Téma: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Od: Anonym: Xebece---.skrivanek.cz )
Kdy: 23. 08. 2006 16:11
Předmět: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Navigace: link | přehled | fórum
Zdravím všechny diskutující, možná se k vám něco doneslo, možná ne. Já se dozvěděl spoustu neověřených informací, že tam má být nějaká nealkoholická a nekuřácká čajovna atd. Musím říct, že jsem zaujatý, protože to tam mám rád tak jak to tam funguje teď.
Ověřené informace jsou tyto: (jména a adresy nauvádím, oba dokumenty jsou v kopii k volnému nahlédnutí u obsluhy kavárny) UK ETF (hlavičkový papír)
Alpin Studio (jméno a adresa pronájemce)
Praha 14. 7. 2005
Věc: Výpověď smlouvy
Vážený pane, oznamujem Vám tímto, že dnem doručení a následným uplynutím jednoho měsíce, nejpozději však k 30.8.2006, odstupujeme od smlouvy o pronájmu kavárny "Marathon", podepsané dne 30.12.1996
Problematikou kavárny se v posledních měsících opakovaně zabývalo kolegium děkana a konstatovalo, nespokojenost s fungováním kavárny, vysoký počet stížností na chování jejích hostů. Celkové fungování kavárny nesplnilo účel jejícho zřízení a styl jejího provozu narušuje dobré jméno naší fakulty.
S pozdravem
Doc. ThDr. děkan pronajímatel
(čtverečkovaný papír) UK ETF (adresa)
Věc: Odmítnutí výpovědi ze dne 14.7.2006
Vážený pane děkane, dne 2.8.2006 jsem obdržel váš dopis, ze dne 14.7.2006, ve kterém oznamujete odstoupení od smlouvy o pronájmu kavárny Marathon.
S výpovědí zásadně nesouhlasím. Nemáte k ní žádné právní důvody. Smlouva je na dobu určitou do 31.12.2007. Do té doby bych chtěl kavárnu provozovat.
Po ústním jednání koncem června mě vaše trvání na odstoupení od smlouvy překvapuje. Odstavec III. podnájemní smlouvy hovoří o jednoměsíční výpovědní lhůtě, v případě závažného porušení smlouvy. Nevím, o žádném závažném porušení smlouvy, ani mi nebylo ze strany fakulty oznámeno.
Udávaný vysoký počet stížností na chování hostů kavárny mi rovněž nebyl oznámen. Pouze v jednom případě, dopisem ze dne 9.5.2006 jsem byl informován o problému "kouření omamných drog v kavárně". K této záležitosti jsem se vyjádřil dopisem ze dne 15.5.2006 adresovaném tajemnici.
Nespokojenost s fungováním kavárny, účelem jejího zřízení a stylem provozu, pokládám spíše za podnět k diskuzi než důvod k odstoupení od podnájemní smlouvy. Tvrzení, že provoz kavárny narušuje dobré jméno fakulty pokládám stejně jako většina hostů hlavně z řad studentů za nepřiměřené a překvapující.
To je vše, co jsem vám chtěl k vašemu dopisu ze dne 14.7.2006, sdělit. Nadále věřím, že budete respektovat smlouvu pod kterou jste podepsán a umožníte provoz kavárny až do konce její platnosti. Zároveň předpokládám, že připomínky a podněty k provozu kavárny neskončí u vašeho kolegia, ale dostanou se také k mé osobě.
S pozdravem pronajímatel (adresa)
Od: Anonym: masox80.79.28.--- )
Kdy: 27. 08. 2006 00:45
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Jak to tak vypadá, tak si někdo chce z Marathonu udělat vejvar. Myslím, že fakulta by měla na rovinu říci, jakou má představu o provozování kavárny a k tomu vypsat regulérní výběrové řízení.
Od: Anonym: walla wahid---.adsl.sky.cz )
Kdy: 27. 08. 2006 18:30
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

masox napsal(a):
Jak to tak vypadá, tak si někdo chce z Marathonu udělat vejvar. Myslím, že fakulta by měla na rovinu říci, jakou má představu o provozování kavárny a k tomu vypsat regulérní výběrové řízení.
To je pěkná kravina. I když si nejsem úplně jistý, že vypovězení smlouvy Marathonu je rozumné, cö vím, tak vedení fakulty chce nového pronajímatele kavárny právě proto, aby se věci děly korektně a bez bratříčkování. To, že ETF zatím nevypsala výběrové řízení interpretuji spíš jako doklad toho, že vypovězení stávající smlouvy je problematické. (Koneckonců fakulta paralelně vypověděla smlouvu i fy Kolafa obhospodařující její budovu a výběrové řízení už je vyhlášeno: http://web.etf.cuni.cz/ETF-18-version1-vz_sprava_objektu.pdf)
Od: Anonym: masox80.79.28.--- )
Kdy: 27. 08. 2006 20:41
Předmět: kravina

Váš příspěvek do diskuse zatím nebyl o nic lepší, vždyť sám uznáváte, že vypovězení stávající smlouvy je problematické. Jak chce fakulta provozovat kavárnu korektně bez "bratříčkování", když její kroky jsou neprůhledné už nyní? Takové "tajemno" (už na počátku) vždy nahrává k oprávněným spekulacím (kravinám, jak říkáte). Z korespondence navíc vyplývá, že o nějakém bratříčkování nemůže být ani řeč. Je vůbec eticky správné jednat takto s člověkem, který kavárnu měl pronajatu tolik let? Nemáme na ETF katedru etiky s profesorem, který se etikou v ekonomice zaobírá? ETF by nedříve měla dát řádně na stůl svůj názor k provozování kavárny: 1. buď váš provoz není v souladu s uzavřenou smlouvou, narušuje dobré mravy a veřejný pořádek, nebo 2. naše koncepce kavárny na ETF je jiná a jaká. To mi připadá transparentní. Nápadně mi to připomíná rušení kolejí v Jirchářích. Nejdříve se rychle rušily a pak ten dům stál bezprizorně dost dlouho, než se s tím začalo něco dít (nehledě k tomu, že tím škola a církev po lidské stránce přišla o mnoho).
Od: Anonym: Heldebrant Knopfzumbaden---.brno.angel.static.bluetone.cz )
Kdy: 20. 09. 2006 15:12
Předmět: Jircháře a Janek Ledecký

Při sledování aféry "Maraton" jsem si okamžitě vybavil 2 věci: 1) fundovanost vedení fakulty a církve při nakládání s Jirchářemi 2) fundovanost vedení církve při teologicky nesmírně promyšleném pronájmu prostor synodní rady Jankovi Ledeckému za účelem šíření křeťanského poselství při produkování inteligentních písní typu "slipy se maj plnit o Vánocích".
Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.ujep.cz )
Kdy: 09. 10. 2006 12:55
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Protože po odstudování na ETF jsou jedinými instancemi tam, k nimž si udržuji vztah, knihovna a kavárna, tímto se přidávám k touze po regulérním přístupu ke kauze Marathon. Ať žije virtuální Společnost za záchranu Marathonu. Doběhneme? Za další informace budu vděčen.
Od: Anonym: Reindeer Cariboo---.etf.cuni.cz )
Kdy: 30. 11. 2006 04:48
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Doběhneme. Bijte je všechny, Bůh si své pozná!
Od: Anonym: Xebece---.skrivanek.cz )
Kdy: 03. 11. 2006 10:19
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Nevíte někdo, jak je to s tím výběrovým řízením? Už se něco vyhlásilo? Myslím, že by rozhodně stálo za to, se tam přihlásit!
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 03. 11. 2006 10:48
Předmět: Výběrové řízení

Na schůzi akademického senátu (kde jdem byl přítomen coby veřejnost) dne 30.10.2006 doc. Prudký auditoriu oznámil, že výběrové řízení není třeba s ohledem na to, že nová smlouva bude pouze na dva roky + další důvody právního charakteru. Dále řekl, že ETF má už z léta tohoto roku cca 7-8 nabídek na nového nájemce…
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 11. 09. 2006 17:33
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Na tomto diskusním fóru se objevily kopie dvou dokumentů, které se týkají snahy vedení ETF UK o ukončení provozu kavárny Marathon v její současné podobě. ( Marathon se nachází v budově ETF) Vzhledem k tomu, že není, a dle mého soudu ani nemůže být z těchto dokumentů zřejmé, jaká cesta vedla k jejich genezi, pokusím se to v následujících řádcích popsat. Dělám to zejména proto, abych zamezil nepodloženým spekulacím, popřípadě poněkud krkolomným konstrukcím nebo vyloženým dezinformacím (snažím se věřit, že činěným z nevědomosti a nikoli ze zlé vůle), které se v příspěvcích k tomuto tématu objevují. Myslím, že předtím, než zkusím stručně shrnout, co se vlastně ohledně Marathonu odehrálo a v současné době stále ještě odehrává, je dobré si říci, že jsem se poslední dva roky pohyboval v okruhu lidí Marathonu velmi blízkém. V současné době studuji na ETF, což je důvod, proč mě osud Marathonu zajímá i nadále. Snažil jsem se však zachovat co možná největší míru objektivity a odstupu. Není mým cílem někoho očerňovat popř. osočovat. Je však dobré mít na paměti, že se jedná o úhel pohledu pouze jedné zúčastněné strany. Poslal jsem však panu děkanovi Prudkému, resp. jeho kolegiu mail s odkazem na tuto diskusi a s prosbou o její případné rozšíření pohledem ze strany druhé. Informace obsažené v následujících odstavcích mi byly z velké části poskytnuty panem Miroslavem Hrabaněm, kterého pravděpodobně v drtivé většině znáte pod přezdívkou Alpín, pronájemcem kavárny, a částečně se jedná o informace mé, zaznamenané tak, jak si je pamatuji. Tedy: Dne 9.5.2006 byl tajemnicí ETF Ing. Svobodovou do Marathonu doručen dopis, ve kterém stálo, že se k vedení ETF donesly stížnosti ohledně „konzumace omamných drog“ v prostorách kavárny. Bylo podepsáno jeho převzetí a byl posléze předán p. Hrabaňovi. 15.5.2006 Vedení ETF byla odeslána odpověď důrazně popírající jakoukoliv konzumaci drog v kavárně, nicméně připouštějící, že není v silách obsluhy kontrolovat hosty na dvorku ETF, na kterém v souladu s fakultním povolením mohou hosté konzumovat nápoje zakoupené v kavárně. Ostraha, resp. regulace provozu dvorku je plně v kompetenci ETF. 13.6.2006 Pan Hrabaň šel zaplatit na ekonomické oddělení ETF nájem za provoz kavárny. Termín platby nájemného je patnáctého každého měsíce, ale vzhledem k tomu, že se chystal opustit ten den Prahu, chtěl jej zaplatit s předstihem. Jeho platba však byla odmítnuta a byl pracovnicí ekonomického oddělení paní Semeckou odkázán k tajemnici ETF Ing. Svobodové. Touto mu bylo sděleno, že kolegium děkana se usneslo na ukončení nájemní smlouvy, a to jednak z ekonomických důvodů, a pak také proto, že má o provozu kavárny jiné představy. Ing. Svobodová poukazovala na jednoměsíční výpovědní lhůtu zakotvenou ve smlouvě. P. Hrabaň se dotazoval, jedná-li se tedy o vypovězení smlouvy nebo je ještě prostor pro možná jednání. Nedostalo se mu relevantní odpovědi. Požádal tedy, zda by mohl vidět zápis z jednání kolegia. To mu nebylo umožněno s odkazem na skutečnost, že sekretářka děkana, paní Dubinová, která by mu zápis mohla ukázat je t.č. nepřítomna, stejně tak děkan Prudký, takže není přítomen nikdo, kdo by mu mohl podat komplexnější informaci. Jednání skončilo dohodou Ing. Svobodové s p.Hrabaněm, že nájem tedy prozatím zaplacen nebude a koncem týdne si zavolají, resp. p. Hrabaň zavolá Ing. Svobodové. Bezprostředně poté p. Hrabaň opustil Prahu. 15.6.2006 Pan Hrabaň volal Ing. Svobodové. Bylo mu sděleno, že pro něho žádné nové informace nemá, nicméně potvrdila, že se jedná o výpověď. Jako reakci na toto sdělení p. Hrabaň uvedl, že v tom případě se kloní k tomu vyklidit kavárnu k 31.6., tedy před Ing. Svobodovou deklarovanou měsíční výpovědní lhůtou. 18.6.2006 Po návratu do Prahy měl p. Hrabaň poprvé od začátku jednání možnost nahlédnou do svého exempláře nájemní smlouvy. Tato skutečně obsahuje měsíční výpovědní lhůtu, ale ta nabývá účinnosti pouze v případě, že je smlouva vypovězena z důvodu závažného porušení smluvních podmínek, zejména zpožděných plateb nájemného, jak se v ní v bodě III. uvádí. Jinak je sjednána na dobu určitou a to do 31.12.2007. Situace popsaná v bodě III. nájemní smlouvy však nenastala ani nebylo ze strany ETF p. Hrabaňovi oznámeno žádné jiné hrubé porušení smluvních podmínek. 19.6.2006 Pan Hrabaň si přes sekretářku pí. Dubinovou sjednal schůzku s děkanem. Před touto schůzkou se opět neúspěšně pokusil na ekonom. oddělení zaplatit nájem. Následné schůzky s děkanem se účastnila i tajemnice Ing. Svobodová. Děkanem Prudkým bylo p. Hrabaňovi tlumočeno stanovisko kolegia, mj., že jsou k výpovědi smlouvy tlačeni ekonomickými důvody. Co se týče závažného porušení smlouvy, poukazovala Ing. Svobodová na stížnost stran „kouření omamných drog“ v kavárně doručenou dne 9.5.2006 do Marathonu… Pan Hrabaň tedy oznámil Ing. Svobodové a děkanovi Prudkému, že pokud ETF na výpovědi trvá, pak ji chce písemnou formou a po jejím obdržení čas na rozmyšlenou. Ing. Svobodová odešla pro výpověď do své kanceláře. Po jejím návratu však děkan Prudký řekl, že si ETF nechá před podáním písemné výpovědi nějaký čas odstup, aby nebyla udělána chyba. Bylo dohodnuto datum 21.6.2006. V tomto termínu měla být připravena písemná výpověď. 21.6.2006 Pan Hrabaň se potřetí pokusil na ekonom. oddělení zaplatit nájem. Platba byla přijata. Následně Ing. Svobodová sdělila p. Hrabaňovi, že výpověď připravena není, protože celá věc byla postoupena právnímu oddělení UK. 14.7.2006 Byla doručena písemná výpověď nájemní smlouvy zde zveřejněná, tedy končící smluvní vztah k 30.8.2006. 15.8.2006 byl p. Hrabaněm ETF zaslán dopis, zde také zveřejněný, ve kterém výpověď odmítá jako právně nepodloženou. 5.9.2006 Ing. Svobodovou byla iniciována schůzka, která se uskutečnila dne 6.9.2006. Na této schůzce chtěla od p. Hrabaně vědět, zda na svém odmítavém stanovisku trvá. Ten ji o tom ujistil. Sdělila mu jednak, že na provoz kavárny si údajně stěžuje i Synodní rada ČCE, tedy majitel budovy ETF a potom, že ETF má natolik ekonomicky lukrativní nabídku stran potencionálního nového provozovatele kavárny, že se bude snažit smlouvu vypovědět třeba i právní cestou. Toť vše, co jsem k tomuto tématu chtěl sdělit. Zdravím Martin Soběslavský
Od: Anonym: senat <> ( ---.diakoniecce.cz )
Kdy: 18. 09. 2006 19:18
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Ze zápisu schuze AS ETF UK 25. června 2005 3. Prosba o zřízení prostor pro neformální setkávání studentů A/ Senát podporuje studentskou iniciativu na zřízení společenské nekuřácké místnosti, kterou senátu předložila Marie Medková a spol. 8-0-1 B/ Doporučujeme vedení fakulty, aby kavárna Marathon byla nekuřáckým prostorem v době do 18.00 hodin. Toto doporučení oznámí vedení fakulty dopisem místopředseda AS ETF UK. AS ETF UK pověřuje senátora Dušana Coufala, aby toto usnesení konzultoval s tajemníkem a pronájemcem kavárny. 6-1-2
Ze zápis schuze AS ETF UK 19. června 2006
2. Kavárna Marathon Senát vítá a podporuje rozhodnutí kolegia děkana o vypovězení stávající nájemní smlouvy, která nevyhovuje potřebám fakulty. 7-0-0
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 25. 09. 2006 00:29
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Rád bych reagoval na výše zmíněné zápisy ze schůze AS ETF UK. Tedy k bodu 3. Prosba o zřízení prostor pro neformální setkávání studentů A/ Senát podporuje studentskou iniciativu na zřízení společenské nekuřácké místnosti, kterou senátu předložila Marie Medková a spol. 8-0-1 : Ač sám silný kuřák, trpím velkými ohledy vůči nekuřákům a proto tento bod v plné šíři podporuji. Pokud by oním prostorem měl být Marathon, přišel by o nezanedbatelnou část pravidelné klientely. Je jistě možné domnívat se, že jinou cílovou skupinu by to oslovilo, ale na základě svých zkušeností si myslím, že by nebyla velká. Soudím, že parametrům tohoto požadavku by plně odpovídala současná kaple, kde se vyjma každotýdenních bohoslužeb, pokud vím, téměř nic neděje. Současně tento prostor disponuje vlastním sociálním zařízením etc. B/ Doporučujeme vedení fakulty, aby kavárna Marathon byla nekuřáckým prostorem v době do 18.00 hodin. Toto doporučení oznámí vedení fakulty dopisem místopředseda AS ETF UK. AS ETF UK pověřuje senátora Dušana Coufala, aby toto usnesení konzultoval s tajemníkem a pronájemcem kavárny. 6-1-2 : Protože, jak jsem již napsal, jsem silný kuřák, domnívám se, že doporučení v tomto bodě uvedené je za současných podmínek nesmysl. Prostor, v němž by se cca 5-6 hodin denně kouřilo, pohltí pach cigaret a kýženého efektu by nebylo dosaženo. Je možné jej podpořit velmi kvalitní vzduchotechnikou, ale ta nyní v Marathonu není. Stávající vzduchotechnika je téměř nefunkční. Bylo by pochopitelně nutné sundat současné omítky až na cihlu, udělat nové a vyměnit žaluzie. K bodu 2. ze schůze AS ETF UK 19. června 2006 : Zajímalo by mě, kterým konkrétním potřebám fakulty smlouva nevyhovuje? Děkuji za odpověď. S pozdravem Martin Soběslavský
Od: Anonym: Jan Sobeslavsky <> ( ---.191.broadband2.iol.cz )
Kdy: 27. 09. 2006 10:37
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Tak treba ja bych v Marathonu, kdyby byl nekurackej, rozhodne stravil casu mnohem vic a nemyslim si, ze bych byl uplne sam. V CR je siuace s nekourenim v hospodach beznadejna a bezohledna :-( Zpravy z Irska a Italie, kde zakaz koureni v techto prostorach plati nemluvi o zadnem ubytku zakazniku, spise naopak. Kuraci tam dal chodi a svoji cigaretku jdou stahnout pred podnik a prisla nemala cast dalsich zakazniku - tech, kterym koureni vadilo - cili ekonomicek argumenty moc neplati. A k argumentum etickym "pseudoliberalnim" - "svobodu nasim hospodam". Kdyby se tam chodili cichaci toluenu, tak by tam patrne taky nesmeli zahlcovat ovzdusi a nikdo by ses nad tim nepozastavoval. By the way - mistnost, kde si jeden kurak zapali, je pro nekuraky hned neprijemna - ohromna svoboda a moznost vyberu. Vzdycky jsem mel rad ty rani chvile v Maratonu, kdy v nem sedelo nekolik nekuraku na caji a prisel jeden kurak, zapalil si a nekuraci vsechno inhalovali… Jinak souhlasim s radikalnim resenim:-): strhat omitky a deratizovat od koure. Kuraky se zapalenou cigaretou vykazat ven. Stejne si na Vas EU doslapne :-) Nekuraci vseho sveta spojte se!!!
Od: Anonym: hovado---.taluta.cz )
Kdy: 27. 09. 2006 11:53
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

ale jo, jenže kde na to vzít? fakulta celou dobu tvání mmarathonu, který letos v dubnu v plné svěžesti oslavil 10 let, nebyla schopná ani po urgencích nechat opravit klimatizaci. ta, pokud by jela na plný výkon, což se nikdy nestalo, by zvládala někdy nesnesitelný dým ventilovat. Jenže to je na další debatu, problém je taky v dnes už bývalém správci fakulty, viz dva měsíce ucpané pisoáry a podobně. K celé této kauze můžu říci jenom to, že divná mi přijde hlavně rychlá snaha nové tajemnice, smlouvu vypovědět. že v maratonu někdo cítí možnost namastit si kapsu, to je nesporné, bohužel chce rýžovat ve špatným potoce. maraton svým nastavením, tzn. místo, podmínky fakulty atd. nikdy nebude trendy kavárnou, kam by chodily davy utrácet. K výhradám studentstva mám pouze to, že jsem za dlouhou dobu, co je marathon mým druhým domovem, nikdy nesetkal s konstruktivním návrhem, jak marathon změnit. výtky typu, "je to zakouřený" nebo "maj tam hnusný pivo" nic nevyřeší, problém se zakouřeností jsem popsal výše. představa že maraton bude osvěžovna s čajem za pětku a bagetkou za dvacet, he přesně ze sféry najivních řvounů, kteří úplně stejně oplakávají Jircháře a před každým synodem rozjíždějí "lobbing", zda by jim syrada zase nesehnala něco zadarmo. Ale to je už o něčem jiném… Ke změnám marathonu: jakožto denní host a těžký kuřák nejsem proti zákazu kouření. Na Jaboku funguje už několik let klub,který je striktně nekuřácký a myslím, že to nikomu nevadí. Věc, která mně kolem narathonu sere, je jednoznačný tah, vyhodit stávajícího nájemce a dosadit někoho, kdo dá líznout více. Nejde o stávající smlouvu, nevýhodnou pro fakultu, ale o další kamarádšoft, který ovšem bude posvěcen kolegiem děkana a akademickým senátem. Nakolik senát opravdu efektivně zastupuje zájmy studentů, to je na další debatu. Tak jenom doufám, že z marathonu, který, ať se to líbí nebo ne, je duchem fakulty více něž cokoli jiného, zbude aspoň něco. Naštěstí to místo vytvářejí hlavně lidé, ať už za barem, před barem či pod barem.
Od: Anonym: Jan Sobeslavsky <> ( ---.191.broadband2.iol.cz )
Kdy: 29. 09. 2006 14:46
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Nechtel jsem se uplne zapojovat do diskuzi, ale kdyz uz jsem zacal… Maraton, kavarna ci osvezovna ci jak to nazvat, ma jedno specifikum - je to kavarna v budove ETF UK a jsem hluboce presvedcen, ze toto ji preducuje k tomu, ze by mela: - a: byt prijemnym prostedim relaxace pro studenty - b: vydelat (coz je mozna tezky protoze studaci jsou a vzdycky byly socky) Vysoka skola je instituci verejnopravni korporaci. Maraton by dle meho nazoru jednoznacne mel slouzit jako jeji doplnek - jako kavarna sui generis. Cili - na prvnim miste by nemela byt pouze otazka zisku, ale take jakychsi principu, otazka toho, jak ma takova vysokoskolska osvezovna vypadat. Na to se nazory pochopitelne ruzni. Nicmene nutno dodat, ze z toho, co jsem videl po svete a v nasi vlasti - je Marathon suverene nejzahulenejsi prostor (neuvedomuju si jiny prostor v budove nejake z mnou navstivenych fakult, kde by se kourilo - ostatne i kolega kurak pripousti, ze by mu to az tak nevadilo - a poukazuje na Jabok) a rekneme, ze v nabidce neni zrovna nejpestrejsi. Nepochybuju, ze to tak znacne casti studentu vyhovuje, znacne casti nevyhovuje - tvrdim jenom, ze principielne by studenstka kavarna mela vypadat jinak. Ze to je mozne a nemusi to byt ekonomicky nezajimave a zdaleka to neni tak naivni, jak pise kolega anonym pode mnou, je mozne shlednout napr. na FSS ci fil. fakulte MU v Brne. Principielne je pro me proste Marathon spatne vedenej a vzdycky mi to na nem vadilo - nemam proti nemu nic jako proti kavarne, ale mam cetne vyhrady proto, ze neni onou kavarnou sui generis. Paklize nam pujde poouze o zisk - pak bych se ptal, proc ne advokatni kancelar (studenti tam mohou resit sve problemy s odvolanimi), holicstvi (mohou se nechat strihat), sexshop… - to by mohlo vynest daleko vic. Ja osobne bych smlouvu dojel a cely to pak prekopal - vyberovy rizeni a jasna predstava. Ostatne alespon sprava budovy je jiz rizena ponekud standartnejsimi zpousoby. Konecne jeste k tomu nekuractvi: ano, v CR to zakony umoznuji. Jsem absolutne smiren s tim, ze se v Marathonu kourilo a kourit bude - je tu mocna marathoni kuracka loby stamgastu, ktera do nej chodi a ta si sve privilegium vzit neda a ti co by tam eventulene pote casteji chodili se tezko takto semknou. Nicmene opakuji: - muj primer z toluenem se netykal jeho zakazanosti ci povolenosti zakony CR, ale vlivu na zdravi okolosedicich - z hlediska vlivu na zdravi okolosedicich neni myslim potreba vest diskuzi (Drogovou a danovou politiku statu v oblasti tabaku, alkoholu a drog tu nebudu rozebirat). Sem smiren s tim, ze nabidka-poptavka funguje v ulicich (byt i tam je to dle meho nazoru zalezitosti onech stamgastu a je dale otazkou, zda by trh nemel stat zakony regulovat - jak se tomu deje v pripade drog a v nekterych statech EU prave i cigaret) nicmene nejsem smiren s tim, ze v prostorach vysoke skoly neni zadna "zdrava" kavarna - nekurak - ten, kdo si nenici zdravi nema kam jit…
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 29. 09. 2006 17:23
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Ahoj Honzo, k bodu a: Tvého příspěvku: Mnohost názorů na to, jak má taková studentská osvěžovna vypadat je pochopitelně pestrá. Principielně je tedy podle mě liché, že toto téma nebylo jakoukoliv oficiální formou diskutováno v širší akademické obci. Akademický senát, pro svoji omezenou kapacitu, nemá šanci být reprezentativním vzorkem studentské populace. Co se týče nepestrosti Marathonské nabídky je to diskutabilní. Nabídka nápojů je v dané lokalitě standardní. Pokud máš na mysli nedostatek dotovaných baget etc., pak za současných podmínek není z hlediska náročných hygienických norem možné podávat v Marathonu jídlo. Bylo by nutné mít na jeho přípravu zvláštní příslušně vybavenou místnost. To, z mého pohledu není záležitost pronájemce, ale pronajímatele. Takže zatím to jistí dotované bagety distribuované KaM v koleji Arnošta z Pardubic. To není zas až tak z ruky. k bodu b: Jde-li pouze o zisk, pak kavárna jistě není nejlukrativnější možností, jak prostor využít. I s odhlédnutím od možnosti zřídit na ETF UK evangelický (ekumenický?) sexshop :-))) A k oné "silné kuřácké lobby" štamgastů. Nevěř na duchy. Je-li jaká, tak se nikterak aktivně neprojevuje, jak je ostatně zřejmé i z příspěvků v této diskusi. A i kdyby se projevovala, nemá možnost současné dění nijak ovlivnit.
Od: Anonym: Monika Davidova <> ( 88.103.59.--- )
Kdy: 04. 10. 2006 23:05
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Milý Jene, vyjádřila bych se k tvému příspěvku jako studentka ETF, ale i jako barmanka v Marathonu. Nejdříve tedy k bodu a. Jsem studentkou ETF a kavárna Marathon je pro mě osobně místem k relaxaci. Ráda bych podotkla, že kavárnu Marathon jsem navštěvovala již dříve, než jsem se stala jedním z členů obsluhy. Myslím si, že se na to díváš jen z jednoho úhlu pohledu. A to z pohledu nespokojených nekuřáků. Ano, věřím, že pro ně nemusí být Marathon příjemným místem k relaxaci, ale pro velký počet ostatních návštěvníků oním místem je. Ze svého pohledu barmanky musím také říci, že i nekuřáci navštěvují kavárnu Marathon a myslím si, že některým z nich se v kavárně dobře relaxuje. K bodu b. Pokud by mělo jít pouze o zisk, tak souhlasím, že kavárna není ideálním místem. Je zde také určitá snaha udržet ceny pokud možno přiměřené kapse studenta. Snaha je to možná úspěšná, třeba ale také ne. To musí hodnotit každý sám za sebe, když platí účet. Tvůj nápad s advokátní kanceláří, holičstvím, sexshopem..Proč ne? Přiznávám ale, že si nejsem zcela jista jejich využitím z řad studentstva. A pokud se nemýlím, jedním z důvodů proč byl Marathon založen, jsou právě studenti. Studenti kuřáci i nekuřáci. A priori bych řekla, že "zdravá kavárna" by byla na místě, ale A posteriori musím říci, že "zdravá kavárna" by odradila některé navštěvníky Marathonu. Kde jinde si dát svou ranní kávu a cigáro?
Od: Anonym: Jan Sobeslavsky <> ( ---.191.broadband2.iol.cz )
Kdy: 05. 10. 2006 14:23
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Tak muj definitivne posledni prispevek :-), jako reakce na Janu.
Osobne si myslim, ze by v onom prostoru, pokud fakultu nejak extra netalci penize, mel byt nejaky druh "marathonu". Cili neziskovost - studentska kavarna. Tim, ze jsem konstatoval, ze je marathon v budove verejne instituce - vysoka skola bych povazoval za samozrejme, ze by se tam kourit nemelo - nebo by tam mel byt predevsim nekuracky prostor. Jsem ale realista, tak si myslim, ze se tento koncept prosadit vzhledem ke kuracke loby nepodari - byt je to postavene na hlavu. To ze pak prijde min lidi: - a, neverim tomu (daj si cigaro pred fakultou a kafe vevnitr) - b, nemluvili jsme tady o neziskovosti…?
Shrnme celou diskusi a me argumenty:
- komercnost vs. nekomernost (jsem pro nekomercnost, jsou-li prostredky) = kavarna ci jine zarizeni pro studenty.
- Kavarna kuracka (komerce - byt o tom pochybuju + vyse jsme vyloucili) vs. kavarna nekuracka (zdravi pobyvajicich, skutecnost umisteni v budove najimane verejnopravni instituci) = jednoznacne mi vychazi kavarna nekuracka
(nezahrnul jsem pohodu kuraku=nepohoda nekuraku a naopak, v popoulaci je 40 procent kuraku 60 nekuraku, jaka je situace mezi studenty ETF si nedovedu odhadnout, ale i kdyby jich byla vetsina - pak viz muj vyklad toluen…).
Konecne na zaver: jsem zvedav, jestli se cela zalezitost nekam pohne a jak bude maraton vypadat za 5 let. Moc neverim tomu, ze se situace nekam pohne. Polokomerce zvitezi a s ni i kuraci. Takze se, pratele nikotinu nebojte :-) a ja to tam obcas, az pojedu do Prahy zavzpominat na studentska leta preziju a i kdyz mi vase koureni vadi, tak vas mam rad :-)
Od: Anonym: Xebece---.skrivanek.cz )
Kdy: 09. 10. 2006 14:05
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Zdravím diskutující, a ptám se: Opravdu chtějí nekuřáci zrušit poslední kuřácký azyl na fakultě?
Od: Anonym: nýmand---.adsl.sky.cz )
Kdy: 09. 10. 2006 15:08
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

A co dvorek?
Od: Anonym: Xebece---.skrivanek.cz )
Kdy: 10. 10. 2006 14:49
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Na dvorku je v zimě zima.:)
Od: Anonym: Andre Bertie---.brno.angel.static.bluetone.cz )
Kdy: 11. 10. 2006 16:10
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Tak s sebou rum na zahřátí.
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 09. 10. 2006 17:48
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Xebece napsal(a):
 Zdravím diskutující, a ptám se:  Opravdu chtějí nekuřáci zrušit poslední kuřácký azyl na fakultě?
Já bych byl s tím posledním kuřáckým azylem na fakultě opatrný. Jednak je, jak ostatně zmiňuje "nýmand" možno kouřit na dvorku fakulty, druhak v některých pracovnách se kouří zcela běžně. Dotaženo ad absurdum: V případě, že se z Marathonu stane nekuřácký prostor, což jak jsem již deklaroval mi nevadí, nebude dalším krokem zainteresovaných studentů požadavek, aby bylo zakázáno kouření ve všech prostorách fakulty, aby student na konzultaci nebyl obtěžován pachem z cigaret svého vyučujícího?
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 29. 09. 2006 13:20
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Situace v českých hospodách jistě není optimální, ale je třeba si přiznat, že existují podniky, které mají vyhrazeny nekuřácká oddělení. Nekuřákům nic nebrání tyto podniky navštěvovat a nevystavovat se tak zdravotním rizikům. Zprávy z Irska a Itálie jsou pravdivé, ale tamní situace je diametrálně odlišná od naší. Zákon zakazující kouření v hospodách a restauracích je součástí jejich legislativy, naší nikoliv. Moje zkušenost z několikaleté práce za barem je taková, že kuřáci jsou v míře nikoliv zanedbatelné podstatně většími konzumenty alkoholu, resp. kávy než nekuřáci a jsou tedy z obchodního hlediska do značné míry "zajímavějšími" zákazníky. Argument s čichači toluenu je přinejmenším irelevantní, protože inhalace toluenu patří v našem státě mezi praktiky postavené mimo zákon. Kouření nikoliv. Nekuřáci všeho světa dohodněte se s kuřáky na rozumném způsobu koexistence, dokud my kuřáci nevymřeme!!! ;-)
Od: Anonym: senat <> ( ---.diakoniecce.cz )
Kdy: 09. 10. 2006 22:06
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Ze zápisu schůze AS ETF UK 25. září 2006
7. Správa budovy a kavárna Marathon. Doposud uzavřené smlouvy vykazovaly celou řadu právních vad, zároveň byly pro fakultu ekonomicky nevýhodné. O správu budovy se ucházelo sedm firem. Komise jednu na základě předložených nabídek vybrala. Zatím se jeví možnost ušetřit až 400.000,- ročně. Situace s kavárnou Marathon se ukázala komplikovanější než bylo původně předpokládáno. Pro výpověď současnému nájemci kavárny existovaly zhruba tři důvody: právní vady smlouvy (zde došlo k pochybení i ze strany současného děkana, který po svém nástupu do funkce podepsal na základě dobrozdání svých spolupracovníků prodloužení smlouvy o dva roky); ekonomická nevýhodnost pro fakultu (fakulta hospodaří se schodkem, logicky se tedy snaží o zlepšení svého hospodaření, resp. o eventuální možnosti zvýšení svých příjmů; nájemci se oproti tomu vyplatí kavárnu na prázdniny víceméně uzavřít); nespokojenost s tím, jak kavárna slouží fakultě. Stav věcí i vztahů (mezi vedením fakulty a nájemcem) je v současné době nešťastný a konfliktní. Dohoda se zatím nejeví. Současný pronajímatel tedy zůstane pravděpodobně do konce roku 2007 podle platnosti uzavřené smlouvy (ta se však při případné kontrole může stát fakultě zdrojem nepříjemností, případně i sankcí). Senát s děkanem mluvil o tom, ze část studentů problematiku Marathonu sleduje a ne všemu rozumí (např. diskuse na evangnet.cz).
