Téma: Co by možná řekl Ježíš aneb List do ČCE

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 27. 11. 2013 22:02
Předmět: Co by možná řekl Ježíš aneb List do ČCE

Navigace: link | přehled | fórum
Andělu Českobratrské církve evangelické piš: Toto praví ten, který přišel ve znamení proroka Jonáše:
"Vím o tvých skutcích, lásce a službě. Ale to mám proti tobě, že jsi se zhlédl ve světských statcích a pozemských jistotách a nedbáš na poklad v nebi. Avšak přijdou na tebe dny zlé, tvůj poklad na zemi zreziví a lidé tě opustí, neboť jsi přijal podíl na bohatství nevěstky, která smilnila s králi tohoto světa. Cožpak nevíš, že z víry jsi živ? Ty však nejsi studený ani horký, jsi vlažný, nesnesu tě v ústech. Amen, pravím, již máš svou odměnu. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání!
I uvidím, že se odvracíš od svých nepravostí, a slituji se nad tebou. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“