RozpočeT, repartice, Sbírky, Personální fond

Detailní rozpočet střediska 010 v roce 2006

 

 

 

Náklady

 

Výnosy

Účet

 

Rozpočet

 

Účet

 

Rozpočet

501,synt.

Spotřebované nákupy

481 000,00

 

602,synt.

Tržby z prodeje služeb

44 600,00

502,synt.

Spotřeba energie

86 000,00

 

604,synt.

Tržby za prodané zboží

500 000,00

504,synt.

Prodané zboží

493 000,00

 

644,synt.

Úroky

1 435 000,00

511,synt.

Opravy a udržování

141 000,00

 

648,synt.

Zúčtování fondu

0,00

512,synt.

Cestovné

15 000,00

 

649,synt.

Jiné ostatní výnosy

96 000,00

513,synt.

Náklady na reprezentaci

36 000,00

 

682,synt.

Přijaté příspěvky

0,00

518,synt.

Ostatní služby

1 690 000,00

 

 

 

 

521,synt.

Mzdové náklady

0,00

 

Součet

 

2 075 600,00

527,synt.

Zákonné úrazové pojištění

108 000,00

 

 

 

 

 

Stravenky hrazené zaměst.

308 000,00

 

 

 

 

532,synt.

Dan z nemovitostí

0,00

 

 

 

 

538,synt.

Ostatní daně a poplatky

10 000,00

 

 

 

 

549,synt.

Jiné ost. náklady vč. pojištění

1 397 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součet

4 765 700,00

 

 

 

 

A) Komentář k rozpočtu

Při přípravě a sestavování rozpočtu na rok 2006 byl kladen důraz na to, aby se postupně snižovaly dotace na ty činnosti církve, které je možno uhradit účastnickými poplatky (kurzy, školení, rekreační pobyty apod.) a důslednými úspornými opatřeními, někdy bohužel i za cenu nepopulárního zvyšování cen pořádaných akcí. Dotované zůstaly zacovány pro všechny poradní odbory, akce pro postižené, mládež, děti a starší. U ostatních je snaha po vyrovnaném rozpočtu. Tyto akce jsou tradičně hrazeny z repartic, darů ze zahraničí a v malé míře i z dotace (MK ČR, kraje apod.). Třetinu repartic církev „spotřebuje“ na úhradu cestovného při školeních, zasedáních poradních odborů, kurzech, táborech apod. Je to velká částka a snahou ekonomického oddělení je podstatně ji omezit.

ÚCK se od 1. ledna 2006 stala měsíčním plátcem DPH. To klade zvýšené nároky nejen na jednotlivá oddělení při předkládání dokladů do ekonomického oddělení, ale zejména na pracovníky ekonomického oddělení. Při opožděném vyúčtování jakékoliv církevní akce (kde byl vykázán příjem i v minimální výši) existuje reálná hrozba penále od finančního úřadu.

Pro povšechný sbor jako pro většinu sborů ČCE  jsou účetním  problémem odpisy nemovitostí. Cílovým stavem je, aby výnosy pokryly i odpisy, a tím se vytvářel dobrý základ pro důkladnou údržbu a reprodukci majetku.  Dosažení tohoto stavu je dlouhodobým cílem.

V roce 2006 je naplánována investice ve středisku Běleč n. O., kde bude zaveden solární systém ohřevu TUV, který bude z velké části hrazen dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Jako každý rok je i v r. 2006 největší část rozpočtu určena na platy kazatelů. V r. 2005 byl ze strany Ministerstva kultury ČR zachován klíč pro přidělování dotací a je ministerstvem potvrzen i na rok 2006. V roce 2006 tedy bude kazatelům vyplácena mzda ve stejném složení jako v roce předchozím. Rozdělení PF je popsáno v příloze tisku č. 8, kde je i zpráva Správní rady PF o hospodaření s fondem. Mzdy administrativy jsou kryty ze dvou zdrojů: z dotace MK ve výši cca 2 700 000,- Kč a z výnosů hospodaření povšechného sboru.

Jana Benešová