AS ETF UK bere na vědomí a podporuje stávající kroky vedení fakulty ve věci kavárny Marathon. Dále žádá vedení fakulty, aby svůj postup a představu vyjasnilo akademické obci. Novému senátu doporučuje, aby se akademické obce dotázal formou ankety na její představu o budoucím využití prostoru současné kavárny Marathon. 5-0-1
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 13. 10. 2006 14:48
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Děkuji za opětovné zveřejnění bodu ze zápisu AS ETF týkajícího se situace kolem kavárny Marathon. Rád bych na něj reagoval.
a) Na právních vadách smlouvy má ETF UK jistě svůj díl. Nájemce, podepsal smlouvu předloženou fakultou v tzv. dobré víře.
b) Konstatování ekonomické nevýhodnosti je věc k diskusi. Přímo úměrně případnému většímu benefitu pro ETF UK porostou ceny v kavárně. Byly-li by ceny příliš vysoké, studenti budou prostě chodit jinam. V kavárně by se v optimálním případě pouze změnila klientela.
VĚCÍ, KTERÁ MI V TOMTO BODĚ VADÍ JE, ŽE O EKONOMICKÝCH DŮVODECH NENÍ VE VÝPOVĚDI ZE DNE 14.7.2006 ANI SLOVO. I kdyby se však měly skrývat pod všeobecnou formulací výpovědi, NEJSOU Z HLEDISKA PRÁVA RELEVANTNÍM DŮVODEM PRO VYPOVĚZENÍ TAKTO FUNDOVANÉHO SMLUVNÍHO VZTAHU.
c) Stále mi není zřejmé, co se KONKRÉTNĚ skrývá pod větou "nespokojenost s tím, jak kavárna slouží fakultě".
d) To že jsou současné vztahy mezi nájemcem a ETF UK na bodu mrazu je, myslím, v nemalé míře zapříčiněno způsobem, resp. formou jednání, jakým se fakulta prostřednictvím Ing. Svobodové snažila smlouvu vypovědět.
e) Doporučení uspořádat anketu mezi akademickou obcí ohledně budoucího fungování kavárny je jednoznačně krok správným směrem.
S pozdravem M. Soběslavský
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 22. 03. 2007 00:46
Předmět: VELMI POZDĚ, ALE PŘECE...

Velmi pozdě, ale přece zveřejňuji konečné stanovisko AS ETF UK
Doc. ThDr. Martin Prudký Děkan UK ETF - z d e -
STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK ETF K ZÁLEŽITOSTI KAVÁRNY MARATHON
Přestože k 1. říjnu 2006 AS obměnil své složení a není úplně totožný s AS, který dvakrát, 19. června a 25. září, podpořil postup vedení ETF ve věci kavárny Marathón, usnesl se po náležitém seznámení s celou záležitostí takto:
1. Senát lituje, že se se záležitostí kavárny Marathón neseznámil včas a dostatečně důkladně a před svým hlasováním si ani nezjistil názor opačné strany sporu. Senátu sice v této věci nepřísluší rozhodování, propásl nicméně šanci, stát se půdou, na níž mohla být celá záležitost slušným způsobem řešena.
2. Senát lituje, že nájemní smlouva s p. Hrabaněm byla ukončena z důvodů jiných, než jaké byly původně senátu sděleny, a za okolností, které nedovolovaly smírné a dostatečně spravedlivé řešení celé záležitosti.
3. Senát se distancuje od formulace výpovědi, že „celkové fungování kavárny nesplnilo účel jejího zřízení a styl jejího provozu narušuje dobré jméno naší fakulty“. Ať jsou názory na využití fakultní kavárny jakékoli, nelze popřít, že za uplynulých 11 let kavárna ve správě p. Hrabaně sloužila naší akademické obci, že v ní panovaly podmínky vůči našim studentům přátelské a v mnohém ohledu nadstandardní a že se stala půdou pro nejednu kulturní akci, na níž se fakulta mohla představit širší veřejnosti.
4. Senát si nepřeje, aby toto usnesení bylo pokládáno za projev jeho nedůvěry vůči vedení ETF, nýbrž za snahu udržet vzájemné vztahy na úrovni oboustranné otevřenosti, jako tomu bylo doposud. Q.B.F.F.F.
V Praze 11. prosince 2006
Jan Kranát, PhD. Olga Navrátilová předseda AS ETF UK za studentskou komoru AS
na vědomí: - ing. Eva Svobodová, tajemnice UK ETF - p. Miroslav Hrabaň, nájemce kavárny Marathón
…a zápis z příslušné schůze AS ETF UK
Zápis ze zasedání ak. senátu UK ETF, 11. prosince 2006, Praha
Přítomni: J. Kranát, J. Formánek, P. Hošek, P. Morée J. Černý (odešel dříve), D. Hudcová, O. Navrátilová Omluveni: I. Noble, P. Sláma, O. Macek Host: M. Prudký
1. Kavárna Marathón
Požadavek, aby při podepsání smlouvy byl přítomný člen senátu: Olga Navrátilová (schváleno 7:0:0)
Schváleno (6:0:0; nepřítomen J. Černý) „Stanovisko senátu UK ETF k záležitosti kavárny Marathón“ – viz příloha.
Senát pověřuje předsedu formulací poděkování panu Miroslavu Hrabaňovi a panu Jaroslavu Kolafovi za jejich dlouholetou spolupráci s ETF a zároveň ho pověřuje ke konzultování tohoto kroku s děkanem.
2. Opatření ohledně vyplácení stipendií
Děkan M. Prudký informoval senát o opatření ohledně vyplácení stipendií, které bude předkládáno rektorovi.
3. Volební a jednací řád
Po Vánocích bude svolána „legislativní komise“ k věci přípravy volebního a jednacího řádu: 31. ledna 2007, 15:00.
4. Evaluační dotazník
J. Kranát předá proděkanu J. Halamovi.
Zápis schválen (6:0:0; nepřítomen J. Černý).
…a následný dopis zaslaný byvšímu kavárníkovi…
Alpin Studio
Vážený pan Miroslav Hrabaň
Na Plzeňce 3 150 00 Praha 5
Praha 12. prosince 2006
Věc: omluva a poděkování
Vážený pane Hrabani!
Akademický senát UK ETF se na svém zasedání 11. prosince vyjádřil k politováníhodné záležitosti kavárny Marathon. Text senátního usnesení naleznete v příloze tohoto dopisu.
Zároveň mě senát jednomyslně pověřil, abych Vám poděkoval za to, že jste po 11 let provozoval na půdě fakulty studentskou kavárnu Marathon. Po tuto dobu byl Marathon místem čilého fakultního života, na němž se fakulta mohla dobře prezentovat navenek a kde se přitom vždy také pěstovala teologie.
Přejeme si, abyste si z naší fakulty neodnášel jen špatný pocit, ale též vědomí, že značná část akademické obce byla s Vaší prací spokojena.
Za Akademický senát
Jan Kranát, PhD. předseda
Na vědomí: -doc. ThDr. Martin Prudký, děkan -ing. Eva Svobodová, tajemnice
Od: Anonym: Miroslav Hrabaň - nájemce kavá---.srcce.cz )
Kdy: 29. 09. 2006 10:11
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Děkuji panu M.Soběslavskému za snahu zprůhlednit kauzu "Výpověď z nájmu kavárny Marathon". Informaci bych chtěl doplnit o stručný obsah jednání s tajemnicí fakulty Ing. Svobodovou ze dne 6.9.2006. Sdělení Ing. Svobodové:
1)Jsem na Fakultě historicky krátkou dobu a nemám žádný osobní zájem na výpovědi. Vyjadřuji pouze stanovisko kolegia děkana.
2)Novinka - Majitel budovy SR ČCE si stěžuje na úroveň kavárny.
- Bylo ověřeno u synodního seniora, že SR ČCE si za celou dobu fungování kavárny, tedy deset let, na kavárnu ani jednou nestěžovala.
3)Novinka - Fakulta má lukrativní nabídku na využití kavárny.
- Kde se vzala? Dosud nemohlo být vypsáno řádné výběrové řízení. 6.9.2006 nebylo ani ukončeno výběrové řízení na správu budovy.
4)Novinka - Rozbor podnájemní smlouvy z právního oddělení U.K.
- Zatím jsem neměl možnost přečíst. Bude-li na stejné právní úrovni jako výpověď ze 14.7.2006, tak snad ani nebudu chtít.
5)Ekonomické důvody k výpovědi, neudržitelně nízké nájemné.
- Se srovnatelnými kavárnami v dané lokalitě, jako je Rybka nebo Jericho, máme opravdu nižší nájemné, ale také nižší ceny. Vyšší nájemné bude znamenat zvýšení cen a tím menší dostupnost pro studenty. - Při zřizování kavárny se nepočítalo s ekonomickým přínosem pro fakultu. Původně to mělo být neziskové knihkupectví nakladatelství Oikoymenh. Přínos měl být spíše v rovině etické. - Za deset let existence Marathonu se v kavárně uspořádalo mnoho nekomerčích akcí typu: autorská čtení, úvodní prezentace nových knih, vernisáže obrazů a fotografií, koncerty všech žánrů včetně klasické hudby, natáčení publicistických pořadů pro ČT, oslavy narozenin, svateb, pohřební rozloučení etc. Tímto se kavárna spolu s ETF, v jejíž budově sídlí, dostala do povědomí kulturní veřejnosti. Tuto tradiční hodnotu nepřebije nepodložené osočování, ale možná ji přebijí ekonomické zájmy fakulty. Doba je asi zlá. Zachovejte nám přízeň. Děkuji.
Mirosla Hrabaň (Alpín) t.č. kavárník
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 12. 10. 2006 12:46
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Dne 3.10.2006 Byl do kavárny doručen dopis, který zde se souhlasem nájemce kavárny zveřejňuji. (přepisuji doslovně)
Alpin Studio Vážený pan Miroslav Hrabaň
Černá č. 9 115 55 Praha 1
Praha dne 03.10.2006
Věc:UPOZORNĚNÍ Vážený pane Hrabaňi,
upozorňuji Vás tímto, že opět dochází k porušování nočního klidu, v důsledku hlučného chování hostů kavárny, a to až do pozdních nočních hodin, zejména 2.10.2006 /cca do 02 hod./ V návaznosti s tímto, žádáme též o dodržování provozní doby, která je 22,00 hod.
S pozdravem Ing. Eva Svobodová tajemnice
CO:doc. ThDr. Martin Prudký, děkan
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 12. 10. 2006 15:44
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Dne 11.10.2006 Byl do kavárny doručen dopis, který zde se souhlasem nájemce kavárny zveřejňuji. (přepisuji doslovně)
Alpin Studio
Vážený pan Miroslav Hrabaň
Černá č. 9 115 55 Praha 1
Praha dne 11.10.2006
Věc: ukončení podnájemní smlouvy
Vážený pane Hrabaňi,
včera tj. 10.10.2006 jste mi při osobním jednání předal návrh postupu ukončení Vaší nájemní smlouvy k 31.12.2006. S navrhovanými body: odpuštění tří měsíčních nájmů a ukončení provozu k 22.12.2006 s následným vyklizením pronajatých prostorů s o u h l a s í m e.
S pozdravem
Ing. Eva Svobodová tajemnice
CO: doc. ThDr. Martin Prudký, děkan
Od: Anonym: Miroslav Zapletal <> ( ---.dkm.cz )
Kdy: 10. 10. 2006 23:35
Předmět: Marathon

Jakožto jeden z širšího okruhu některých bližších okružníků Marathonu bych se také vyslovil a to takto: Z výše výhody někoho, kdo právě poprvé a jedním dechem přečetl celou tuto diskusi předně upozorňuji, že obě (zjednodušuji) základní názorové protistrany se dovolávají týchž argumentů: tedy výdělek ano, výdělečnost ne; v dojemné shodě se pak přesvědčují o tom, vydělají-li fakultě více kuřáci či nekuřáci, jakož i o tom, kteří z nich jsou tím správným konstitutivním elementem a dědičným držitelem výdělečné nekomerční relaxovny. Ale abych přestal žvanit. Jsem silný kuřák a kuřácký M. je jednou z věcí, kterých si na ETF považuji, nicméně, ačkoli odmítám nekuřácký militantism v podobě zákazu kouření všude, kam se některý nekuřák uráčí vstoupit aniž byl zván, plně bych podpořil návrh zákazu kouření do 18:00 hodin. Přece jen jsme ve škole. A neodkazoval bych nekuřáky vařit si pigi na plotýnkáči do podzemní kaple.Přišel bych tím sice o výsostné kuřácké území, ale je-li zde jen jedna vhodná (zdůrazňuji vhodná, přinejmenším polohou) místnost, musíme jim dát přednost. Argumenty typu A)stejně se to nevyvětrá B)vždyť se může větrat nemohou obstát. Na dvoře je sice v zimě zima, ale to je náš problém. Mimofakultní štamgasti by si museli taky zvyknout, i za cenu nižších příjmů pro ETF. Ovšem po 18:00 huj a děj se zvůle "ducha fakulty". Ale pokud jde o nezávadnou, vyváženou, čajíčkovou bagetárnu, souhlasím se Sobem. Něco takového PO Marathonu na ETF? Nikdy! Právě TOTO by poškodilo dobré jméno fakulty. Ostatně zkusili jste si představit Marathon bez obrazů pana provozovatele, bez jeho nábytku etc.? Líbí? Když tak pozoruji vágní formulace gen. štábu o "představách" apod., mám silnou obavu, že ať tam bude potom cokoli, bude to nutně horší (arci bez dýmu - "marathonská kuřácká lobi", jejímž jsem členem, je organisace spřízněná se světovým žido-bolšo-kapitalismem, upozorňuji však, že děkan je sice starozákoník, leč nekuřák). Jinak pokud jde o tu kauzu vůbec: předně dík Sobovi za otevření této diskuse; mnohé noci jsme o tom planě prohovořili. Kazil-li Alpín dosud "dobré jméno" fuckulty, ať mu za to prosím děkan předá jubilejní medaili: jestliže se totiž v opravdu zajímavých pražských kulturních (čímž nemyslím jen umělce) kruzích ví, kde sídlí naše fakt-kulta (nebo že vůbec existuje??), je to díky JEJÍMU KAVÁRNÍKOVI. K dosavadním pokusům o výpověď: Kdybych nevěděl, že máme na ETF katedru etiky,… Sob už to popsal dostatečně a pan Hrabaň doplnil. Nevím ale, jestli z jejich suchých konstatování dostatečně vyznělo, že se vlastně náhodně dozvěděl o "výpovědi - 1.podání" čtrnáct dní před tím, než by měl vypadnout, tedy opustit živnost a na den vyhodit několik zaměstnanců. Kde to jsme, bratřosetři? Na tajemnici se dá sice snadno ukázat, její chování i zřejmé problémy s matematikou pro 1. stupeň (čímž nemyslím rozvahy o možných úsporách apod., nýbrž jiné věci - kdo čteš, rozuměj)jsou zábavné, ale více mě znepokojuje vědomí, že nerozhoduje přece ona, nýbrž děkan se svým kolegiem. Senatori boni viri, senatus bestia? Když už jsem u Senátu: "kroky… rozhodnutí… kálení do vlastního hnízda …. naprostá nejasnost… mají plnou podporu AS ETF… x-0-1" A dále: je-li "jiná představa" (byť nikdo neví jaká), je také nějaká představa, co by mohl kterýkoli nový nájemce od majitele budovy právem požadovat stran nutných investic a zázemí, než tam vůbec začne podnikat? Tady nechci být uštěpačný, možná v tom má štáb jasno, ale obec je držena v nevědomosti. Každopádně se zde neodvážím uvést to slovo, které Sob asi tuší, a jež by z tlamy mološí mohlo vyvolat Zhoubce, jenž nehledí nalevo napravo. Kdo čteš, raději nerozuměj. Dalo by se rozebírat ještě mnohé: např. po 10 letech znovupodepisování se najednou "právní nedostatky, nevýhodnost" vyjeví admiralitě v celé své obludnosti, že musíme stůj co stůj hodit dosavadního kuchaře přes palubu, aniž bychom věděli, kdo bude zítra na lodi vařit? Snad někdo z plavčíků? Já jistě ne. Nebo jestliže lodnice už má v rukávu lukrativní nabídku, jaktože posádka - obec - dosud netuší - neřku-li by byla tázána - jak má postmarathon vůbec působit? Opravdu si nemyslím, že by šlo o nějaké kulišárny, ale vážně: paní inženýrko a bratři doktoři, naučte se prosím počítat. Pokud možno vždy předem. Tedy aspoň to nebude tak trapné, když se teď od vás ve vší vážnosti šíří, že počítat neuměl bývalý tajemník jehož blaženou památku zachovej nám Pane. Je mi až špatně z toho, co tu píšu a možná křivdím, přiznávám, že velká část mých doměnek pochází z různých druhých ruk (Ale z druhých, nikoli ze třetích.) Měl jsem vždy jen samé důvody našich honorů si oddaně vážit, myslím to tak, jak to říkám, a oddaně si jich vážím i nadále. Toto je jediný případ, kdy opravdu nechápu. (Jak se píše v jednom konstatování AS, že studenti všechno nechápou nebo tak nějak.) Jen ještě zcela od věci poznámku k tomu, že "aspoň správa budovy teď už funguje standardně" (cituji zpaměti, tedy nepřesně). Rozhlédl se pisatel po fakultě v posledních dvou týdnech? Ví něco o tom, jak byla ještě před 10 dny fakulta aspoň večer a v noci střežena? Uklízena? Obsluhována? A jak je tomu teď? S recepcí dostupnou na mobilu? Se všemi průchody v noci dokořán? S neustále rozsvícenými světly kdekoli a kdykoli? Se dvorem plným nevyvezeného odpadu? Nic proti výměně - bývalému správci bylo hodně co vytýkat, no coment, ale teď se nedá mluvit ani o nedostatcích, protože ten barák je vydán na pospas. Nebo tyto věci spadají do doby hájení? I kdyby - v době hájení je pouze nový správce. Ostatní zainteresovaní tady přece jen už "historicky" nějakou dobu jsou. Už končím, jsem stále nevkusnější a vycházejí najevo skryté, podvědomé motivy tohoto příspěvku i autorova zaujatost, Miroslav Zapletal, 3.roč.etf, bývalý fakultní vrátný. Nicméně snad jste díky mému subjektivnímu názoru schopni objektivnějších nazření, než jaká jsem od vás vesměs četl. Bohoslovci, má mít Evangelická theologická fakulta STANDARDNÍ MARATHON ?????????????
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 16. 10. 2006 11:27
Předmět: Radikálně jiná forma, stejný obsah

Ahoj Míro, radikálně jiná forma, stejný obsah. Jako z Wildea - jemný jako dýka. Vzhledem k tomu, že se "causa Marathon" jeví jako uzavřená, dovoluji si se transformovat z relativně nestranného diskutéra, samozvaného "moderátora diskuse" a dodavatele informací v diskutéra angažovaného. M.S.
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 13. 10. 2006 13:37
Předmět: KAVÁRNA MARATHON KONČÍ K 31.12.2006

Výsledkem ubíjející komunikace ohledně uzavření Marathonu je dopis, který jsem zveřejnil o příspěvek výše. Rád bych jenom dodal, že "odpuštění tří měsíčních nájmů" je eufemismus pro odstupné. Kdyby M. Hrabaň požadoval odstupné ve výši všech plateb nájemného do konce smlouvy, činilo by cca 260 000 Kč. Nepřijde mi tedy, že vzal ETF UK na hůl. Dokonce bych řekl, že za stávajících okolností se zachoval VELMI velkoryse. Nicméně po událostech posledních cca 5 měsíců už nadále Marathon provozovat nechce. Tedy, jak jsem psal už v předmětu: KAVÁRNA MARATHON KONČÍ K 31.12.2006. S bratrským pozdravem M.S.
Od: Anonym: Libuše Polívková <> ( 88.103.59.--- )
Kdy: 25. 10. 2006 17:10
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Kavárna Marathon poškozuje dobré jméno ETF, šíří se z administrativních prostor zmíněné fakulty… Nepřísluší mi vyjadřovat se k tomu, má-li ETF v povědomí širší veřejnosti jméno dobré, špatné či vůbec nějaké. Ale jelikož patřím již desátým rokem do skupiny stálých zákazníků-veteránů z nestudentského prostředí, kteří /ve vší skromnosti/ přispívají obratu zmíněného pohostinského zařízení nemalým grošíkem a prožili v ní mnohé, cítím téměř povinnost přispět do této pozoruhodné diskuse. Pozoruhodná je zejména tím, že prakticky jediná závažnější kritika směřuje k “zakouřenosti kavárny” – ovšem vzduchotechnika byla a je v “péči” správy budovy a výměna památkově chráněných oken, která se tak nějak vyklápějí na špatnou stranu, by stála nejen statisíce, ale též mnohé papírovací úsilí. Navíc je bez rizika katastrofy nelze rozšroubovat, a tedy ani umýt zevnitř. Studentští- nestudentští štamgasti, kuřáci-nekuřáci po léta zdárně přežívají leccos. Vzpomínám, jak jsme jednu zimu prožili v zimních bundách /památková okna netěsní a což když se k tomu ještě připojí studené radiátory – opět “úspěch” správy budovy/. Nikdo nikdy příliš nelamentoval nad stavem a zásobováním přilehlých sociálních zařízení /a znovu správa budovy/. Kavárna nikdy nemohla a nemůže skutečně vydělávat, neboť bez statisícových investic nelze přebudováním zmíněných sociálních zařízení splnit evropské normy pro poskytování jídel. Proto také byla vždy tolerována konzumace donesených pochutin, což opravdu není v kraji běžně zvykem. A těch pochutin někdy bylo opravdu dost: který podnik v Praze poskytuje prostory pro pořádání rautů, besídek, vernisáží, křtů knih apod. a současně umožňuje hostitelům opatřit si vlastní občerstvení? Tím se dostáváme k velmi podstatné součásti působení kavárny Marathon. V Marathonu, který dnes několik málo jedinců vydává málem za jakousi jedovou chýši, se odehrálo tolik kulturních akcí, že si můj sklerotický mozek vzpomene stěží na pouhý zlomek. Pan kavárník nejenže často poskytoval prostor pro autorská čtení, semináře a setkání nevládních neziskových organizací, koncerty od Kateřiny Šarkozy po Škampovo kvarteto, ale často také sejmul svá nezaměnitelná díla, která vytvářejí neméně nezaměnitelnou atmosféru kavárny, a dal šanci mladým výtvarníkům a fotografům. Ne, nebojte se – nebudu se pokoušet vyjmenovat všechny nakladatele a vydavatele a překladatele, rockery a klavíristy, architekty nejstarší i nejmladší generace, poslíčky, chemiky, hostující profesory a studenty, lokálně proslulé důchodce, počítačové experty, opraváře výtahů, státní úřednice, laureáty Seifertových či evropských cen, velvyslance či zajímavé „náhodné pocestné“, z nichž mnozí u nás tak nějak zakotvili. Novinářský seznam už vůbec nepřipadá v úvahu - snad jen, že páni novináři z Reflexu a Mladé fronty Dnes o naší kavárně vytvořili medailonky, páni z televize si ji zase několikrát vybrali pro natáčení s interesantními hosty. Rozhodně ovšem nesmím zapomenout na mnoho studentů a jejich bývalého děkana a bývalého tajemníka, s nimiž mi bylo opravdovou ctí a potěšením se poznat. Myslím, že pokud by posledně jmenovaná skupina byla tázána, vypověděla by leccos zajímavého o spolupráci kavárny s fakultou. Dle mého názoru velmi vstřícné a přátelské zázemí bylo vždy poskytováno především kruhům fakultním. Seznamovací a rozlučkové večírky, besedy, vánoční trhy, setkání účastníků různých akcí, snídaně pro hosty /objednávané kdykoliv a jakkoliv, s občas pozměňovaným počtem osob – není třeba pyšnit se ekonomickým titulem, aby jeden věděl, že cena více než odpovídala poměrům v centru Prahy/. Samostatnou kapitolou jest personál kavárny. Nejenže je většinou rovněž nějak spřízněn s evangelickým prostředím, ale především je přátelský, důvěryhodný a zainteresovaný v tom nejlepším slova smyslu. Podílel se rovněž na spolupráci s hnutím „Na půl cesty“, které pomáhá potřebným vracet se do normálního života. Opět cosi, co těžko přetěžko považovat za poškozování „dobrého jména fakulty“… Jelikož je již patrně příliš pozdě, aby se věci daly vrátit zpátky bez hluboké omluvy a snahy o pochopení reality /o způsobu, jakým se s panem kavárníkem jednalo už pojednali jiní/, chci na tomto místě poděkovat všem dámám a pánům za barem a legendám jako je Alenka, Radka, Žabák, oba Karlové, Tomáš a jeho bratři, Sob a Zuzanka, Pavla a Hanka zvlášť. Jsem si jistá, že se společně s desítkami dalších milých stálých hostů budeme nadále setkávat v přátelštější budově!!! Závěrem si dovolím položit několik praktických otázek: Kdo se stane onou bytostí, která 1. udrží jméno kavárny ve stávajícím veřejném povědomí 2. zachová svébytný interiér a atmosféru 3. udrží ceny a všeobecné podmínky pro studenty 4. přitom zaplatí vyšší nájem, nová okna, opravu vzduchotechniky, přestavbu zázemí 5. společně se spolehlivým a kamarádským personálem bude sám slušným a oblíbeným člověkem?
Od: Anonym: Miroslav Zapletal <> ( ---.dkm.cz )
Kdy: 26. 10. 2006 23:17
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Konečně kalokagathní příspěvek! Libuše ó Libuše! Budiž po ten krátký čas kavárně ještě zbývající nošena tam i zpět na ramenou! Budiž nazvána Palcem a Ukazovákem, darovanými naší milované a vždy přepečlivé almamáti, aby se měla čím chytit za nos. Konečně někdo tuto naši tragikomickou, do nekonečně rozbředlého vesmíru globální sítě vyvrhovanou a tudíž i adresátům vědomě uhýbající monologickou drškusi proměnil v ŘEČ O MARATHONU.
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 03. 11. 2006 12:35
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Králi Miroslave, křivdíš mi. Já se adresátům diskuse nevyhýbám. O Marathonu jsem dlouze hovořil s děkanem. Nicméně neměl jsem úplně pocit, že by náš rozhovor byl tím, co nazýváš ŘEČÍ O MARATHONU.
Od: Anonym: Miroslav Zapletal <> ( ---.etf.cuni.cz )
Kdy: 06. 11. 2006 17:20
Předmět: Re: Kdo chce zavřít kavárnu Marathon?

Vím, že jsem přespříliš generalizoval na základě osvědčené methody podle sebe soudím tebe a naopak indukoval z charakteru internetu vůbec. Myslím však, že jsem velmi nepřestřelil, ačkoli by se bývalo slušelo zmínit vyjímky, z nichž nejzářivější jsi ty, ó velkovezíre Sobe. Vím zajisté o tvých nehynoucích zásluhách v tomto ohledu. Však ti budou spočítány… K dalšímu, co uvádíš, jen smutné ba ba…
Od: Anonym: KAVÁRNA MARATHON---.srcce.cz )
Kdy: 14. 12. 2006 11:34
Předmět: POSLEDNÍ OTEVÍRACÍ DEN

KAVÁRNA MARATHON ZVE VŠECHNY, KDO BYLI S JEJÍMI SLUŽBAMI SPOKOJENI, NA 22.12.2006, KDY BUDE OD 10:00 DO XX:00 NAPOSLEDY OTEVŘENA PRO VEŘEJNOST.
S POZDRAVY MARATHON
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 30. 12. 2006 10:12
Předmět: Dobré jméno ETF UK zachráněno!

Dnes byl Marathon Alpínem vyklizen. "Dobré jméno" naší staroslavné fakulty je tak definitivně v bezpečí. Tedy to, co z něj po této nechutné kauze zbylo. Zbylo vůbec něco..?
Od: Uživatel Evangnetu Martin Soběslavský <>
Kdy: 28. 01. 2007 09:23
Předmět: Výsledky fakultní ankety o kavárně Marathon

Exegezi si proveďte sami…
Zápis z komise pro anketu o budoucím využití stávající kavárny Marathon
1. prosinec 2006 AS ETF UK jmenoval tuto komisi na svém zasedání 30. října 2006 ve složení: P. Sláma (předseda), O. Navrátilová, O. Macek. P. Sláma s O. Mackem vypracovali dotazník. O. Navrátilová obstarala jeho elektronickou podobu. Nebylo žel možné umístit dotazník na internetové stránky senátu (pro trvající problémy s přístupovými právy). 8. listopadu byla zhotovena schránka na odevzdávání vyplněných dotazníků a dotazníky byly rozmnoženy. Nejprve anketa probíhala zároveň s volbami do AS UK, pak byla schránka umístěna v knihovně. Elektronický dotazník byl rozeslán 15. listopadu fakultní poštou. Hlasování bylo ukončeno 26. listopadu.
Komise předkládá následují výsledky ankety. P. Sláma, O. Navrátilová, O. Macek
ANEKTA O VYUŽITÍ PROSTOR STÁVAJÍCÍ KAVÁRNY MARATHON
hlasujících: 112 z toho pomocí papírových anketních lístků: 84 elektronicky: 28
1) Prostory mají být využity k zařízení restauračního či kavárenského typu
Ano: 109 Ne: 1 bez odpovědi: 1
2) Prostory mají být využity k …
jako klub: 1 k občerstvení: 1
3) Zařízení by mělo být otevřeno i mimofakultní veřejnosti
Ano: 105 ano, ale ne příliš: 1 ano, ale ne přednostně: 1 Ne: 2 bez odpovědi: 2
4) Zařízení by mělo nabízet (jinde) připravenou lehkou stravu (např. sendviče)
Ano: 88 ano, ale myslím, že to není technicky možné: 1 ano, ale není to nutné, spíše by to mohlo být, než mělo: 1 ano, ale není to zásadní: 1 ano, mohlo: 1 Ne: 11 bez odpovědi: 3
5) Zařízení by mělo umožnit konzumaci vlastních přinesených pokrmů
Ano: 76 je možné již nyní pokud nebude klub nebylo by špatné ani dnes není problém Ne: 18 není nutné, budou-li mít rozumné ceny bez odpovědi: 10 nevím: 2 je mi to jedno: 1
6) Zařízení by mělo nabízet pouze nápoje (= kavárna) Ano: 14 Ne: 109 bez odpovědi: 5 vše co teče
7) Zařízení by mělo být nekuřácké
Ano: 61 Ne: 39 bez odpovědi: 10 Střet zájmů – jsem kuřák
8) Zařízení by mělo mít nekuřácké hodiny v době oběda Ano: 41 Ne: 14 bez odpovědi: 41
9) Zařízení by mělo být otevřeno kulturním akcím Ano: 80 ano, ale není dostatečný prostor ano, ovšem v rozumné míře Ne: 2 bez odpovědi: 18 besedy autogramiády bylo dosud – tedy pokračujme to už je ani ne, kvůli prostoru nevím mohlo by být
10) Váš jiný postřeh týkající se využití prostor…
obrazová galerie k setkávání, povídání, být příjemné pro každého čtenářský koutek knihkupectví – lépe vybavené – všechna evangelická nakladatelství – slevy pro studenty myslím, že spojení knihkupectví a kavárny je geniální a mělo by se zachovat knihy jsou fajn kvalitní pivo z malých pivovarů – např. Svijany pozvednout současný stav nekavárenské firmy nabídnou třeba vyšší nájem vyhovuje s muzikou hlavně, prosím, nezavírat do nějakého fakultně-církevního ghetta zařízení by mělo sloužit i studentů a pokud možno by nemělo být drahé proč by se mělo něco měnit? proč by měla kavárna měnit nájemce? případně jeden stůl „za plentou“ pro studium u kávy nainstalovat lepší vzduchotechniku a topení džůbox či hráče na klavír mělo by sloužit především ETF větší estetičnost zachovat status quo současný Marathon je výborný ať je provozovatel vybrán a prostor zařízen s dobrým vkusem – jak tomu bylo doposud kulečník, šipky rozšířit místo kuřárna dal bych přednost stávajícímu provozovateli prostor by měli mít možnost vést studenti jako studentský klub zlepšit obsluhu a ceny lepší smlouva, ošetřit v ní: snídaně hostů a využívání kavárny k akcím fakulty slušné jednání s provozovatelem – ne jako v poslední době provozovatel by měl být člověk, za kterého se ETF nebude stydět s dosavadním využitím jsem spokojen uvažovat o pokrytí Wi-Fi připojením k internetu kvůli kouřeni je kavárna chvílemi odpuzující, jinak bych tam chodil mnohem raději když byla ta kavárna, bylo to tam fakt hodně zakouřené ideální, kdyby tam mohli chodit studenti na obědy, měli by to blízko, ale chápu, že to je strašně malý prostor, a nevím jestli by vznik jídelny umožnily jeho technické podmínky. - Ale jídelnu s nedrahými obědy bych přál aspoň i profesorům nebo zaměstnancům fakulty zachovat co nejpodobněji současnému stavu, Marathon výrazně tvoří atmosféru fakulty nejsem zcela proti kouření, ale jedině za předpokladu, že bude instalován filtr/větrák – současný stav bez jakékoliv ventilace je neúnosný prostory kavárny Maraton by měly být využity jako příjemné diskusně - studijní prostory bylo by pěkné poskytnout více tiskovin, zejména časopisů. větrák by, zvláště v zimním období, zpříjemnil pobyt ve zmíněných prostorách možná by sedla i rychlejší obsluha při zachování nízké ceny piva jsem zcela spokojen s kavárnou Marathon a jejím personálem, je skvělé, že ETF UK něco takového má a myslím, že by bylo velmi na škodu, kdy bychom „o náš Marathon“ přišli nikdy nikomu nevadilo, když si student přinesl i vlastní občerstvení, což velmi vítám kvůli studentům, kteří si každý den nemohou placenou nabídku dovolit a přesto mohou s ostatními posedět jsem kuřák, už při výběru fakulty na mě právě ETF udělala dojem i díky kavárně Marathon je velmi příjemným, pohodlným a pro studium a přátelské prostředí příznivým místem, jeho existence ve fakultních prostorách též dělá dobrou známku fakultě dle reakcí přátel a známých, kteří na fakultě nepůsobí i když je třeba respektovat výše uvedený ekonomický zřetel, bylo by vhodné aspoň trochu snížit ceny nejběžnějších nápojů (káva, nealko) kavárna může sloužit i jako klub případně by to mohlo být nějaké zařízení na „sportovní využití“ (např. fitness, stolní tenis apod. co se týká nějakého dalšího prostoru, určitě by postačilo posezení před malou posluchárnou, kde bych zpříjemnil sezení např. umístěním gauče apod. fakultní klub by byl výborný zlepšil bych posezení na dvoře – pro jarní, letní, podzimní měsíce nejsem proti kouření večer (v případě dobrého větrání) – ale přes den je to nepříjemné bylo by fajn, kdyby Marathon zůstal kavárnou i s večerním provozem hlavně, aby se z Marathonu nestal hnusný umakartový sterilní bufet… prostor Marathonu by bylo dobré vybavit funkčním odvětráním či klimatizací
11) Na fakultě by měl být ještě jiný prostor k volnému setkávání studentů (např. klub)
Ano: 59 ano, pokud Marathon nebude klubový ano, tohle je to nejdůležitější ano + kávovar či automat Ne: 11 na to je prostor v kapli, v přízemí a ve 2. patře nevím: 1 bez odpovědi: 10 nekuřácký, bez hlasité hudby, komorní, mohl by otevřený i studentům jiných fakult, se základním vybavením – s možností konzumovat vlastní jídlo nekuřácký pokud by v klubu byl dřez, varná konvice, případně mikrovlnka, studentům by to zpříjemnilo čas strávený ve škole – asi by pak byli i otevřenější vůči nakládáním s prostorem stávající kavárny pokud by se vhodně upravila a využila kaple, byl by Marathon volnější k větší výdělečnosti (i pro kuřáky) má fakulta tak málo peněz, aby z Marathonu nemohl být klub? např. v kapli to snad je kaple, ne?