Téma: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 26. 09. 2009 22:41
Předmět: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Navigace: link | přehled | fórum
Dlouho jsem nebyl na serveru NOTA BENE - Hydeparku baptistů. Tak jsem tam zabrousil. Hm…nedělám to často, že bych reagoval na nějaký článek, ale tohle mě tak trochu "hejblo osrdím". Milá sestra Lucie Dvořáková (osobně ji neznám, čehož upřímně lituji) napsala ve Zpravodaji BJB Brniště – září 2009 článek "Trojí desátky". Poněkud tu poodhrnula roušku tajemství, jak "to chodí" v evangelikálních společenství. Jak se vyučuje na biblických hodinách, jak evangelikálové smýšlejí o sborové ekonomice a o individuální ekonomice každého člena takového sboru. A také - patrně nechtě - ukázala, jak se staví ke "skutkům zákona". neboť co jiného, než "skutky zákona" je vyžadování placení desátků věřícími protestantského sboru - sboru, který se chlubí milostí Kristovou, milostí podle novozákonního vzoru a učení. Pak je nepochopitelné - alespoň mě - i takovéto !poněkud zvláštbí" vyučování.
Dovoluji si tento článek publikovat:
"Trojí desátky"
Nedávno ve sboru proběhla biblická hodina, kterou vedl Igor Semjatič na téma desátky. V duchu jsem si říkala, že to nebude pro mě nic nového. Ale přeci to bylo velice poutavé a zajímavé. Když jsem uvěřila v Pána Ježíše Krista, moc mi toto téma nebylo jasné, proč a komu bych měla dávat desátky. "Proč se dělit s církví o desetinu svého výdělku?" Ve chvíli, kdy moje srdce bylo nastaveno na Ducha svatého, se začaly dít věci. Pán mi ukázal, že je dobré dávat desetinu že svého příjmu. Slyšela jsem jako by říkal: vyzkoušej mě, důvěřuj mi a potom uvidíš. Začala jsem o tom přemýšlet mnohem pozitivněji. Ale na co mě nynější manžel ( v té době přítel) upozornil: Ale nedávej z donucení nebo s nechutí, to Bůh nepožehná.
Zde je odkaz, který potvrzuje tu dobrou řadu, která byla potvrzena písmem: Lukáš 11 verš 39 - 42. Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete cíše a mísy zvenčí, ale Vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také co je uvnitř? Rozdejte chudým co je v mísách, a hle všechno Vám bude čisté. Ale běda Vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a že všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto je třeba činit a to ostatní neopomíjet.“
On nechce jen Tvoje peníze, ale je důležitý postoj Tvého srdce. Odkaz: 1. Mojžíšova 28 verš 20- 22. Jákob se zavázal slibem "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu, šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domů mého otce, bude mi Hospodin Bohem".
Tak to je úžasné zaslíbení, kde se tvoří důvěra mezi člověkem a Pánem. A ono vše začalo velice dobře fungovat. Odvádět Pánu desátky v první řadě znamená důvěřuju Ti. Za druhé je to uctívání a vzdávání velkého díky Pánu. Moje překvapení při biblické hodině nastalo, když Igor začal rozebírat, že existují tři druhy desátků. Říkala jsem si v duchu "Jak to? Vždyť když dávám desátky církvi, tak je snad všechno v pořádku." Kolik peněz utratíme do světa? Když budu brát v úvahu, že desátý díl svého příjmu darují církvi, dalších 90% se rozkutálí do světa. Opravdu je dost peněz na všechny dobročinné akce, na ty, kteří nám slouží slovem, evangelizace, misionáře nebo sirotky či vdovy? Igorova odpověď zněla: "Ne".
První desátky jsou jasné – desetina z mého příjmu náleží do sboru. Tyto peníze se používají na chod církve, duchovní stav. Druhé desátky se počítají jako 10% z toho, co zbylo po odevzdání prvních desátku. Například: budu mít výplatu 15 tis. Kč. 1500,- Kč jsou první desátky a druhé desátky vypočítám následovně: po odečtení z prvních desátek mi zbyde 13 500,- Kč a deset procent z této částky činí 1350,- Kč, které použiju v příkladu těchto veršů 5 Mojžíšova 14 kapitola, verš 22-29. Budeš odvádět desátky z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste. Na místě, které si on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno a budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, desátky že svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů, svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. Kdybys měl dlouhou cestu a nemohl je donést, protože místo, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam spočinulo jeho jméno, bude od tebe vzdáleno, až Hospodin, tvůj Bůh Ti požehná, směníš je za stříbro, stříbro zavážeš, vezmeš do ruky a půjdeš na místo které si Hospodin vyvolí. Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít a budeš před Hospodinem, svým Bohem a radovat se i se svým domem. Ani lévijce, který žije v tvých branách nenecháš opuštěného, protože nemá s tebou podíl ani dědictví.A dále verše ještě pokračují.
Při přečtení tohoto oddílu se Igor zeptal všech přítomných na biblické hodině, o co se vlastně jedná. Mě opravdu napadlo jediné: "dovolená" tak s nejistým hlasem jsem odpověděla, ale v srdci jsem měla radost, protože jsem pochopila, že Bůh myslel i na náš odpočinek a načerpání. Které je velice potřebné a užitečné. Samozřejmě se všichni rozesmáli a můj manžel prohodil provokativní poznámku: "Ty bys pořád jezdila na dovolenou". To bylo opravdu haló, protože po svatbě jsme společně nebyli na žádné dovolené. A Igor přitakal pokývnutím a řekl: Ano, třeba dovolená nebo co bychom chtěli. Z následujících počtu na tyto "dovolenkové" desátky vychází 1350,- Kč za měsíc, za rok to činí 16 200,- Kč. To by nemusela být špatná dovolená nebo cokoli, co člověk má touhu si splnit. A když přichází léto, tak člověk dumá, kde by vzal ještě na dovolenou. To je přesně příklad z mého života. Myslím si, že Bůh má opravdu lepší matematiku než my.
A třetí desátky, které bychom měli dávat (jsou opravdu dobrovolné) jsou vlastně z příjmu odečtených 1 a 2 desátek: 15 000 - 1500,- = 12 150 ,- Kč a z toho desátek činí: 1215,- Kč. Tyto desátky jsou pro potřebné např. pro sirotky, vdovy, adopce na dálku nebo sponzorovat nějakého misionáře či jiný projekt. Zde bych chtěla doplnit, že je třeba hodně moudrosti a modliteb, aby si to opravdu Bůh použil tam, kam chce. Vždyť jsme Božími nástroji. Odkaz: 5. Mojžíšova, kapitola 26, verš 12-15. Když pak třetího roku, v roce desátku, odvedeš všechny desátky že své úrody a dáš je lévijci, sirotků, vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, svým Bohem: " Vynesl jsem z domů, co bylo svaté a dál jsem lévijci a bezdomovci, sirotků a vdově zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dál. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání. Nejedl jsem z toho když jsem měl zármutek, neodstranil jsem z toho nic pro mrtvého. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha a učinil jsem vše jak jsi mi přikázal. Shlédni že svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu i půdě, kterou jsi nám dál, jak jsi přísežně slíbil naším otcům, tu zemí oplývající mlékem a medem.
Dále by církev měla z vybraných desátku dávat desátý díl, na čem se staršovstvo sboru dohodne. Odkaz: 4 Mojžíšova, kapitola 18, verš 25 - 29. (Oběť pozdvihování)
A poslední odkaz je opravdu s nádherným zaslíbením: Malachiáš 3 kapitola, verš 10-12. Přinášejte do mých skladu úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na Vás požehnání? A bude po nedostatku. Kvůli Vám se obořím na škůdce, aby Vám nekazil plodinu země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu praví Hospodin zástupu. Všechny národy Vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupu. Bůh nás opravdu nechce jenom v neděli na shromáždění, ale celé se vším všudy i se správcovstvím jeho peněz. Celý svět se honí za penězi, kariérou a úspěchem. Kdo má zachraňovat člověka pro spásu fyzicky a duchovně? To můžou jediné ti, kdo jsou v Kristu a konají, jak píše Písmo Boží. Bůh nám dál všechno zadarmo a touží po plném vztahů s námi. Toužíte i vy? Mám pocit, že i přesto když v neděli probíhá sbírka, se mi trhá ruka a říkám si mám dát nějakou sumu nebo tu vetší? Je to skutečně jen na nás, kam peníze poputují, jestli se budu dívat jen na svoje věci a touhy nebo se o ten krajíc rozdělím s někým, kdo to opravdu potřebuje.
Tak a teď trochu praxe. Začali jsme prakticky dávat desátky. Můžu Vám říct, to nebyl lehký úkol. Na druhé a třetí desátky máme speciální účet, aby se částky dohromady nemíchaly a byl stále přehled. A někdy člověk je i ve velkém pokušení, ale pokud tyto věci mají být svaté, tak hned mě naplňuje bázeň před Hospodinem. Při dávání desátek opravdu postupně umírá naše " JÁ".
Přeju Vám z celého srdce ať Vaše rozhodnutí k dávání je opravdové a svobodné.
Okénko pro podnikatele! Vím, že ve sboru jsou i mezi námi živnostníci a podnikatelé, tak jsem se vyptávala Igora, jak si mají počítat příjem. Odpověď zněla jednoduše a logicky. Od příjmu odečíst firemní náklady, (půjčky, úvěry to platí pro všechny, protože to nejsou naše peníze, jsou banky) a z toho dávat desátek.
Zpravodaj BJB Brniště – září 2009 Zdroj: www.bjb-brniste.cz
Od: Anonym: Radek Hanák62.168.44.--- )
Kdy: 28. 09. 2009 23:22
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Hlavně, že v evangelickém liberalismu je vše ok. Nějak vám ušlo, že v úvodu toho článku je věta, vyzkoušej mne, důvěřuj. To přece není nátlak, ale svobodná nabídka. Ale ať už to vnímáme, jak to vnímáme, dívejme se především do vlastních řad a tam nazývejme věci pravým jménem.
Od: FS ČCE PRAHA 8 - LIBEŇ <>
Kdy: 29. 09. 2009 11:11
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

ahoj radku, v našem "evangelickém liberalismu" jistě není vše ok, naopak! ale to se řeší v jiných vláknech. zde se řeší skutečnost, že po někom chtějí trojí desátky s biblicky naprosto nesmyslným až skandálním odůvodněním.
i já jsem názoru, že se od evangelikálů můžeme mnoha věcem učit. to ovšem neznamená, že jsou svatí a nedotknutelní a že nemůžeme kritizovat jejich sektářské úlety!
zmínka o svobodě tam sice je, ale v kontextu nemá zřejmě žádnou skutečnou váhu, je jen alibistická.
toho kazatele bych okamžitě sesadil a nepustil dalších 5 let na žádnou kazatelnu ani k biblickému vyučování!
roman mazur
Od: Anonym: Radek---.bezdratovy.net )
Kdy: 30. 09. 2009 18:22
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Ahoj Romane, pravda je, že jsem to napoprvé pročetl velmi rychle,chyby jsou všude pokoj Tobě
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( ---.ok-olomouc.cz )
Kdy: 29. 09. 2009 12:18
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Dovolil bych si oponovat a zároveň se sdílet se svou osobní zkušeností. Sám jsem strávil celkem 15 let v evangelikálních komunitách. Ono "…Pán mi ukázal, že je dobré dávat desetinu že svého příjmu. Slyšela jsem jako by říkal: vyzkoušej mě, důvěřuj mi a potom uvidíš…" je častou argumentací věřícího (určitě upřímně Pánu veřícího), jak si zdůvodnit poslušnost "biblického vyučování" bratří vedoucích. Vyučování, které bývá častokráte v naprostém rozporu s novozákonním apoštoským učením (to, že je v rozporu s učením reformačním, ani nepřipomínám). Aby takový "systém" fungoval, je třeba zavést do komunity důsledně pastýřsko / učednický model. Což je v podstatě pevná hierarchická struktura, která umožňuje zavést způsob poslušnosti církevních autorit, jaký v tradičním protestantismu nemá obdoby. Není divu, že následné "biblické vyučování" se ubírá podobným směrem, jak jsme viděli v článku nahoře. Bez teologických korektur, bez možnosti kritiky, bez možnosti odvolání, bez možnosti vizitace z církevního centra. Navíc… evangelikální církve fungují na bázi kongregačního zřízení, takže nejsou ve svých rozhodnutích vázány nějakou centrální doktrínou.
Co se týká desátků: Byl jsem na podzim r. 2007 v ÚCK ČCE na jednom kurzu, týkajícím se fundraisingu. Čili jsme se zabývali hledáním zdrojů - i finančních. Byli tam bratři a sestry faráři, senioři atd. Byl jsem celkem překvapen, když jsem slyšel z úst některých farářů, že "…kdyby členové sboru dávali pravidelně desátky, tak není fundraisingu třeba…" Dnes se na to dívám klidněji, ale tehdy jsem celkem hodně zvedl hlas a pohádal se. O přestávce se mi jedna sestra přišla omluvit. Jestli prý s tím mám nějaký problém - pokud mě pohoršila, tak že se omlouvá. Na což jsem jí řekl, že s "desátky" mám hlavně teologický problém.
Co se týká "evangelickém liberalismu": Nejsem liberál. Leda v etice. Pokud jsou ale pro vás, bratře Hanáku, Karl Barth a Diettrich Bonhoeffer liberálové - tak se rád spolu s nimi stanu evangelickým liberálem. :)
Pán Bůh s vámi.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 09. 2009 20:22
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Ahoj daggie, víš co, já bych řek, že v evangelickým prostředí je opačnej problém, že lidi dávaj opravdu minimum (samozřejmě ne všichni, ale sbory většinou žijí z obětavosti pár jednotlivců). Takže ono je to lákavé, když člověk vidí, co peněz se v těch evangelikálních sborech vybere a u nás často není nejen na personální fond, ale třeba i na inkaso. Člověk by skoro řek, že ani neexistuje žádná střední cesta, buď lidi masírovat různým desátkovým učením, obviňovat jejich svědomí a mít na všechno, co je třeba, nemluvě o solidní pastorské gáži nebo nechat svobodu, spoléhat na peníze od státu a různých fondů a třást se strachy zda budu mít na zaplacení toho či onoho.
Od: Anonym: Radek Hanák62.168.44.--- )
Kdy: 29. 09. 2009 22:15
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Ne, ti dva jistě liberálové nejsou. Ale držíme se jich ještě? Ale to je na jiné vlákno….
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 30. 09. 2009 09:38
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

