Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: teolog agnostikem

Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.poda.cz )
Kdy: 12. 08. 2017 15:40
Předmět: Re: teolog agnostikem

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal:
"I Ježíš, ve své víže bezmezný, byl do určité míry agnostik: "o tom dni nikdo neví, ani Syn.", "Bože můj, proč jsi mne opustil?"
Písmo o Spasiteli praví:
Kol. 1:16 "Nebo skrze něho stvořeny jsou všechny věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest."
Kol. 2:3 " V němž jsou skryty všickni pokladové moudrosti a známosti." (EP: "poznání")
Vážený pane spirituále,
tvrdit o Spasiteli, že je určité míry agnostik, když Písmo o Něm praví něco úplně jiného mi připadá (nezlobte se na mě prosím), jako nebetyčná pitomost. :
**
Syn, se na své pozemské misi dobrovolně (z lásky k lidstvu) omezil. Nelpěl na své rovnosti s Otcem (Fp. 2:6), byl postaven níže než andělé (Žd. 2:9).
Jistě, vztah Otce a Syna je velice zvláštní. Z internetu překopíruji:
"Vztah Otec - Syn, je lidským rozumem neuchopitelný, neboť stvoření nemůže obsáhnout Stvořitele (Iz. 29:16; Ř. 9:20); např. ani Syn neví o konci světa, jen Otec (Mt. 24:36); na druhé straně Otec nesoudí, ale veškerý soud dal do rukou Synu (J.5:22), přičemž Syn a Otec jsou jedno (J. 10:30).
Dále např. Syn a Otec jsou jedno (J.10:30) a přesto Syn odchází k Otci (J.13:3; 17:11). Příkladů je možné uvést více. Tajemství ráje, tedy třetího nebe o němž hovoří apoštol Pavel v (2Kor. 12:2-4) je ještě velmi daleko od velebného tajemství Boží koexistence - přesto jsou nevyslovitelná."
Pramen: Velikonoční úvaha 2017 na adrese: http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&;file=article&sid=4365&mode=&order=0&thold=0
O vztahu Otce a Syna: některé vztahy Otce a Syna na adrese: http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&;file=article&sid=4284&mode=&order=0&thold=0
Pozn. Stačí vymazat středník před "file" a článek by se měl objevit.
Bůh, jinak lidskému intelektu nepřístupný, se nám v Písmu zjevuje v postačitelné (nutné) míře pro naše spasení:
J. 1:18 "Boha žádný nikdy neviděl; jednorozený ten Syn, který jest v lůnu Otcově, onť vypravil" (EP: "nám o něm řekl.")
Žd. 1:1 "Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého."
Filosofický termín "agnosticismus" je Bibli naprosto cizí, a proto by neměl být v biblických souvislostech vůbec používán.
ab&ac

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód