Vnitřní směrnice ČCE pro tvorbu platů kazatelů

 

1) Platové třídy:

Kazatelé ČCE jsou zařazeni do pěti tříd v tabulce základních platů (příl.č.1).

 

I.                    Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové (jáhnové).

II.                 Faráři, celocírkevní a seniorátní kazatelé.

III.               Duchovenští členové seniorátních výborů, duchovenští tajemníci synodní rady (ÚCK),

IV.               Senioři, vedoucí tajemníci SR (ÚCK), farář pověřený vedením vikariátu.

V.                  Synodní senior, duchovenští členové synodní rady.

 

2) Platové stupně:

Duchovní se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené v ČCE. Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvního měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné praxe (příl.č.1).

 

3) Hodnostní přídavky:

Hodnostní přídavek přísluší duchovnímu za vedení podřízených duchovních, vedení staršovstev, metodické vedení katechetů, skupin laiků, skupin mládeže a redakcí sborových tisků.

Celkové výše hodnostního přídavku je limitován podle tab. MK a je pro potřeby ČCE v jednotlivých platových třídách upraven takto:

 

Platová třída:                                 I              II              III           IV           V

Výše hodnostního přídavku:        900         1800         2500      4000        6500 

 

 

4) Odměny za vyšší výkon:

odměny:            za administraci sboru obsazeného jáhnem ………… Kč    600,-

                        za mentorskou funkci …………... ………………… Kč 1 200,-

5) Osobní hodnocení

Pro toto osobní hodnocení platí vnitřní pravidla církve:

 

a)       O výši osobního hodnocení rozhoduje vyšší správní orgán 4x v roce a výsledné finanční částky pro jednotlivé kazatele sdělí ÚCK v termínu, který kancelář určí.

 

b)      Osobním ohodnocením ocení správní orgán pracovní nasazení a pohotovost kazatele.

Nejde tedy o rovnoměrné rozdělování odměn, hodnocení není vázáno na velikost sboru a počet jeho členů a nenahrazuje sociální podpory.

 

6) Penzijní připojištění

            Platová komise doporučuje neměnit usnesení 2. zasedání 30. synodu – pokračovat v podpoře svých zaměstnanců formou penzijního připojištění.