instituci, ale Pánu. Znám případ, kdy odešla z jednoho sboru třetina lidí pro neustálé spory, místo nich však přišli jíní, a atmosféra se zlepšila. Všechno by měla být Boží vůle. Klasické ekumenické akce jsou čím dál méně populární, pokud to nejde samo, nemělo by se to nutit. Přehnaný ekumenismus ovládl také teologické fakulty. Zde by asi stálo za úvahu sloučit fakulty různých církví na jedné univerzitě do jedné ekumenické fakulty, kde by se učily jazyky, historie, filosofie, biblistika, hermeneutika, apod. čistě odborně v objektivních měřítcích při prezentaci množství názorů. Paralelně by však mohly existovat úzce zaměřené kurzy dávající důraz na evangelickou či jinou duchovní výchovu jedince a na praktickou přípravu pro práci v církvi. Budoucnost není v unifikaci, ale v různorodosti. Pokud však někdy jednota anstane, tak to bude Boží zázrak, tedy nemá cenu se o něj snažit z vlastních sil.
Od: Anonym: Jana <> ( ---.silcomp.net )
Kdy: 17. 03. 2009 09:25
Předmět: Re: Ekuména - odpověď br. H.v.d.H.

Nedávno jsem navštívila jednu paní, která je v církvi, kde se zakazuje řádovým členům hlubší studium Bible. Tato paní neuznává celibát, ale uznává ekumenu. Ptala se mne na můj názor a musela jsem říct, že v ekumenu nevěřím. přečetla jsem si totiž předtím knihu, která je volně přístupná na internetu a jmenuje se Žena jedoucí na šelmě. Je to na internetových stránkách Jákobova studna . Jsou tam pomazané křesťanské knihy. K tomu jsem si ještě přečetla knížku Svědectví jeptišky a čtu Bibli a to vše mi stačí k tomu, abych se nechtěla, byť jsem křesťanka, sjednocovat s každým. Máme se varovat falešných bratrů a máme sloužit Kristu. Evangelizovat, vydávat svědectví a hlavně si zachovat čisté učení víry, abychom nezbloudili z pravé cesty a došli vítězně až do konce. "Kdo vytrvá až do konce, bude spasen." Ta cesta, která vede do nebe je totiž úzká a ta dálnice, která vede do pekla je široká a je na ní směsice lidí. Bůh Vás ochraňuj před vším zlým. Varujme se modlářství a držme se pevně Pána Ježíše Krista. Amen
Od: Anonym: Martin <> ( 77.104.210.--- )
Kdy: 27. 03. 2011 21:08
Předmět: Re: Ekuména

Duchovní jednota křesťanů je jistě cíl, který je plně v souladu s Boží vůlí. V Karlových Varech pracujeme na tomto interdenominačním webu: www.cirkvekarlovyvary.cz. Viz cíle webu. Rád se budu sdílet s někým, kdo má podobné cíle. Pán s Vámi.
Od: Anonym: Bára---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 02. 2015 16:58
Předmět: Re: Ekuména

Moje zkušenost je, že církev je pro ekuménu, ale "vocamcaď pocamcaď".
Od: Anonym: Patrik Popp---.pb.cz )
Kdy: 28. 05. 2021 11:20
Předmět: Re: Ekuména

Jde o to jaký by měla mít ekuména rozsah.
Určitě bychom měli všechny bratry z jiných církví milovat - vždyť podle toho poznají, že náležíme Ježíšovi, to není Ježíšovo přání ale Jeho jasný příkaz!!! Určitě by měly církve spolupracovat na evangelizacích, aby lidé byli zachráněni od pekla i když žádný člověk není dokonalý a z toho důvodu není ani žádná církev dokonalá.
Velká chyba by ale byla, kdyby se měly církve přizpůsobovat jedna druhé co se týče teologií. Mnohé církve které nerespektují pravdivost toho co nám Bůh říká v bibli, si vymýšlejí věci co v bibli nestojí a jsou i v protikladu s tím co Bůh říká. A Duch Svatý je Duch pravdy. Obzvláště z USA do Evropy přicházejí teologie které lidi učí nebrat slova bible vážně a také zlozvyky které odrazují lidi od víry v Ježíše a od toho stát se křesťany.
zde je jen pár takových příkladů: V době co jsme sloužili jako misionáři v Thajsku, tam byl čerstvě obrácený podnikatel, který jel do USA za obchodem a zůčastnil se tam bohoslužby, kde na konci kazatel udělal výzvu ke sbírce na sebe a řekl lidem, že mají rychle běžet dopředu s penězi, jinak by přišli o Boží požehnání - kdyby do sbírky nepřispěli. Tento podnikatel byl čerstvě obrácený, ale nebyl hloupý. Chápal, že Bůh chce abychom na jeho dílo dávali desátky a oběti, ale taky mu bylo jasné, že to nemusí být dáno zrovna tomu kazateli který si o to řekne. Okamžitě rozpoznal, že toto prohlášení je velmi nechutným výrazem ošklivé manipulace a odešel odtamtud.. Bohužel jsem slyšel taková manipulativní slova od kazatelů i v Evropě a je smutné, že křesťané neměli dost moudrosti aby tuto manipulaci rozpoznali. Slyšel jsem, jak nevěřící lidé říkají, že se nechtějí stát křesťany, protože považují věřící za hlupáky a manipulované. Bohužel, pokud křesťané v Evropě nerozeznají manipulativní tendence a teologie jako hloupé, pak v očích nevěřících tak budou vypadat. V extrémních případech se manipulace postupně může stupňovat tak, že dochází i k psychickým traumatům a zraněním. Nejnebezpečnější jsou teologie tvrdící, že kdo je jednou spasen je navždy spasen nezáleže na tom jaké hříchy by po spasení dělal a i když by nečinil pokání a nevyznal je. Ti co toto kážou, mi připomínají ty, ohledně kterých Ježíš varuje, že: Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.Mat.18:6 Takové teologie k nám do Švédska z USA přicházely často. A později, když jsem přijel do Čech, jsem zjistil, že i sem tyto nebezpečné teologie přicházejí. V Čechách jsem viděl video o černošském pastorovi, kterého po 3 dnech smrti Ježíš vzkřísil z mrtvých ( Daniel Ekechukwu) , ale v té české verzi překladatel vynechal varování, které anděl dal tomuto pastorovi mezitím co byl mrtvý a navštívil peklo, že kdyby už dopředu Bůh nerozhodl, že bude vzkříšen, tak kvůli tomu, že měl v srdci neodpuštění vůči své ženě za to že mu nafackovala, tak by jinak zůstal v pekle. On protestoval, že je přeci pastor, ale na anděla to žádný dojem neudělalo a připomněl mu, že pro spásu platí slova Boží z bible a né lidské teologie a názory a připomněl mu, že kdo všem vše neodpustil se do Božího království nedostane Mat.6:14-15 , 18:21-35. A toto andělovo varování je zjevně ta nejdůležitější zpráva z celého videa, protože křesťané vědí, že by neměli ubližovat druhým, nebo podvádět manželku s jinou ženou, ale málokdo z nás (včetně mně) jsme si byli skutečně vědomi toho, že nevyznané neodpuštění nás opravdu může poslat do pekla i když jsme křesťané a že Ježíšova slova v Matoušovi 6: 14 -15 a 18: 35 jsou myšlena naprosto absolutně vážně a doslovně!!! Nevím zda překladatel pouze neměl dost moudrosti a rozumu aby rozeznal důležitost této zprávy, nebo zda to byl někdo kázající tyto nebezpečné bludy o nemožnosti ztráty spasení (či jak to Bůh v bibli popisuje, že On může vymazat jména lidí z knihy života) a tak to vypustil z pokrytectví - aby se křesťané nedozvěděli pravdu. Teologie které lidem lžou, že nemohou přijít o spásu budou obzvláště nebezpečné v čase až antikrist - šelma bude nutit všechny lidi aby přijali na pravou ruku nebo na čelo znamení (jinak nebudou moci ani kupovat ani prodávat) a aby se mu klaněli. Bude to nebezpečné, protože Ježíš řekl Janovi, že “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.” 12 12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Ve Švédsku se již zkouší mikročipy na pravou ruku aby se nemusely používat fyzické peníze a volá se po zrušení fyzických peněz.. Méně nebezpečné jsou teologie co k nám do Evropy přicházejí popisující Boha jako plyšového medvídka, který je pouze milý, měkký a nikdy netrestá nebo nezabíjí lidi (i když to On sám někdy v bibli říká) a nikdy by prý žádnou nemoc nemohl na někoho vložit tvrdí tato teologie ( ale je mnoho případů kdy to Bůh udělal - malomocenství Mirjam a Gechezi Numeri 12:10, 2Královská 5:27 a Aj, já uvrhu ji na lože, i ty, kteříž cizoloží s ní, v soužení převeliké, jestliže nebudou činiti pokání z skutků svých. 23 A syny její zmorduji smrtí; Zjev. 2:22-23) a pokrytecky zamlčují všechny ty případy co Bůh zabil nebo potrestal někoho protože uctívali falešné Bohy. Podle těchto teologií by nikdy Bůh neposlal na lidi žádnou pohromu, ale co Potopa? co Sodoma a Gomora? Podle těchto teologií jen Bůh odtáhne stranou svou ochranu před ďáblem, jenže Bůh tolikrát jasně říká, že je to ON kdo to učinil, takže naše bible podle nich je plná chyb?? a byli to snad démoni a né andělé které Lot hostil, když mu řekli: My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.". Když čteme Zjevení svatého Jana o pohromách a koních v krvi až po uzdu, tak je potřeba abychom viděli, že jen některé z pohrom tam popsaných jsou dílem ďábla, ale většina pohrom jsou dělány Bohem (tak jako pohromy na Egypt) , který má osud naší planety pevně ve svých rukách nezáleže na tom co se bude dít, On může dělat co chce a pořád bude milujícím a dobrým Bohem. Problém ale je, že tato teologie učí lidi nedůvěřovat slovům bible a mohou si myslet, že bible je plná lží a omylů, nebo je to naučí být pokrytci kteří na jedné straně jsou ochotni mávat biblí nad hlavou, když je pastor vyzve aby tak zamával každý kdo věří všemu co tam je napsané a potom klidně tvrdí, že to Bůh ale tak určitě nemyslel, protože je podle nich tak rozplyzle tolerantně hodňoučký, že by mu přeci třeba homosexualita Sodomy neměla vadit. Stejným způsobem k nám přišly z USA nebiblické nesmysly, že Bůh nemá žádné favority, miluje každého stejným způsobem jen aby to hezky polechtalo ouška lidí. Problém je, že to je opak toho co Bůh v bibli říká : Jakuba jsem miloval a Ezaua nenáviděl ( Malachijáš 1: 2-3) že Bůh nehledí na osoby - jak vysvětluje v bibli když přijde někdo bohatý do církve s prstenem na ruce… je přece něco jiného, co vůbec neprotiřečí slovům bible která dokazují, že Bůh má favority (bez víry není možné zalíbit se Bohu žid. 11:6) a co apoštol Jan který tvrdí, že on je ten kterého Ježíš miloval (nebo Lazara) - pokud by Ježíš miloval každého stejně, pak by to byly nesmyslná slova. A slova o Mojžíšovi co řekl Mirjam (když Bůh ranil Mirjam malomocenstvím) nebo o Davidovy jsou slova o jeho favoritech a oblíbencích. Lákání lidí do církví s pomocí sladce znějících lží, že Bůh nemá žádné favority a miluje všechny stejně má za následek to, že pak nebudou brát žádná Boží slova vážně a nebudou reagovat odmítavě ani na jiné lži, Jako se to stalo těm lidem, kteří byli nalákáni do církve tvrdící, že jejich členové budou těch 144 tisíc židů, kteří budou v posledních časech soužení chránění Bohem a nic se jim nestane (a ignorují, že Bůh řekl že to jsou pouze židé a ti co nespali s ženou). Lidé z této církve si tak zvykli na lživé teologie, že mi tvrdili, že Ježíš není syn Boží ale jen anděl Michael - a tam už jde nejspíš do tuhého, protože jen vírou v Ježíše syna Božího jsme usmířeni s Bohem, nikoliv vírou v nějakého anděla! (jak se na to bude dívat Bůh při posledním soudu nevím). Kdykoliv nějací teologové nebo kazatelé přijdou s něčím co je "nad to co je psáno" v bibli tak to může způsobit škody, hádky a nedůvěru v bibli a v křesťanství. (1Korint.4:6). Méně nebezpečná pro většinu čerstvě obrácených křesťanů je teologie, že když se křesťané modlí za nemocné a Ježíš uzdravuje slepé, chromé hluché lidi, tak to dělají s pomocí démonů, protože čas uzdravujících zázraků skončil s apoštoly. Důvod je, že když nově spasení čtou bibli, tak si tam mohou přečíst, co Ježíš řekl o farizeích kteří říkali, že Ježíš uzdravil člověka s pomocí Belsebula : Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. 32A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.” (Mat. 12 - 32) tak jim většinou dojde, že to není žádná legrace riskovat neodpustitelný hřích rouhání proti Duchu Svatému a od kritiky křesťanů co se modlí za nemocné a vidí zázraky, upustí. (Ježíš řekl o těch kdo budou vkládat ruce na nemocné a uvidí jejich uzdravení jen to že budou věřící, neříká, že to musí být apoštolové). Alespoň ve Švédsku jsem se s křesťany riskujícími rouhání proti Duchu Svatému,( jako to dělají v USA - dokonce i některé baptistické církve), nesetkal a v naší baptistické církvi dělal Bůh myslím víc zázraků a uzdravení (nebo mezi narkomany a kriminálníky které jsme s naším pastorem pro mládež navštěvovali) než ve většině jiných církví. Co shledávám také nebezpečným zlozvykem přicházejícím z USA je opakování prázdných frází aniž by to kazatelé mysleli ze srdce - jako třeba amen a haleluja za každým třetím slovem (takovéto náboženské vole, vole). To může lidi odradit pryč od spásy a taky to odrazuje - protože kdo by se chtěl změnit v papouška? Samozřejmě to mohou lidé říkat i upřímně, takže když říkají haleluja, tak se to moc nepozná jestli je to jen prázdná fráze, ale v hnutí víry byli často kazatelé a pastoři co věděli moc dobře, že amen znamená i " ať se tak stane" (i to sami vyučovali) a přesto to nesmyslně používali jako prázdnou frázi a často z toho byla proto i kletba když říkali např.: a tato sestra dostala rakovinu amen, ale my se budeme modlit… nebo ďábel na něj útočí amen…. tak tam je vidět, že to je jen prázdné papouškování prázdné fráze. Mnozí kazatelé z USA kážou, že vytržení bude tak brzo, že křesťané nezažijou žádné velké pohromy, pronásledování a utrpení pro víru v Ježíše protože budou před tím vytrženi do nebe. Setkal jsem se s křesťanem z Ugandy který byl vystaven těmto teoriím a málem kvůli tomu odpadnul od víry, když pak v době diktátora Amina nastalo vraždění a mučení křesťanů. Ježíš řekl křesťanům, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha - a to neříkal nevěřícím. Ze zjevení sv. Jana jsem nikde nenašel v bibli údaj který by jasně určoval kdy k tomu vytržení má dojít, ale podle toho co Pavel píše - že to bude až zazní poslední polnice, tak to bude ještě hodně drsných věcí co nejspíše před tím vytržením nastane. Jako mnohokrát, když jde o výrobu bludných teologií, tak si někteří páni teologové pletou indicie s fakty a berou pouhé indicie které naznačují, že by to tak mohlo být, a arogantně prohlašují, že to tak je. další chybné vyučování co přicházelo z USA bylo, že se máme modlit jen jednou a pak už jen děkovat za to a víc se již nemodlit. To ale může způsobit, že uzdravení je jen částečné. Viděli jsme sice mnoho uzdravení, která Ježíš udělal okamžitě již po první modlitbě, jako například v Popradě kde jsme se modlili s Harvest International za lidi a Ježíš začal uzdravovat oči co byly slepé nebo lidé s brýlemi je začali odkládat, protože jim Ježíš oči uzdravil a dívka z našeho týmu z Dánska co byla slepá na jedno oko najednou zjistila, že jí Ježíš to oko uzdravil, i když se za ní nikdo nemodlil - jen ona se modlila za druhé. Ale na druhé straně, když jsme jako misionáři s manželkou žili v Thajsku, tak tam byla dívka (misionářka z Jižní Afriky), která mi požádala o modlitbu, protože na jedno oko byla naprosto slepá, a na tom druhém začala ztrácet zrak. Potom co jsem se modlil za to oko co bylo zcela slepé tak začala vidět barvy ale nic víc. Řekl jsem jí že se tedy budeme modlit znovu a zrak se jí zlepšil víc a po třetí modlitbě ji to oko Ježíš uzdravil natolik, že začala vidět mé prsty, prstýnek , obrázek na stěně atd. a rozplakala se radostí. Ale kdybych uvěřil těm teologiím o jen jediné modlitbě tak by na to oko neviděla. Že toto učení není biblické je vidět i na tom, že Ježíš se taky modlil dvakrát v Marek 8:24 a učedník přece není větší než jeho mistr. Misionáři z USA v Čechách vyučovali, že nezáleže na tom jak hrozné hříchy někdo udělal, tak ho BŮH ztrestá úplně stejně jako toho kdo pouze zalhal. Ženu která se zajímala o to jak se stát křesťankou toto učení naprosto odradilo od spásy ve víře v Ježíše, protože celkem logicky prohlásila, že o takto nespravedlivého Boha nemá zájem. Když, jsem upozorňoval toho misionáře, že nic takového o stejném trestu pro všechny hříšníky v bibli nestojí, tak se mi posměšně zeptal, jestli si myslím, že je snad peklo rozdělené na různé sektory - což je výraz typické lidské arogance, že je Bůh povinen nám vše vysvětlit a že my můžeme vědět vše o tom jak a proč a co Bůh dělá. Pro nás má stačit, víra v to že Bůh nelže, že když Bůh řekne Mat.16:27 : „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ Tak je to pravda. a také 2Kor5:10 Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ a „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Tam Bůh jasně říká, že to bude spravedlivý soud. Takové odrazování lidí od Ježíše popisováním toho, že On bude na soudu nespravedlivý, ja hrozné, protože jak nebe tak peklo skutečně existují a v nemocnici kde jsem léta pracoval, se stávalo, že některým lidem co tam umírali, se těsně před smrtí otevřely oči do duchovních světů a řvali hrůzou, když popisovali, že vidí démony co jdou pro ně a brány pekla (to že někteří viděli naopak anděly a Ježíše a zářili radostí je už více známé) . Smutné je, že někteří z těch co viděli brány pekla o sobě tvrdili, že jsou křesťané. To ukazuje, že nějaké razítko o členství v církvi nikoho nezachrání ale jen upřímná víra v Ježíše, snaha žít spravedlivě, pokání a opětovné prosby o odpuštění hříchů, protože my můžeme hřešit i nevědomky. Proto je upřímná modlitba Otčenáš na každý den dobrým zvykem. Velmi smutné jsou příklady lidí, kterým Bůh dal velké duchovní obdarování a oni to používají k shromažďování bohatství pro sebe a kážou, že by sis měl pořídit kadilak, aby si ukazoval, jak Bůh žehná. Ano, Bůh nám žehná, ale pokud my můžeme jezdit v malém fiatu a použít peníze na službu Jemu namísto nákupu drahého auta, pak je to ještě lepší. Pamatuji si jak nás kazatelé evangelia prosperity ve Švédsku učili, že potřebujeme získat prosperitu (což samo o sobě není špatné) a říkali " podívejte se na mě jak mně Bůh udělal bohatým" . A já jsem si pro sebe říkal, že to tě neudělal Bůh bohatým, ale to, že prodáváš nesmyslně předražené kazety se svým kázáním namísto prodeje za pořizovací cenu. Jen si představte jak by vypadal apoštol Pavel kdyby vyžadoval copy right poplatky za ty dopisy co psal!!! To by byl karikaturou křesťana. Takoví křesťané někdy argumentují tím, že to ale bylo jejich kázání co prodávali a vyžadovalo to určitou námahu připravit ho. V takovém případě to ale nestojí za to ho kupovat když to byly jen člověkem vytvořené myšlenky. A pokud by to nebylo jejich kázání, ale Bůh který kázel skrze ně, tak co to je za drzost to předražovat a vyžadovat za ně extra peníze namísto toho aby krom pořizovací ceny kazety nechali lidi zaplatit co uznají za vhodné, aby se to kázání od Boha co nejvíce rozšířilo? Také mne dost znechutilo, když jsem chtěl podporovat amerického kazatele, který zjevně byl božím mužem, ale jeho lidé mi stále zasílali hloupé dárečky a slibovali jiné dárečky, když pošlu další peníze a nechtěli si nechat vysvětlit, že chci investovat peníze do té služby a né do suvenýrků kterými přitahovali dárce. Ale zářným příkladem čestnosti a skromnosti z toho co je inspirující v USA je kazatel Branham. I když nesouhlasím se vším co kázal, tak to , že byl tak mocně používán Bohem a pracoval tak tvrdě pro něj a i měl práci v komunálních službách aby zaopatřil svou rodinu mezitím co kázal ve sboru a odmítal sbírky na sebe, dokonce odmítl i více jak milion dolarů, je úžasným příkladem vznešeného charakteru. Takovým příkladem byl pro nás můj přítel a mentor Gösta Öman který během velkého hladomoru v Koreji si nenechal pytel rýže pro sebe a svou rodinu, ale nechal ji rozdávat a Bůh rozmnožil tu rýži na tisíce tun jak o tom píše ve své knize Rýžový zázrak. Můžete publikovat a rozšiřovat. Patrik Popp
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 29. 05. 2021 07:29
Předmět: Re: Ekuména

Když sem překopírujete takovou copy-pastu z jiného fóra
http://www.granosalis.cz/modules.php?sid=2471563&;name=News&file=article&mode=&order=&thold=
tak aspoň zkuste oddělovat řádky a odstavce… (tady je potřeba dvojí odřádkování) (a fórum tu špatně podtrhává URL, když tam je & tak ta URL pokračuje, ten středník tam nepatří…)

Ekumena je správná, že uznáváte, že ostatní mohou být odlišní… Ale importovat cizí zvyky neuváženě není správné… (A různé teologie i ze Švédska i z USA jsou dost toxické, některé méně…)
V některých věcech se Patrik P. mýlí, ale to se mýlí leckdo…
Ohledně sbírek a odpustků - Spásu si nelze koupit. Někdy ale lze pomocí potřebným si obměkčit Anděly… A Dělník si zaslouží svou Mzdu… Asi by to mělo být přiměřené, někdy je to forma podpory… Chlubit se majetkem je marnivé… Bůh hledí především na Ducha a ne na Majetek, ani tak ani tak… Ale pokud Majetek vystoupí k Duchu, tak ho zabíjí… (Gn4:2-16)
A ovšem leckteří podvodníci zneužívají naivnosti lidí a je to ostuda přinejmenším…
Jestli je nějaké Peklo po smrti nevím, možná… Ale spousta lidí má Peklo ze Života už tady na Zemi, a leckdo, ale ne každý, si ho způsobuje svými činy a volbami… Někdy třeba trest má pomáhat pochopit a napravit chyby…
πα½
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 05. 2021 09:06
Předmět: Re: Ekuména

Takže spásu si koupit nemůžete, Boha uplatit? Ale anděly obměkčit ano? Ta myšlenka, že si nemůžete koupit spásu, původně zaměřená proti odpustkům, je založena na tom, že pozemské prostředky prospěchu na nebe nestačí. Určitě ani na anděly.
V protestantismu se to zvrtlo do druhého extrému, že peníze nemají s vírou co dělat. Ale mají. Správně píšete, že peníze mohou pomáhat. Takto se můžeme my "spasení" podílet na nápravě světa. Anebo, zadruhé, mohou být prostředkem "účinné lítosti".
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 29. 05. 2021 14:18
Předmět: Re: Ekuména

On je poněkud problém to vysvětlovat…
K odpuštění vede především lítost… Někteří Protestani místo toho věří na Sola Fide, že když věří, bude jim vše odpuštěno a mohou hřešit libovolně, Katolíci se z toho vyzpovídají, a myslí si, že to stačí… Takhle to nefunguje, nebo jen z části… Tou Zpovědí, že ty hříchy pojmenují, je mohou snáze pochopit, litovat jich a vyvarovat se jich příště… A to nemusí říkat zrovna Knězi, ale ten měl výhodu, že to na ně nežaloval jinde… K tomu Sola Fide - ten citát asi nenajdu, ale třeba i Lk23:34: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí" - naopak když víte, co máte dělat, ale neděláte to, je to větší provinění, než kdybyste byl Pohan a nechápal, že je něco hřích…
Návod na Štědrost máte ve spoustě pohádek. Viz třeba rozdíl mezi Nastěnkou a Marfušou, to znáte… Když konáte dobré skutky, někdy se to může vrátit. Ale také nemusí, nebo jinak, než si myslíte… Když děláte dobré skutky jako výměnný obchod a očekáváte odměnu, tak to Andělé (nebo Duch Svatý) vědí a nic nedostanete, nebo jinak, než očekáváte… Dobré Skutky nejsou Výměnný Obchod… Ale někdy to může fungovat… Přísloví 24:12
Muslimové mají prý pravidlo, že každý den mají udělat nějaký Dobrý Skutek… I kdyby nic jiného, on je pak ten svět celkově lepší, když si lidé pomáhají… A ta radost těch obdarovaných se tak nějak přenáší i na ty darující…
Když lidem řeknete, že to funguje, tak to budou dělat z prospěchářství a fungovat to nebude nebo méně… Je těžké na to nemyslet, když to víte… Viz Mt6:1-4, tam to je doslova: "Ale ty když almužnu dáváš, nechť neví levice tvá, co činí pravice tvá"… Je ale snadnější to nevědět, když to nevíte a prostě máte soucit s druhými…
Je správné dělat Dobré Skutky, především jen tak ze Soucitu…
πα½
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 29. 05. 2021 14:43
Předmět: Re: Ekuména

Jen pro upřesnění - tím "rozdíl mezi Nastěnkou a Marfušou" jsem myslel tu scénu, kde obdarují zmrzlého dědečka pod stromem… Jedna se nad ním slitovala, druhá od něj chtěla dary výměnou, obě něco dostaly, a obě dostaly něco jiného, ta jedna neočekávala nic, ta druhá dostala něco jiného, než očekávala… Ale ta hodná by se ani nezlobila, kdyby nic nedostala, prostě měla soucit s dědečkem… (teď ani nevím, jestli jsem to nepopletl, nebo jestli to nepopletli sověti… už jsem to dlouho neviděl, naposled někdy v minulém století… ono je to samé i v jiných pohádkách, u nás to máme často s Honzou, ale v těch našich pohádkách většinou chybí ta Marfuša do kontrastu…)
πα½
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 05. 2021 21:06
Předmět: Re: Ekuména

Jo, pane Semi, teď s vámi vcelku souhlasím