Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Článek z 1.3. 2016 uveřejněný na Granosalis

Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 15. 03. 2016 08:35
Předmět: Článek z 1.3. 2016 uveřejněný na Granosalis

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE-JEDEN Z NÁSTROJŮ ISLAMIZACE ČR?
Křesťanské církve, zaštiťujíce se falešným samaritánstvím, prosazují proti vůli většiny národa přijímání z drtivé většiny muslimských migrantů v naší vlasti. Papež prosazuje jednu rodinu migrantů do každé farnosti. Tím se ale církve zapojí do služeb islamizace Evropy i naší vlasti.
Co k tomu ŘKC se svými nekatolickými satelity vede? Nechce snad ŘKC využít muslimů jako výtahu k moci - k moci, jakou měla ve středověku? Jak si vyložit rouhavé tvrzení, že biblický Hospodin je s Bohem muslimů Alláhem totožný, a že věří-li křesťané a muslimové v jednoho Boha, věří tím AUTOMATICKY v jednoho A TÉHOŽ Boha??? Syn a Otec jsou jedno (J. 10:30)!!!
Křesťanské církve v islamizované Evropě mohou přežít jen v nedůstojné roli užitečných idiotů. Objetí křesťanských církví s islámem se po čase ukáže pro křesťanské církve jako smrtící.
Blíže viz: STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
Korán popírá Kristovo ukřižování a smrt (4:156/157), zatímco tyto skutečnosti jsou spolu se vzkříšením v centru NZ zvěsti.
Dále viz: Základní rozdíly mezi Koránem a Biblí. Část 1.
Církevníci prosazující u nás muslimské imigranty bez ohledu na obavy národa, argumentují tím, že jednají jako milosrdný Samaritán.
Podívejme se na problém blíže:
Lk. 10:30 "I odpověděv Ježíš, řekl: Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericho, i upadl mezi lotry." Lk. 10:33-35 "Samaritán pak jeden, cestou se ubíraje, přišel až k němu, a uzřev jej, milosrdenstvím hnut jest. A přistoupiv, uvázal rány jeho, naliv oleje a vína, a vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a péči o něj měl. Druhého pak dne odjíti maje, vyňav dva peníze, dal hospodáři, a řekl jemu: Měj o něj péči, a cožkoli nad to vynaložíš, já když se vrátím, zaplatím tobě."
Zraněný byl zřejmě Žid. Vzdor tomu, že Židé se Samaritány nevycházeli (J. 4:9 - podobně jako dnes muslimové s křesťany),Samaritán se zraněného ujal, ošetřil ho, ale nenechal ho odvézt k sobě domů, nýbrž do nejbližší hospody, kde se mu finančně postaral o další ošetřování - zraněný Žid byl pak ošetřován ve vlastním, nikoli cizím, samařském prostředí. JEDNEJME TAK I MY!!!
Jsem si jist tím, že Spasitel, když pronášel tento výrok, myslel i na naši situaci. Problémem církevníků je i to, že plni pýchy jdou NAD rámec Písma. Musím konstatovat (jako už mnohokrát), že Písmo nelze jakkoliv vylepšit, byť se o to mnozí církevníci až křečovitě snaží. Pro ty, kteří tak činí platí tato slova Písma:
2J. 1:9 "Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má Otce i Syna." (EP)
Takže pomáhat ano - ale nikoliv u nás doma. Je zvláštní, že se nevěřící lidé tohoto biblického doporučení drží.
Pokud jde o přijímání migrantů, existuje jedno biblické kritérium:
2J. 9-11 "Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdož zůstává v učení Kristovu, tenť i Otce i Syna má. Přichází-li kdo k vám, a toho učení nepřináší, nepřijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte. Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutkům jeho zlým."
Jak běžencům pomáhat? Blíže viz např. NALÉHAVÁ PROSBA NAŠIM POLITIKŮM
Přijímání nelegálních muslimských migrantů do naší vlasti přináší bezpečnostní rizika:
Těm běžencům, kteří předem deklarují, že nebudou respektovat naše zákony, by neměl být udělen přechodný, trvalý pobyt ani azyl - protože tyto jsou instituty českého právního řádu, který tito běženci neuznávají a nikdy uznávat nebudou!!!
PROČ???
Protože to skuteční uprchlíci zasluhující naší pomoci, rozhodně nejsou! Kdyby jimi byli, už by dávno zakotvili v první bezpečné zemi!
K problému: JSOU MUSLIMOVÉ NAŠI PŘÁTELÉ?
Další rizika jsou např. tato:
