Minimální náplň práce administrátora sboru

Nedohodnou-li se ustanovený administrátor a staršovstvo farního sboru, v němž není obsazeno místo faráře nebo kde je na místo kazatele povolán jáhen, na větším rozsahu práce ve smyslu ustanovení Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1, řídí se rozsah práce administrátora sboru touto minimální náplní práce:

A) Ve sboru, kde není místo kazatele obsazeno:

V oblasti duchovenské koná administrátor tyto práce:

1.       zajišťuje či organizuje příležitostná shromáždění (křty, svatby, pohřby aj.)

2.       vykonává nedělní bohoslužby v administrovaném sboru nejméně jednou v měsíci

3.       organizačně zajišťuje konání biblických hodin v administrovaném sboru a osobně se účastní nejméně šestkrát do roka

4.       provádí konfirmační přípravu, organizačně zajišťuje další katechetickou práci

5.       organizačně zajišťuje pastoraci v administrovaném sboru

6.       vede staršovstvo administrovaného sboru, aby ve zvýšené míře vlastními silami zajišťovalo a konalo práci ve sboru

V oblasti správní koná administrátor tyto práce:

1.       je spolu s kurátorem představitelem sboru a plní všechny povinnosti, které z tohoto postavení vyplývají podle platných církevních řádů

2.       je virilním členem staršovstva, účastní se jeho schůzí a je-li zvolen jeho předsedou, zpravidla jednou měsíčně staršovstvo svolává a řídí jeho jednání

3.       účastní se sborových shromáždění

4.       vede matriky sboru

5.       vede spisovou agendu sboru, není-li to zajištěno jiným způsobem

6.       zveřejňuje, kdy a jak je dostupný

B) Ve sboru, kde je na místo kazatele povolán jáhen:

V oblasti duchovenské koná administrátor tyto práce:

1.       ve spolupráci s jáhnem zajišťuje činnost sboru

V oblasti správní koná administrátor tyto práce:

1.       je spolu s kurátorem představitelem sboru a plní všechny povinnosti, které z tohoto postavení vyplývají podle platných církevních řádů

2.       je virilním členem staršovstva, účastní se jeho schůzí a je-li zvolen jeho předsedou, zpravidla jednou měsíčně staršovstvo svolává a řídí jeho jednání

3.       účastní se sborových shromáždění

4.       dbá na vedení matrik sboru a kontroluje je nejméně jednou ročně

5.       dohlíží na vedení spisové agendy sboru a tuto činnost průběžně kontroluje

Tento závazný pokyn pro farní sbory ČCE usneslo 4. zasedání 31. synodu dne 20.5.2006.
Platnosti nabyl dnem vyhlášení synodní radou 6. června 2006.