Zrušení škol Diakonie ČCE

 

Diakonie ČCE jednala v druhé polovině roku 2005 a na počátku roku 2006 s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o statutu škol Diakonie ČCE v rámci nového školského zákona. Snahou Diakonie ČCE bylo zachovat statut škol Diakonie ČCE jako integrální součásti Diakonie ČCE, tj. jako církevních právnických osob, a pro zjednodušení a zefektivnění řízení celé Diakonie ČCE sloučit školy Diakonie ČCE se středisky, která mají sídla v obcích, v nichž se jednotlivé školy Diakonie ČCE nacházejí.

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo dosaženo konsensu v tom smyslu, že sloučení škol a středisek Diakonie ČCE v jednu organizační jednotku Diakonie ČCE s právní subjektivitou je z hlediska ministerstva v rámci nového školského zákona možné (předcházející školské právní předpisy přitom církve přinutily školy vytvořit jako zcela samostatné právnické osoby).

Problém ovšem nastal ve vztahu k Ministerstvu kultury, které vede evidenci církevních právnických osob, v níž je zapsána Diakonie ČCE a její střediska. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy totiž uznání právní subjektivity škol Diakonie ČCE podmiňovalo předložením výpisu z evidence církevních právnických osob, vedené Ministerstvem kultury (tento problém se týkal církevních škol všech církví).

Ministerstvo kultury zamítlo návrh ČCE na zápis jednotlivých škol Diakonie ČCE do shora uvedené evidence s odůvodněním, že školy nemohou být církevními právnickými osobami. Proti tomuto rozhodnutí Ministerstva kultury podala ČCE 6.1.2006 rozklad k ministru kultury, o kterém ke dni vypracování této zprávy nebylo rozhodnuto.

Diakonie ČCE proto nevyužila předběžného souhlasu synodu ke zrušení jednotlivých škol Diakonie ČCE a k jejich sloučení se středisky Diakonie ČCE, neboť bez možnosti prokázat právní subjektivitu škol jako církevních právnických osob prostřednictvím výpisů z evidence církevních právnických osob, kterou vede Ministerstvo kultury, by školy jako církevní právnické osoby (samostatně nebo po sloučení se středisky Diakonie ČCE) nebyly zapsány do tzv. školského rejstříku, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zápis do školského rejstříku je podmínkou státní školské dotace.

(Ústředí Diakonie ČCE)