Přijmeme-li byť jen jediného muslima, či jedinou muslimskou rodinu, vzdáváme se tak části našeho území. A toto území, zpočátku nevelké, se časem rozšíří tak, že vzniknou no-go zóny, takové, jak je známe z měst západní Evropy. A postupem času se ve vlastní zemi staneme cizinci, jsouce muslimy, neuznávajícími naše zákony přečísleni a podmaněni.
Všude tam, kde žijí muslimové (rodina, byt, dům, město), existuje de facto "umma", tedy komunita muslimů - to je nepopiratelné. A tato komunita z muslimského hlediska existuje i de iure, a proto se uvnitř ní aplikuje muslimské právo - šaría, které je v rozporu s právem hostitelského nemuslimského státu. A hranice této "ummy" nejsou stanoveny žádnou úmluvou, či dohodou - a budou se tudíž měnit. A že se budou vzhledem k vysoké muslimské natalitě rozšiřovat, je myslím, jasné. A pokud jde o muslimské radikály: ti operují (jak zkušenosti ze západní Evropy ukazují), právě z takového, muslimy obsazeného území.
Skutečně chceme skončit jako Arméni v osmanské říši??? Kdo si dnes vzpomene na 1,5 miliónu utracených nevinných Arménů???
Blíže viz: UPRCHLÍCI - NEBO MIGRANTI?
V současné době, kdy je národ ohrožen, křesťanské církve mlčí. Zato při prosazování církevních restitucí byly nadmíru aktivní. Církve promarnily poslední příležitost napravit si u národa reputaci zle poničenou právě církevními restitucemi. Ještě jsem neslyšel jediného církevního představitele, který by na lidovém shromáždění volal lidi k pokání a pod Kristův prapor. Nikdo neřekl ono Spasitelovo: "NEBOJTE SE!" Zdá se, že církve již nezajímá národ - nýbrž jen jeho peníze.
Myslím si že ten, který neomezeně vládne dolarem (nikoli rublem, juanem či randem), pojal úmysl zahltit Evropu muslimy z Asie a Afriky - viz projekt EUROMED. Za své dolary angažoval zhruba 30 000 lidí, kteří jeho záměr realizovali a realizují dosud. A na ně navazují už jím neplacení lidé, kteří tyto lidi umísťují v cílových zemích - tedy nejrůznější neziskovky, "sluníčka" či církevníci, kteří zaštiťujíce se falešným samaritánstvím ohlupují společně s mocnými tohoto světa národ, který se běženců oprávněně obává. Národ - z něhož žijí - a na nějž kašlou!!!
Tedy i církve slouží komusi mocnému v pozadí, jehož neznají, a který má na rozdíl od Boha (Jr. 29:11) s námi myšlení o trápení - a nikoli o pokoji!!! Migranti nepřinášejí pokoj - ale meč!!!
Co na to Písmo?
2Kor. 6:14, 15 "Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným?" 1Kor. 7:23 "Za mzdu koupeni jste, nebuďtež služebníci lidští."
Blíže viz: Nekonvenční pohled na narovnání vztahu mezi státem a církvemi
Dnes se Evropa propadá do bezzákonnosti. Je příznačné, že politici nehovoří o zastavením toku nelegálních migrantů, ale jen o jeho zmírnění - tedy v plánu kohosi mocného je zahlcení Evropy muslimy, zvrátit stávající právní řád a přepsat křesťanskou duchovní orientaci na muslimskou. Předtím ale bylo nezbytně nutné rozvrátit křesťanské církve, které následně odpadly od Krista a tak vystavily Evropu muslimské invazi.
Blíže viz: VŠEOBJÍMAJÍCÍ DUCH ASSISI
Události v sousedním Německu, kde si favorizovaní běženci mohou dovolit prakticky cokoli, povedou u domácích Němců k nenávisti k nim. Importovaný antisemitismus Arabů spolu s domácím antisemitismem Němců a animozitou naturalizovaných Turků proti Arabům tvoří šíleně třaskavou směs, kterou může iniciovat prakticky cokoli. Naturalizovaní Turci kteří mají v Německu rodinné firmy, prosperují a platí řádně daně, nebudou chtít přispívat na Araby, kteří proti nim v 1. sv. válce válčili a k zajatým tureckým vojákům se nechovali (eufemisticky řečeno), právě laskavě. Multikulturalismus zplodí tak šílený rasismus, jaký ani za Hitlera nebyl. A když už nepůjde běžence vrátit, pak už zbývá jen jediné: Navléknout je do uniformy a poslat pryč do války. Arabové nikdy nedokázali naplánovat a provést velkou válku - to dokážou a dokázali jen Němci.
Proto se odpoutejme (pokud to ještě jde), od vznikajícího německého chalífátu! BA
ab&ac

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód