Téma: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 08. 2018 18:59
Předmět: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

Navigace: link | přehled | fórum
Stalo se již smutným zvykem, že ČCE žije Prague pride naplno. Také letos přispěla dvěma homosexuálními bohoslužbami, sérií přednášek, nechyběly ani "evangelické" hloučky v průvodu obnažených těl. Také já jsem se letos poprvé zúčastnil. Průvod jsem přivítal na Václaváku s plakátem krasavice Sel a nápisem GEJU, HOLKA JE HEZČÍ. I tak může znít evangelický hlas! Prý jsem byl viděn na Primě. 😎
Od: Anonym: anonym--- )
Kdy: 23. 08. 2018 13:55
Předmět: Re: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

Asi jsem tě viděl ale na Barandově.
Od: Anonym: J. Polák <> ( --- )
Kdy: 31. 08. 2018 11:59
Předmět: Re: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

<> napsal:
Vážení,
jsem opět pohoršen, jak je možné, že pořádáte "LGBT služby" pro Gaypride. Za co se modlíte?? Za zdar jejich prezentace
Bohu odporného jednání? Křesťané, to už vůbec nečtete Bibli? Kam až zajdou tyto "liberální" tendence? Budete za pár let
dělat bohoslužby pro polygamisty či pedofily?
Modlete se s homosexuály za jejich osvobození, nebo alespoň za odvahu žít v celibátu, pokud se pro manželství nehodí!
Lidé proberte se a předávejte pravdivé evangelium!
zdraví
Jiří Polák, starší sboru v Žatci

odpověď Martinského grémia:
Vážený bratře Poláku, mrzí nás Vaše pohoršení, předně bych Vám rád uvedl některé informace na pravou míru a v bodech i na vaši výtku odpověděl. 1) Martinské grémium je poradní orgán Synodní rady, kterou je také po řádných volbách jmenován. Ze Statutu večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi vyplývá, že spravujeme pravidelně večerní bohoslužby podle řádů ČCE. Martin ve zdi není typický sbor, ale spadá do kategorie tzv. povšechného sboru. Rád bych dementoval, že Martinské grémium pořádá LGBT služby, nic kromě řádných bohoslužeb v kostele bez souhlasu pořádat nemůžeme, a tak tomu bylo i v tomto případě. Pokud přijdou na řádnou bohoslužbu věřící, ať už odkudkoli, a požádají Vás o přímluvnou modlitbu a prostor v ohláškách, nevidíme nic špatného na tom takové prosbě vyhovět. Možná je v některých médiích zavádějícím způsobem prezentována bohoslužba jako „úvodní bohoslužba Prague Prideu“, tak tomu ale nebylo a není, kromě faktu, že v tu neděli navštíví řádné večerní bohoslužby i někteří účastníci akce. Po věcné i formální stránce nemůže být o nějakém aktivismu z naší strany řeč. 2) Pokud jde o přímluvné modlitby, máme za to, že modlit se, mimo jiné podle Kristova dvojího přikázání lásky, je absolutně v duchu Kristova evangelia a činíme tak často. Jistě i Vy v Žatci. Kdybyste byl našich bohoslužeb přítomen, věřím, že byste přímluvnou modlitbu pro svůj obsah i formu sám přijal. Byly uzavřeny přímluvou za všechny křesťany, rádi jsme se pomodlili i za Vás. Ti všichni, kteří do kostela ten den přišli, nejevili (podle mě) žádné znaky „Bohu odporného jednání“. Dovolím si jen skromně přiznat, že si nejsem sám jist, zda tuším a vím, co všechno je Bohu odporné a jestli to mohu adekvátně posoudit O Bohu všechno nevím a všechno neví nikdo. Co ale vím je, že zodpovídáme za řádný průběh evangelických bohoslužeb a tomu se také ve všech ohledech děje. 3) Písmo je základ zvěstování a je z něj vždy čteno na každé bohoslužbě. Čteme Bibli a snažíme se podle Písma svou víru a svůj život směřovat. Já sám mám řádně vystudované bohosloví na Evangelické teologické fakultě. Do grémia může být zvolen pouze člen/ka ČCE. Večerní bohoslužby mají svého administrátora, který je virilním členem grémia. Celkový sumář grémia tedy čítá zvoleného předsedu (tedy mě) - vystudovaného teologa, administrátora virilního člena bratra faráře pro mládež xxxxxx, faráře ETF UK prof.xxxxxxxxx, virilního člena předsedu pražského Somu a studujícího bohoslovce xxxxxxxxxxx, angažovaného dlouholetého člena grémia pořádajícího nespočet kursů v církvi xxxxxxx xxxxx, aktivního člena pražské mládeže a xxxxxxxx muzikanta a lektora na mnohých hudebních kursech xxxxxxx. Mám za to, že toto složení je, po stránce vzdělanosti i aktivní účasti v církvi dostatečně kompetentní a kvalifikované pro poradní odbor, jaký je tento. 4) Nevím přesně, o jakých liberálních tendencích mluvíte. V Martinském grémiu se čas od času na různých teologických a společenských otázkách neshodneme, ale nepovažuji to za problém. To je normální v každém sboru. Těžko říci, zda má grémium jeden názor na vše či už vůbec, zda drží nějaký společný „aktivizmus“. Bohoslužby „pro někoho konkrétního“ nepořádáme. To spíš bohoslužby za někoho nebo něco (případ pohromy, úmrtí, uctění památky, instalace faráře, výročí..). Můžete být tedy ubezpečen, že bohoslužby „pro polygamisty či pedofily“ nepořádáme a pořádat nebudeme. Kostel je otevřen všem, kdo přijde. Zavírat před někým kostel nepovažujeme a nikdy jsme nepovažovali za správné, je to dokonce, zvlášť (i kdyby na to přišlo) po technické stránce, zcela absurdní. O tom, jaký je nebetyčný rozdíl mezi homosexuály a pedofily, netřeba ani psát. Rád bych Vás upozornil, že na 3. zasedání 31. synodu ČCE byla předložena a schválena publikace Problematika homosexuálních vztahů, která je výsledkem několikaleté práce na toto téma. Zde odkazuji: https://www.ustredicce.cz/ clanek/195-Jak-vidi-Vase- cirkev-otazku-homosexuality/ index.htm a přidávám i odkaz přímo na publikaci zde: https://www.e-cirkev.cz/ produkt/420-Problematika- homosexualnich-vztahu/index. htm . 5) Děkujeme za Vaše rady za koho se jak modlit. Modlitbu připravuje pozvaný farář/farářka sám a má v tom absolutní svobodu. Doporučuji touto cestou kontaktovat faráře a farářky naší církve, máte-li za to, že je třeba se v daný čas nějak konkrétně za to či ono modlit. 6) Ač jsem podle všeho mladší, než vy, vězte, že mám na paměti nejenom svému synovi, ale všem lidem, předávat pravdivé evangelium. V zásadě celému Martinskému grémiu nejde v první řadě o nic jiného. Jsem rád, že Vás mohu touto cestou potěšit. Členem grémia jsem již delší dobu a nepamatuji, že by za poslední roky někdy v bohoslužbách zaznělo něco proti Kristovu evangeliu. Vážený bratře Poláku, jste kdykoli, jako kdokoli jiný, zván na naše pravidelné bohoslužby každou neděli v 19.30, abyste se o tom sám přesvědčil. 7) Vaši výtku grémium řádně probralo a jeho výsledkem je tato odpověď. Doufám, že rychlost odpovědi a fakt, že je většina z nás na dovolené, dostatečně splňuje Váš apel k „probrání se“ k věcné a obšírné reakci na Váš e-mail. Každou zprávou se bez rozdílu zabýváme a podle toho jednáme.
S bratrským srdečným pozdravem za Martinské grémium, xxxxx xxxxxxx, předseda Martinského grémia
Vážený bratře XXXXXX,
děkuji za Vaši odpověď a vážím si toho, že jste se vůbec touto výtkou na Vašem setkání zabývali. Jsem rád, že Vaše bohoslužby probíhají řádně a v duchu Písma a stanov ČCE. Nechápu však, jak je možné že Vaše řádné bohoslužby pravidelně zařazuje "Gaypride"
do svého programu. Gaypride je přehlídkou a demonstrací ostudné nahoty a deviantních, Bohem zakázaných praktik.
Nikdo z nás nebudeme vyhazovat "LGBT" sexuály z našich bohoslužeb, budeme jim otevřeni v rozhovorech a modlitbách. Tento pochod je však odpornou přehlídkou perverzní nevázanosti a hnusu. Pokud by organizátoři zneužili bohoslužeb ve Vašem kostele poprvé k zařazení do svého programu bez Vašeho vědomí, věřím že by stačilo k napravení tento nesoulad uvést na pravou míru domluvou, popřípadě oficiálním distancováním se od podobných akcí. Všiml jsem si však, že se toto již opakuje poněkolikáté. Jak tomu máme rozumět?
Prosím Vás, vydejte oficiální prohlášení ve kterém můžete vyjádřit sounáležitost s homosexuály a jinými hříšníky (za které ostatně Pán Ježíš zaplatil, stejně jako za nás), jeho "ani Já Tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš" platí v plné míře i zde.
Distancujte se však důrazně od pochodu "Gaypride", aby jej veřejnost nemohla ztotožňovat s ČCE. K tomu totiž dochází a jsme tím jako denominace oprávněně osočováni ze strany spolubratří z jiných denominací jako "liberálové" a ze strany veřejnosti jako "neomarxisté". Plně taková nařčení chápu, pokud dochází k tomuto neřádu. Prosím Vás uveďte to na pravou míru.
Proč jsem uváděl příklad polygamistů a pedofilů? Protože i oni se - stejně jako LGBT - hlásí o svá práva. V postmoderní společnosti
se sloganem "ať si každý dělá co chce" rostou různá podhoubí, věci o kterých se nám ani nesní. Svět je pod mocí Zlého. K takovým tendencím bychom měli být obzvlášť citliví, abychom se za pár let nedivili.
Zdraví Jiří Polák
Od: Anonym: A.R. <> ( 82.202.112.--- )
Kdy: 02. 09. 2018 21:30
Předmět: Re: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

Teda to je ale kravina :-D.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 02. 09. 2018 21:59
Předmět: Re: Evangelíci a "evangelíci" na Prague pride

Napsals to dobře, bratře Slováku. Víc takových dopisů! Dloihou odpověď moc nechápu, ani jsem nedočet.