ČeskobratrskÁ církEv evangelickÁ

Řád Diakonické práce

OBSAH:

Preambule

Oddíl I.       Obecná ustanovení

Čl. 1.     Cíl diakonické práce

Čl. 2.     Okruhy diakonické práce ČCE

Čl. 3.     Odpovědnost za diakonickou práci

Čl. 4.     Diakoni a diakonky

Oddíl II.      Křesťanská služba

Čl. 5.     Práce křesťanské služby

Čl. 6.     Materiální zajištění křesťanské služby

Čl. 7.     Odborná pomoc

Oddíl III.    Diakonie ČCE

Čl. 8.     Základní ustanovení

Čl. 9.     Poslání Diakonie ČCE

Čl. 10.   Organizační členění Diakonie ČCE

Čl. 11.   Orgány Diakonie ČCE

Čl. 12.   Shromáždění Diakonie ČCE

Čl. 13.   Dozorčí rada Diakonie ČCE

Čl. 14.   Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

Čl. 15.   Správní rada Diakonie ČCE

Čl. 16.   Správní rada střediska Diakonie ČCE

Čl. 17.   Jednání a podepisování za Diakonii ČCE (střediska)

Čl. 18.   Hospodaření

Čl. 19.   Zrušení a zánik Diakonie ČCE a jejích středisek

Oddíl IV.    Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Čl. 20.    Přechodná ustanovení k novele Řádu diakonické práce  přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE v roce 2006

Čl. 21.    Platnost řádu

 Preambule

Péče o potřebné, nemocné a slabé jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří neodmyslitelně k životu i práci Českobratrské církve evangelické (dále jen "ČCE"). Tato křesťanská služba, pro niž máme v Novém zákoně řecký pojem "diakonia", je společně se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí základním posláním a úkolem církve a každého jejího sboru. Církev vede své členy k tomu, aby se podle svých obdarování a možností na této službě podíleli.

Těžiště diakonické práce církve je ve farních sborech. Farní sbory pro tuto křesťanskou službu vyhledávají vhodné pracovníky, ustavují skupiny a pověřují je ke službě.

Kde jsou pro to předpoklady, zřizují se v rámci ČCE diakonická zařízení jako střediska různě specializované pomoci potřebným. Tato pracoviště institucionálně prováděné péče tvoří Diakonii Českobratrské církve evangelické (dále jen "Diakonie ČCE"), která je integrovanou součástí ČCE. Diakonie ČCE navazuje na tradice dřívějších diakonických zařízení (např. České diakonie).

Diakonie ČCE dále jako zřizovatel zřizuje v místech, kde působí její střediska, právnické osoby podle školského zákona, které provozují školy či školská zařízení. Školy či školská zařízení jsou Diakonií ČCE zřizovány v místech, kde jsou potřebné z hlediska osob, které jsou v péči místního střediska Diakonie ČCE.

ČCE povolává muže a ženy, kteří osvědčí předpoklady pro službu lidem v nouzi, a pověřuje je službou diakona - diakonky. Očekává od nich, že se jejich dlouhodobá diakonická služba stane trvalým projevem lásky k bližnímu a praktickým svědectvím o Ježíši Kristu v našem světě a že budou též ochotni se pro svou službu neustále odborně zdokonalovat.

Od svých sborů církev očekává, že budou diakonické dílo na modlitbách i prakticky podporovat, od jednotlivých členů čeká, že se na něm na základě víry v Ježíše Krista budou podle svých obdarování a možností podílet.

Diakonie ČCE se spravuje tak jako celá Českobratrská církev evangelická podle presbyterně–synodních zásad, jak je vyjadřuje Církevní zřízení a řády ČCE.

Oddíl I.      Obecná ustanovení

Čl. 1.   Cíl diakonické práce

Posláním a cílem diakonické práce je zejména zajišťovat, organizovat a provádět sociální a pastorační péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným lidem. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.

Čl. 2.   Okruhy diakonické práce ČCE

Podle rozsahu, specializace činnosti a místních podmínek je diakonická práce v ČCE organizována takto:

1.         Péče prováděná v rámci sborů ČCE je označována jako “křesťanská služba”. Tuto službu zajišťují převážně dobrovolní pracovníci. Křesťanská služba se řídí ustanoveními Oddílu II. tohoto řádu.

2.         Péče prováděná institucionálně ve střediscích Diakonie ČCE, zřízené podle §4, odst. 1 písm. a) CZ. Diakonie ČCE se řídí ustanoveními Oddílu III. tohoto řádu.

Čl.3.    Odpovědnost za diakonickou práci

1.         Odpovědnost za křesťanskou službu ve sborech mají jejich správní orgány (staršovstvo, seniorátní výbor, synodní rada).

2.         Správní orgán může zřídit poradní odbor, který činnost křesťanské služby podněcuje a koordinuje.

3.         Synodní rada zřizuje poradní odbor křesťanské služby.

4.         Poradní odbory křesťanské služby pečují o provádění křesťanské služby mezi potřebnými a dbají o odbornou přípravu bratří a sester, kteří se na této službě podílejí. Odborná příprava je zaměřena na oblast teologickou i sociálně zdravotní.

5.         Sbory mohou mít vedle dobrovolných pracovníků křesťanské služby také placené sborové pracovníky, příp. diakony a diakonky.

6.         Odpovědnost za institucionální diakonickou práci nese povšechný sbor. Tuto odpovědnost vyjádřil rozhodnutím o zřízení Diakonie ČCE, jíž svěřil práva a odpovědnost dle Oddílu III. tohoto řádu.

Čl.4.    Diakoni a diakonky

1.         Členy ČCE, příp. členy jiných evangelických církví, jimž bylo dle Řádu členství ČCE členství v ČCE propůjčeno, kteří se rozhodnou přijmout službu potřebným za své hlavní životní povolání, může církev (po projednání s jejich vedením) k této práci pověřit. Tím se stávají diakony a diakonkami ČCE.

2.         Způsob výběru diakonů (diakonek), jejich odbornou a teologickou přípravu v rámci "diakonátu", obsah závěrečné zkoušky, na jejímž základě bude synodní radou rozhodnuto o udělení pověření, a podmínky jejich pověřování určí synod.

3.         Před vydáním pověřovacího dekretu podepíše uchazeč diakonský revers, tohoto znění:

Budu-li povolán/a jako diakon / ka Českobratrské církve evangelické v jejím sboru nebo v její Diakonii, zavazuji se, že:

a)  Svou službou i svědectvím vlastního života budu stvrzovat evangelium Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.

b)  Budu svědomitě, řádně a včas plnit povinnosti, které jsou dohodnuty v povolací listině, stanoveny církevními řády a uloženy nadřízenými orgány mé služby.

c)  Budu se stále vzdělávat, především v oboru své diakonské služby.

d)  Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu se službou v církvi a v její Diakonii nebo které by mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s diakonskou službou spojených.

e)  Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád Českobratrské církve evangelické.

     Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.

4.         Pověření ke službě diakona se provádí při bohoslužebném shromáždění církve. Všichni pověření jsou představeni při nejbližším zasedání synodu.

5.         Evidenci pověřených diakonů a diakonek vede Ústřední církevní kancelář.

6.         Péčí o diakony a diakonky a jejich vzdělání je pověřena Diakonie ČCE.

Oddíl II.     Křesťanská služba

Čl. 5.   Práce křesťanské služby

1.         Křesťanská služba je součástí sborové práce a organizačně ji zajišťuje správní orgán sboru, který k této službě pověřuje pracovníky. Koordinaci služby mohou sbory svěřovat svým poradním odborům křesťanské služby.

2.         Pokud při větším rozsahu křesťanské služby nebo s ohledem na místní podmínky zřídí pro ni farní nebo seniorátní sbor své zvláštní zařízení, řídí se sbor při organizaci takto vzniklých středisek přiměřeně příslušnými ustanoveními o střediscích Diakonie ČCE.

Čl. 6.   Materiální zajištění křesťanské služby

1.         Náklady na svou křesťanskou službu hradí plně příslušný sbor. Sbor hradí náklady v rámci sborového hospodaření. Sbor podle potřeby vyhlašuje na tento účel sbírky a organizuje získávání darů.

2.         Sbor může ve zdůvodněných případech požádat o pomoc z církevních prostředků.

3.         Sbory se mohou ucházet o pomoc z veřejných prostředků.

Čl. 7.   Odborná pomoc

1.         Odbornou pomoc farním sborům zajišťují především seniorátní a celocírkevní poradní odbory křesťanské služby. Tyto odbory organizují různá setkání, kurzy, vzdělávání, vydávání pomůcek a pod.

2.         Odbornou pomoc poskytuje na smluvním základě též Diakonie ČCE.

Oddíl III.    Diakonie ČCE

Čl. 8.   Základní ustanovení

1.         Na základě pověření 25. synodu ČCE v r. 1987 byla Diakonie ČCE zřízena usnesením synodní rady ČCE (dále jen “synodní rada”) ze dne 10. 5. 1989 dnem 1. června 1989.

2.         Sídlem Diakonie ČCE je Praha. Územní působnost Diakonie ČCE mimo její sídlo není omezena.

3.         Na práci Diakonie ČCE se mohou podílet i další církve, církevní složky a jednotlivci.

4.         Diakonie ČCE a její organizační jednotky – střediska jsou součástí ČCE. Jako samostatná ”zvláštní zařízení církevní služby” (viz § 4 Církevního zřízení) mají Diakonie ČCE a její střediska právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity ČCE a jsou církevními právnickými osobami. V právních vztazích vystupují svým jménem a v mezích tohoto řádu mohou nabývat práv a zavazovat se.

5.         Diakonie ČCE a její střediska hospodaří samostatně. Diakonie ČCE a její střediska jako zvláštní zařízení církevní služby neručí za závazky církevních sborů či jiných církevních zařízení. Církev, její sbory či jiná církevní zařízení neručí za závazky Diakonie ČCE nebo jejích středisek.

6.         Diakonie ČCE zřizuje jako zřizovatel právnické osoby podle školského zákona, které provozují školy či školská zařízení, v místech, kde působí středisko Diakonie ČCE a kde je to z hlediska osob, které jsou v péči místního střediska Diakonie ČCE, potřebné.

7.         Ve všech záležitostech tímto řádem neupravených se použijí ustanovení Církevního zřízení a řádů ČCE, týkající se farních sborů (pro střediska Diakonie ČCE) a seniorátních sborů (pro Diakonii jako celek). Týká se to zejména vztahů ke správním orgánům církve i Diakonie ČCE, řízení o stížnostech a odvoláních, poskytování pastýřské péče, potvrzování rozhodnutí nižších správních orgánů a shromáždění, provádění vizitací a kontroly, postupu v hospodářských záležitostech, atd. Diakonie ČCE spolupracuje úzce se sbory ČCE a nachází v nich své duchovní zázemí.

Čl. 9.   Poslání Diakonie ČCE

1.         Posláním Diakonie ČCE je zejména:

a)  organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťansky zaměřenou sociální a pastorační péči o staré, osamělé, ohrožené, nemocné, zdravotně postižené a jinak potřebné lidi,

b)  metodicky pomáhat ČCE, jejím sborům a složkám Diakonie ČCE při zajišťování sociální a zdravotní péče a služeb s ní spojených,

c)  poskytovat ve svých střediscích v nezbytném rozsahu zdravotní a s ní související ošetřovatelskou péči,

d)  zřizovat školy a školská zařízení za účelem zajištění vzdělání osob, kterým je poskytována pomoc ve střediscích Diakonie ČCE, v místech, kde jsou zřízena střediska Diakonie ČCE,

e)  připravovat a vzdělávat dobrovolné a profesionální pracovníky,

f)  materiálně zajišťovat vlastní činnost.

2.         Diakonie ČCE je oprávněna v souladu s tímto řádem zejména:

a)  konat pastorační péči a křesťanskou službu v součinnosti se sbory ČCE,

b)  spolupracovat se sbory, poradními odbory a zařízeními ČCE,

c)  spolupracovat s ostatními církvemi, církevními a jinými organizacemi, zejména dobročinnými,

d)  spolupracovat v rámci své působnosti se zahraničím,

e)  pořádat sbírky pro vlastní potřebu a na dobročinné účely,

f)  provozovat hospodářskou činnost a pořádat jiné akce směřující k získání prostředků na vlastní sociální činnost,

g)  zakládat nadační fondy a nadace k podpoře svých cílů.

