Téma: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Od: Anonym: František Ptáček---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 07. 06. 2012 13:39
Předmět: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Navigace: link | přehled | fórum
Předkládám chronologicky dokumenty vykreslující současnou situaci na naší církví žřizované konzervatoři:
Otevřený dopis členům synodní rady Českobratrské církve evangelické zřizovateli Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci
V Olomouci dne 18. 5. 2012 Vážení členové synodní rady,
průběh a výsledky našeho jednání 9. 5. 2012 mne znepokojily a posílily mé přesvědčení, že vaše rozhodnutí odvolat ředitele MgA. Františka Fialu z funkce ředitele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) bylo založeno na chybných informacích, provedeno neobratně a s negativními důsledky pro školu.
Dovolím si v bodech shrnout vaše jednotlivé kroky:
1) ředitele KEA jste odvolali 18. 4. 2012 bez předchozího jednání, bez uvedení důvodu, s vysvětlením, že „odvolání platí od 30. 4. s dvouměsíční výpovědní lhůtou do 30. 6.“; po několika dnech pan František Fiala po poradě s právníkem zjistil, že neuvedení data platnosti na rozhodnutí o odvolání znamená platnost druhý den po předání, tedy 19. 4. – v důsledku toho pan František Fiala, aniž by to tušil, nebyl ředitelem konzerva-toře již několik dní
2) vzhledem k výše uvedenému nebylo zajištěno předání agendy ředitele
3) škola zůstala po 4 týdny bez statutárního zástupce (ve zřizovací listině není funkce statutárního zástupce vymezena, podle vnitřního řádu školy musí ředitel při odvolání předat svou funkci svému zástupci; to František Fiala nemohl učinit – viz bod 1)
4) pověření pro statutárního zástupce jste poslali po několika urgencích 4 týdny po odvolání ředitele a v předvečer státních maturit (jejich realizace byla ohrožena)
5) v rozhodnutí o odvolání jsou právní chyby
6) další váš postup destabilizoval situaci na konzervatoři:
2. 5. podpořila ředitelka Ústředí Evangelické akademie (ÚEA) Mgr. Martina Sklenářová vedení školy a pedagogy v úmyslu jednat o změně zřizovatele 3. 5. posílá školská rada a vedení KEA synodní radě žádost o zahájení jednání o změně zřizovatele 9. 5. je zástupcům KEA během jednání se členy synodní rady sděleno, že v březnu 2012 bylo rozhodnuto nejednat o změně zřizovatele konzervatoře (zároveň však synodní rada připouští, že tato možnost byla zvažována) 15. 5. je zasláno antidatované pověření statutárního zástupce k datu 19. 4. se zřejmým záměrem zahladit závažnou chybu – viz bod 3) 16. 5. dává výpověď účetní firma zajišťující veškeré účetní služby včetně mzdové agendy (příčinou výpovědi jsou nepravdivé informace, které o účetní šíří ředitelka ÚEA Mgr. Martina Sklenářová).
Další zmatek do situace vnáší několik rozdílných vysvětlení odvolání ředitele konzerva-toře, které jsme slyšeli z úst členů synodní rady a ředitelky ÚEA:
a) převedení pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou (výklad synodního seniora Mgr. Joela Rumla bezprostředně po odvolání, vysvětlení udržitelné pouze několik prvních dní, neboť nemá oporu v právních předpisech)
b) stížnosti na vedení školy (vysvětlení ředitelky ÚEA při předání odvolání – nikdo ze strany zřizovatele stížnosti nepotvrdil/nedoložil)
c) negativní posuzování zaměstnávání spřízněných osob (vzhledem k tomu, že se škola v posledních dvou letech prokazatelně a měřitelně zlepšuje, jedná se ve skutečnosti o vy-užívání profesních kontaktů k prospěchu školy – tedy skutečnost s opačným znaménkem)
d) osobní důvody (vysvětlení ředitelky ÚEA během jednání s pedagogy KEA 2. 5. 2012)
e) změna směřování školy („Krok odvolání ředitele chce odstartovat novou éru; od kandidátů na ředitele bude očekáváno formulování toho, v jakých zásadách by školu vedli, tím vznikne takové spolužití, kdy bude jasno, jaký bude program.“ – slova synod-ního seniora Mgr. Joela Rumla během jednání se zástupci KEA 9. 5. 2012).
Nevnímám z vaší strany snahu komplexněji zhodnotit naši práci. Nově jmenovaná ředitelka Ústředí Evangelické akademie nastoupila do funkce v lednu 2012.
Ve škole do této doby ani jednou nebyla. Neměla tak prakticky žádný čas situaci na konzervatoři zhodnotit před odvoláním ředitele.
V loňském roce (červen 2011) jsme se s vámi dohodli na strategii rozvoje konzervatoře, kterou plníme. Z vaší strany nedošlo ani ke zhodnocení plnění této strategie. Na-startovat novou éru školy, která je v Olomouci teprve čtvrtým rokem, takto vyhroceným způsobem, a navíc nepodloženou hodnocením naší práce, považuji za nemoudré.
Proti vaší nespecifikované vizi a neformulovaným zásadám nové éry stojí naše každo-denní práce. V poslední době například kurzy a semináře prof. G. Lukšaité-Mrázkové, doc. J. Tůmy a I. Troupové, realizace evropského projektu, spolupráce s Univerzitou Palackého, Varhanní přehlídka konzervatoří, provedení monumentálního koncertu P. Ebena s Moravskou filharmonií Olomouc atd. Připravované studentské operní před-stavení v režii J. A. Pitínského jste znemožnili odvoláním ředitele, stejně tak rozjednané granty a dotace v řádech statisíců korun.
V této situaci se nám zdá rozumné začít jednat o změně zřizovatele.
Obávám se, že nová éra zmaří nepopiratelné úspěchy naší práce a mladá škola s dosud jen částečně využitým potenciálem se stane Institucí – utopenou v protichůdných záměrech a zásadách…
Většina studentů a pedagogů prosí, pusťte nás.
Přeji moudrá rozhodnutí,
MgA. Robert Mimra zástupce ředitele v tomto týdnu jediný člen vedení v aktivní službě
zdroj: http://www.blisty.cz/art/63722.html Originál, který se mi nechtělo opisovat, se nachází zde na stránkách školy: http://www.ckonz.cz/data/dopis.pdf
Na tento dokument reagovala Synodní rada ČCE tímto stanoviskem z 22. 5. 2012:
Stanovisko synodní rady ČCE k dění v Konzervatoři EA v Olomouci
Synodní rada Českobratrské církve evangelické jako zřizovatel Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) v Olomouci nekoná ani nekonala žádné kroky vedoucí ke změně zřizovatele školy. Zřizovatel školy hodlá dále rozvíjet dobrou tradici a práci KEA i v dalších letech.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se 9. května 2012 setkala s vedením školy MgA. Petrem Rajnohou PhD., MgA. Robertem Mimrou a předsedou školské rady Mgr. Pavlem Glogarem, kterým bylo toto stanovisko jednoznačně sděleno.
Jako zřizovatel prohlašujeme, že jakékoliv šíření informací o změně zřizovatele a omezování provozu školy je nepodložené, zlovolné a působí destabilizaci jejího života.
Zřizovatel bere s lítostí na vědomí vývoj ve škole po odvolání ředitele MgA. Františka Fialy. Sděluje, že Mgr. Martina Sklenářová, ředitelka Evangelické akademie, má veškeré pravomoci k jednání ve škole jménem zřizovatele. Rada školské právnické osoby pak k jednání v rámci svého zákonného určení.
Vážení studenti, rodiny studentů, pedagogové, přátelé školy, věříme, že toto naše sdělení pomůže k vyjasnění situace.
O výsledku výběrového řízení na místo ředitele KEA vás budeme informovat.
Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické
Lia Valková synodní kurátorka
Mgr. Joel Ruml synodní senior
Zatím poslední, mně známá, interakce je tento mail:
Datum: Wed, 06 Jun 2012 08:24:25 +0200 Od: "Robert Mimra" <> Odpovědět-komu: Předmět: prosba o pomoc, Konzervatoř Evangelické akademie Komu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Vážení bratři a sestry,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci čelí již delší dobu nepodloženým pomluvám, a to i ze strany některých členů synodní rady a dalších příslušníků Českobratrské církve evangelické.
Spletitý příběh konzervatoře shrnul spirituál školy během semináře konaného 22. 5. 2012 do 45minutové promluvy se zpěvy, kterou si můžete poslechnout na Youtube:
(Pokud by vám nefungovaly odkazy, promluvu najdete na www.youtube.com <http://www.youtube.com>; pod názvem
Proč už nebudu spirituálem na konzervatoři.)
Dramatické události posledních týdnů popisuji ve svém otevřeném dopise synodní radě.
Pohled studentů najdete v článku Sociální experiment.
S vaší pomocí můžeme pochopit temná místa příběhu a najít pravdu, která nás osvobodí. Zlo, byť z pohledu kauz vysoké politiky, malé, dokáže poranit a přidat k všeobecně rostoucí míře pesimismu. Zlo v našem příběhu jsou pomluvy, které mají konkrétní důsledky a ovlivňují osudy konkrétních lidí.
Jak tedy můžete pomoci? Přimluvte se u svého synodála za věcnou diskusi o Konzervatoři Evangelické akademie. "Zaručené" informace o naší škole si ověřte. Nepodložené informace (pomluvy) odmítněte. O to vás prosím.
S přáním všeho dobrého,
Robert Mimra
Zde přikládám v textu mailu zmiňovaný pohled jedné ze studentek školy:
Sociální experiment aneb studium na Konzervatoři evangelické akademie z pohledu jednoho studenta
Střední škola je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím našeho života. Máme v sobě životní elán, nadšení, ideály, ale také máme křehkou a tvárnou skořápku, kterou je třeba pečlivě chránit a pěstovat. Proto je naprosto báječné, když se na tomto velkém úkolu může podílet i církev. S těmito myšlenkami jsem plná nadšení vstupovala na Konzervatoř Evangelické akademie. A těšila jsem se, jak mě studium obohatí nejen profesionálně, ale i lidsky. Mladého člověka je však potřeba v tomto ohledu formovat citlivě. A stejně citlivě je potřeba vést takový živý a křehký organismus, jakým je škola, zejména umělecká. Bohužel se občas najde lékař, který bude tvrdit, že v zájmu vyššího dobra je nutné i fungujícímu organismu amputovat hlavu. A že přitom zemře? To už je riziko, které je třeba podstoupit. Nikdy jsem se nenadála, že budu svědkem amputace hlavy…
Reportáž ze Zámku 12. 4. 2011. Je krásný jarní den a za námi do školy přijíždí pan Joel Ruml se svým náměstkem panem Pavlem Kašparem. Účel jejich cesty je, jak sami tvrdí, zmapovat atmosféru na škole. Chtějí se proto setkat s námi studenty a zjistit, jak se věci mají. Studenti se ve 12.00 schází v koncertním sále a v té chvíli ještě netuší, že budou svědkem toho, k čemu tato místnost doopravdy slouží. Po krátkém úvodu a vysvětlení, proč jsme se vlastně všichni sešli, se poprvé za dobu svého studia dozvídám, že atmosféra na škole je hrozná. Chvíli si nejsem jistá, jestli jsem celou dobu náhodou nestudovala na úplně jiné škole, protože z mého pohledu u nás vždy vládly přátelské vztahy, otevřená komunikace a tvůrčí atmosféra. Vzápětí je ale vše vysvětleno – na škole je skupinka lidí, kteří si anonymně stěžovali na vedení a jsou velmi nešťastní. Počet anonymistů zůstává bez přijatelného odůvodnění skryt a mnozí z nás stále nechápou proč. Nicméně nám pan Ruml několikrát opakuje, že je úkolem zřizovatele, aby ve škole byli všichni štastní, protože jsme církevní škola a jako taková máme jít příkladem. V průběhu jednání studenti neustále zmiňují, že na škole žádný problém nezaznamenali, ba právě naopak. Škola postupuje dopředu a prokazatelně se zlepšuje v mnoha oblastech. Pokud si tedy stěžovala menšina, není tedy načase se zamyslet nad věrohodností a motivacemi osob, které si stěžovaly? Načež se dozvídáme, že většina nemusí mít pravdu. Význam sdělení je jasný. Jsem nucena spolknout hořkou pilulku, že jako člen “většiny” jsem očividně zmanipulovaná, což mě osobně dost uráží. Na tomto místě bych ráda podotkla, že na škole je přes 80% studentů starších 18 let, mnoho z nich už chodí na vysokou školu nebo do práce. Jako výstup z jednání si odnášíme to, že atmosféra na škole bude pečlivě sledována a pokud se nezmění, vyvodí z toho Synodní rada personální změny ve vedení školy. Ještě stále netuším, že se záhy ocitnu na Kafkově Zámku…
Do roka a do dne Stejně jako organismus, který se regeneruje po úrazu, tak i situace na škole se pomalu stabilizuje. Jsme šťastní (a není nás zrovna málo), že pan ředitel Fiala zůstává ve funkci a můžeme všichni společně pokračovat v práci, která je pro nás radostí a inspirací. V průběhu následujícího roku sice ještě občas ukápne jedovatá slina z úst pana Kašpara či paní Noemi Batlové (pastorační pracovnice) na adresu školy, ale na to už jsme za ten čas nějak zvyklí. Celý rok probíhá v poklidu, nikdo z nás netuší, že je to ten pověstný klid před bouří. A najednou jako blesk z čistého nebe školou běží zpráva, že pan ředitel je dne 18. 4. 2012 odvolaný. Jsme v naprostém šoku a ústa se nám formují do tvaru jediného krátkého zvolání: “Proč?” Zpráva se šíří jako lavina a nikdo netuší, co je vlastně špatně. Celou dobu byl na škole klid a studovalo se nám výborně. Fungoval u nás pan spirituál, se kterým studenti postupně nacházeli společnou řeč. Pravidelně přispíval i do školního časopisu, který tento školní rok vznikl. V evangelickém kostele se odehrával cyklus koncertů, na kterých jsem já sama několikrát účinkovala. Chystaly se různé projekty a kurzy, konečně jsme měli možnost se zcela umělecky vyžít a uplatnit se. Nemusím snad zdůrazňovat, jak je pro začínajícího umělce důležité veřejně vystupovat. A teď tohle? Absolutně nechápu, co jsme zase udělali špatně. Připadám si jako dítě, které uposlechne příkaz svých rodičů, ale stejně je potrestané. A nejhorší na tom je, že nikdo z ČCE se neobtěžuje s vysvětlením, co se vlastně stalo. A ještě se to odehrává v té nejhorší možné době – čekají nás maturity i absolutoria. Naším hlavím úkolem na škole je studovat. Ale jak máme v klidu studovat, když nám uřezali naši hlavu?
Vítejte v The Truman show Vždycky jsem byla přesvědčená, že všechno na světě má svoji příčinu a vše se dá odůvodnit (dokonce i iracionální jednání). V případě odvolání pana ředitele však zdůvodnění nepřichází a začínám nabývat dojmu, že snad ani neexistuje. Z celé situace pro mě plyne jediné poselství: Když něco výborně funguje, je tomu třeba učinit přítrž. Mám pocit, že svět se převrací naruby. Ztrácím důvěru i k poslední instituci, která má člověku dávat pocit bezpečí a jistoty – k církvi. Už si nejsem jistá vůbec ničím. Ono se pak lehce řekne: “Studuj dál na naší škole a o nic jiného se nestarej”, když bylo zpochybněno jedno z mých základních přesvědčení ohledně férového jednání a transparentnosti církve. Schválně sedám k počítači a prohlížím si stránky www.e-cirkev.cz. Z obrazovky na mě hledí programové prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické, ve kterém se dozvídám, že Synodní rada hodlá “usilovat o otevřenou komunikaci uvnitř církve”. Vyplývá z toho snad, že já si takovou otevřenost asi nezasloužím, protože nejsem “jejich”? Teď už mám tedy v hlavě úplný chaos. A důsledky? Začínám si připadat jako součást absurdní reality show, nebo nějakého divného sociálního experimentu (jiné racionální zdůvodnění mě už nenapadá). Po měsíci života v této zvláštní realitě se mi poplašné požární zařízení začíná jevit jako skrytá kamera…
Co po nás vlastně chtějí? Během posledního roku si neustále pokládám otázku, co tedy po nás vlastně chtějí? A napadá mě jediná odpověď: Něco jiného… Ale co to vlastně je, to “jiné”? To mi zatím nikdo nebyl schopný konkrétně říct. Nejhorší je, že vůbec nevím, co jsme udělali špatně. Nesplnili jsme snad zadání o změně atmosféry na škole? Což by ale znamenalo, že když jsme předtím vnímali atmosféru jako dobrou, měli jsme se v tomto bodě napravit? Během loňské schůze zástupců ČCE se studenty nám bylo sděleno od pana Rumla, že zřizovatel se musí zabývat i malým počtem stížností a jeho úkolem je, aby všichni na škole byli šťastní a spokojení. Vloni se dělal velký poprask kolem pár stížností, letos je nešťastných více než 70% studentů na škole (potvrzuje to i petice, kterou tito studenti podepsali). Možná jsme divní, ale my máme rádi svého ředitele a jsme nešťastní, že byl odvolán. A taky jsme zmatení, protože důvody buď nejsou, nebo spíše nejsou veřejné. Proto se táži: Opravdu si pan Ruml přeje, abychom byli všichni na škole šťastní? Čím dál víc se cítím jako ve světě povídek France Kafky. Velká literární díla jsou velká právě proto, že mají univerzální výpovědní hodnotu a situace, které identifikovala, se opakují. Konkrétně v Kafkově Zámku je formulovaná jasná myšlenka, kterou lze krásně napasovat na naši situaci: O tom, co se u nás děje, rozhodují lidé odtržení od naší každodenní reality, kteří nevidí naše skutečné potřeby a problémy, a snaží se pouze naplnit nějakou těžko definovatelnou vizi. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč byl pan ředitel odvolán, navíc zrovna v té nejhorší době – v době maturit a absolutorií. Díky termínu odvolání se musel zrušit i projekt “opera”, na který jsme se těšili. Pak se tedy ptám, jestli má zřizovatel opravdu na mysli naše dobro. Školu jsem si vybrala pro její církevní zakotvení, možnost dělat duchovní hudbu a seznámit se s praxí evangelické církve. Vstupovala jsem na tuto konzervatoř jako otevřená bytost, těšila jsem se na spolupráci. Dočkala jsem se však jen políčků v podobě každoročních projevů pana Kašpara a Rumla na zahajovací bohoslužbě. Naše práce je neustále snižována, pochvaly jsme se zatím nedočkali. Přitom by na nás naopak měli být pyšní a podporovat nás v úsilí. Studují u nás výrazné osobnosti, které mají šanci se v budoucnu prosadit a dělat tak dobré jméno i evangelické církvi. Zatím jsme vždy obdrželi jen nepěkné poznámky na naši adresu. Copak jsme vadní? Připadám si jako dítě, které se snaží dobře pracovat, ale dočká se od svého rodiče jen neustálého kárání a žádné pochvaly. Co vyroste z takového dítěte? Člověk, který bude plný komplexů a bude tohoto svého rodiče nenávidět. Takže namísto toho, abych se poučila z poselství, které šíří evangelická církev, zalilo mě obrovské zklamání, znechucení a rozčarování. A moje rozhodnutí? Musím odejít – v zájmu vlastního přežití. Svoji vlastní hlavu si jednoduše amputovat nenechám…
Vsechny tyto informační zdroje zde pohromadě zveřejňuji, abych pomohl Synodní radě ČCE naplňovat její programové prohlášení, zejména jeho bod 11. (viz http://www.e-cirkev.cz/clanek/317-Programove-prohlaseni-Synodni-rady-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm)
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 07. 06. 2012 15:07
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Vážený pane, situaci v Olomouci vůbec neznám, poprvé jsem jako žurnalista amatér :-) zaregistroval informaci o napjatém dění na vaší škola na stránkách e-cirkev. Proto pro vyváženost vašeho příspěvku zde publikuji stanovisko SR z těchto stránek:
Myslím, že jsou zde i body jiné než bod 11 na který odkazujete a které jsou k vhodné zamyšlení v souvislosti s problematikou. Také si myslím, že zřizovatel má právo odvolat ředitele subjektu který zřizuje. Ale já to nechci hodnotit, s problematikou nejsem seznámen. Jen přemýšlím, co Vás vedlo k tomu, věc takto obsáhle zveřejnit (a abych pravdu řekl nemám moc chuť ani čas to číst do podrobností). Subjektivně mi to celé připadá jako dost smutné a objektivně mi to nepřísluší hodnotit.
Níže stanovisko SR :
"Stanovisko synodní rady ČCE k dění v Konzervatoři EA v Olomouci Synodní rada Českobratrské církve evangelické jako zřizovatel Konzervatoře Evangelické akademie (KEA) v Olomouci nekoná ani nekonala žádné kroky vedoucí ke změně zřizovatele školy. Zřizovatel školy hodlá dále rozvíjet dobrou tradici a práci KEA i v dalších letech.
"Synodní rada Českobratrské církve evangelické se 9. května 2012 setkala s vedením školy MgA. Petrem Rajnohou PhD., MgA. Robertem Mimrou a předsedou školské rady Mgr. Pavlem Glogarem, kterým bylo toto stanovisko jednoznačně sděleno.
Jako zřizovatel prohlašujeme, že jakékoliv šíření informací o změně zřizovatele a omezování provozu školy je nepodložené, zlovolné a působí destabilizaci jejího života.
Zřizovatel bere s lítostí na vědomí vývoj ve škole po odvolání ředitele MgA. Františka Fialy. Sděluje, že Mgr. Martina Sklenářová, ředitelka Evangelické akademie, má veškeré pravomoci k jednání ve škole jménem zřizovatele. Rada školské právnické osoby pak k jednání v rámci svého zákonného určení.
Vážení studenti, rodiny studentů, pedagogové, přátelé školy, věříme, že toto naše sdělení pomůže k vyjasnění situace.
O výsledku výběrového řízení na místo ředitele KEA vás budeme informovat."
Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické"
Od: Anonym: František Ptáček---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 07. 06. 2012 15:18
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Dobrý den,
díky za reakci i názor. Vámi zveřejněné stanovisko SR ČCE je, v rámci objektivity, součástí už mnou prve zveřejněného příspěvku, spolu s odkazy, kde je lze na www.e-cirkev.cz najít. Nejspíš jste je přehlédl.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 07. 06. 2012 16:11
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Omlouvám se, jen jsem Váš příspěvěk prolétl a stanovisko SR přehlédl. Nicméně omluvte teď trochu nadsázku :-) a žert na Váš účet. Farář Jaromír Strádal místopředseda našeho sdružení Přátelé Herlíkovic, o kterém se diskutuje na jiném místě tohoto portálu: http://www.evangnet.cz/449-pratele_herlikovic_se_prezentuji , má představu, že v té naši staré roubence uděláme terapeutickou komunitu pro vyhořelé manažery, politiky a třeba i hudebníky a seniory.
Ředitelé a prezidenti přicházejí a odcházejí, ale památky nás přežijí a budou jen němým svědkem lidských konfliktů. V Herlíkovicích třeba mezi Čechy a Němci.
Nechcete přijet poslední týden v srpnu na brigádu na dřevo? Loni jsme zde štípali 100m2 jen v pěti lidech ve velkém žáru až někteří z toho dostali úpal. Takže každá pomoc je vítaná. Můžete nám k tomu třeba i zahrát. .-)
Na horské vzduchu člověk přijde na jiné myšlenky a třeba by se Vám nový akademický rok lépe začínal. Když přidáte i korunku na náš účet dostanete dobré kyselo!
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 08. 06. 2012 14:43
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Lidé odcházejí, památky zůstávají.
Trošku jsem vás pozměnil (vy jste psal o ředitelích), ale zdá se mi to jako chmurné proroctví o naší církvi.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 11. 06. 2012 08:44
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci

Jako lesník jsem si vždy myslel, že dřevo se měří v m3. Ale když jsme u těch vtipů, nechcete si do tý kuncárny zavřít synodní radu a těma 100m2 zatlouct okna a dveře? Tak by myslím tato stará památka posloužila nám všem.
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 07. 06. 2012 17:50
Předmět: demonstrace studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

V Britských listech je zveřejněna tato výzva:
Svoláváme demonstraci studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie proti nedemokratickému jednání členů synodní rady ČCE, kterým ohrozili existenci konzervatoře v Olomouci. Přijďte nás podpořit v našem boji proti nespravedlnosti.
Demonstrace se bude konat v pátek a sobotu 8. a 9. června 2012 od 15.00 ve Vyšehradské ulici, Praha 2 – před Emauzským klášterem (nedaleko Karlova náměstí).
více informací si vyžádejte na emailu
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 08. 06. 2012 10:30
Předmět: Re: demonstrace studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

Nevím proč zde vkládáte informaci o demostraci anonymně. Anonymita, nedostatek komunikativnosti a otevřeného dialogu v kombinaci s arogancí moci nikam nevede. Nám přišla do redakce ChristNetu zpráva řádně podepsaná pány Mimrou a Thonem. Snažil jsem se proto zprávu o demostranci a situaci na škole řádně zpracovat s využitím i dalších zdrojů informaci.
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 08. 06. 2012 14:43
Předmět: Re: demonstrace studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

V tom článku na Christnetu máte jednu chybu:
Roberta Mimra je zástupce ředitele KEA, spirituálem KEA byl Jiří Klimeš.
Od: Anonym: pavel---.psj.cz )
Kdy: 08. 06. 2012 16:17
Předmět: Re: demonstrace studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

Britské listy patří mezi nejútočnější bulvární plátky které napadají křesťanství i křesťany. Proto také svolávají tu demonstraci, aby umožnily zrušení evangelické konzervatoře jako církevní školy a její převedení pod politickou správu kraje. Pak už by o lidech i financích rozhodovali výhradně ateisti. Mohli by jí i zrušit kdyby se jim zachtělo. Vedlejším nebo hlavním účelem akce je pravděpodobně útok na vedení církve, na synodní seniory a na celou církev.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 11. 06. 2012 18:51
Předmět: Re: demonstrace studentů a pedagogů Konzervatoře Evangelické akademie

No jasně, vždycky za všechno můžou zlý ateisti, my nic my muzikanti. Jako že se vedení církve chová přinejmenším divně, to je asi fakt, proč vydává prohlášení, která nejdou k meritu věci, ale věnují se něčemu, co většinu lidí nezajímá. Ještě si vzpomínám nějakou dobu zpátky, kdy ekonom ukradl 10 milionů a žádné postihy u lidí, kteří byli za jeho přijetí zodpovědní se nekonaly. Všichni se akorát poplácali po zádech, co se stalo stalo se…a bylo. A následně byla zvolena synodní rada znovu. Najednou je tu ředitel školy a potichu, bez toho aby se informovalo alespoň uvnitř církve, šup odvolat potichoučku, vypsat novou výběrovku..co na tom, že ostatní pedagogové i většina studentů jsou proti (což je docela co říci). Jenom pár zmínek o nějakých anonymech (od kdy se mezi křesťany vychází z anonymů, ty se přece háží rovnou do koše). No a že synodní rada chrlí jedno nesmyslné prohlášení za druhým…Asi to nebude jen o těch zlejch ateistech. A to jak jsme skočili po těch církevních restitucích, které nám vlastně nenáleží a je to držhubné od katolíků. No nevím. A že by Britské listy byly protikřesťanské, to jsem si nevšiml, pokud vím přispívají tam i křesťané. Jo a synodní senior je jenom jeden.
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 08. 06. 2012 14:59
Předmět: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Viz tisková zpráva Konzervatoře EA k demonstraci - http://www.ckonz.cz/data/tiskovka.pdf
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 08. 06. 2012 15:10
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Aktuálně je ve hře převod zřizovatele z ČCE na Olomoucký kraj.
"Jedním z požadavků protestujících je i návrh na změnu zřizovatele konzervatoře. Osobně se [zastupce ředitele KEA Robert Mimra] domnívá, že by školu mohl zřizovat Olomoucký kraj. Podle náměstka hejtmana Pavla Sekaniny (ODS) se tato varianta objevila již v minulosti. "Pokud by se tomu současný zřizovatel nebránil, Olomoucký kraj by zřizovatelské kompetence rád převzal," uvedl Sekanina."
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 09. 06. 2012 09:33
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Děkuji za informace z Deníku veřejné zprávy, ale jako informátor vybíráte jen ty informace, které se Vám hodí. Já jsem do své zprávy doplnil např. i to, že na škole je údajně atmosféra nátlaku. Také se omlouvám za záměnu jména spirituála a zástupce ředitele školy. Nikoho ze školy osobně neznám. Již je to ve zprávě opraveno. http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=23862
Také mi nějaký jiný anonym (s emailem martin28hosek) psal, že spirituál Jiří Klimeš údajně neodstoupil, ale na svém záznamu uvádí že ano. Dokážete to upřesnit?
Od: Anonym: informator---.client.rionet.cz )
Kdy: 09. 06. 2012 09:51
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Milý pane, já nic nevybírám. Já pouze k tomu,co tady už bylo zveřejněno, doplňuji z otevřených zdrojů další střípky. Zatím jsem jich víc neposbíral.
Jak je to s angažmá pana spirituála nevím. To by měli vědět v Ústřední církevní kanceláři či na Synodní radě.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 09. 06. 2012 10:25
Předmět: Jak demonstrace vypadala?

Podá nám někdo informaci, jak demonstrace včera vypadala? Kolik se sešlo lidí a jak se k věci postavil synod? Já bych na místě synodálů asi prohlásil jednání za neveřejné, aby se nejednalo pod nátlakem. Na druhé straně bych ustanovil nějaké zástupce k rozhovoru se zástupci demonstrantů a případně nechal i nějaké mluvčí demostrantů vystoupit před uzavřeným jednáním synodu, aby přednesli svůj pohled na spor. Snad je to proceduálně možné. Nakonec by si mohli také chorál "Kdož su Boží bojovníci" zazpívat spolu :-) třeba na nedělní bohoslužbě.
Od: Anonym: Martin Hosek---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 06. 2012 01:02
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Coby "anonym" (mne mailova adresa obsahujici jmeno prijde dosti neanonymni) jsem Vas na christnetu opravoval ohledne teze veci jako zde na foru Informator 08. 06. 2012 14:43, tedy na Vasi, pomerne usmevnou, zamenu Mgr. Jiriho Klimese a MgA. Roberta Mimry. Dovolte, abych Vam i nyni pomohl. Mgr. Jirimu Klimesovi konci pracovni pomer KEA Olomouc podle jeho vlastnich slov na Vami zminovanem zaznamu "ke konci cervna". (Viz http://www.youtube.com/watch?v=s6IT_-cazE0 , cas cca 9:59. Zde doslova: "Ja proste ke konci cervna koncim a nevim". Svouj odchod Jiri klimes jeste zminuje ve druhe casti zaznamu: http://www.youtube.com/watch?v=nXh85GhhDsg&;feature=relmfu casy cca:4:36, resp. 10:59 a dale.) Tzn. selským rozumem dovozuji, ze Jiri Klimes neodstoupil, ale podal standardni vypoved z pracovniho pomeru a bezi mu tedy vypovedni lhuta, ktera konci poslednim cervnem. Je tedy stale spiritualem KEA Olomouc. Mate vsechny zdroje a presto neznate fakta. Fascinujici.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 11. 06. 2012 00:51
Předmět: K atmosféře na škole

Dobrý den pane Hošku, omlouvám se že jsem Vás považoval za anonyma, e-mail který jste poslal nebyl sice podepsán, ale máte právdu v adrese bylo jméno zřetelné.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 09. 06. 2012 14:56
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Vážený pane - nebo paní - připadá mi, že chcete podpořit studenty a učitele olomoucké konzervatoře. Pokud tomu tak je, chtěl bych Vám vyjádřit podporu, ač se nemohu dostavit na Vaši demonstraci, kterou bych si ale samozřejmě rád poslechl. O Vaší škole jsem před touto kauzou nic neslyšel, ale s jednáním synodní rady jsem se setkal a vůbec se nedivím, že svobodomyslní umělci (protože umělec musí být do určité míry svobodomyslný) mají s takovým způsobem jednání problém.
Možná je pro pana Kirschnera demonstrace nátlakovou akcí a psal i o aroganci moci; ale moc má v tuto chvíli v rukou synod a ještě spíše synodní rada. Jedině ona tedy může uplatnit nějakou její aroganci. Nelíbí se mu, že nevystupujete pod svým jménem; ale ČCE je dost malá na to, aby se za jakékoli vystoupení mohl někdo dost nehezky odplatit. Vždyť synodní rada musí schválit zaměstnanecký poměr každého faráře, a jestli je někdo např. studentem evangelické školy, musí si dávat pozor ještě větší. Nabídka štípání dříví taky pro muzikanta nemusí být vždy nejvhodnější - stupnice se potom asi nehrají nejlíp…
Je mi jasné, že se orgány církve brání, jestliže chce církevní škola přejít pod někoho jiného. Proč si kraj nekoupí vlastní budovu, nástroje, nesjedná učitele a nečeká na výsledky přijímacího řízení? Ale já taky nevím, jestli si ČCE koupila budovu, nástroje a pak začala školu. Také si nemyslím, že by církevní vedení (školy) muselo být automaticky lepší než necírkevní.
Když si synodní rada stěžuje na atmosféru ve škole, jistě by vedení školy mělo vysvětlovat, co se děje. Zároveň bych ale chtěl, aby synodní rada coby vedení církve vysvětlovala, co se děje v Olomouci, kde působí synodní senior.
Samozřejmě je mi líto, když se navenek provalují a medializují spory v církvi. Ale ty spory tu jsou a neměly by se zametat pod koberec. Nakonec i tento případ umožňuje církvi, aby ukázala, nakolik jí záleží na majetku a moci a nakolik jí jde o dobrou věc.
Můj názor nemusí být správný, možná jsou na škole velké vnitřní problémy a změnu vedení nutně potřebuje, nicméně správné a upřímné jednání se po čase pozná. Vždycky zasíváme setbu pro budoucnost. A "ovoce svých úst se každý dobře nají, duše věrolomných okusí násilí." (Př 13, 2)
Od: Anonym: Informator---.client.rionet.cz )
Kdy: 09. 06. 2012 18:27
Předmět: Re: Studenti přijdou na demonstraci vyzbrojeni houslemi

Zajímavé je přečíst si usnesení školské rady Konzervatoře k odvolání ředitele: http://www.ckonz.cz/data/usneseni26.pdf http://www.ckonz.cz/data/usneseni5.pdf
Budova, v níž sídlí olomoucká Konzervatoř patří Metropolitní kapitule u svatého Václava v Olomouci http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/konzervator-v-olomouci-privita-prvni-zaky20080822.html
http://ceskybratr.evangnet.cz/index.php?act=detail&;menuid=2&podmenuid=146&idTXT=1715
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 09. 06. 2012 22:35
Předmět: Synod se zabýval tématem Konzervatoře Evangelické akademie

Při sobotním odpoledním jednání, v rámci projednávání zprávy o Evangelické akademii, bylo diskutováno téma Konzervatoře Evangelické akademie. Do uzavřeného jednání byly pozvány dvě zástupkyně studentů konzervatoře, aby tlumočily názory a postoje skupiny studentů ke stavu v konzervatoři. V rozhovoru se studenty zaznělo zcela zřetelně ze strany členů synodní rady ČCE i předsednictva a poslanců synodu, že Českobratrská církev evangelická hodlá i nadále zůstat zřizovatelem konzervatoře a nehodlá školu zrušit. Jasně zazněl také postoj celého synodu, že církev má jako zřizovatel právo rozhodovat o změnách ve škole a personálním obsazení místa ředitele, na jehož místo bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení.
Od: Anonym: Jiří Krätchmer <> ( ---.internetbox.cz )
Kdy: 10. 06. 2012 13:06
Předmět: Re: Synod se zabýval tématem Konzervatoře Evangelické akademie

A jakým způsobem zřizovatel školu podporoval a dál hodlá podporovat? Stojí evangelíky škola vůbec něco, posílá na ni nějaké finanční příspěvky? A v jaké výši? Škola stojí miliony ročně určitě. Myslím si, že pod krajem by se naskytlo pro školu mnohem více možností, větší platy, studenti bychom nemuseli platit třeba školné apod. Na škole je úplné minimum evangelíků. Zajímavé, že až do té doby, co se škola přesunula do Olomouce, nevěděli jsme ani, že nějaký zřizovatel existuje - pouze, že ji založil a má to v názvu. To byl aspoň klid na této škole!! Po přesunutí konzervatoře do Olomouce (Pán Bůh zaplať panu Fialovu a arcibiskupství v Olomouci) se začla škola velmi rychle rozvíjet, úroveň se zvyšovala - byla to pro mě neskutečná změna, azčlo se více spolupracovat s evang.církví, častější bohoslužby a koncerty pravidelně v evangelickém kostele, ale oni(hlavně synodní rada) jen začli všem házet klacky pod nohy, snad celé škole, takový má hodně lidí pocit (hadám, že většina?). Jen asi pár lidem (hádám, že maximální počet spočítám na prstech jedné ruky) se rozvoj školy nelíbil včetně pana ředitele, který pro školu dělal první posledí (hlavně po přesunu do Olomouce) Změna zřizovatele asi od přesunu školy do Olomouce začala postupně gradovat. Jak teda evangelická církev hodlá školu podporovat, můžete to někdo zjistit? A jde jim vůbec o úroveň školy, nebo chcou tuto školu hlavně mít víc EVANGELICKOU? A proč si ji vůbec tak drží? Na škole bylo krásné duchovní prostředí, výborný spirituálové evangelický i katolický a nyní je vše zničeno. Zřizovatel velmi zklamal. Paní Sklenářová říkala před studenty, že by tím přišla církev o církev. hudebníky, ale konzervatoř zřizuje pouze jednu, jinak jen zš a voš, tak asi neumí s konzervatoří pořádně pracovat. Nejlepší by bylo, kdyby školu zřizovala nějaká instituce z Olomouce a né z Prahy, např. Olomoucký kraj nebo Olomoucké arcibiskupství. Take synodní rada nebere vůbec v potaz nějaké naše názory, ale dobrou budoucnost školy pod tímto zřizovatelem nevidím. Jsme všichni asi zmanipulovaní - podle synodní rady. To je teda super vysvětlení!!
Od: Anonym: Student---.internetbox.cz )
Kdy: 10. 06. 2012 13:48
Předmět: Re: Synod se zabýval tématem Konzervatoře Evangelické akademie

To je hrozné, co se na té konzervatoři děje!!
Od: Anonym: Přečíst vše!---.internetbox.cz )
Kdy: 10. 06. 2012 14:04
Předmět: Re: Synod se zabýval tématem Konzervatoře Evangelické akademie

Zajímavé je přečíst si usnesení školské rady Konzervatoře k odvolání ředitele: http://www.ckonz.cz/data/usneseni26.pdf http://www.ckonz.cz/data/usneseni5.pdf
I celá školská rada je pro změnu zřizovatele a přehodnocení odvolání ředitele.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 11. 06. 2012 01:43
Předmět: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Pan Kratchmere, jako student toho o škole asi víte daleko více než já. Já si jen najivně myslím, že změna zřizovatele jen kvuli finační stránce věci a vyšším platům není to nejpodstatnějši. Bolestnější je určitě "zničení" duchovního prostředí, jak jej popisujete a jak naznačuje i podání výpovědi ze strany spirituála. Na facebookové skupině ČCE se píše, že zítra jede synodní rada do Olomouce, takže nějaký pokus o nápravu řešení v tomto smyslu bude určitě jejich prioritou.
Také jsem narazil na reportáž z demostrace Vás studentů a článek Jirky Hoblíka na "webu svobodných protestantů "
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 11. 06. 2012 19:20
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Studenti a učitelé (i středoškolští) by měli být establishmentem (i evangelickým) vyslyšeni.
Od: Kazatel ČCE Jan Jun <>
Kdy: 11. 06. 2012 21:58
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Dobry den, jen par poznamek. Zatahovat do problemu komunikace mezi vedenim a zrizovatelem studenty je nefer a skodi skole ze vseho nejvic. To se proste nedela. Prave tak opirat se o spirituala, ktery pusobil ve skole vsehovsudy nekolik mesicu neni relevantni.
Hlavni vec je uvedomit si, komu skola patri a kdo take za ni nese odpovednost. Pokud slysim z rozcilenych reakci- budto my, nebo konec skoly, je to dost spatny signal /tady uz nejde o skolu, ale o zajmy –jake vlastne ? /. Co je opravdu pro skolu dobre - to je na rozhovoru mezi vedenim skoly a zrizovatelem. Proto ani zatahovani sirsi cirkevni verejnosti do tohoto problemu nepovazuji za spravne. Je to prave na rozhovoru mezi vedenim skoly a zrizovatelem - mne ci komukoli jinemu, kdo stoji mimo, do toho neni vubec nic /ackoli muzu mit svuj nazor – ze SR nemela odvolavat reditele, ze cirkev skolu nepotrebuje a mela by ji s noblesou predat kraji, ovsem zaroven se vyrovnat majetkove – neni totiz pravda to, co se nyni tak casto ucelove omila, ze skola cirkev nic nestala, radove to jde do nekolika milionu - vim o dvou varhanach a dalsich nastrojich i o statisicich vlozenych do uprav budov v Kromerizi… /. Jen bych si pral, aby komunikace byla cestna, kultivovana, bez vzajemne demonizace. A preji predevsim hodne velkodusnosti pri hledani cesty, co je pro skolu skutecne dobre. Zdravi Jan Jun
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 12. 06. 2012 07:54
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

A odvolat řiditel a nazdar, tomu říkáte komunikace mezi zřizovatelem a vedením školy? A že nám do toho nic není, to je hluboký omyl, církev jejímiž členy jsme je zřizovatelem oné školy a takže vy i já jsme součástí zřizovatele, takže nám do toho je hodně. Orgánem, který ředitele odvolal je "námi zvolená" synodní rada, která je zodpovědná členům církve. A celá kauza hází špatné světlo na celou ČCE.Jinak na žádnou velkodušnost již podle mého názoru není místo, ředitel je odvolán, výběrové řízení vypsáno a spadla klec. P.S:Napadlo vás, že do toho nejsou studenti zatahováni, ale že to jsou samostatně myslící bytosti, kterým záleží v jakém prosředí budou studovat, a že do věci vstupují z vlastní vůle?
Od: Anonym: Jan Jun---.w90-8.abo.wanadoo.fr )
Kdy: 12. 06. 2012 09:20
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Ne, tomu opravdu nerikam komunikace mezi zrizovatelem. Kdybyste cetl pozorneji, nic takoveho jsem nenapsal, naopak. Ctim studentskou angazovanost a kritiku, je treba ji naslouchat, ale studenti nakonec preci netvori koncepci ani neridi skolu. Co je mi strasne lito, je ta apriori vyostrena a podrazdena kriticnost a znovu rikam, demonizace. Ale nerad uz bych se k tomu vyjadroval, virtualni rozhovory delam strasne nerad. Zdravi Jan Jun
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 12. 06. 2012 10:26
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

No, tak možná kdyby synodní rada své důvody komkretizovala a rozvedla a alespoň dovnitř církve o nich informovala, tak by tu nemusela být ta vyostřená kritičnost atd. Nicméně takhle ani nevíme jestli SR nějakou koncepci má a jestli to odvolání ředitele s ní nějak souvisí. Jinak nic ve zlym :). Zdraví Michal Vejvoda
Od: Anonym: student kea---.client.rionet.cz )
Kdy: 12. 06. 2012 18:13
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Sdílím (stejně jako téměř celá KEA) Váš názor, že zřizovatel neměl odvolat ředitele a že by měl školu s noblesou předat VHODNÉMU zřizovateli.
Jestli si mohu dovolit Vás uklidnit - ze strany studentů zde žádná APRIORI vyostřená a podrážděná kritičnost a demonizace není. Toto o čem mluvíte vzniklo až jeko naprosto přirozená reakce na způsob, jakým s námi jednala a jedná synodní rada.
Studenti a pedagogové měli včera možnost se se zástupci SR setkat tváří v tvář a myslím, že na tento zážitek jen tak nezapomenou!
Diskuze travala čtyři hodiny a jediné, čeho se studentům a pedagogům ze strany pana Rumla (pan Kašpar během těchto 4 hodin řekl přibližně dvě věty) dostalo, byly prázdné fráze (již tradičně - pro představu viz také Stanovisko synodní rady ČCE k dění v Konzervatoři EA v Olomouci), urážky, slovíčkaření. Na věcné argumenty bohužel pedagogové i studenti čekali marně stejně jako na odpovědi na jasně položené otázky. Pro příklad: Pan Ruml zde asi 5x opakoval argument, který mu byl již na počátku několika argumenty (které on nevyvrátil) jednoznačně vyvrácen.
Zástupci SR nám přivezli také novou "ředitelku". Tato osoba zahájila své angažmá na naší škole opravdu velkolepě, lépe si ani nelze představit! Mohu říci, že taková koncentraci pýchy, nadutosti a arogance v jedné osobě se opravdu hned tak nevidí. Tato paní se (na rozdíl od pana Rumla) neomezovala jen na prázdné fráze, ale pouštěla se i do osobních urážek a to jak jednotlivců, tak celku. Mimo jiné nás nazvala "nemocnou společností", a to v reakci na to, že jsme si dovolili potleskem ve stoje vyjádřit svůj názor. "Paní ředitelka" se nás opakovaně tázala, zda si myslíme, že je takové chování normální. (My sami jsme se navzájem tázali, zda jsme se v čase nevrátili o 25 let). To jen pro příklad. Její arogance nebrala mezí - jak vůči studentům, tak vůči pedagogům! Výsledek? Tato osoba si sama pod sebou podřezala větev - znepřátelila si celou školu, ještě než se pořádně chopila svého "ředitelování".
My nikoho nedémonizujeme - SR se "démonizuje" svým chváním sama. Nehledě na "ředitelku" - vzhledem k tomu, jakým způsobem se tato osoba chovala, vyvstává otázka není-li v jejím případě zbytečné vnímat tento váš pojem v přeneseném slova smyslu…
Takže shrnuto a podtrženo: Na věcné argumenty prázdné fráze, arogance, demonstrace síly a moci, urážky.
Nevím, jsme asi divní, že je nám pod takovýmto zřizovatelem zle.
Od: Kazatel ČCE Jan Jun <>
Kdy: 12. 06. 2012 19:34
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Diky za Vasi odpoved. To je mi moc lito … Jen - jako clovek hodne pracujici s lidmi vim, ze temer nikdy nevznika problem mezi lidmi jen diky jedne strane. Ale co je dulezite - abyste zas mohli pokud mozno v klidu studovat, to vam moc preju… JJ
Od: Anonym: student kea---.client.rionet.cz )
Kdy: 12. 06. 2012 20:52
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Díky za přání, také doufáme, že co nejdřív budeme moci zase v klidu studovat.
Máte pravdu, problémy téměř nikdy nevznikají jen kvůli jedné straně. Ale je také potřeba se zabývat otázkou, JAK VÝZNAMNÝ podnět byl na které straně. Protože kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
My studenti (ač je SR předvědčena, že jsme jen zmanipulované stádo) jsme si vědomi, že nic není černobílé a že pravdu je potřeba hledat uprostřed. Ale je to právě ona - SR, kdo nás svým jednáním (viz příspěvek výše) utvrzuje v přesvědčení, že na jejich straně té pravdy moc nenajdeme. Jestliže se pan Ruml (který by přecejen měl být zkušený řečník) musí v odpovědi na věcné dotazy uchylovat k frázím, jestliže jasně položené otázky zůstávají nezodpovězeny a argumenty nevyvráceny… a k tomu všemu se navíc dočkáme urážek a arogance… jak se potom vůbec může někdo divit, že se studenti k tomu staví tak, jak se staví??
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 06. 2012 08:24
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Uznávám, že pro mne je situace nepřehledná…
Avšak popis, který používáte Vy, jen vypadá přesvědčivě. Podle mé dlouholeté zkušenosti by podobně vyostřeně mohly popisovat situaci obě strany i ve většině jiných konfliktů, které jsou vyostřené… Že ta druhá strana nereaguje věcně, že je arogantní, atd. atd…
Souhlasím s Janem Junem, že z pohledu jedné strany situaci naprosto nepochopíme.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 13. 06. 2012 11:04
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Ale o tom je celá ta diskuse, že druhá strana mlčí a dělá mrtvýho brouka. Takže z toho mi nezbývá než vyvodit že ten problém je u nich.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 06. 2012 12:11
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

.. dobře, uvedu příklad z pastýřské praxe. Představte si manželství, kterému hrozí rozvod. Jeden z partnerů chce rozvod. Jistě že za vznik takové situace většinou nesou vinu obě strany. Ale ta, která teď o rozvod usiluje, se najednou začne radikalizovat. Najednou na tom druhém vidí všechno špatně, všechno, co ten druhý udělá, vyloží proti němu. A ještě ho často pomlouvá navenek… - Co má udělat ta druhá strana? Má jednat stejně, krtitizovat, pomlouvat? Má se snažit obhajovat - a copak to v takové situaci jde?
Ano, někdy mi ta stratégie, která připomíná "mrtvého brouka" připadá jako poměrně vhodná. Nepřilévat olej do ohně, když smíření není prozatím možné. Nehádat se ve sdělovacích prostředcích o věcech, které si nikdo zvnějšku nemůže ověřit…
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 13. 06. 2012 12:28
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

To snad ani není pokulhávající přirovnání, ale přirovnání napadající na obě nohy. Do ohně přilévají právě tím mlčení a musíte si uvědomit, že SR je zodpovědná členům církve což jste vy i já, takže pokud udělá nějaké rozhodnutí, které na církev vrhá blbé světlo, tak by nás měla informovat a mít své kroky dobře zdůvodněné..což se neděje.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 06. 2012 12:43
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

OK. V tom druhém s vámi souhlasím, že v dobách konfliktů by SR měla daleko více věci vysvětlovat dovnitř, pro členy církve. - Pochybuji ovšem, že při současném personálním obsazení SR a církevní kanceláře na to má čas a dovednosti.
Od: Anonym: student KEA---.client.rionet.cz )
Kdy: 24. 03. 2014 01:09
Předmět: tak to "jen vypadá"

Ach jo, ach jo, to je pak převelice těžké porozumění, když se někdo snaží sám sebe přesvědčit tak křečovitě, že když se dostane do konfrontace se surovou realitou a dojdou argumenty, popře se tato realita slovy, že to tak "jen vypadá". V takové fázi už pak pozbývá jakákoliv snaha po komunikaci smysl. Jen jednu poznámku k tomu - i touha po objektivitě může být po překročení určitých mezí deformační. Ne nadarmo je mírnost jedna z kardinálních ctností. Mírnost je potřeba zachovávat ve všech touhách, aby tyto touhy mohly být k užitku! Kupodivu i v touze po objektivitě!!
Ale, upřímně, v tomto případě si myslím - nezlobte se pro to na mě-, že v pozadí proklamované touhy po objektivitě ve skutečnosti stojí spíše jen prachobyčejný obranný mechanismus lidské psychiky. Naprosto chápu, že požadovat po někom, aby přijal - byť jen v koutku duše - skutečnost, že vedení jeho církve jedná (v rozporu s učením Krista, na němž ostatně stojí církve evangelická i katolická, na tom se snad ještě shodneme(?)) z pozice síly a moci, protiprávně, v rozporu se spravedlností, neférově, nepokorně, podle a arogantně, je opravdu trošičku přehnaný nárok na člena církve. Doznávám se, že sama bych asi - kdyby se jednalo o moji církev - přemýšlela stejně jako Vy.
Já koneckonců postoje mnohých docela chápu. Lidé potřebují církev, proto ostatně církve existují - protože člověk je ze své podstaty duchovně slabý a usilovat o Krista bez prostřednictví církve, to je objektivně opravdu nad lidské možnosti!! Kritika představitelů církve by mohla způsobit odklon od ní, a - tím, že církev je cesta ke Kristu - i od Krista. Připustit, že představitelé církve jednají nesprávně a zároveň vnímat církev jako cestu ke Kristu, pak musí způsobovat hrozný vnitřní rozpor. Než takový rozpor, to už se opravdu radši přiklonit k variantě, že studenti blbnou. Abych nebyla neférová, tak musím říct, že Vaše varianta - nechat to otevřené s tím, že je nemožné zjistit, kde je pravda - je vlastně asi to nejlepší, co může evangelík udělat :)
Co se dá dělat…pokoru nelze někomu vnutit násilím. Když křivda nemohla být odčiněna, nezbývá, než ji nechat postupně hojit časem…
Od: Anonym: Jakub---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 06. 2012 12:08
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Pobavilo me, kdyz jsem se dozvedel, ze soucasnou (snad zastupujici) reditelkou KEA Olomouc je JUDr. Simeona Zikmundova (z posledni doby viz http://zpravy.ihned.cz/c1-48540610-sefkontrolor-dohnal-sve-lidi-odmenuje-velmi-stedre-i-za-vlastni-prusvihy resp. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/165319-kala-se-na-nku-zbavuje-dohnalovych-podrizenych/ dale viz google). Nevim nic o tom, jak pani Zikmundova rozumi hudbe, ale to, ze za soucasne situace je synodni radou za reditele KEA vybran pravnik, ma, po mem soudu, znacnou vypovidaci hodnotu o intenci jednani ze strany synodni rady vuci KEA. Nebo se jedna o snahu minimalizovat nove prehmaty stran pravnich nalezitosti pri dalsich krocich SR, resp. reditelky EA Sklenarove, vuci KEA.
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 13. 06. 2012 13:32
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

No, pokud je paní dočasná ředitelka právník, tak mne napadá, že tam bude učit jedině cizí jazyk nebo společenskou výchovu (jak se dostat co nejrychleji k co největší hromadě peněz apod…). Doufám, že to je snad jen shoda jmen nebo nějaký omyl.
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 13. 06. 2012 08:24
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Vážený bratře, myslím si, že studenti i pedagogové se do problému dostávají přirozeně tím, že školu spoluvytváří, a to i kdyby je do toho nikdo nezatahoval.Asi také řešíte, co budete mít v povolávací listině. Jinak - z mých nedlouhých zkušeností konventuála a presbytera se dá vypozorovat poměrně brzy, že současná církev ČCE i přes svou demokratičnost používá ve svém vedení dost metod, které se nesrovnávají se slovem čestnost. (Jsou ale i čestní jedinci, těm tohle nepatří.) Ono stačí, když se nějaké jednání zatajní nebo když se zařadí těsně před obědní pauzu, když se dá na výběr direktivně z jediné možnosti, když se hrajou naoko různá divadla atd…Pokud si čestnost zařadíme až někam hodně hluboko, zbývá velký manévrovací prostor pro uplatňování moci, a to i když vytváříme navenek velmi laskavý dojem. S čestným cholerikem se žít dá, sice těžko, ale přece. Vztahy s osobami, které mají ve stylu manipulaci, jsou ovšem daleko složitější, tam se těžko dá hovořit o tom, co měla vlastně druhá strana dělat. V praxi - možná že v případě manipulátora je největší chybou druhého nechat koště ležet v koutě, ačkoliv takové řešení není zrovna rozbor pravdivosti.
Ve 2 závažných případech jsem měla dojem, že synodní rada nebo její představitelé postupují nečestně. Proč to souvisí s církevní veřejností? Protože my jsme je zvolili, protože lidé, které svým jednáním poškozují, si nesou zranění od vedení naší církve (nebo jejich sekretářek, nebo co jsou ty dámy zač, když se Synodní radě něco nechce psát přímo). Protože si děláme ostudu na veřejnosti.
Vlastnit majetek je vždy pro církev velmi složité. Konzervatoř ovšem není pouze barák ani plantáž - to jsou i lidi, kteří tu školu budou tvořit, i když tam bude ředitel poplatný náladám současné Synodní rady. Ano, o směrování a řediteli si představitelé mohou rozhodnout po svém. Mohou ho i odvolat a najmenovat jiného. Ale jak směrovat celou školu, když celá škola takové směrování nechce? Co bude za pár let, až se obmění synod i synodní rada a/nebo budou mít zrovna jinak střiženou náladu? Cíle školy a záměry s ní by rozhodně měly být bez potíží uveřejnitelné. Vzhledem k tomu, že záměry SR s Konzervatoří jsou tajné, tak to nabízí různé domněnky - třeba si SR plete Konzervatoř s hudebním gymnáziem pro udílení dekretů pro kůrovce a synod žije z 10 minutových zpráv o tom, jak se nám v té škole jako zřizovateli daří… Z toho, co z Konzervatoře zaznívá i od jejích pedagogů, jdou jasné signály, že ty záměry jsou asi hodně problematické právě ve střetu s odbornými úkoly, které Konzervatoř má v prvním plánu zajišťovat.)
Co třeba s laskavostí odtajňovat a nešířit dál království temnoty? Když jsme tedy jasně zřizovatel, tak bychom mohli hledat a pomáhat všude tam, kde můžeme jako církev Konzervatoř dle jejich záměrů podporovat. Diskutovat v církvi o tom, proč dané statky dále spravovat - jaké požehnání a jaké problémy to přináší, abychom spíše svou dobře míněnou aktivitou nepáchali medvědí službu nebo i něco horšího.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 13. 06. 2012 11:26
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Moje řeč
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 13. 06. 2012 15:32
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Postřeh k "otevřenosti" jednání synodní rady:
- ředitel Konzervatoře EA byl odvolán 18.4.
- synodní rada o tom zřejmě rozhodla na svém zasedání 17.4.
- poslední informace o jednání synodní rady zveřejněná na webu ČCE je z 3.4. - viz http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/540-Zasedani-synodni-rady/index.htm - tam nic o KEA není
- na webu ČCE schází informace o čtyřech dalších jednáních rady - 17.4., 9.5., 22.5., 5.6. - viz http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/522-Synodni-rada/index.htm
- v informaci o jednání synodní rady 28.6.2011 se píše: "Střednědobá strategie zřizovatele Konzervatoře Evangelické akademie (KEA).Dne 22. 6. proběhlo jednání s vedením KEA o strategii. Jednání bylo dobré a věcné. Zúčastnil se ho i spirituál J. Klimeš. Synodní rada schválila předloženou Střednědobou strategii zřizovatele pro KEA z tohoto jednání." - http://e-cirkev.archa.cz/clanek/1855-Zasedani-synodni-rady-CCE-dne-28-6-2011/index.htm
- od té doby už v informacích o jednání synodní rady nenajdete ani náznak, že by jednali o KEA
Od: Anonym: jiří <> ( ---.216.broadband13.iol.cz )
Kdy: 15. 06. 2012 08:34
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

jen dodávám,že střednědobá strategie byla ze strany školy a spirituála plněna, klimeš
Od: Kazatel ČCE Jan Jun <>
Kdy: 13. 06. 2012 20:12
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Mila Anno /omlouvam se, ze Vas takto oslovuji, i kdyz se jeste nezname, ale mam velky problem s internetovou neosobni diskusi, kde neni videt tvar druheho cloveka, neni slyset jeho hlas, ani videt jeho osobite pismo na papire/. Uplne nerozumim, co je za Vasimi slovy. Nemam zkusenosti se zranujici korespondenci se SR a jejimi sekretarkami /nepisu si totiz se SR/. Ale pokud nesete v sobe zraneni, jsem ochoten Vam s nimi pomoci a klidne se na me obratte / myslim to opravdu vazne/. Jen jedina vec mi vadi - opet demonizace / sireni kralovstvi temnoty a podobne silne vyrazy/. Svisti to tu kameny tezke tonaze. Jeden nam vsem vzacny povedel - kdo jsi sam bez viny, hod prvni … Zdravi Honza Jun
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 13. 06. 2012 23:07
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Vážený bratře, děkuji Vám za ochotu - já na ten teplý kontakt moc nejsem, navíc podle Církevního zřízení a mapy příslušnosti evangelíků patřím pod jiného faráře, tak abych v těch pastoračních záležitostech moc nezanášela. Jednání současné SR mne osobně nezranilo, pouze mne překvapilo - a nechci před ním strkat hlavu do písku, nebo dokonce hlídat pláště jako apoštol Pavel, abych snad neviděla, jak ty šutry lítají sem a tam. Zdravím a přeji mnoho pastoračních úspěchů.
Od: Anonym: jiří <> ( ---.216.broadband13.iol.cz )
Kdy: 15. 06. 2012 08:39
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

