Téma: Křesťané a Židé

Od: Anonym: Kristýna <> ( ---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 16. 06. 2009 13:03
Předmět: Křesťané a Židé

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, mám dotaz týkající se tématu, který mě velmi trápí a hodně o něm přemýšlím. Je to téma vztahu Křesťanů a Židů. Jako Křesťanka jsem vždy Židy brala jak sobě rovné, jako "starší bratry a sestry ve víře", s kterými sdílím Starý Zákon, kořeny. Vždyť i Ježíš byl Žid. Na druhou stranu, spolu s apoštolem Pavlem mi je líto jejich nepřijetí Ježíše jako Mesiáše. Vzájemný pokojný dialog však považuji za důležitý. V poslední době se však setkávám spíše jen s extrémními názory na tento vztah od různých lidí. Na jedné straně se jedná téměř o "zbožňování" a nekritický obdiv Židů, na druhé straně o vztah negativní, poukazujíce na židovský rasismus vůči ostatním lidem, na nenávist židů ke křesťanům apod. Oba dva názory jsou zhusta podpořeny různými citáty z Bible a já tak nevím, co na to říci, protože to tam - v Bibli fakt je. Např. "obdivovači" často citují verše o házení drobkům psům, o narobouvaných větvích na olivě. Ti s negativními postoji argumentují např. různými pasážemi ze Starého zákona ohledně hrozného chování Izraele k ostatním národům např. z knihy Jozue nebo Dt 20, 10 - 17. Také prý v Talmudu je spousta nenávistných doporučení vůči Nežidům. A jak mám rozumět tomu, když si přečtu, že pro Židy není nic špatného plivat na kříž, že Nežid je podřadný, že vstoupení do manželství s Nežidem je považováno za tragédii apod.? Jsem z toho docela smutná, protože jsem vždy byla proti jakékoliv formě rasismu a antisemitismu a teď se dovídám toto. Nevím, jak se s tím mám vypořádat. Prosím Vás o váš názor. Děkuji za odpověď, modlím se k Bohu, aby mi ukázal správný postoj. Děkuji a zdravím, Kristýna
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 16. 06. 2009 18:09
Předmět: Re: Křesťané a Židé

Já myslím, že se nemusíte trápit, a že jste, podle toho co píšete, nalezla poměrn vyvážený prostor. Jasné je, že máme milovat i své nepřátele, takže jakýkoliv nenávistný postoj vůči komukoliv je špatně. Na druhou stranu je pravda, že židovský národ (potažmo náboženství) Krista odmítl nebo přinejmenším nepřijal. A my věříme, že jiné cesty než skrze Něho není, takže z tohoto pohledu nemohou být na správné cestě. (a z toho vyplývá, že například odpůrci misie mezi židy jsou poněkud mimo). A to jsou, dle mého názoru, hlavní mantinely vztahu k židům, ale vlastně ke komukoliv.
Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.etf.cuni.cz )
Kdy: 19. 06. 2009 15:32
Předmět: Re: Křesťané a Židé

Vážená sestro Kristýno, k pokojnému dialogu mezi křesťany a Židy dochází poměrně dost - zabývá se jím například Společnost křesťanů a Židů www.krestane.zide.info.com, která je českou odbočkou Mezinárodní rady křesťanů a Žid (ICCJ). V Bibli najdeme pravda různé výroky, které se dají zaostřit jak proti křesťanům, tak také proti Židům, ale myslím, že relevantnější je sledovat, jaké jsou vztahy křesťanů a Židů dnes. Mezi křesťany a Židy jednoznačně převažuje vztah pozitivní, jak to např. loni vyjádřil ředitel Židovského muzea Leo Pavlát "nikdy v dějinách nebyly vztahy mezi křesťany a Židy tak dobré, jako je tomu v současnosti". Abych zmínil některá prohlášení - např. studijní materiál synodu ČCE o vztahu křesťanů a Židů i prohlášení z židovské strany "Dabru emet" (mluvte pravdu") si lze přečíst v Čítance židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, Praha 2003. Sám se občas účastním některých akcí SKŽ, takže vím, že pozitivní vztah ke křesťanství mají např. všichni pražští rabíni. Samozřejmě v obou náboženských společenstvích najdeme i extremisty s vyhrocenými názory, ale ti jsou obvykle o to hlučnější, oč jich je proti mainstreamu méně. Negativní výroky vůči Ježíšovi v Talmudu a rabínské literatuře jsou záležitostí opravdu okrajovou, něco málo jsem o tom napsal např. ve svém článku http://krestane.zide.info/modules/news02/article.php?storyid=53 Co se týká vztahu ke kříži, kříž je pouze symbolem, v němž různé skupiny a různí lidé vidí různý obsah - pro některé křesťany je to např. symbol Krista a víry, kdežto pro jiné křesťany je to symbol náboženského násilí - např. i pro některé evangelíky u nás, v Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku (tam museli na znamení podřízenosti líbat kříž) a pod. Proto také mnoho někteří muslimové a Židé vnímají kříž jako symbol utrpení, které jim jeho zastánci způsobili a nemají k němu pozitivní vztah. S pliváním na kříž jsem se ovšem nesetkal. Ty věty o podřadnosti a pod., jak se zdá, čerpáte z nějakých pochybných zdrojů, které chtějí rozumět židovství lépe, než ono rozumí samo sobě. Vážená Kristýno, přeji Vám vše dobré! Mikuláš Vymětal
Od: Anonym: Kristýna <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 20. 06. 2009 14:38
Předmět: Re: Křesťané a Židé