3.         K naplňování svého poslání může Diakonie ČCE:

a)  zřizovat s předchozím souhlasem synodu ČCE samostatná střediska Diakonie ČCE s právní subjektivitou

b)  zřizovat právnické osoby podle školského zákona, provozující školy či školská zařízení,

c)  zřizovat samostatná pracoviště bez právní subjektivity. Ta jsou součástí některé organizační jednotky Diakonie ČCE, která již právní subjektivitu má. Podmínkou je předchozí souhlas příslušné jednotky Diakonie ČCE.

d)  začlenit s předchozím souhlasem synodu jako středisko Diakonie ČCE zařízení s obdobným posláním, jako je uvedeno v čl. 9, odst. 1 tohoto řádu, které bylo zřízeno jiným zřizovatelem; předpokladem je přijetí všech závazků vyplývajících z tohoto řádu a z vnitřních předpisů Diakonie ČCE,

e)  zřizovat další složky, které jsou součástí některé organizační jednotky Diakonie ČCE s právní subjektivitou na základě jejího předchozího souhlasu.

Čl. 10.  Organizační členění Diakonie ČCE

1.         Organizační členění Diakonie ČCE je dvoustupňové:

a)  základní jednotkou je středisko Diakonie ČCE,

b)  širší jednotkou je celá Diakonie ČCE, zřízená synodní radou dle čl. 8, odst. 1.

2.         Při zřízení střediska uzavře správní rada Diakonie ČCE s některým sborem ČCE smlouvu o spolupráci s tímto střediskem. Smlouva o spolupráci s určitým střediskem může být uzavřena s více sbory najednou; v takovém případě se smlouva uzavírá jako vícestranná a obsahuje ustanovení o podílu jednotlivých sborů na volbě členů dozorčí rady střediska, jakož i plnění ostatních práv a povinností sborů. Podrobnosti spolupráce upraví středisko písemnou dohodou se sborem či sbory ČCE, se kterými je uzavřena smlouva o spolupráci. Dohoda nesmí být v rozporu se smlouvou o spolupráci. Středisko každoročně informuje spolupracující sbor či sbory o své činnosti a hospodaření předložením výroční zprávy, případně dalšími informacemi, které si spolupracující sbor vyžádá.

3.         Pokud jedna ze stran neplní smlouvu o spolupráci, může ji kterákoli z nich vypovědět po předchozím projednání. Zanikne-li v důsledku výpovědi smlouva o spolupráci v plném rozsahu, dohodnou správní rada Diakonie ČCE a příslušný seniorátní výbor spolupráci s jiným sborem ČCE. Po dobu, po kterou není pro určité středisko uzavřena smlouva o spolupráci s žádným sborem ČCE, jmenuje členy dozorčí rady střediska dozorčí rada Diakonie ČCE po projednání se seniorátním výborem seniorátu ČCE, v jehož územním obvodu se nachází sídlo příslušného střediska.

4.         Každé středisko má statut, který navrhuje správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska a schvaluje správní rada Diakonie ČCE. Podrobnost organizační struktury a vnitřních vztahů střediska  stanoví organizační řád střediska, který vydá správní rada střediska po projednání dozorčí radou střediska.

5.         Podrobnosti organizační struktury a vnitřních vztahů Diakonie ČCE stanoví Organizační řád Diakonie ČCE, který vydá správní rada Diakonie ČCE po schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.

6.         Vůči právnickým osobám, zřízeným Diakonií ČCE podle čl. 8 odst. 6, za účelem provozování školy či školského zařízení vykonává práva a povinnosti zřizovatele správní rada Diakonie ČCE.

Čl. 11.  Orgány Diakonie ČCE

1.         Diakonie ČCE se při své práci řídí Církevním zřízením a řády ČCE, usneseními synodů a obecně závaznými právními předpisy. Vnitřní předpisy Diakonie ČCE a jejích středisek nesmí být s těmito normami v rozporu.

2.         Diakonie ČCE má následující orgány:

a)  shromáždění Diakonie ČCE.

b)  dozorčí rada Diakonie ČCE,

c)  správní rada Diakonie ČCE,

Střediska Diakonie ČCE mají následující orgány:

a)  dozorčí rada střediska,

b)  správní rada střediska.

3.         Nadřízeným správním orgánem Diakonie ČCE je synodní rada.

4.         Nadřízeným správním orgánem střediska je správní rada Diakonie ČCE.

Čl. 12.  Shromáždění Diakonie ČCE

1.         Členy shromáždění Diakonie ČCE (dále jen "shromáždění") jsou:

a)  členové správních rad středisek a členové správní rady Diakonie ČCE,

b)  za každé středisko předseda dozorčí rady střediska a další 2 členové dozorčí rady střediska dle rozhodnutí dozorčí rady střediska,

c)  členové dozorčí rady Diakonie ČCE,

d)  diakoni ve smyslu čl. 4 tohoto řádu,

e)  kazatelé povolaní sbory ČCE k plné nebo částečné službě v Diakonii ČCE nebo některém jejím středisku

2.         Shromáždění svolává dozorčí rada Diakonie ČCE nejméně jednou za 4 roky. Na návrh správních rad více než jedné třetiny středisek či na návrh více než jedné třetiny dozorčích rad středisek, doručený dozorčí radě Diakonie ČCE během jednoho kalendářního pololetí, je dozorčí rada Diakonie ČCE povinna shromáždění Diakonie ČCE svolat tak, aby se konalo nejpozději do konce kalendářního pololetí následujícího po doručení návrhu na jeho svolání.

3.         Shromáždění má následující působnost:

a)  jedná o životě a práci Diakonie ČCE, jejích středisek a usnáší se na doporučeních pro jejich další práci.

b)  usnáší se o návrzích na synod

c)  projednává dlouhodobý výhled práce Diakonie ČCE

d)  projednává zásady hospodaření Diakonie ČCE,

e)  navrhuje synodu kandidáty na funkce členů dozorčí rady Diakonie ČCE

f)  z řad členů ČCE, kteří jsou členy správní nebo dozorčí rady Diakonie ČCE nebo některé ze správních nebo dozorčích rad středisek, volí dva zástupce Diakonie ČCE za poradce synodu ČCE podle čl. 22 JVŘ ČCE.

4.         Shromáždění může přizvat ke svému jednání poradce z řad odborníků a zájemců o práci Diakonie ČCE, kteří mají hlas poradní a mohu předkládat návrhy usnesení.

Čl. 13.  Dozorčí rada Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

1.         Dozorčí rada Diakonie ČCE je kontrolním orgánem Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE dohlíží na výkon působnosti správní rady Diakonie ČCE a uskutečňování veškeré činnosti Diakonie ČCE.

