Ekuména

Diskuze o vztahu k jiným církvím a náboženským společnostem, ekumenické záležitosti apod.

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťané a Židé

Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.etf.cuni.cz )
Kdy: 22. 06. 2009 00:44
Předmět: Re: Křesťané a Židé

Dobrý den, zmíním Vám jen pár různých židovských výkladů: 1. Ortodoxní Židé a klasický výklad: Co se týká přikázání k vyhlazovací válce - vyhubení celých národů, tak tak to patří k tzv. dobově podmíněným příkazům a vztahuje se to k době Jozueho. Dnes tato přikázání již vůbec neplatí a pokud opravdu nelze jinak a musí se vést válka, tak to musí být válka spravedlivá, v níž mají určitá lidská práva i nepřátelé. Jiný přístup k téže problematice je tyto problematické texty jakoby přehlížet a nevykládat, aby se na tyto morálně sporné texty zbytečně nepoutala pozornost. Toho jsem si všiml např. u starých židovských výkladů textu z Ester o pomstě nepřátelům Est 8,11 a 9,16. Jiné výklady se soustředí na zdůvodnění, kdy zdůrazňují, že pohanské národy v Kanaanu se chovaly naprosto morálně zavrženíhodným způsobem, dostaly lhůtu k nápravě a teprve když se naplnila míra jejich nepravostí Gn 15,16, mohl vůbec vyjít Izrael z Egypta. Ze země je pak nevyhnali Izraelci, ale sršně Joz 24,12 Dt 7,20 - kral. překlad. Znám i žertovné ortodoxně židovské výklady - např. když vyvraždění Jericha přežila jen nevěstka Rachab a všechno její příbuzenstvo Joz 6,23, znamená to vzhledem k jejímu zaměstnání, že bylo prakticky celé město… 2. Konzervativní a liberální Židé někdy odmítají líčení vyhlazovacích válek jako nehistorická (a opravdu se nedaří propojit texty z knihy Jozue s tzv. biblickou archeologií a tedy najít důkazy válečného dobytí Kanaanu Židy, spíše se zdá být pravdě bližší popis postupné infiltrace z knihy Soudců), jindy k těmto textům prostě projeví nesouhlas. - Např. že tyto texty jsou v Tóře proto, aby vzbudily náš odpor. Stručně shrnuto - tzv. problematické texty Starého zákona jsou problematické i pro většinu Židů. Co se týká křesťanských výkladů, chci zde jen upozornit např. na knihu Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Jana Hellera a Martina Prudkého (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006). Vážená sestro, přeji Vám vše dobré. Mikuláš Vymětal

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód