Téma: Br.Tožička a členství v církvi

Od: Uživatel Evangnetu Mikuláš Zoubek <>
Kdy: 07. 09. 2003 11:13
Předmět: Br.Tožička a členství v církvi

Navigace: link | přehled | fórum
Stalo se nám před časem ve sboru něco podobného. Jeden bratr se na rozzlobil na sbor i na staršovstvo a ze sboru vystoupil. Napsal pak dopis synodní radě, kde jednak zkritizoval náš sbor a jednak jim napsal, že ačkoli není členem žádného sboru ČCE, cítí se být členem ČCE. Synodní rada mu odpověděla tak, jak musela: vysvětlila dotyčnému bratrovi, že pokud není členem žádného sboru ČCE, pak není členem ČCE vůbec! To přece není žádné exkomunikační rozhodnutí, to je jen zkonstatování faktů! Myslím, že u br.Tožičky šlo o něco podobného a církev u něj reagovala stejným způsobem. Jsem rád, že církev nevolí jiné řešení u prostých členů a jiné u dlouholetých služebníků. Zásada "Quod licet Ioví, nón licet boví" nesmí v církvi platit! Bratr Jenda Dus ve svém příspěvku nastolil otázku, zda se nejedná o nedostatek řádů. Myslím, že nejedná. Kristus vede lidi k vzájemnému smíření a církev se pokouší o totéž: vede své členy ke smíření nebo aspoň ke smiřování, nikoli k "prásknutí dveřmi". Máme si uvědomit, že členství v církvi znamená sounáležitost s konkrétním společenstvím, s místním sborem. A jsou-li nějaké zásadní problémy, pak je možno se obrátit na pastýřskou radu, případně přestoupit do sousedního sboru. Co na závěr poradit br.Tožičkovi? - Těžko říci, protože ani já nevím přesně, zda jeho vystoupení ze sboru proběhlo přesně podle řádů. Možná zůstal členem ČCE Most, pak může požádat o propůjčené členství v CČSH podle jejich řádů. Možná však opravdu není členem žádného sboru ČCE, jak sám píše ve svých dopisech. Pokud se mezitím stal členem CČSH, může požádat o propůjčené členství ten farní sbor ČCE, ve kterém se zúčastňuje sborového života - viz ŘČC čl.2, odst.2. A o jeho žádosti rozhodne staršovstvo místního sboru, nikoli synodní rada! Na závěr malá, ale důležitá poznámka: Br. Tožička nebyl vyloučen z ČCE!
Od: Anonym: Honza Dus Poličský <> ( ---.cpe.cableone.net )
Kdy: 02. 07. 2003 16:26
Předmět: CZ a řády

Milí účastníci diskuse, pro mne je členství v církvi věc velmi osobní a citová. Přece však jsem se podíval do církevního zřízení a řádů. Myslím, že mohou pomoci.
Předesílám, že stavím na kusých informacích a uvědomuju si, že všechny přišly z jednoho zdroje. Vidím dvě základní otázky: Je Tomáš Tožička členem ČCE? Co rozhodla synodní rada?
Nejprve k členství Tomáše Tožičky: 1. Pokud nepodal staršovstvu mosteckého sboru prohlášení o vystoupení, je členem: Církevní zřízení přesně stanoví, jakým způsobem se členství ztrácí: vystoupením nebo vyloučením (CZ §1/1). Řád členství v církvi specifikuje obojí (čl. 4). Je zjevné, že Tomáš Tožička vyloučen nebyl. Otázka je, jestli vystoupil z církve. Dopisem adresovaným Synodní radě Tomáš Tožička z ČCE vystoupit nemohl. Řád nabízí pouze dvojí způsob: prohlášení o vystoupení z ČCE podané písemně staršovstvu sboru, nebo ústní prohlášení, které musí staršovstvo potvrdit doporučeným dopisem. Z informací, které mám, není jasné, zda Tomáš Tožička jedno nebo druhé provedl. Pokud Tomáš Tožička nepodal mosteckému staršovstvu prohlášení o vystoupení z ČCE, je členem mosteckého sboru dodnes. Bez ohledu na to, že se jím necítí být. Bez ohledu na to, co mu napsala synodní rada.
2. Pokud podal prohlášení o vystoupení ze sboru Co však v případě, že Tomáš Tožička skutečně podal staršovstvu mosteckého sboru prohlášení o vystoupení ze sboru (ať už písemné či ústní potvrzené doporučeným dopisem staršovstva)? Pak by byla situace právně zamotaná. Ze žádosti o dvojí členství je totiž zcela zjevné, že jakkoli Tomáš Tožička chtěl vystoupit z mosteckého sboru, nechtěl vystoupit z ČCE. Řády však vystoupení ze sboru neznají, znají pouze vystoupení z ČCE. Zde je prázdné místo, kde Synodní rada vyložila řády a vystoupení ze sboru interpretovala jako vystoupení z ČCE. Synodní rada Tomáše Tožičku nevyloučila, nemá na to právo. Synodní rada vyložila církevní zřízení a řády; na to právo má. 'Vykládá s prozatímní platností do nejbližšího synodu církevní zřízení a řády.'(CZ §27/1) Synodní rada vyložila 'vystoupení ze sboru' (které řád nezná) jako totožné s 'vystoupením z církve'. Je to výklad překvapivý a podle mého názoru odporuje Řádu členství v církvi čl. 1/3. Svým rozhodnutím se synodní rada nevyjádřila pouze k Tomáši Tožičkovi, ale vytvořila závazný výklad řádů platný do nejbliššího synodu. Tento výklad tedy platí pro každý obdobný případ, ztratí však platnost ve chvíli, kdy se sejde nejblišší zasedání synodu. Bude pak jen na synodu, zda se k věci bude chtít vyjádřit. Pokud se synod nevyjádří, skončí sice platnost výkladu synodní rady, nebude to však mít retroaktivní účinnek: na věci Tomáše Tožičky se nic nezmění. Pokud Tomáš Tožička podal staršovstvu mosteckého sboru prohlášení o vystoupení ze sboru, způsobil tím zmatek, který synodní rada vyložila jako vystoupení z ČCE. Nestalo se tak z litery řádů, ale ze způsobu, jakým synodní rada řády vyložila.
Můj výklad řádů je jiný: Dle Řádu členství v církvi čl. 1/3 je nutným předpokladem vystoupení z ČCE rozhodnutí tak učinit. (ŘČC 1/3: Člen, který nežije v obecenství Slova a svátostí, je ČCE považován za jejího člena, pokud se nerozhodl z církve vystoupit nebo z ní nebyl vyloučen.) Z církve nelze vystoupit nevědomky. Řády možnost 'vystoupení ze sboru' neznají. Tvrdí-li někdo, že vystoupil ze sboru a přitom se nerozhodl vystoupit z ČCE, byla jeho žádost o vystoupení ze sboru zmatečná a tedy neplatná. Je stále členem sboru.
Můj závěr Synodní rada nepřekročila své pravomoci. Její výklad řádů je však přinejmenším podivný. A co je závažnější: Z možností, které se jí nabízely, užila synodní rada ten nejtvrdší kalibr. To stojí za zamyšlení.
Honza Dus Poličský (toho času v Ponca City, Oklahoma)