hm, kdo jsi sám bez viny, hoď první - znamená to v praxi, že syrada bude házet a ostatní si stírat krev z tváří? pane kolego, pastorační péči potřebují spíše než pevně založené evangeličky s vlastním názorem/Anno, děkuji za váš příspěvek, já jsem Jiří/ pedagogové školy, kteří jsou /pozor, přijde démonizace/ vystavováni dilematům jako za komunistů - přikloním se tam, kde to vidím za správné /tzn. k "rebelům"/, nebo dám přednost exitenčnímu zajištění, jistotě a nebudu dělat nic? tož tak.
Od: Anonym: jiří <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 14. 06. 2012 12:41
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Kazatel ČCE Jan Jun napsal(a):
 Dobry den,  jen par poznamek.  Zatahovat do problemu komunikace mezi vedenim a zrizovatelem studenty je  nefer a skodi  skole ze vseho nejvic. To se proste nedela. Prave tak opirat se o  spirituala, ktery pusobil ve skole vsehovsudy nekolik mesicu neni  relevantni.    Hlavni vec je uvedomit si, komu skola patri a kdo take za ni nese  odpovednost. Pokud  slysim z rozcilenych reakci- budto my, nebo konec skoly, je to dost spatny  signal /tady uz nejde o skolu, ale o zajmy –jake vlastne ? /.  Co je opravdu pro skolu dobre - to je na rozhovoru mezi vedenim skoly a  zrizovatelem. Proto ani zatahovani sirsi cirkevni verejnosti do tohoto  problemu nepovazuji za spravne. Je to prave na rozhovoru mezi vedenim skoly  a zrizovatelem - mne ci komukoli jinemu, kdo stoji mimo, do toho neni vubec  nic /ackoli muzu mit svuj nazor – ze SR nemela odvolavat reditele, ze  cirkev skolu nepotrebuje a mela by ji s noblesou predat kraji, ovsem  zaroven se vyrovnat majetkove – neni totiz pravda to, co se nyni  tak casto ucelove omila, ze skola cirkev nic nestala, radove to jde do  nekolika milionu - vim o dvou varhanach a dalsich nastrojich i o statisicich  vlozenych do uprav budov v Kromerizi… /.   Jen bych si pral, aby komunikace byla cestna, kultivovana, bez vzajemne  demonizace. A preji predevsim hodne velkodusnosti pri hledani cesty, co je  pro skolu skutecne dobre.  Zdravi Jan Jun  
Kazatel ČCE Jan Jun napsal(a):
 Dobry den,  jen par poznamek.  Zatahovat do problemu komunikace mezi vedenim a zrizovatelem studenty je  nefer a skodi  skole ze vseho nejvic. To se proste nedela. Prave tak opirat se o  spirituala, ktery pusobil ve skole vsehovsudy nekolik mesicu neni  relevantni.    Hlavni vec je uvedomit si, komu skola patri a kdo take za ni nese  odpovednost. Pokud  slysim z rozcilenych reakci- budto my, nebo konec skoly, je to dost spatny  signal /tady uz nejde o skolu, ale o zajmy –jake vlastne ? /.  Co je opravdu pro skolu dobre - to je na rozhovoru mezi vedenim skoly a  zrizovatelem. Proto ani zatahovani sirsi cirkevni verejnosti do tohoto  problemu nepovazuji za spravne. Je to prave na rozhovoru mezi vedenim skoly  a zrizovatelem - mne ci komukoli jinemu, kdo stoji mimo, do toho neni vubec  nic /ackoli muzu mit svuj nazor – ze SR nemela odvolavat reditele, ze  cirkev skolu nepotrebuje a mela by ji s noblesou predat kraji, ovsem  zaroven se vyrovnat majetkove – neni totiz pravda to, co se nyni  tak casto ucelove omila, ze skola cirkev nic nestala, radove to jde do  nekolika milionu - vim o dvou varhanach a dalsich nastrojich i o statisicich  vlozenych do uprav budov v Kromerizi… /.   Jen bych si pral, aby komunikace byla cestna, kultivovana, bez vzajemne  demonizace. A preji predevsim hodne velkodusnosti pri hledani cesty, co je  pro skolu skutecne dobre.  Zdravi Jan Jun  
jen technicky - pár měsíců v mém případě znamená 18, slovy osmnáct. J.K.
Od: Kazatel ČCE Jan Jun <>
Kdy: 15. 06. 2012 14:47
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Omlouvám se - věděl jsem jen o instalaci, která byla minulý podzim? JJ
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 20. 06. 2012 12:49
Předmět: Odvolání ředitelě mělo předcházet vyhlášení výběrového řízení.

Dobrý den, dnes jsem se od členů redakční rady Českého bratra dozvěděl, že každý zřizovatel jakékoli školy má ze zákona možnost (nebo dokonce povinnost) jednou za šest let vyhlásit konkurz na ředitele školy, do nějž se může přihlásit i ředitel stávající. To však F. Fiala údajně neučinil.
To dost podstatně mění situaci sporu, který je ve většině médii prezentován jako náhle vzniklý po nečekánem odvolání ředitele ze strany zřizovatele.
Pan Fiala měl tedy možnost se přihlásit do konkurzu ještě před svým odvoláním.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 20. 06. 2012 20:26
Předmět: KEA Olomouc - 20.6. 2012

Na webu KEA jsou zveřejněny různé materiály: otevřený dopis členům SR ČCE, prohlášení Školské rady při Konzervatoři Evangelické akademie a pozvánka na dnešek do "protestního petičního stanu".
Vše je veřejně k nalezení na http://www.ckonz.cz/
Pro informaci: Do toho stanu jsem se šel mrknout a ptal jsem se studentů, o čem ta petice je. Studenti byli milí a zapálení pro věc. Studenti tam rozdávali různé písemné materiály: ten otevřený dopis z KEA + Stanovisko SR ČCE k dění v KEA v OLomouci z 22.5.2012 (č.j. ÚCK/444/2012 - tohle stanovisko bylo zveřejněno teké 23.05.2012 na webu http://www.e-cirkev.cz).
Samozřejmě, že podporuji právo každého na to, aby se mohl svobodně a veřejně k čemukoli vyjádřit (ať je dělník, student SŠ, VOŠ, VŠ nebo třeba prezident republiky). I kdybych s jeho názorem nesouhlasil, tak již z principu svobody slova podporuji jeho právo svůj názor vyjádřit. Každý ovšem má právo později svůj názor změnit a další mají také právo se k jeho zveřejněnému názoru vyjádřit. A tak může v diskuzi dojít k otevřené výměně názorů a snažšímu pochopení těch druhých.
Ale v tomto případě ta komunikace zatím vypadá jinak. Modleme se za všechny…
Od: Anonym: Ondra G---.stavebniskola.cz )
Kdy: 21. 06. 2012 08:31
Předmět: Re: Odvolání ředitelě mělo předcházet vyhlášení výběrového řízení.

Janu Kirschnerovi:
Vím, že kraje teď konkurzy na ředitele na svých středních školách dělaly. Ale nejdřív vyhlašovaly konkurzy a teprve potom odvolávaly nebo potvrzovaly ředitele. Synodní rada nejprve odvolala ředitele, což je postup, používaný v případě vážného problému - např. pokud dojde k sex. zneužívání žáků nebo ke zpronevěře peněz. (Rozhodně ne kvůli atmosféře školy.) Z hlediska bývalého ředitele je odvolání před vyhlášením konkurzu dost velkým škraloupem v další kariéře.
Proto se nedivím, že se do konkurzu nehlásil - když měla synodní rada tak závažné důvody k jeho odvolání, těžko by ho znovu vybrala. A pokud tam k závažným problémům nedošlo - jako že se podle všeho zdá, že k nim nedošlo - není se co divit, že nechce pracovat pod zřizovatelem, který se chová dost nevypočitatelně.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 21. 06. 2012 10:38
Předmět: Oprava: Odvolání ředitelě nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Dobrý den, máte pravdu, po odvolání by se mi do vyhlášeného výběrového řízení také nejspíš nechtělo. Já jsem včera zřejmě vycházel z nepřesných ústních informací. Tedy, že byly vyhlášeny konkurzy dvakrát. Jeden před odvoláním ředitele a druhý po jeho odvolání.
Na stránkách SR je ale informace pouze o vyhlášení jednoho výběrového řešení 2.května až po odvolání ředitele. V souhrnu kauzy na stránkách KEA je pak další informace, že synodní rada využila práva odvolání ředitele bez udání důvodů.
Časopis Český bratr v plánovaném čísle hodnotí kauzu i slovy: "Kvůli komunikačním bariérám na obou stanách se nedorozumění vyhrotilo, ale zárověň dodává, že se situace zklidňuje". Tak doufám, že to bude ku prospěchu školy i jeho studentů a že se nebude jednat o normalizační klid. Doufejme také, že bariery z obou stran poněkud opadnou.
Od: Anonym: 123---.client.rionet.cz )
Kdy: 21. 06. 2012 11:16
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Bylo by hezké doufat, že se situace zklidní. Zvlášť když byl zvolen snad smírný nový ředitel, nezapojený do dotyčných afér. Jenže i přesto kroky vedoucí k rozštěpení školy (o.p.s.) jsou pořád v plném proudu, ředitel neředitel.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 23. 06. 2012 18:48
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Kroky ke změně zřizovatele jsou zřejmě dále vedeny, protože ta studentská protestní akce s peticí na toto téma v olomouckých ulicích pokračuje.
Od: Anonym: student KEA---.internetbox.cz )
Kdy: 25. 06. 2012 10:11
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Nejen v Olomouckých ulicích, ale už i v okolí Olomouce!!
Od: Anonym: 123---.client.rionet.cz )
Kdy: 25. 06. 2012 19:08
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Aha. Zřejmě pan Mimra potřebuje co nejvíc podpisů, aby tím pak mohl argumentovat při jednání s různými institucemi, úředníky a politiky a aby si tím ještě víc legitimizoval svoji o.p.s. - protestní konzervatoř.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 25. 06. 2012 22:25
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Pozitivní na tom všem je možná jen to, že to je "jen" církevní škola a ne evangelický sbor. To by asi bylo pro církev bolestnější - viz. odchod evangelického sboru na Maninách z ČCE a vznik KS Maniny v r. 1990.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 28. 06. 2012 08:02
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

123 napsal: "Aha. Zřejmě pan Mimra potřebuje co nejvíc podpisů, aby tím pak mohl argumentovat při jednání s různými institucemi, úředníky a politiky a aby si tím ještě víc legitimizoval svoji o.p.s. - protestní konzervatoř."
Dodávám, že stejně jako synodní rada měla právo podle školského zákona odvolat ředitele školy, má pan Mimra právo podle Ústavy ČR shánět podpisy a studenti mají právo protestovat a demonstrovat v Olomouci i mimo ni i před budovou, kde se koná zasedání Synodu.
Je tam ale jeden rozdíl. Studenti i pan Mimra mají pro své protesty důvod, zatímco synodní rada svůj důvod pro odvolání ředitele stále tají, a to zřejmě i samotnému synodu.
Od: Anonym: Roman---.109.broadband3.iol.cz )
Kdy: 28. 06. 2012 09:23
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Ačkoli protestujícím jsou nakloněná média (a některá nekriticky přinášejí pouze informace z jedné strany), žáden smysluplný důvod protestu jsem nezaznamenal.
Prý nedostatek komunikace - ale k tomu je potřeba vůle a respekt na obou stranách. Prý formální nedostatky při odvolání ředitele - tak to se omlouvám, ale formální nedostatky se mně jeví jako ryze zástupný problém. Prý nesdělení důvodů odvolání. Ale pokud platí, co se v této diskusi píše o "změně zřizovatele", tak je to snad jasné. Myslím, že kdekoli v normálním světě by byl manažer, který se snaží přejít s části týmu (a možná i s částí firmy) jinam, okamžitě odvolán. Tady přece není proč protestovat, a selháním SR může být jen to, že se tak nestalo dříve.
Máte tedy nějaký věcný důvod, který mně uniká?
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 28. 06. 2012 11:31
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Úsilí o změnu zřizovatele se objevilo až PO odvolání ředitele Fialy. Fiala také nikde není spojován se změnou zřizovatele.
A opakuji, že v jeho odvolání vůbec nemusely být formální chyby, ale chybí k tomu právě nějaký ten věcný důvod. Naopak před samotným odvoláním už existoval konflikt se spirituálem Klimešem.
A o tom SR vytrvale mlčí.
Od: Anonym: 123---.client.rionet.cz )
Kdy: 28. 06. 2012 13:32
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

O právu na shánění podpisů a demonstrace vůbec nediskutuji, považuju je samozřejmě za legitimní.
Jenom si myslím, že všechny tři petice (pro zaměstnance, studenty, veřejnost) mají hlavně posloužit pro získání podpory pro o.p.s. Konzervatoř Olomouc (takže už ani tolik nejde o ředitele Fialu), ze které by se podle jejích příznivců měla stát nová a jediná olomoucká konzervatoř. K tomu je nutné naklonit si úředníky a politiky, všechny, co rozhodují, a to mj. prostřednictvím spousty podpisů na petici. Synodní rada se zachovala v mnoha věcech špatně. Ale tento způsob řešení situace (odštěpení nové instituace a očekávání, že to jsou právě oni, kteří zůstanou, protože mít dvě konzervatoře v Olomouckém kraji je nereálné), mně nepřipadá šťastný.
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 28. 06. 2012 14:50
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Šťastné Vám to připadat nemusí. Zatím jsem ale od vedení církve neviděla nějakou větší ochotu se problémem zabývat jinak než po stránce majetkově-právní (pokud 80 procent lidí na škole je proti krokům zřizovatele, tak ty témata, která k situaci vedly, budou dělat nepokoje, ať si 100 krát na synodu dupneme, že jsme zřizovatel a i když třeba budem každý půlrok měnit ředitele, který s tím nebude asi schopen hnout).
Věc kolem školy synodálové veřejně shrnuli na určení vlastnických práv a naposledy jsem od dvou synodálů slyšela zdůvodnění že, hlavním prvkem v rozhodování pro ně bylo, že když chce někdo promarnit významné církevní dary vložené do budování školy, tak má synod povinnost tyto majetky a hodnoty jakožto zřizovatel ochraňovat.
Mně to církevní zdůvodnění připadá sice z hlediska majetkového, že to má svou logiku, ovšem z hlediska toho, že jde o školu (lidi) nikoliv např. o církevní středisko (cihly), tak je hrubě nedostatečné. A to, i když se všemi postoji a jednáními školy třeba nesouhlasím.
Již po konání synodu jsem tento vývoj v obavách předpokládala. Myslím, že ta věc ze strany vedení církve byla řešena od počátku velmi špatným způsobem a toto pokračování je jen přirozeným důsledkem.
Od synodu jsem (marně) očekávala, že když byli seznámeni s tím, že většina na škole (ať už z jakýchkoliv správných nebo i špatných důvodů) je proti zřizovateli, že se (3 hodiny po dvanácté) nastartuje konečně jiný tón dialogu, aby se věci domluvily a ne, aby se to ještě více zabilo. To se nestalo. Tak se teď nemusíme divit.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.216.broadband13.iol.cz )
Kdy: 29. 06. 2012 08:14
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Naprosto s paní Glacovou souhlasím. Stačí všímat si jen formy - např. studenti kea - a to považuju za velmi nešťastné - jsou neustále ze strany čce uráženi. Nechápu, proč je to nutné. Naposledy zástupkyně FS ČCE Olomouc ve Školské radě vyčítala protestujícím studentům, že ničí dobré jméno církve, přitom jim tykala /řada z nich už má jednu vš za sebou //hudební věda, pedagogika apod. a na kea si "jen" dokončují nějaký nástroj/ a křičela na ně. Předtím se od krizové ředitelky dozvěděli, že jsou děti a nemocná společnost a podobných perel bych našel víc - tohle vím od studentů, kteří mi to říkali, bezpečně. Tak nevím, nepřijde mi to jako cesta ke stabilizaci školy, jak praví tomáš najbrt.
Od: Anonym: Roman---.109.broadband3.iol.cz )
Kdy: 01. 07. 2012 22:17
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Vypadá to, že teď už je každý alergický na každou hloupost. Když jsem na střední školu chodil já, většina učitelů nám skutečně vykala, ale myslím, že to v dané době byla spíše rarita. Někteří nám tykali, ale protestovat do ulic jsme kvůli tomu nešli. Pokud zástupkyně sboru během svých studií obdobnou raritu nezažila, prostě ji nemuselo napadnout, že teď jsou jiné zvyklosti. I když je to samozřejmě chyba.
Na druhé straně by asi i protestující mohli chápat, že pokud někomu vyhlásí válku téměř na život a na smrt a pokud přitom vlastně nic splnitelného nežádají (protože SR zřejmě nemá mandtát k tomu, aby o znárodnění školy vůbec přemýšlela), tak to k nějaké frustraci asi povede, a ne každý je hráč pokru nebo profesionální policejní vyjednávač.
Od: Anonym: 123---.client.rionet.cz )
Kdy: 01. 07. 2012 22:40
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Mě docela zajímá, kde se pořád berou procenta těch, co nesouhlasí se synodní radou/chtějí přejít na novou instituci (to není totéž) - záměrně neříkám školu. Všichni pedagogové totiž na schůze nechodí, pravidelně se schází odhadem polovina, někdy o něco víc, někdy ani těch 50% ne. Takže může se klidně jednat o 80% ne všech učitelů, ale těch, kteří byli na nějaké schůzi a hlasovali.
Ředitel byl prý odvolán mj. proto, že zřizovatel chce na svých školách ředitele po dobu max. 6 let. Může to být opravdu jenom záminka, můžou v tom být osobní spory, antipatie… mezi odvolaným ředitelem a SR. Těžko říct, kde je kolik pravdy. Třeba se jednání a postoje zřizovatele zlepší po instalaci nového ředitele, zvlášť pokud se jednalo o nějaké osobní antipatie atd.
Jednání SR opravdu není šťastné, ovšem svoje "máslo na hlavě" má i protistrana. Cokoli řekne, napíše, pomyslí si atd. SR, vedení školy…, už je automaticky špatně. Asi je to nutné pro vnitřní stmelení lidí, kteří jsou rozhodnutí odejít, kde pro ně už možná není cesty zpět.
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 02. 07. 2012 13:45
Předmět: Re: Oprava: Odvolání ředitele nepředcházelo vyhlášení výběrového řízení.

Když máte takové zaujetí pro přesná procenta - co kdyby se z církevního vedení někomu upřímně chtělo zjistit, kolik procent lidí ve škole je se současnou situací jednání církevního zřizovatele spokojeno zcela či spokojeno vcelku - a pokud (částečně) nespokojeno, tak co by chtěli (krom otázky změny zřizovatele) za změny? A co by očekávali v případě, že by hypoteticky ke změně zřizovatele ne/došlo?
Možná se přece časem církvi podaří, že se lidé povyměňují, kauza zapadne, možná zbyde značka, možná tam bude chtít pak studovat, pracovat mnoho lidí, možná pramálo. Ale rozhodně zbyde pachuť z toho, jak jsme jakožto představitelé Krista a spravovatelé jeho věcí tady na Zemi (tedy včetně našeho majetku) také schopni jednat zle, nadřazeně, případně nevšímavě. A k tomu si pak přečíst některá prohlášení synodní rady, jež vyzývají věřící k tomu, aby se nehrabali jen za pomíjivým, spolupracovali na vytváření otevřené, laskavé společnosti atd….Ten kontrast - ovšem Boží milost nám pomůže se posilnit, omluvit a dočasně pokračovat ve stejném stylu. Dokud nás Hospodin nezavolá k sobě a nevznese dotaz, co jsme s těmi hřivnami dělali.
Od: Anonym: Jiří Klimeš <> ( 195.113.170.--- )
Kdy: 21. 06. 2012 00:02
Předmět: Re: K poznámkám studenta školy a reportáž ČT

Tomu rozumím, není to úplně zřetelné, protože jsem od ledna pracoval na kea jako pastorační pracovník a teprve synod mě zvolil za spirituála /toho musí volit synod, proto překlenovací období jako past.prac./ a instalovaný - protože prázdniny - jsem byl až na podzim. S pozdravem J.K.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 23. 06. 2012 23:45
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci - ještě jeden dokument navíc

Rád bych jenom odkázal ještě na jeden dokument a to výroční zprávu konzervatoře EA v Olomouci za školní rok 2010 - 2011.
Zjm. část jednoho z posledních odstavců si dovolím citovat:
Nicméně bude rozvoj školy vždy záviset nejen na vytvoření vnitřních podmínek, ale i těch vnějších.Zdá se být čím dál zřetelnější, že bez finanční pomoci se mnohé z vytyčených projektů nemusí podařit uskutečnit. Proto bude záležet na zřizovateli, jakým způsobem se postaví k nárokům na provozní prostředky a jestli se podaří obrátit pozornost na důležitost a oprávněnost těchto nároků.
Asi je hloupé, že kde začíná jít o peníze, končí láska. Platí to doopravdy ve všech institucích a oblastech lidského života?
Od: Anonym: Informátor---.internetbox.cz )
Kdy: 27. 06. 2012 09:36
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci - ještě jeden dokument navíc

Olomoucký kraj nabídl synodní radě půl milionu, aby ji pobídl ke změně zřizovatele, a začal se zajímat o osud svých mnohamilionových investic do KEA.
Od: Anonym: Roman---.109.broadband3.iol.cz )
Kdy: 28. 06. 2012 09:39
Předmět: Re: Situace na konzervatoři EA v Olomouci - ještě jeden dokument navíc

Chápu, že kromě dobrovolníků, kteří rádi zveřejňují své emailové adresy, jsme tady všichni tak trochu anonymní informátoři. Nicméně, není tohle anonymní udání tak trochu ze světa polopravd a mystifikací?
Předpokládám, že investice ze strany samosprávy fungují obdobně jako granty. POKUD náš kraj nějaké INVESTIČNÍ peníze do školy dal, tak se jistě zajímal průběžně, co se s nima děje. Nejde přece o nějaké virtuální peníze kraje, ale peníze, které jsme odvedli na daních.
Možná to myslíte jinak, tak nějak ve smyslu, že stát/kraj/obec/EU má právo vyvlastnit kteroukoli neziskovku, kterou kdy svými granty podpořil. Opravdu chcete, aby to takto fungovalo? :-)
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 28. 06. 2012 11:48
Předmět: Protestující studenti olomoucké konzervatoře chtějí založit novou školu

Hned tři petice se podepisují v souvislosti se situací na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie (KEA). Studenti nesouhlasí s jednáním synodní rady Českobratrské církve evangelické (ČCE), která školu zřizuje, stojí za odvolaným ředitelem Františkem Fialou a jednají o tom, že by ze školy společně s některými pedagogy odešli.
Pod křídly Olomouckého kraje by pak založili novou konzervatoř.
Kraj se převzetí školy nebrání. Naopak. ČCE však musí se změnou souhlasit.
„V petici určené veřejnosti prosíme o podporu. Snažíme se založit novou školu, protože už nevidíme jiné východisko. Pod stávajícím zřizovatelem už nechceme zůstat. Další dvě petice pro založení nové školy kolují mezi studenty a pedagogy konzervatoře," uvedla Tereza Červinková, předsedkyně studentské rady KEA.
Studenti poukazují na to, že se snažili o navázání komunikace mezi studenty a Synodní radou, ale jejich zřizovatel podle studentů nebral jejich postoje vážně a případné kompromisy odmítal.
Kritizují, že se dodnes nedozvěděli, proč byl bývalý ředitel v dubnu odvolán a nadále mu vyjadřují podporu.
„Žádná konstruktivní diskuse neproběhla. Nikdy nedošlo ke kompromisu. Když jsme se ptali po důvodech odvolání, nic konkrétního jsme se nedozvěděli," poukazuje Tereza Červinková. Zřizovatel: Diskuse se studenty proběhla
Podle zřizovatele debata proběhla.
„Diskuse se studenty proběhla," reagoval Tomáš Najbrt Komunikace s veřejností a médii s odkazem na uzavřené jednání z 9. června, na které byly pozvány dvě zástupkyně studentů konzervatoře, aby tlumočily názory a postoje skupiny studentů ke stavu v konzervatoři.
„V rozhovoru se studenty zaznělo zcela zřetelně ze strany členů synodní rady ČCE i předsednictva a poslanců synodu, že Českobratrská církev evangelická hodlá i nadále zůstat zřizovatelem konzervatoře a nehodlá školu zrušit," stojí ve zprávě z jednání.
Na něm zazněl postoj celého synodu v tom smyslu, že církev má jako zřizovatel právo rozhodovat o změnách ve škole a personálním obsazení místa ředitele, na jehož místo bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení. Je to jen antipatie?
Minulý týden proběhlo v Brně veřejné výběrové řízení na nového ředitele KEA.
„Synodní rada, na základě jednomyslného doporučení výběrové komise, jmenovala pana Pavla Zatloukala ředitelem konzervatoře," informoval Tomáš Najbrt.
„Podle novely školského zákona synodní rada změnila funkční období ředitele školy na dobu určitou. Z tohoto důvodu bylo třeba vypsat výběrové řízení – do něhož se pan Fiala nepřihlásil," uvedl mluvčí.
Podle studentů je ovšem logické, že odvolaný ředitel do konkurzu nešel:
„Když vás odvolají ze dne na den, bez předchozího varování a v průběhu státních maturit? Domníváme se, že celý problém je v antipatii vůči osobě pana Fialy, pracovně nijak nezklamal," brání odvolaného ředitele. Podle Terezy Červinkové je pro založení nové školy na 85 procent studentů a většina pedagogů. Kraj je připraven školu převzít
Vedení kraje řešilo možnost převzetí zřizovatelské funkce již při přesunu konzervatoře z Kroměříže do Olomouce.
„Byla to jedna z variant," vzpomněl náměstek hejtmana Pavel Sekanina.
„Změna zřizovatelské funkce záleží na samotném zřizovateli. Ten musí vyslovit souhlas. Rozhodnutí je na něm. Každopádně kraj je připraven školu, která do Olomouce patří, převzít," reagoval náměstek.
„Bylo by nešťastné, pokud by tato škola byla zmítána napětím a rozpory mezi zřizovatelem a vlastním subjektem," dodal a připomněl, že kraj se v souvislosti s odvoláním dnes už bývalého ředitele obrátil na synodní radu, aby tento krok zvážila.
Od: Anonym: Informator---.static.tmcz.cz )
Kdy: 28. 06. 2012 11:56
Předmět: Studenti olomoucké konzervatoře se opět bouří

Od: Anonym: Info195.113.170.--- )
Kdy: 29. 06. 2012 12:31
Předmět: Re: Studenti olomoucké konzervatoře se opět bouří

čtvrtek - minuty regionu
Od: Anonym: Roman---.109.broadband3.iol.cz )
Kdy: 01. 07. 2012 22:43
Předmět: Re: Studenti olomoucké konzervatoře se opět bouří

