Příprava nového Evangelického zpěvníku

 

Tvůrčí skupina pro přípravu nového zpěvníku se pravidelně schází 4 x ročně a vyvíjí aktivitu v těchto rovinách:

1. Zpracování žalmové části zpěvníku je základní úkol současného období. Cílem je získat, najít či vytvořit nové textové i hudební podoby žalmů. Z nich by spolu s některými žalmy, převzatými z EZ, měl být vytvořen nový různorodější, bohatší a hudebně i jazykově aktuálnější žalmový soubor. Zatím je vytvořeno, objeveno a přijato 15 nových verzí jednotlivých žalmů.

2. Získávání nových autorů textů a melodií je jedním z důležitých předpokladů skutečné obnovující a hledající práce. Oslovujeme starší osvědčené a zkušené autory, ale i začínající jazykově nadané mladé tvůrce, kteří jsou ochotni se pustit do nesnadné práce na textech předem vymezených obsahově (biblický text) i formálně (rozměr melodické předlohy). Kromě členů komise jsme získali 5 dalších spolupracovníků, objevují se však ještě nejméně 2 nadějné kontakty. Na jaro 2006 je naplánována schůzka všech tvůrců textů k přemýšlení a rozhovoru o básnických a jazykových problémech této tvorby.

3. Zásadní odborné zakotvení zpěvníkové práce je opřeno o základní tematické referáty, kterým je věnována pravidelně část pracovních schůzí. Téma teologie, jazyka a žánrových typů žalmů přednesl br. Martin Prudký, téma možných forem textařského přístupu zpracoval br. Jiří Pejla, téma jazykových a básnických pravidel připravuje br. Zdeněk Svoboda, téma notových zápisů starých písní zpracovává Eliška Esterlová.

Časový výhled pro práci na zpěvníku je nutně velmi dlouhodobý. Zabýváme se velmi složitým a často těžko uchopitelným materiálem, především vzhledem k různorodosti pohledů a vnímání písní, textů i jejich bohoslužebného použití. Rádi bychom do 5 let vytvořili žalmový soubor, celek, který by bylo možné použít samostatně pro potřeby církve, pokud bude akceptován. Pak bude pokračovat zpracovávání písňové části zpěvníku.

(Miloslav Esterle)