nevím, jak "rodilí" evangelíci…já se jich držím…
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( ---.ok-olomouc.cz )
Kdy: 29. 09. 2009 12:25
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Zkuste se mrknout i na tenhle odkaz: http://desatky.webzdarma.cz/5.html
Od: Anonym: Zuza <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 30. 09. 2009 08:41
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

Myslím, že bychom se opravdu měli dívat nejprve do vlastních řad. Na každé viditelné církvi je něco, co je asi "špatně". Proč naopak nesledovat, co dělají lépe než my? Např. naše evangelická "vlažnost" je už někdy fakt moc, v tomto bychom se mohli od evangelikálů učit, jak umí "hořet pro Krista"! A v něčem zase oni od nás,…
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 30. 09. 2009 09:37
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

určitě…ono "hořet pro Krista" je moc fajn, ale nesmí to být vykoupeno ztrátou křesťanské svobody…to pak by bylo na pováženou, jakým "ohněm" to vlastně chceme hořet…doporučuji láskyplnou toleranci a pochopení směrem k evangelikálům (sám jsem jím byl)…avšak střízlivost a opatrnost směrem k evangelikalismu.
Od: Anonym: Radek Hanák---.bezdratovy.net )
Kdy: 30. 09. 2009 12:02
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

A já bych byl zase opatrný na evangelickou hrdost, aby se neproměňovala v pýchu…
Od: Anonym: David daggie Geisler <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 30. 09. 2009 13:46
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

určitě…to platí taky - hlavně pro mě :)
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 13. 09. 2021 08:08
Předmět: Re: Evangelikalismus a jeho kontroverzní učení

"Nazývat věci pravým jménem" je dnes mantrou těch nejnenávistnějších konspiračních sráčů, zároveň ale tam evidentně probleskuje nějaký ohlas Rudého práva, kde se myslím podobné třídně uvědomělé fráze taky pěstovaly ve velkém. Dnes ji mají nejraději tuto mantru, různí komunističtí dědci, kteří na stará kolena fúzují s elektorátem Okamury.