Dobrý den, moc děkuji za obsáhlý rozbor, ještě se podrobněji podívám na doporučené stránky. Jediné mi dovolte se ještě zeptat na jednu věc. Napsal jste: "V Bibli najdeme pravda různé výroky, které se dají zaostřit jak proti křesťanům, tak také proti Židům, ale myslím, že relevantnější je sledovat, jaké jsou vztahy křesťanů a Židů dnes". to je určitě pravda, ale Bibli přece nelze jen tak "zahodit" a dívat se jen, jak je to dnes. Proto by mne zajímalo, jak se dnes na problematické části v Bibli dívat - např. "drsné" části Dt, Jozue apod., jak jsem psala v minulém příspěvku. Jak je vnímají dnes sami Židé? Vždyť SZ platí stále stejně. Mohl byste mi toto objasnit? Moc děkuji a zdravím, Kristýna
Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.etf.cuni.cz )
Kdy: 22. 06. 2009 00:44
Předmět: Re: Křesťané a Židé

Dobrý den, zmíním Vám jen pár různých židovských výkladů: 1. Ortodoxní Židé a klasický výklad: Co se týká přikázání k vyhlazovací válce - vyhubení celých národů, tak tak to patří k tzv. dobově podmíněným příkazům a vztahuje se to k době Jozueho. Dnes tato přikázání již vůbec neplatí a pokud opravdu nelze jinak a musí se vést válka, tak to musí být válka spravedlivá, v níž mají určitá lidská práva i nepřátelé. Jiný přístup k téže problematice je tyto problematické texty jakoby přehlížet a nevykládat, aby se na tyto morálně sporné texty zbytečně nepoutala pozornost. Toho jsem si všiml např. u starých židovských výkladů textu z Ester o pomstě nepřátelům Est 8,11 a 9,16. Jiné výklady se soustředí na zdůvodnění, kdy zdůrazňují, že pohanské národy v Kanaanu se chovaly naprosto morálně zavrženíhodným způsobem, dostaly lhůtu k nápravě a teprve když se naplnila míra jejich nepravostí Gn 15,16, mohl vůbec vyjít Izrael z Egypta. Ze země je pak nevyhnali Izraelci, ale sršně Joz 24,12 Dt 7,20 - kral. překlad. Znám i žertovné ortodoxně židovské výklady - např. když vyvraždění Jericha přežila jen nevěstka Rachab a všechno její příbuzenstvo Joz 6,23, znamená to vzhledem k jejímu zaměstnání, že bylo prakticky celé město… 2. Konzervativní a liberální Židé někdy odmítají líčení vyhlazovacích válek jako nehistorická (a opravdu se nedaří propojit texty z knihy Jozue s tzv. biblickou archeologií a tedy najít důkazy válečného dobytí Kanaanu Židy, spíše se zdá být pravdě bližší popis postupné infiltrace z knihy Soudců), jindy k těmto textům prostě projeví nesouhlas. - Např. že tyto texty jsou v Tóře proto, aby vzbudily náš odpor. Stručně shrnuto - tzv. problematické texty Starého zákona jsou problematické i pro většinu Židů. Co se týká křesťanských výkladů, chci zde jen upozornit např. na knihu Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Jana Hellera a Martina Prudkého (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006). Vážená sestro, přeji Vám vše dobré. Mikuláš Vymětal