PŘÍRUČKA PRO KONFIRMAČNÍ PŘÍPRAVU

Usnesení č. 29 (b):

„Synod ukládá synodní radě, aby do 4. zasedání 31. synodu ČCE shromáždila zkušenosti s prací s katechismy a podala o nich synodu zprávu“.

Synodní rada uložila Poradnímu odboru pro práci s dětmi, Poradnímu odboru teologickému a Celocírkevnímu odboru mládeže, aby ve spolupráci shromáždily zkušenosti s prací s katechismy a předložily SR zprávu na začátku roku 2006.

Synodní rada také požádala Katedru praktické teologie ETF UK, aby navrhla jako téma pro seminář nebo diplomovou práci apod. srovnání katechismů J. Grubera a P. Klineckého s ohledem na katechetické potřeby práce ve sborech.

Oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK provedlo anketu, jejíž výsledky předkládáme synodu:

Dotazník o používání katechismu Jiřího Grubera – vyhodnocení:

Dotazování provedlo Oddělení výchovy a vzdělávání SR, termín odpovědí byl 14.10.2005

počet vyplněných dotazníků: 71

1.      Při katechezi ve sboru používáme:                                                                odpovědělo: 71

a)      katechismus Jiřího Grubera ..................................................................... 50

b)      katechismus Pavla Klineckého ................................................................ 6

c)      jiný ...........................................................................................................    31

(Smolík, Hájek, EK 88, Nohavica, Malý Lutherův, Heidelberský, cizojazyčné materiály: slovenské, Evangelischer Erwachsenkatechismus, Lebendige Konfirmandenarbeit, vlastní materiály)

d)      žádný ........................................................................................................    7

2.      Pro jakou věkovou kategorii tyto katechismy používáte:                            odpovědělo: 56

 

Gruber

Klinecký

jiný

< 13 let

4

1

1

13 – 15 let

29

5

19

16 – 18 let

23

1

12

dospělí

32

3

18

3.      Při práci s katechismem Jiřího Grubera jsme zaznamenali tyto přednosti:

nějakou přednost zaznamenalo:                                                                 53 odpovídajících

nejčastěji uváděné přednosti: inspiruje k rozhovoru a pobízí k přemýšlení, dobrá forma a metodika (pracovní listy + výklady), přehlednost

další uvedené přednosti: šíře témat, pojednání o jiných církvích a náboženstvích, různé křesťanské tradice se ozývají i v možných odpovědích (je na co navázat), aktuálnost, srozumitelnost, bohatost na biblickou látku, otevřenost, vhodný pro dospělé; tematicky výstižný

4.      Za největší nedostatky v katechismu Jiřího Grubera považujeme:

nějakou výtku mělo:                                                                                    29 odpovídajících

vícekrát se opakovalo: teologická nejasnost, nepřesnost a nepodloženost; nejasná normativnost; pro děti do 15 let (tedy konfirmandy) nevhodné (příliš rozvláčné, příliš mnoho materiálu, intelektuální náročnost) – vhodné spíše pro starší; soubor odpovědí někdy špatně veden (často chybí „trefa do černého“, některé odpovědi příliš absurdní, dvojznačné či nepokrývají všechny přístupy); tradičnost a konzervativnost

jednotlivé hlasy: přílišná liberálnost (ne pro odpovídajícího faráře, ale pro některé členy sboru); nešťastná formulace některých otázek s ohledem na pietisticky laděné části naší církve; málo konkrétní; výpovědi o jiných křesťanských církvích a náboženstvích přinejmenším zavádějící; není to učení církve, ale osobní názory; zaměřen jen na slovo a nauku; málo nabídnuto z věroučné tradice; církevní hantýrka; předpokládá, že dítě zná Bibli z náboženství a nedělní školy a dva roky absolvuje konfirmační přípravu; množství frází tvářících se jako „správná odpověď“; ostudné srovnávání katolické a evangelické tradice plné předsudků a trapností; rozdělení do 3 sešitů; i když se snaží zachycovat celé církevní spektrum, je to přece jen dílo jednoho člověka, tedy zúžené (výhoda i nevýhoda); přílišná apologetičnost; malá biblická zakotvenost (autor neužívá bibl. přístupy z posledních 20-30 let)

5.      Pro další katechetickou práci bychom vítali:                                                odpovědělo: 62

a)      používaný katechismus upravit .............................................................. 16

b)      vytvořit konfirmační příručku novou/alternativní ..................................   25

c)      tímto tématem se dále nezabývat a každý sbor
ať řeší otázku materiálů používaných při práci s konfirmandy sám .......    15

d)      jiný návrh ................................................................................................      13

vytvořit databázi textů na internetu (výměna osvědčených materiálů mezi vyučujícími), vyvěsit Gruberův katechismus na webové stránky (po úpravě sporných témat); vydat jako interaktivní CD; vydat Heidelberský katechismus; návrh osnov pro výuku náboženství; poohlédnout se v jiných církvích; vytvořit katechismus nejen jako „konfirmační příručku“ (např. pro práci s nově pokřtěnými) – navázat přitom na práci JG; vytvořit novou příručku stručnější (na způsob Zásad z roku 1968 či Smolíkovy příručky); vytvořit novou příručku podrobnější; používat i jiná schémata než otázka a odpověď – dát do nových materiálů více obrázků; vydat znovu Nohavicu; zbavit se mánie konfirmačních příruček; bylo by dobré, kdyby bylo něco i pro mladší a ne tak výrazně přemýšlivé s obrázky a různými pracovními listy; Gruberův katechismus přizpůsobit dětem 13-15 let

6.      Nejvíce postrádáme katechetickou příručku pro:                                        odpovědělo: 52

a)      nejmladší děti ..........................................................................................       18

b)      školou povinné děti .................................................................................        25

c)      konfirmandy .............................................................................................     19

d)      mládež a dospělé ......................................................................................     17

7.      Vaše poznámky a komentáře:

biblických katechetických příruček je dost, vytvořit i tematické (2 hlasy), podpora vydávání dalších katechismů jako alternativ (3 hlasy); další materiály jako obrázky, fotky, pracovní listy, CD atp.; vydat Gruberův katechismus v elektronické podobě (kvůli úpravám); podpořit vydání nové konfirmační příručky, která by vznikala z postupné práce více „katechetů“; třeba více materiálů pro práci s lidmi ze světa; potřeba učebnice náboženství pro vyučování ve školách; sestavit katechismus v pravém slova smyslu (čemu církev věří – i když je to při naší rozmanitosti obtížné) – obšírnější než Hájkův; sestavit katechismus ve smyslu „počtu z víry“ – stručný, kvůli prezentaci věroučné orientace ČCE; katechismus a konfirmační příručka není totéž – pracovat na konfirmační příručce (pak může Gruberův katechismus zůstat tak, jak je); Gruberův katechismus se osvědčil na schůzkách mládeže a střední generace; byly by dobré i konkrétní nápady pro interaktivní práci s jednotlivými tématy (třeba jako další sešit; nejen intelektuálské povídání);chybí dlouhodobá koncepční práce oddělení pro mládež a oddělení pro výchovu a vzdělávání (např. v padesátých a šedesátých letech vycházely pracovní listy pro setkání mládeže, kde nešlo o jednotvárný biblismus, ale seznamovaly mladé lidi i s dějinami či kulturou); byly by dobré i jiné materiály – např. stručné „medailony“ svědků víry (a nejenom z dávné historie); spíše postrádáme materiály, které by inspirovaly a poučily o katechezi dospělejší spolupracovníky

(Vyhodnocení dotazníku provedla Olga Navrátilová, Praha 25.10.2005)


Oddělení výchovy jednalo s Katedrou praktické teologie UK ETF a br. Ladislav Beneš nám sdělil výsledek. Měli již několik, ba celou řadu seminářů na téma katechismů, v posledním roce dva přímo k analýze Gruberova katechismu (o Klineckého katechismu moc řeč nebyla, ale užívají jej rovněž), výsledky jsou však velmi hubené. Proto zatím nebyly nikde publikovány. V semináři, který probíhá, opět budou tento katechismus analyzovat, srovnávat atp. Ukládání témat písemných prací je ještě složitější - mohou nabízet, nikoli nutit. Témata dle dohody se synodní radou poctivě vypsali, nabízejí, ale výsledek je ještě hubenější.

Vyjádření poradních odborů SR:

·         Celocírkevní odbor mládeže (COM) se s katechizmy podrobněji nezabýval.

·         PO pro práci s dětmi má za to, na základě výsledků ankety je zřejmé, že oba katechizmy, především Gruberův, se v církvi používají vedle dosavadních katechizmů. PO doporučuje shromažďovat další materiály, které se pro katechezi ve sborech používají, a zveřejnit je na www stránkách.

POD a COM hledají, jak technicky (autorská práva) zajistit možnost překladů konfirmačních příruček ze zahraničí.

·         PO teologický doporučil, aby se dotazník stal součástí synodních materiálů a PO pro práci s dětmi shromažďoval další podněty z ekumény.

Sestavil: Pavel Kalus