2.         Členové dozorčí rady Diakonie ČCE jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Diakonie ČCE a jejích středisek a jsou oprávněni kontrolovat, zda se činnost Diakonie ČCE a jejích středisek uskutečňuje v souladu s právními předpisy a církevním zřízením a řády ČCE.

3.         Dozorčí rada Diakonie ČCE je za svoji činnost odpovědná synodu.

Dozorčí rada Diakonie ČCE podává každému zasedání synodu zprávu o činnosti Diakonie ČCE.

B. Členství v dozorčí radě Diakonie ČCE

1.         Z titulu své funkce jsou členy dozorčí rady Diakonie ČCE:

a)  1 člen synodní rady, určený rozhodnutím synodní rady

b)  kazatel či kazatelé povolaní některým ze sborů k plné nebo částečné službě v Diakonii ČCE.

2.         Synod volí z členů ČCE 8 členů a 4 náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE. Synod při volbě členů vychází z návrhu shromáždění Diakonie ČCE, za členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE však synod může zvolit i osoby, které shromážděním Diakonie ČCE navrženy nebyly.

Členové a náhradníci dozorčí rady Diakonie ČCE jsou voleni především z řad členů dozorčích a správních rad středisek, poslanců synodu, zaměstnanců Diakonie ČCE či jejích středisek.

Členem dozorčí rady Diakonie ČCE nemůže být člen správní rady Diakonie ČCE.

3.         Členové dozorčí rady Diakonie ČCE od volby, její náhradníci po svém povolání, členové správní rady Diakonie ČCE od data jmenování složí do rukou předsedy nebo místopředsedy synodu slib obdobný slibu členů shromáždění ČCE podle jednacího a volebního řádu ČCE (JVŘ čl. 12, odst. 7). Výkonu své funkce se členové dozorčí rady Diakonie ČCE ujímají ihned po vyhlášení usnesení synodu, náhradníci po povolání za člena dozorčí rady Diakonie ČCE, členové správní rady Diakonie ČCE po svém jmenování.

4.         Zaměstnanci Diakonie ČCE mohou tvořit nejvýše dvě pětiny členů dozorčí rady Diakonie ČCE.

5.         Náhradníci jsou povoláni na uprázdněná místa členů dozorčí rady Diakonie ČCE v pořadí, ve kterém byli zvoleni.

6.         Členy dozorčí rady Diakonie ČCE z titulu funkce zastupují jejich zástupci.

7.         Dozorčí rada Diakonie ČCE si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Předseda dozorčí rady nesmí být zaměstnancem Diakonie ČCE nebo jejího střediska.

8.         Funkční období dozorčí rady je čtyřleté.

C. Činnost dozorčí rady Diakonie ČCE

1.         Dozorčí rada Diakonie ČCE se schází podle potřeby, nejméně šestkrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí synodní rada.

Členové správní rady Diakonie ČCE jsou povinni se účastnit jednání dozorčí rady a připravit pro jednání dozorčí rady podklady dle programu  zasedání.

2.         Dozorčí radě Diakonie ČCE náleží následující působnost:

a)  k návrhu správní rady Diakonie ČCE schvaluje rozsah činnosti Diakonie ČCE,

b)  na návrh správní rady Diakonie ČCE schvaluje rozpočet Diakonie ČCE a jeho změny,

c)  k návrhu správní rady projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Diakonie ČCE,

d)  provádí kontrolu plnění rozpočtu a způsobu hospodaření a činnosti Diakonie ČCE,

e)  organizuje výběrové řízení na funkci ředitele Diakonie ČCE a na jeho základě navrhuje synodní radě kandidáta ke jmenování,

f)  navrhuje synodní radě odvolání ředitele Diakonie ČCE a jeho zástupců

g)  svolává shromáždění Diakonie ČCE a předkládá mu návrhy,

h)  podává synodu návrhy na vyslovení souhlasu se zřízením nového střediska DČCE, návrhy na vyslovení souhlasu se zrušením střediska, návrhy na vyslovení souhlasu s rozdělením střediska  a návrhy na vyslovení souhlasu se zřízením střediska vyčleněním ze stávajícího střediska; návrhy na vyslovení souhlasu se zrušením, rozdělením či vyčleněním střediska podává dozorčí rada Diakonie ČCE po projednání s dozorčími radami příslušných středisek,

i)   s předchozím souhlasem synodu a na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE rozhoduje o zřízení nového střediska, o rozdělení střediska, o vzniku střediska vyčleněním ze stávajícího střediska nebo o zrušení střediska Diakonie ČCE,

j)   na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE a po projednání s dozorčími radami příslušných středisek rozhoduje o sloučení středisek Diakonie ČCE,

k)  na základě návrhu správní rady rozhoduje o zřízení nebo zrušení právnické osoby zřizované dle školského zákona za účelem provozování školy či školského zařízení,

l)   zkoumá a potvrzuje volbu, popřípadě odvolání členů dozorčí rady střediska,

m) odvolává dozorčí radu střediska, pokud v závažných věcech neplní svou funkci nebo po delší dobu poškozuje zájmy střediska nebo Diakonie ČCE, a iniciuje provedení nových voleb.

3.         Dozorčí rada Diakonie ČCE předkládá synodu prostřednictvím synodní rady Výroční zprávu Diakonie ČCE za předcházející kalendářní rok.

4.         Zástupce synodní rady v dozorčí radě Diakonie ČCE má právo pozastavit platnost rozhodnutí dozorčí rady do doby, než záležitost projedná synodní rada, nejvýše však na dobu 15 kalendářních dnů.

5.         Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Dozorčí rada může přizvat ke svému jednání další osoby.

6.         Výkon funkce člena dozorčí rady je čestný. Členům dozorčí rady přísluší náhrady cestovních výloh a náhrada ušlého výdělku.

Čl. 14.  Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE

A. Základní ustanovení

1.         Dozorčí rada střediska Diakonie ČCE je kontrolním orgánem střediska Diakonie ČCE. Dozorčí rada střediska dohlíží na výkon působnosti správní rady střediska a uskutečňování veškeré činnosti střediska.

2.         Členové dozorčí rady střediska jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti střediska a jsou oprávněni kontrolovat, zda se činnost střediska uskutečňuje v souladu s právními předpisy a církevním zřízením a řády ČCE.