Děkuji za odkazy. Část jsem znal, část nikoli. Omlouvám se, ale marně jsem v tom hledal důvod k absolutnímu vypovězení loajality. Jediný opakovaně udávaný důvod je propuštění ředitele - ale na tom opravdu nic není. Každý vedoucí ví, že jeho místo je dočasné. Odvolání může být důvodem k protestu, ke článku do novin, k petici za návrat oblíbeného šéfa… ale nemůže to být důvodem k volání po "změně zřizovatele". Takže se omlouvám, ale nevěřím, že toto je skutečná příčina protestů.
Mimochodem, co to říká signatářka petice v uvedené reportáži R1? "Protože mi bylo vysvětleno, že tady došlo k nějaké újmě a že by tady rádi studenti studovali, tak jsem připojila svůj hlas a podpořila". Vypadá to, že paní někdo "vysvětlil", že se škola zavírá. Jaké je asi hodnota takto informovaného podpisu?
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 02. 07. 2012 11:27
Předmět: Re: Studenti olomoucké konzervatoře se opět bouří

Roman napsal: " Jediný opakovaně udávaný důvod je propuštění ředitele - ale na tom opravdu nic není. Každý vedoucí ví, že jeho místo je dočasné. Odvolání může být důvodem k protestu, ke článku do novin, k petici za návrat oblíbeného šéfa… ale nemůže to být důvodem k volání po "změně zřizovatele"."
Pracuji na střední škole, zřizované krajem (ne olomouckým). I u nás se konal konkurz na ředitele, ale tak, že byl vyhlášený konkurz, přihlásili se lidé, vyhrál to současný ředitel a je klid. Kdyby to vyhrál někdo jiný, bude po vyhlášení výsledku současný ředitel odvolán a převezme to nový. U KEA ale došlo k něčemu hodně jinému - zčistajasna byl odvolán ředitel před vyhlášením konkurzu. Co to znamená? Buď že kradl peníze, nebo zneužíval žáky, nebo se tam děly nějaké hrůzy. Takže studenti i učitelé se zcela oprávněně ptají, proč byl ředitel odvolán.
Píšete, že odvolání je jediným důvodem protestů. Jako evangelík vidím důvody daleko důležitější.
1) Synodní rada dodnes nezveřejnila, proč ředitele náhle odvolala. Zdůvodnění o max. 6 letech působení je směšné (kolik let jsou ve funkcích br. Ruml a Kašpar?). Vysvětlování o špatné atmosféře ve škole je ještě horší, protože nemůžu někde vyhodit vedoucího a pak tvrdit jeho podřízeným, že to bylo proto, že se neměli rádi.
2) Nepomohla ani demonstrace před synodem - místo aby jako nadřízený synodní rady žádal o jasné vysvětlení nebo aby ustanovil vyšetřující komisi, prostě demonstranty odmítl a zakázal smírné řešení.
Já tedy jako hlavní důvod vidím to, že církevní vedení nekomunikuje a chová se, jako by mu škola patřila (zřizovatel je něco jiného než majitel). Pokud není schopné své kroky vysvětlit, případně přiznat chybu, nemá školu vést a zřizovat.
Od: Anonym: Jiří Klimeš <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 16. 07. 2012 08:46
Předmět: Re: Studenti olomoucké konzervatoře se opět bouří

ita amen
Od: Anonym: informátor---.cust.sloane.cz )
Kdy: 07. 09. 2012 09:58
Předmět: Re: Rezignace ředitele

Vyhlášeno nové výběrové řízení http://konzervatorolomouc-kea.cz/
Od: Anonym: informator---.client.rionet.cz )
Kdy: 18. 09. 2012 21:26
Předmět: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Harmonogram kauzy KEA od 11.3.2011 do 6.9.2012: http://www.konzervatorolomouc.cz/data/harmonkauzy.pdf
Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 19. 09. 2012 13:22
Předmět: Re: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Díky Bohu! Konečně se našla nějaká cesta k dohodě!
Od: Anonym: Robert Mimra <> ( ---.143.broadband17.iol.cz )
Kdy: 27. 10. 2012 11:51
Předmět: Re: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Dovolte mi poslat vám odkaz na otevřený dopis Českobratrské církvi evangelické, který reaguje na aktuální situaci na KEA: http://www.konzervatorolomouc.cz/data/dopiscce.pdf
Pokusím se celou olomouckou kauzu shrnout – v dubnu synodní rada odvolala ředitele fungující střední školy. Odvolala ho bez předchozího upozornění a přípravy a bez uvedení důvodů. Logicky jsme se po odvolání po důvodech ptali a dostali jsme pouze řadu neoficiálních a těžko uvěřitelných vysvětlení (http://www.konzervatorolomouc.cz/odvolani.html). Myšlenka změny zřizovatele opět logicky vyplynula ze situace. Vedení církve po několika peripetiích změnu zřizovatele odmítlo. Jediným argumentem synodní rady bylo poslat do vedení KEA právničku a političku Simeonu Zikmundovou (opravdu na škole stále působí, nyní v neobvyklé roli poradkyně ředitele). Pokus založit novou konzervatoř byl v červnu jediným řešením, jak zachovat motivaci pedagogů a studentů pro další práci. Mj. idea nové konzervatoře udržela některé studenty a pedagogy v Olomouci a také byla nakonec jediným argumentem, jak přesvědčit synodní radu k jednání. Vedení ČCE se zástupci nové konzervatoře uzavřelo dne 21. 8. dohodu (http://www.konzervatorolomouc.cz/dohoda_cz.html), na základě které byl vyhlášen nový konkurz na ředitele KEA a dojednány určité „bezpečnostní“ mechanismy. Konkurz proběhl 12. 10. a výběrovou komisí byli vybráni tři vhodní uchazeči na pozici ředitele KEA (http://www.konzervatorolomouc.cz/vysledek.html). Dnes, více než 14 dní po konkurzu, synodní rada stále nového ředitele nejmenovala. Pro KEA je to velmi znepokojující a nepochopitelné. Argument, že pro zasedání synodní rady (16. 10.) nebyly připraveny podklady, když stačila jedna věta v zápise ze zasedání, nezní uvěřitelně. Zdali chce synodní rada dodržet dohodu nevíme. Podrobněji ke kauze KEA na www.konzervatorolomouc.cz
Pokusím se ještě zareagovat na některé poznámky, které zazněly v této diskusi:
Procenta studentů a pedagogů, kteří podporovali bývalého ředitele Františka Fialu, změnu zřizovatele a založení nové konzervatoře, vycházeli z celkového počtu studentů a pedagogů. Naposledy na přelomu září a října dvě třetiny všech pedagogů KEA písemně podpořily kandidaturu F. Fialy na pozici ředitele. Připomínám, že to bylo půl roku po jeho odvolání, což je, myslím, dosti vypovídající fakt.
Dlouhodobá koncepce škol Evangelické akademie neúspěšně vzniká již léta. KEA dostala pouze dvouletou strategii, kde je 20 konkrétních úkolů (http://www.konzervatorolomouc.cz/data/strategie.pdf). Co chce ČCE v dlouhodobé perspektivě po konzervatoři, nevíme.
Nová budova KEA v Olomouci patří Metropolitní kapitule a byla opravena z prostředků státu, Olomouckého kraje a Arcibiskupství olomouckého. Podíl ČCE na rekonstrukci je v řádu několika málo procent.
Za poměrně nebezpečný postoj, který jsem během kauzy zaznamenal (i v této diskusi), považuji jakési církevní alibi – pokud nám kdokoli cokoli vyčítá, útočí na celou církev a vlastně i na Krista. Historie, myslím, ukazuje, že tento postoj není k dlouhodobému prospěchu.
Udivuje mě stížnost Pavla Kašpara na to, že si KEA dovolila protestovat formou petic, demonstrací a otevřených dopisů. To je z úst člena vedení církve založené na demokratických principech překvapivý názor.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 13. 11. 2012 18:37
Předmět: Re: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Podle mého názoru by svědectví člověka, který přicházel s bývalým ředitelem 6. let do kontaktu jako člen synodní rady, mělo být bráno vážně. Na jeho místě bych váhal, zda reagovat na rozhodování grémia, jehož již nejsem členem a nemusím mít všechny dostupné informace, nebo zda vystoupit proti jednání, které vnímám jako bezpráví. Miloš Rejchrt, jako bývalý disident, volí to druhé.
Jinak jsem se dočetl v novém čísle Českého bratra v zápisech z jednání SR, že v druhém kole výběrového řízení potvrdila synodní rada (30.10.) na pozici ředitele KEA pana Pavla Zatloukala a pan Fiala se umístil na druhém místě. Jak zde píše i pan Mimra, všechny strany jsou připraveny výsledky akceptovat.
Ještě mě mrzí reakce br. spirituála Klimeše, který zde naznačoval vystoupení z evangelické církve a „pokatoličtění“. To je velmi smutné, nikoliv ten přestup k bratrům katolíkům, ale zdá se, že to nebyla cesta víry ale spíše okolností a to není nikdy dobře. Nevíte, zda je známo, kdo bude působit na škole jako spirituál a kam zavedly cesty Páně pana Klimeše?
Od: Anonym: Ondra G.194.228.169.--- )
Kdy: 14. 11. 2012 07:42
Předmět: Re: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Prosím, berte to neutrálně. Když jsou v nějaké skupině lidé bez zjevného důvodu vylučováni či zbavováni funkcí, a pokud se rozhodnou skupinu definitivně opustit a zároveň se ozvou hlasy, že jejich cesta není cesta víry, pak - pak jde o sektu nebo o skupinu s postupujícími sektářskými rysy. Hledět na srdce je záležitost Hospodina, nikoli věřícího.
Od: Anonym: Jan Kirschner---.190.broadband6.iol.cz )
Kdy: 15. 11. 2012 08:33
Předmět: Cesta víry

Dobrý den pane Ondro,
asi jsem se nevyjádřil přesně. Moje poznámka o "cestě víry" nebyla myšlena vůči bratru spirituálovi negativně, naopak. Obecně jsem se též snažil vyjádřit, že jakýkoliv přestup do jiné církve v okolnostech napětí a různých tlaků není nikdy dobrý a je to smutná záležitost. Osobní, "spirituální" pohled na věc ponechávám stranou, jakožto zcela svobodné rozhodnutí každého člověka. Sám mám velmi blízko jak k evangelické tak ke katolické tradici.
Od: Anonym: Jiří Klimeš <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 11. 2012 19:42
Předmět: Re: harmonogram kauzy KEA podle "Konzervatoře Olomouc"

Dobrý večer, rád bych ke svému /ne/členství v čce. Především, jednání synodní rady a dalších v čce moji "cestu víry" akcelerovala, nikoliv vyvolala. Ve chvíli, kdy celý synod si čte tajný materiál /tisk o EA/, ve kterém se píše, jaký jsem pacholek a že budu kázeňsky synodní radou řešen a já přitom o tom nevím vůbec nic, nikdo mi nic nevyčetl, nevytkl…to mi přijde natolik sprosté, že od takových zlojedů - myslím syradu - se skutečně kázeňsky řešit nenechám - proto ten náhlý odchod. Ad katolictví - rozhodně neplánuji přestup k ŘK, je pravda, že v denním režimu studuji postgraduál u prof. Ambrose SJ na CMTF UPOL, ale to proto, že je na to /spiritualita, kultura etc./u nás nejlepší. Z přestupu ke katolictví bych spíš podezíral nové vedení EA či syradu, když po mém odchodu se na EA znovu začalo vyučovat náboženství podle katolického katechismu a nikoliv podle nových /protestantských/ osnov stanovených v nových švp, které jsem vytvářel. Navíc náboženství studenty ea učí katolička, absolventka katolické teologie. Tož tak, pěkný týden přeji.
Od: Anonym: Jan Kirschner <> ( ---.144.broadband6.iol.cz )
Kdy: 27. 11. 2012 22:42
Předmět: blahoslavenství

Děkuji za reakci pane Klimeši i vysvětlení Vaší situace. Nechtěl jsem Vás zde přímo zpovídat. Přeji Vám vše dobré a radost ze studia. Pan prof. Ambros je opravdu kapacita. Jak tak celou kauzu sleduji z povzdálí, ze své severočeské chaloupky, říkám si, že na to aktuálně sednou Ježíšova blahoslavenství. Všichni v textu můžeme hledat slova povzbuzení, naděje nebo také slyšet slova varování a výzvu k pokání. Blíží se advent, každý tak můžeme zpytovat sám sebe, zda jsme obětí či naopak. Není to vůbec jednoduché rozlišování.
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi“ (Mt 5,3-12).
Od: Anonym: Informace195.113.170.--- )
Kdy: 16. 05. 2013 15:40
Předmět: Vše pokračuje