3.         Dozorčí rada střediska je za svoji činnost odpovědná dozorčí radě Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE může svolat zasedání dozorčí rady střediska. Takto svolaného zasedání dozorčí rady střediska se mohou zúčastnit členové dozorčí rady Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE je oprávněna požádat dozorčí radu střediska o písemné vyjádření k činnosti střediska.

B. Členství v dozorčí radě střediska Diakonie ČCE

1.         Dozorčí rada střediska má nejméně pět a nejvíce patnáct členů. Počet členů a náhradníků dozorčí rady střediska určuje statut střediska. Nejméně polovina členů dozorčí rady musí být z řad členů ČCE.

2.         Z titulu své funkce je členem dozorčí rady střediska kazatel povolaný některým ze sborů k plné nebo částečné službě ve středisku.

3.         Další členové dozorčí rady střediska a jejich náhradníci jsou voleni správním orgánem sboru či sborů, s nimiž je dohodnuta spolupráce (čl. 10, odst. 2). Volené členy a náhradníky dozorčí rady střediska může odvolat orgán, který má pravomoc k jejich volbě či jmenování. Právoplatnost volby, popřípadě odvolání potvrzuje dozorčí rada Diakonie ČCE.

4.            Volení členové dozorčí rady střediska jsou voleni především z členů správních orgánů spolupracujících sborů (čl. 10 odst. 2 tohoto řádu), dále z dalších členů spolupracujících sborů, z klientů či rodičů klientů střediska, odborníků a zaměstnanců střediska. Členem dozorčí rady střediska může být pouze jeden zaměstnanec střediska. Členem dozorčí rady střediska nesmí být člen správní rady střediska.

5.         Členové dozorčí rady střediska Diakonie ČCE od volby, její náhradníci po svém povolání, členové správní rady střediska od data jmenování složí do rukou předsedy nebo jiného člena dozorčí rady Diakonie ČCE slib obdobný slibu členů shromáždění ČCE podle jednacího a volebního řádu ČCE (JVŘ čl. 12, odst. 7). Výkonu své funkce se členové dozorčí rady střediska ujímají ihned po potvrzení volby, náhradníci po povolání za člena dozorčí rady střediska, členové správní rady střediska po svém jmenování.

6.         Náhradníci jsou povoláni na uprázdněná místa členů dozorčí rady střediska.

7.         Dozorčí rada střediska si ze svých členů volí předsedu a místopředsedu. Alespoň jeden z nich musí být členem ČCE. Předsedou dozorčí rady střediska nesmí být zaměstnanec Diakonie ČCE nebo jejího střediska ani manžel/ka zaměstnance střediska.

8.         Funkční období dozorčí rady střediska je čtyřleté.

C. Činnost dozorčí rady střediska Diakonie ČCE

1.         Dozorčí rada střediska se schází podle potřeby, nejméně šestkrát ročně. O svých jednáních pořizuje zápisy, které obdrží na vědomí správní rada Diakonie ČCE, dozorčí rada Diakonie ČCE a správní orgány spolupracujících sborů (čl. 10 odst. 2 tohoto řádu).

Členové správní rady střediska jsou povinni se účastnit jednání dozorčí rady a připravit pro jednání dozorčí rady podklady dle programu jednání.

2.         Dozorčí radě střediska náleží následující působnost:

a)  projednává rozsah činnosti střediska a usnáší se na doporučeních ohledně rozsahu činnosti střediska pro správní radu střediska,

b)  projednává plán činnosti a návrh rozpočtu střediska a usnáší se na doporučeních k těmto dokumentům pro správní radu Diakonie ČCE,

c)  kontroluje činnost a hospodaření střediska včetně dodržování rozpočtu, o svých zjištěních informuje správní radu Diakonie ČCE,

d)  projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření střediska za uplynulý kalendářní rok a usnáší se na doporučeních k výroční zprávě

e)  navrhuje správní radě Diakonie ČCE odvolání ředitele střediska a jeho zástupců – členů správní rady střediska,

f)  volí zástupce na pro jednotlivá zasedání shromáždění Diakonie ČCE,

g)  předkládá návrhy shromáždění Diakonie ČCE,

3.         Výroční zprávu střediska předkládá dozorčí rada střediska správní radě Diakonie ČCE a dozorčí radě Diakonie ČCE a na vědomí sboru či sborům spolupracujícímu podle čl. 10, odst. 2 tohoto řádu.

6.         Výkon funkce člena dozorčí rady je čestný. Členům dozorčí rady přísluší náhrady cestovních výloh a náhrada ušlého výdělku.

Čl. 15.  Správní rada Diakonie ČCE

1.         Správní rada Diakonie ČCE je statutárním orgánem Diakonie ČCE, jenž řídí činnost Diakonie ČCE a jedná jejím jménem.

2.         Správní rada Diakonie ČCE rozhoduje o všech záležitostech Diakonie ČCE, pokud nejsou tímto řádem vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Diakonie ČCE nebo ČCE.

3.         Správní rada Diakonie ČCE zabezpečuje řádnou činnost Diakonie ČCE včetně vedení účetnictví.

4.         Správní rada Diakonie ČCE je oprávněna činit rozhodnutí, která jsou závazná pro správní rady středisek Diakonie ČCE.

5.         Správní rada Diakonie ČCE jmenuje ředitele středisek Diakonie ČCE. Ředitelé středisek jsou jmenováni po projednání s dozorčí radou příslušného střediska.

Správní rada Diakonie ČCE po projednání s dozorčí radou střediska odvolává ředitele střediska.

Správní rada Diakonie ČCE jmenuje na návrh ředitele střediska zástupce ředitele střediska, kteří jsou zároveň členy správní rady střediska. Ředitel střediska projedná návrh na jmenování svých zástupců předem s dozorčí radou střediska.

Správní rada odvolává zástupce ředitele střediska, kteří jsou zároveň členy správní rady střediska.

6.         Správní rada Diakonie ČCE má tři členy.

Členy správní rady Diakonie ČCE jsou:

-    ředitel Diakonie ČCE (jmenovaný synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE)

-    2 zástupci (náměstkové) ředitele Diakonie ČCE  (jmenovaní synodní radou na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE).

Funkční období všech členů správní rady je šestileté.

Ředitel Diakonie ČCE je z titulu své funkce předsedou správní rady Diakonie ČCE.

7.         Zasedání správní rady svolává ředitel Diakonie ČCE jako její předseda, a to v pravidelně stanovených termínech. Správní rada musí zasedat nejméně jednou za kalendářní měsíc, v měsících červenci a srpnu postačí jedno zasedání během těchto dvou měsíců.

O zasedáních správní rady se vyhotovuje zápis. Kopii zápisu obdrží vždy dozorčí rada Diakonie ČCE.

8.         Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí činí správní rada Diakonie ČCE většinou všech svých členů.

9.         Každodenní činnost Diakonie ČCE řídí ředitel Diakonie ČCE, který je zmocněn ke všem úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Ředitel Diakonie ČCE je oprávněn samostatně bez předložení věci k rozhodnutí správní radě Diakonie ČCE rozhodnout o uzavření smluv či učinění jiných úkonů do hodnoty 1.000.000,--Kč. Všechny smlouvy či jiné právní úkony, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 1.000.000,--Kč, musí být schváleny správní radou Diakonie ČCE. Další podrobnosti rozdělení kompetencí mezi ředitele Diakonie ČCE, jeho zástupce a správní radu stanoví organizační řád Diakonie ČCE, který vydá správní rada Diakonie ČCE po schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.

10.       Jmenování ředitele Diakonie ČCE se provádí na základě výběrového řízení. Ředitele Diakonie ČCE jmenuje, popřípadě odvolává synodní rada ČCE na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE.

11.       Zástupce ředitele Diakonie ČCE, kteří jsou členy správní rady Diakonie ČCE, jmenuje a odvolává synodní rada na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE.

12.       Členové správní rady Diakonie ČCE jsou z výkonu svých funkcí odpovědni synodní radě. Synodní rada je oprávněna požádat správní radu Diakonie ČCE o písemné vyjádření k činnosti Diakonie ČCE. Žádost synodní rady, jakož i písemné vyjádření správní rady Diakonie ČCE obdrží rovněž dozorčí rada Diakonie ČCE

13.       Je-li ředitel Diakonie ČCE odvolán nebo z funkce odstoupí, jmenuje synodní rada na návrh dozorčí rady Diakonie ČCE na dobu do jmenování ředitele prozatímního ředitele Diakonie ČCE.

Čl. 16.  Správní rada střediska Diakonie ČCE

1.         Správní rada střediska Diakonie ČCE je statutárním orgánem střediska Diakonie ČCE, jenž řídí činnost střediska Diakonie ČCE a jedná jeho jménem.

2.         Správní rada střediska rozhoduje o všech záležitostech střediska, pokud nejsou tímto řádem vyhrazeny do působnosti jiných orgánů střediska, Diakonie ČCE nebo ČCE.

3.         Správní rada střediska zabezpečuje řádnou činnost střediska včetně vedení účetnictví.

4.         Správní rada střediska je povinna při své činnosti plnit závazná rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE, týkající se střediska. Považuje-li správní rada střediska určité závazné rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE, týkající se střediska, za nesprávné, je správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska povinna tuto skutečnost sdělit správní radě Diakonie ČCE. Správní rada Diakonie ČCE v takovém případě se správní radou střediska předmětné závazné rozhodnutí projedná. Nepovede-li projednání předmětného závazného rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE ke shodnému názoru správní rady Diakonie ČCE a správní rady střediska, je správní rada střediska oprávněna předložit věc dozorčí radě Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE je oprávněna správní radě Diakonie ČCE uložit zrušení či změnu předmětného závazného rozhodnutí. Do rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE je však správní rada střediska povinna předmětné závazné rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE plnit.

5.         Správní rada střediska má 3 až 5 členů. Konkrétní počet členů správní rady stanoví statut střediska.

Členy správní rady střediska jsou:

-    ředitel střediska (jmenovaný správní radou Diakonie ČCE),

-    2 až 4 zástupci ředitele střediska (jmenovaní správní radou Diakonie ČCE).

Funkční období všech členů správní rady je šestileté. Ředitel střediska je z titulu své funkce předsedou správní rady střediska.

6.         Zasedání správní rady svolává ředitel střediska nejméně jedenáctkrát do roka. O zasedáních správní rady se vyhotovuje zápis. Kopii zápisu obdrží vždy správní rada Diakonie ČCE a dozorčí rada střediska.

7.         Správní rada střediska je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina statutem stanoveného počtu členů.

Rozhodnutí činí správní rada střediska většinou všech statutem stanovených členů.

8.         Každodenní činnost střediska Diakonie ČCE řídí ředitel střediska, který je zmocněn ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

Ředitel střediska je oprávněn samostatně bez předložení věci k rozhodnutí správní radě střediska rozhodnout o uzavření smluv či učinění jiných právních úkonů do hodnoty 500.000,--Kč. Všechny smlouvy či jiné právní úkony, jejichž předmětem je plnění o hodnotě vyšší než 500.000,--Kč, musí být schváleny správní radou střediska. Další podrobnosti rozdělení kompetencí mezi ředitele střediska, jeho zástupce a správní radu střediska stanoví statut střediska, který navrhuje správní rada střediska po projednání s dozorčí radou střediska a který schvaluje správní rada Diakonie ČCE.

9.         Ředitele střediska Diakonie ČCE jmenuje, popřípadě odvolává správní rada Diakonie ČCE po projednání s příslušnou dozorčí radou střediska. Výběr ředitele probíhá ve spolupráci správní rady Diakonie ČCE a příslušné dozorčí rady střediska

10.       Funkční období ředitele střediska je šestileté. Opakované jmenování do funkce je možné.

11.       Členové správní rady střediska jsou z výkonu své funkce odpovědní správní radě Diakonie ČCE.

12.       Je-li ředitel střediska odvolán nebo z funkce odstoupí, jmenuje správní rada Diakonie ČCE na dobu do jmenování ředitele prozatímního ředitele střediska.

Čl. 17.  Jednání a podepisování za Diakonii ČCE (střediska)

1.         Jménem Diakonie ČCE (střediska) jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE anebo správních rad středisek.

2.         V konkrétních záležitostech může správní rada zplnomocnit k jednání další osoby.

3.         Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE nebo středisek (čl. 15 odst. 9 a čl. 16 odst. 8 tohoto řádu) je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE nebo ředitelé středisek Diakonie ČCE samostatně.

Čl.18.   Hospodaření

1.         Obecná ustanovení

a)  Diakonie ČCE a její střediska hospodaří podle ročního rozpočtu a předkládají zprávu o hospodaření za uplynulý rok.

b)  Zdrojem finančních prostředků Diakonie ČCE a jejích středisek jsou zejména:

A.    státní příspěvky na poskytované služby,

B.    příspěvky z jiných veřejných zdrojů (z obcí, měst a krajů, příjmy ze zdravotních pojišťoven, fondů, nadační příspěvky apod.) a příspěvky z Evropského společenství, Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací,

C.    příspěvky sborů a zařízení ČCE, jiných církví a spolupracujících organizací,

D.    příjmy za poskytované služby placené jejich uživateli (klienty),

E.    výnosy hospodářské činnosti, popřípadě jiných akcí,

F.    výtěžek vlastních sbírek,

G.    dobrovolné dary organizací a jednotlivců včetně dědictví.

2.         Hospodaření Diakonie ČCE.

a)  Rozpočet Diakonie ČCE zahrnuje rozpočet ústředí a přehled rozpočtů středisek včetně hospodaření s prostředky poskytnutými střediskům prostřednictvím ústředí Diakonie ČCE a hospodaření s příspěvky středisek poskytnutými k zajištění činností ústředí. V této skladbě předkládá Diakonie ČCE i zprávy o hospodaření.

b)  Rozpočet a zprávu o hospodaření Diakonie ČCE schvaluje dozorčí rada Diakonie ČCE na návrh správní rady Diakonie ČCE. Obdobným způsobem jsou také projednávány významné změny rozpočtu. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.

c) Revizi hospodaření Diakonie ČCE včetně jejích středisek, provádí dozorčí rada Diakonie ČCE.

d)  Správní rada Diakonie ČCE zajišťuje provádění vnitřní kontroly v Diakonii ČCE a jejích střediscích.

3.         Hospodaření střediska Diakonie ČCE.

a)  Návrh rozpočtu střediska schvaluje jeho správní rada a předkládá ho po projednání v dozorčí radě střediska k potvrzení správní radě Diakonie ČCE. Nesouhlasí-li správní rada Diakonie ČCE s takto předloženým rozpočtem, vrátí ho správní radě střediska k přepracování. Po přepracování návrhu rozpočtu je správní rada střediska opět povinna předložit návrh rozpočtu ke schválení správní radě Diakonie ČCE.

b)  Obdobným způsobem jsou také projednávány významné změny rozpočtu. Podrobnosti stanoví Organizační řád Diakonie ČCE.

c)  Správní rada střediska připravuje a po projednání s dozorčí radou střediska schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření střediska za uplynulý rok a předkládá ji správní radě Diakonie ČCE.

d)  Správní rada střediska zajišťuje provádění vnitřní kontroly ve středisku.

4.         Majetkoprávní záležitosti.

a)  Za hospodaření a majetek střediska - resp. Diakonie ČCE odpovídá orgán střediska resp. Diakonie ČCE, který je oprávněn činit příslušná rozhodnutí.

b)  Diakonie ČCE a její střediska vedou samostatně majetkovou evidenci.

c)  Centrální evidenci nemovitého majetku, a to jak vlastního, tak i toho, který byl Diakonii ČCE nebo jejím střediskům propůjčen, vede za Diakonii ČCE a její střediska ústředí Diakonie ČCE.

d)  Střediska předkládají ke schválení dozorčí radě Diakonie ČCE právní úkony směřující ke zcizení nebo zatížení nemovitého majetku střediska do hodnoty 1,000.000,- Kč v každém jednotlivém případě. O pronájmu nemovitého majetku do hodnoty 1,000.000,- Kč rozhodují střediska samostatně.

e)  Diakonie ČCE předkládá prostřednictvím synodní rady ke schválení synodu právní úkony (koupě, zcizení, pronájem /mimo neopakovatelný do 12 měsíců/, zatížení právy třetích osob) týkající se nemovitého majetku středisek anebo Diakonie ČCE v hodnotě nad 3,000.000,- Kč v každém jednotlivém případě s výjimkou převodů nebo pronájmů nemovitého majetku mezi středisky navzájem anebo převodů nebo pronájmů mezi Diakonií ČCE a střediskem. Tyto úkony podléhají pouze schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.

     Úkony (koupě, zcizení, pronájem /mimo neopakovatelný do 12 měsíců/, zatížení právy třetích osob) týkající se nemovitého majetku středisek anebo Diakonie ČCE v hodnotě od 1,000.000 Kč do 3,000.000,- Kč v každém jednotlivém případě podléhají schválení synodní radou s výjimkou převodů nebo pronájmů nemovitého majetku mezi středisky navzájem a převodů nebo pronájmů mezi Diakonií ČCE a středisky. Tyto úkony podléhají pouze schválení dozorčí radou Diakonie ČCE.

f)  Diakonie ČCE informuje synodní radu o nemovitém majetku v hodnotě nad 1,000.000,- Kč v každém jednotlivém případě nabytém Diakonií ČCE nebo jejími středisky darem nebo dědictvím v uplynulém kalendářním roce. Synodní rada informuje synod o nemovitém majetku v hodnotě nad 3,000.000,- Kč v každém jednotlivém případě nabytém Diakonií ČCE, středisky darem nebo dědictvím od posledního zasedání synodu.

Čl. 19. Zrušení a zánik Diakonie ČCE a jejích středisek

1.         O zrušení Diakonie ČCE rozhoduje synod. Zrušením Diakonie ČCE se ruší rovněž všechna její střediska.

2.         O zrušení střediska rozhoduje po předchozím souhlasu synodu dozorčí rada Diakonie ČCE. O zrušení střediska či středisek sloučením s jiným střediskem rozhoduje dozorčí rada Diakonie ČCE samostatně (bez předchozího souhlasu synodu).  Předchozí souhlas synodu ke zrušení střediska sloučením je však nutný v těch případech, kdy má být činnost střediska, které v důsledku sloučení jako středisko s právní subjektivitou zaniká, v místě, kde středisko dosud působí, v důsledku sloučení zcela ukončena.

Rozhodnutím dozorčí rady Diakonie ČCE o zrušení střediska sloučením končí platnost smluv a dohod o spolupráci, uzavřených mezi dozorčí radou Diakonie ČCE a spolupracujícími sbory ve smyslu čl. 10 odst. 2 tohoto řádu, včetně smlouvy a dohody o spolupráci se střediskem, které v důsledku sloučení jako středisko s právní subjektivitou nezaniká (nástupnické středisko). Dozorčí rada Diakonie ČCE zajistí postupem dle čl. 10 odst. 2 tohoto řádu uzavření nové smlouvy o spolupráci se spolupracujícím sborem či spolupracujícími sbory ČCE.

3.         Rozhodnutí o zrušení Diakonie ČCE nebo jejího střediska musí obsahovat způsob zrušení (s likvidací nebo bez likvidace), řešení majetkoprávních záležitostí a způsob zajištění dalšího poskytování dosavadních sociálních a vzdělávacích služeb.

4.         Při zrušení střediska sloučením, rozdělením na více středisek, vyčleněním ze stávajícího střediska se neprovádí likvidace.

5.         Při zrušení střediska s likvidací jmenuje likvidátora střediska správní rada Diakonie ČCE, při zrušení Diakonie ČCE s likvidací jmenuje likvidátora Diakonie ČCE synodní rada.

6.         Pokud v tomto řádu není stanoveno jinak, postupuje se při likvidaci podle obecně závazných předpisů.

7.         Sloučení středisek projedná správní rada Diakonie ČCE po posouzení situace ve slučovaných střediscích. K návrhu na sloučení se mají právo vyjádřit správní rady a dozorčí rady dotčených středisek.

8.         Při sloučení středisek přecházejí veškerá práva, povinnosti a majetek sloučením zaniklého střediska na středisko, s nímž bylo sloučeno (nástupnické středisko).

9.         Přílohou rozhodnutí o sloučení středisek jsou přehled majetku slučovaného střediska včetně inventurních seznamů ne starších šesti měsíců, přehled uzavřených smluvních vztahů včetně pracovně právních vztahů, přehled klientů a mimořádná účetní závěrka.

10.       Při rozdělení střediska přecházejí veškerá práva, povinnosti a majetek na střediska vzniklá rozdělením. Rozdělení střediska se provádí na návrh správní rady střediska. V rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE o rozdělení středisek musí být stanoveno, která práva, povinnosti a majetek přecházejí na každé ze středisek.

11.       Při vyčlenění střediska ze stávajícího střediska předá toto středisko nově vznikajícímu majetek a převede na něj práva a povinnosti dle rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE. Dozorčí rada Diakonie ČCE rozhodne o rozsahu předávaného majetku a převáděných práv a povinností na základě návrhu správní rady Diakonie ČCE, učiněného po projednání věci se správní radou a dozorčí radou střediska, z něhož se nové středisko vyčleňuje.

12.       Středisko, resp. Diakonie ČCE zanikne dnem rozhodnutí dozorčí rady Diakonie ČCE o schválení zprávy likvidátora o provedené likvidaci. Ruší-li se středisko bez likvidace, stanoví den zániku dozorčí rada Diakonie ČCE. Diakonie ČCE zanikne dnem schválení zprávy likvidátora synodní radou ČCE.

13.       Aktiva, která zůstanou po ukončení likvidace střediska, přecházejí na Diakonii ČCE, po likvidaci Diakonie ČCE na ČCE.

Oddíl IV.    Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Čl. 20. Přechodná ustanovení k novele Řádu diakonické práce
přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE v roce 2006

1.         Ředitelé škol, zřízených při střediscích, a členové představenstev středisek, zvolení do představenstev středisek za zaměstnance škol, zřízených při střediscích, přestávají být členy představenstev středisek dnem vyhlášení této novely synodní radou.

2.         Představenstvo Diakonie ČCE se ve složení, v jakém existuje ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE považuje za dozorčí radu Diakonie ČCE. Funkční období takto ustavené dozorčí rady Diakonie ČCE skončí dnem, ke kterému mělo skončit funkční období představenstva Diakonie ČCE.

3.         Ředitel Diakonie ČCE, který je ve funkci ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE, se považuje za ředitele Diakonie ČCE, který je zároveň členem a předsedou správní rady Diakonie ČCE. Jeho funkční období skončí uplynutím doby, na kterou byl jmenován.

4.         Představenstva středisek Diakonie ČCE se ve složení, v jakém existují ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce usnesené 4. zasedáním 31. synodu ČCE považují za dozorčí rady středisek Diakonie ČCE. Funkční období takto ustavených dozorčích rad středisek Diakonie ČCE skončí dnem, ke kterému mělo skončit funkční období příslušného představenstva střediska Diakonie ČCE.

5.         Ředitelé jednotlivých středisek Diakonie ČCE, kteří jsou ve funkci ke dni účinnosti Řádu diakonické práce usneseného 4. zasedáním 31. synodu ČCE, se považují za ředitele střediska, kteří jsou zároveň členy a předsedy správní rady středisek. Jejich funkční období skončí uplynutím doby, na kterou byli jmenováni.

6.         Do jmenování nadpoloviční většiny všech členů první správní rady Diakonie ČCE vykonává její působnost ředitel Diakonie ČCE. Do této doby schvaluje uzavření smluv či jiných právních úkonů o hodnotě vyšší než 1.000.000,--Kč dozorčí rada Diakonie ČCE. Správní rada Diakonie ČCE musí být jmenována nejpozději do 1.5.2007.

7.         Do jmenování nadpoloviční většiny statutem stanoveného počtu členů správních rad jednotlivých středisek Diakonie ČCE vykonává působnost správní rady střediska jeho ředitel. Do této doby schvaluje uzavření smluv či jiných právních úkonů o hodnotě vyšší než 500.000,--Kč dozorčí rada příslušného střediska Diakonie ČCE. Správní rady jednotlivých středisek Diakonie ČCE musí být jmenovány nejpozději do 1.5.2007.

8.         Funkce členů dozorčí rady Diakonie ČCE, zvolených synodem dle čl. 19 Řádu diakonické práce ve znění před novelou přijatou 4. zasedáním 31. synodu ČCE, a revizorů hospodaření Diakonie ČCE, zvolených synodem dle čl. 18 odst. 4 písm. d) Řádu diakonické práce zanikají ke dni účinnosti novely Řádu diakonické práce přijaté 4. zasedáním 31. synodu ČCE.

Čl. 21.        Platnost řádu

1.         Tento Řád diakonické práce usnesený 4. zasedáním 31. synodu ČCE vstupuje v platnost dnem vyhlášení synodní radou a nabývá účinnosti dnem 1.1.2007 s výjimkou veškerých změn Řádu diakonické práce, vztahujících se ke školám, ředitelům škol či členům představenstev středisek, zvolených za zaměstnance škol, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení novely synodní radou.

2.         Dnem nabytí účinnosti tohoto řádu pozbývá platnosti Řád diakonické práce usnesený 3. zasedáním 30. synodu ve znění pozdějších předpisů.